Raport: 2010 IKwartał
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
II kwartał 2010r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. BIAŁE BŁOTA (JB)
 3. ORGAN (ORG)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-31, wersja pierwotna (400, 852, 85297)
 4. Sprawozdanie Rb-34, wersja pierwotna (500, 852, 85295)
 5. Sprawozdanie Rb-34, wersja pierwotna (500, 801, 80148)
 6. Sprawozdanie Rb-34, wersja pierwotna (500, 801, 80104)
 7. Sprawozdanie Rb-34, wersja pierwotna (500, 801, 80110)
 8. Sprawozdanie Rb-34, wersja pierwotna (500, 801, 80101)
 9. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 10. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 11. Sprawozdanie Rb-NDS, korekta nr 1
 12. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 13. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 750,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095201021 231,0021 230,560,0021 230,5621 230,560,000,000,000,000,000,000,00
01001095386522 981,0021 230,560,0021 230,5621 230,560,000,000,000,000,000,000,00
6006001663301 360 300,00580 150,000,00580 150,00580 150,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016669461 360 300,00580 150,000,00580 150,00580 150,000,000,000,000,000,000,000,00
6006009529100,00601,050,00601,05601,050,000,000,000,000,000,000,00
60060095636050,00601,050,00601,05601,050,000,000,000,000,000,000,00
700700050470180 000,00270 377,340,00190 755,25190 755,2582 044,6376 851,492 422,540,000,000,000,00
700700050690500,008,800,008,808,800,000,000,000,000,000,000,00
700700050750145 000,00155 254,740,0080 985,4380 985,4375 618,3151 276,451 349,000,000,000,000,00
70070005076080 000,0015 926,200,0015 926,2015 926,200,000,000,000,000,000,000,00
7007000507704 000 000,001 420 127,780,001 378 477,781 378 477,7841 650,004 400,000,000,000,000,000,00
7007000509101 000,0013 892,600,003 450,443 450,4410 442,160,000,000,000,000,000,00
70070005750554 406 500,001 875 587,460,001 669 603,901 669 603,90209 755,10132 527,943 771,540,000,000,000,00
710710352020700,00350,000,00350,00350,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00350,000,00350,00350,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010150 400,0080 994,000,0080 994,0080 994,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501177771150 400,0080 994,000,0080 994,0080 994,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306900,00277,420,000,000,00277,42277,420,000,000,000,000,00
7507502308300,0012 812,180,0012 812,1812 812,180,000,000,000,000,000,000,00
75075023097020 156,006 184,710,006 184,716 184,710,000,000,000,000,000,000,00
750750237826320 156,0019 274,310,0018 996,8918 996,89277,42277,420,000,000,000,000,00
7517510120103 118,001 564,000,001 564,001 564,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 118,001 564,000,001 564,001 564,000,000,000,000,000,000,000,00
75175107201033 282,0033 197,000,0033 197,0033 197,000,000,000,000,000,000,000,00
751751077786833 282,0033 197,000,0033 197,0033 197,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035041 000,0060 911,640,0019 193,0619 193,0648 117,4248 117,426 398,840,000,000,000,00
756756010890100,00102,830,00102,83102,850,000,000,000,000,000,000,00
756756017759741 100,0061 014,470,0019 295,8919 295,9148 117,4248 117,426 398,840,000,000,000,00
7567561503106 488 425,007 081 793,240,003 350 182,263 350 182,263 734 187,69272 443,862 576,71961 293,00289 725,967 221,0030 688,00
7567561503207 000,008 177,250,004 284,004 284,004 016,00588,00122,750,000,000,000,00
75675615033056 000,0075 179,600,0037 573,0037 573,0037 607,00180,000,402 922,500,000,000,00
756756150340115 000,00201 069,700,0094 630,0094 630,00106 475,9047 568,9036,2077 400,003 020,000,000,00
75675615050050 000,0011 584,600,0014 059,0013 105,000,000,002 474,400,000,000,000,00
756756150690500,0096,800,0096,8096,800,000,000,000,000,000,000,00
756756150890100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091020 000,00144 103,030,003 015,033 015,03141 088,000,000,000,000,000,000,00
7567561526800,00547 394,000,00547 394,00547 394,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833416 737 025,008 069 398,220,004 051 234,094 050 280,094 023 374,59320 780,765 210,461 041 615,50292 745,967 221,0030 688,00
7567561603102 950 000,003 653 241,510,001 658 481,341 658 481,342 001 494,92741 895,086 734,75533 746,700,002 033,80228,00
75675616032070 000,00126 827,780,0047 544,0747 544,0780 758,1855 677,381 474,470,000,000,000,00
7567561603303 500,003 941,810,002 019,192 019,192 031,621 012,02109,0087,500,000,000,00
756756160340172 000,00286 308,700,0084 780,5084 780,50201 947,00109 146,00418,80122 786,000,000,000,00
75675616036077 000,0069 844,200,0042 013,2041 120,2027 871,001 753,2040,000,000,000,000,00
7567561604305 000,003 918,000,003 918,003 918,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 700 000,00658 085,100,00665 577,50618 045,31392,60282,607 885,000,000,000,000,00
75675616069016 000,007 088,300,007 088,307 088,300,000,000,000,000,000,000,00
756756160890400,001 088,890,001 088,891 075,890,000,000,000,000,000,000,00
75675616091053 000,00292 663,590,0018 195,5918 195,59274 468,000,000,000,000,000,000,00
75675616814525 046 900,005 103 007,880,002 530 706,582 482 268,392 588 963,32909 766,2816 662,02656 620,200,002 033,80228,00
75675618041095 000,0033 184,500,0033 184,5033 184,500,000,000,000,000,000,000,00
756756180480205 000,00170 061,280,00170 061,28170 061,280,000,000,000,000,000,000,00
756756180490500 000,00702 110,380,00321 247,76321 247,76380 868,62172 170,436,000,000,000,000,00
75675618069088,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561809101 500,001 379,330,000,000,001 379,330,000,000,000,000,000,00
7567561879354801 588,00906 735,490,00524 493,54524 493,54382 247,95172 170,436,000,000,000,000,00
75675619046021 000,003 351,460,003 351,463 351,460,000,000,000,000,000,000,00
756756197683521 000,003 351,460,003 351,463 351,460,000,000,000,000,000,000,00
75675621001013 353 778,005 391 093,000,005 391 093,004 644 812,000,000,000,000,000,000,000,00
756756210020665 000,00122 365,230,00122 365,23142 864,4322 735,520,0022 735,520,000,000,000,00
756756217640714 018 778,005 513 458,230,005 513 458,234 787 676,4322 735,520,0022 735,520,000,000,000,00
75875801292011 588 035,007 131 096,000,007 131 096,007 131 096,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947911 588 035,007 131 096,000,007 131 096,007 131 096,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814092030 506,003 016,920,003 016,923 016,920,000,000,000,000,000,000,00
758758147749230 506,003 016,920,003 016,923 016,920,000,000,000,000,000,000,00
80180101069043 500,0023 941,810,0022 501,9222 501,921 439,890,000,000,000,000,000,00
80180101075040 750,0023 066,560,0021 030,8121 030,812 035,750,000,000,000,000,000,00
8018010109701 520,00795,000,00795,00795,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101203010 800,0010 800,000,0010 800,0010 800,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010127003 811,003 810,120,003 810,123 810,120,000,000,000,000,000,000,00
80180101633031 925,0015 962,000,0015 962,0015 962,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010194372132 306,0078 375,490,0074 899,8574 899,853 475,640,000,000,000,000,000,00
801801040690245 000,00116 317,200,00116 356,14116 356,140,000,0038,940,000,000,000,00
801801040970250,0020 922,270,0020 922,2720 922,270,000,000,000,000,000,000,00
8018010423100,004 679,880,004 679,884 679,880,000,000,000,000,000,000,00
8018010484875245 250,00141 919,350,00141 958,29141 958,290,000,0038,940,000,000,000,00
80180110092730,0037,360,0037,3637,360,000,000,000,000,000,000,00
801801100970900,001 355,540,001 245,991 245,99109,550,000,000,000,000,000,00
8018011082808930,001 392,900,001 283,351 283,35109,550,000,000,000,000,000,00
8018011308305 000,006 811,530,003 916,583 916,582 894,950,000,000,000,000,000,00
80180113817445 000,006 811,530,003 916,583 916,582 894,950,000,000,000,000,000,00
801801140970170,00580,490,001 270,491 270,490,000,00690,000,000,000,000,00
8018011481885170,00580,490,001 270,491 270,490,000,00690,000,000,000,000,00
80180195203081 449,008 081,000,008 081,008 081,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958302681 449,008 081,000,008 081,008 081,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515409700,00400,280,00400,28400,280,000,000,000,000,000,000,00
85185154869750,00400,280,00400,28400,280,000,000,000,000,000,000,00
8518519520101 500,00975,000,00975,00975,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195880561 500,00975,000,00975,00975,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520309700,00154,590,00154,59154,590,000,000,000,000,000,000,00
85285203870250,00154,590,00154,59154,590,000,000,000,000,000,000,00
8528521209800,0020,230,0020,2320,230,000,000,000,000,000,000,00
8528521220103 611 000,001 872 398,000,001 872 398,001 872 398,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521223600,00562 532,340,008 923,588 923,58553 608,76553 608,760,000,000,000,000,00
85285212914143 611 000,002 434 950,570,001 881 341,811 881 341,81553 608,76553 608,760,000,000,000,000,00
8528521320104 500,001 898,000,001 898,001 898,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320307 700,003 288,000,003 288,003 288,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010512 200,005 186,000,005 186,005 186,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521409000,00138,600,00126,20126,2012,4012,400,000,000,000,000,00
85285214203021 700,0010 609,000,0010 609,0010 609,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521429100,00837,640,00100,00100,00737,64464,840,000,000,000,000,00
852852149190621 700,0011 585,240,0010 835,2010 835,20750,04477,240,000,000,000,000,00
85285216203059 000,0048 774,000,0048 774,0048 774,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809859 000,0048 774,000,0048 774,0048 774,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521909700,0090,970,0090,9790,970,000,000,000,000,000,000,00
852852192030145 700,0071 480,000,0071 480,0071 480,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521989071145 700,0071 570,970,0071 570,9771 570,970,000,000,000,000,000,000,00
8528522809700,0064,000,0064,0064,000,000,000,000,000,000,000,00
8528522820104 100,002 354,000,002 354,002 354,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228890604 100,002 418,000,002 418,002 418,000,000,000,000,000,000,000,00
852852950970128 238,00128 452,000,00128 452,00128 452,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030180 000,0058 266,000,0058 266,0058 266,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529529100,00100,000,000,000,00100,000,000,000,000,000,000,00
8528529592057308 238,00186 818,000,00186 718,00186 718,00100,000,000,000,000,000,000,00
8528529709200,0015,110,0015,1115,110,000,000,000,000,000,000,00
85285297870690,0015,110,0015,1115,110,000,000,000,000,000,000,00
85385395200839 585,0031 000,450,0031 000,4531 000,450,000,000,000,000,000,000,00
8538539520096 986,005 470,660,005 470,665 470,660,000,000,000,000,000,000,00
853853959026546 571,0036 471,110,0036 471,1136 471,110,000,000,000,000,000,000,00
85485415203033 752,0033 752,000,0033 752,0033 752,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829933 752,0033 752,000,0033 752,0033 752,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000109100,0010 047,240,000,000,0010 047,240,000,000,000,000,000,00
9009000109700,0018 271,210,0018 271,2118 271,210,000,000,000,000,000,000,00
9009000162900,0027 450,240,00400,00400,0027 050,2427 050,240,000,000,000,000,00
90090001990710,0055 768,690,0018 671,2118 671,2137 097,4827 050,240,000,000,000,000,00
90090019069080 000,0057 367,350,0057 367,3557 367,350,000,000,000,000,000,000,00
90090019097051 810,0051 831,920,0051 831,9251 831,920,000,000,000,000,000,000,00
9009001992579131 810,00109 199,270,00109 199,27109 199,270,000,000,000,000,000,000,00
92192109630011 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
921921099933011 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016300333 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016330333 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692601106157666 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260529100,00160,900,00160,90160,900,000,000,000,000,000,000,00
92692605964410,00160,900,00160,90160,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01022 981,0021 230,560,0021 230,5621 230,560,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 360 300,00580 751,050,00580 751,05580 751,050,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7004 406 500,001 875 587,460,001 669 603,901 669 603,90209 755,10132 527,943 771,540,000,000,000,00
Razem dział710700,00350,000,00350,00350,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750170 556,00100 268,310,0099 990,8999 990,89277,42277,420,000,000,000,000,00
Razem dział75136 400,0034 761,000,0034 761,0034 761,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75626 666 391,0019 656 965,750,0012 642 539,7911 867 365,827 065 438,801 450 834,8951 012,841 698 235,70292 745,969 254,8030 916,00
Razem dział75811 618 541,007 134 112,920,007 134 112,927 134 112,920,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział801465 105,00237 160,760,00231 409,56231 409,566 480,140,00728,940,000,000,000,00
Razem dział8511 500,001 375,280,001 375,281 375,280,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8524 161 938,002 761 472,480,002 207 013,682 207 013,68554 458,80554 086,000,000,000,000,000,00
Razem dział85346 571,0036 471,110,0036 471,1136 471,110,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85433 752,0033 752,000,0033 752,0033 752,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900131 810,00164 967,960,00127 870,48127 870,4837 097,4827 050,240,000,000,000,000,00
Razem dział92111 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926666 000,00160,900,00160,90160,900,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM49 800 045,0032 639 387,540,0024 821 393,1224 046 219,157 873 507,742 164 776,4955 513,321 698 235,70292 745,969 254,8030 916,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2010-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001009283010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001009384910 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100103028503 100,001 303,191 303,190,000,000,000,000,00
0100103038903 100,001 303,191 303,190,000,000,000,000,00
0100109541100,000,290,290,000,000,000,000,00
010010954170416,00416,00416,000,000,000,000,000,00
0100109543002 000,00432,00432,000,000,000,000,000,00
01001095443020 815,0020 814,2720 814,270,000,000,000,000,00
010010951811523 231,0021 662,5621 662,560,000,000,000,000,00
60060013443035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136504335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600146300520 490,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001466914520 490,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001641702 000,001 700,001 700,000,000,000,000,000,00
600600164270100 000,0058 301,3658 301,360,000,000,000,000,00
6006001643001 464 603,001 384 286,761 384 286,760,000,000,000,000,00
60060016605012 659 227,001 461 498,49396 556,621 064 941,870,000,000,000,00
600600167940614 225 830,002 905 786,611 840 844,741 064 941,870,000,000,000,00
600600952310397 806,00397 805,94198 903,000,000,000,000,000,00
600600954300147 497,00101 436,00101 436,000,000,000,000,000,00
6006009567305545 303,00499 241,94300 339,000,000,000,000,000,00
700700054300141 031,0070 794,4165 565,215 229,200,000,000,000,00
7007000545002 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000545208 969,008 968,928 968,920,000,000,000,000,00
700700054590320 000,00258 520,43258 520,430,000,000,000,000,00
700700056050110 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700056060180 000,0075 190,0075 190,000,000,000,000,000,00
70070005100725762 600,00413 473,76408 244,565 229,200,000,000,000,00
71071004417028 000,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,00
710710044300172 000,0043 205,4743 205,470,000,000,000,000,00
7107100480184200 000,0063 205,4763 205,470,000,000,000,000,00
71071014430080 000,0032 306,0832 306,080,000,000,000,000,00
710710147602480 000,0032 306,0832 306,080,000,000,000,000,00
7107103542105 500,004 177,544 177,540,000,000,000,000,00
7107103543004 500,002 030,212 030,210,000,000,000,000,00
710710358025510 000,006 207,756 207,750,000,000,000,000,00
750750114010170 600,00170 600,0066 729,040,000,000,000,000,00
75075011404015 300,009 833,419 833,410,000,000,000,000,00
75075011411030 200,0030 200,0011 322,330,000,000,000,000,00
7507501141204 800,004 800,001 731,650,000,000,000,000,00
7507501141401 000,003,213,210,000,000,000,000,00
7507501142108 500,003 217,193 217,190,000,000,000,000,00
750750114280300,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501143006 000,005 238,185 238,180,000,000,000,000,00
7507501143701 000,00580,00580,000,000,000,000,000,00
7507501144104 000,001 626,631 626,630,000,000,000,000,00
7507501144403 150,003 143,523 143,520,000,000,000,000,00
7507501147001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750114740200,00100,00100,000,000,000,000,000,00
7507501147503 700,001 492,551 267,58224,970,000,000,000,00
75075011136381249 750,00230 834,69104 792,74224,970,000,000,000,00
75075020271036 000,0035 796,0017 898,000,000,000,000,000,00
750750207848036 000,0035 796,0017 898,000,000,000,000,000,00
750750223030149 500,0069 331,9569 331,950,000,000,000,000,00
7507502242101 230,00822,41822,410,000,000,000,000,00
750750224300870,00853,56853,560,000,000,000,000,00
7507502247401 600,00787,39787,390,000,000,000,000,00
7507502292052153 200,0071 795,3171 795,310,000,000,000,000,00
7507502340102 378 213,002 378 073,001 119 995,850,000,000,000,000,00
750750234040175 000,00148 057,90148 057,900,000,000,000,000,00
750750234110435 000,00434 796,05186 350,380,000,000,000,000,00
75075023412067 000,0067 000,0030 454,470,000,000,000,000,00
7507502341402 500,0059,7959,790,000,000,000,000,00
75075023417060 000,0038 261,5338 261,530,000,000,000,000,00
750750234210177 000,00113 636,97108 543,365 093,610,000,000,000,00
75075023426081 361,0044 043,0043 471,80571,200,000,000,000,00
7507502342803 000,001 279,001 239,0040,000,000,000,000,00
750750234300317 800,00174 956,06157 204,2017 751,860,000,000,000,00
75075023436036 000,0017 201,0217 201,020,000,000,000,000,00
75075023437030 000,005 437,135 437,130,000,000,000,000,00
75075023440076 000,0044 384,4043 230,341 154,060,000,000,000,00
75075023441045 000,0027 047,4127 047,410,000,000,000,000,00
75075023443026 000,0019 262,7019 262,700,000,000,000,000,00
75075023444050 639,0050 638,6150 638,610,000,000,000,000,00
7507502344804 200,001 635,521 635,520,000,000,000,000,00
7507502346105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023470040 000,0023 057,0022 807,00250,000,000,000,000,00
75075023474012 000,005 379,004 970,54408,460,000,000,000,00
75075023475044 000,0031 245,8630 221,931 023,930,000,000,000,00
750750236060100 000,008 000,008 000,000,000,000,000,000,00
750750231731634 165 713,003 633 451,952 064 090,4826 293,120,000,000,000,00
75075075421015 000,003 260,562 727,61532,950,000,000,000,00
75075075430015 000,0013 223,498 346,094 877,400,000,000,000,00
750750758433530 000,0016 484,0511 073,705 410,350,000,000,000,00
75075095303080 000,0033 330,0033 330,000,000,000,000,000,00
750750954010167 540,00164 988,0047 297,490,000,000,000,000,00
75075095404012 360,0012 358,7112 358,710,000,000,000,000,00
75075095411031 400,0030 629,288 919,520,000,000,000,000,00
7507509541206 000,006 000,00307,280,000,000,000,000,00
7507509541402 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509541705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095421021 000,0015 577,4511 981,623 595,830,000,000,000,00
7507509542601 000,0010,0610,060,000,000,000,000,00
7507509542804 000,002 266,002 266,000,000,000,000,000,00
75075095430013 680,003 450,333 163,57286,760,000,000,000,00
750750954410500,000,000,000,000,000,000,000,00
750750954430200,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095444026 137,0026 136,6226 136,620,000,000,000,000,00
7507509560506 100,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095139845376 917,00294 746,45145 770,873 882,590,000,000,000,00
751751014110308,0098,8998,890,000,000,000,000,00
75175101412044,0016,0516,050,000,000,000,000,00
7517510141701 800,00655,00655,000,000,000,000,000,00
751751014210550,000,000,000,000,000,000,000,00
751751014300300,000,000,000,000,000,000,000,00
751751014740116,0058,0058,000,000,000,000,000,00
751751011015023 118,00827,94827,940,000,000,000,000,00
75175107303017 550,008 775,008 775,000,000,000,000,000,00
751751074110604,00564,22564,220,000,000,000,000,00
75175107412098,0091,5791,570,000,000,000,000,00
7517510741707 135,006 421,676 421,670,000,000,000,000,00
7517510742104 951,001 677,921 677,920,000,000,000,000,00
751751074300250,00250,00250,000,000,000,000,000,00
751751074360190,0095,0095,000,000,000,000,000,00
751751074410704,00343,02343,020,000,000,000,000,00
751751074740700,00400,00400,000,000,000,000,000,00
7517510747501 100,00600,00600,000,000,000,000,000,00
7517510711805833 282,0019 218,4019 218,400,000,000,000,000,00
75475405300063 000,0033 541,4433 541,440,000,000,000,000,00
754754057915963 000,0033 541,4433 541,440,000,000,000,000,00
7547541230305 500,001 124,751 124,750,000,000,000,000,00
7547541242109 857,003 946,263 946,260,000,000,000,000,00
754754124260700,00360,93360,930,000,000,000,000,00
754754124280120,00120,00120,000,000,000,000,000,00
7547541243002 450,00832,63832,630,000,000,000,000,00
754754124370850,00340,64340,640,000,000,000,000,00
7547541244302 400,001 584,001 584,000,000,000,000,000,00
7547541260604 323,004 322,804 322,800,000,000,000,000,00
7547541211110626 200,0012 632,0112 632,010,000,000,000,000,00
75675647410036 050,0017 644,0017 644,000,000,000,000,000,00
756756474110306,00274,58274,580,000,000,000,000,00
75675647412050,0044,4244,420,000,000,000,000,00
7567564741709 750,009 261,729 261,720,000,000,000,000,00
75675647421011 215,006 647,056 647,050,000,000,000,000,00
7567564742606 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
75675647430043 000,0029 270,3929 270,390,000,000,000,000,00
7567564743704 000,002 229,562 229,560,000,000,000,000,00
7567564744103 200,001 584,231 584,230,000,000,000,000,00
7567564746106 100,003 048,773 048,770,000,000,000,000,00
7567564747003 850,002 532,002 532,000,000,000,000,000,00
7567564747403 000,00936,10936,100,000,000,000,000,00
7567564747506 200,004 336,493 824,70511,790,000,000,000,00
75675647133253132 721,0080 809,3180 297,52511,790,000,000,000,00
757757028070800 000,00434 360,75434 360,750,000,000,000,000,00
7577570284529800 000,00434 360,75434 360,750,000,000,000,000,00
758758184810204 350,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386204 350,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020426 700,00426 700,00199 216,779 335,270,000,000,000,00
8018010140104 441 396,004 441 396,002 294 385,11110 157,850,000,000,000,00
801801014040334 859,00334 859,00334 857,670,000,000,000,000,00
801801014110899 815,00899 815,00415 359,4953 686,210,000,000,000,00
801801014120146 558,00146 558,0064 528,609 672,150,000,000,000,00
80180101417059 607,0059 607,0033 294,90762,450,000,000,000,00
801801014210578 228,00578 228,00260 128,510,000,000,000,000,00
80180101424033 500,0033 500,0012 199,160,000,000,000,000,00
801801014260311 000,00311 000,00166 604,050,000,000,000,000,00
801801014270170 000,00170 000,0036 880,000,000,000,000,000,00
8018010142805 800,005 800,001 868,000,000,000,000,000,00
801801014300224 955,00224 955,00128 938,510,000,000,000,000,00
8018010143504 200,004 200,00872,500,000,000,000,000,00
8018010143603 600,003 600,002 425,510,000,000,000,000,00
80180101437011 500,0011 500,005 163,860,000,000,000,000,00
8018010144109 500,009 500,005 618,270,000,000,000,000,00
80180101443011 500,0011 500,00779,000,000,000,000,000,00
801801014440327 897,00327 897,00256 835,000,000,000,000,000,00
8018010147002 353,002 353,001 357,250,000,000,000,000,00
8018010147404 700,004 700,00808,340,000,000,000,000,00
80180101475019 000,0019 000,0012 825,590,000,000,000,000,00
8018010160503 063 850,001 361 923,82471 323,82890 600,000,000,000,000,00
801801016060800 000,00800 000,000,000,000,000,000,000,00
8018010118259211 890 518,0010 188 591,824 706 269,911 074 213,930,000,000,000,00
80180103302019 900,0019 900,007 784,96378,350,000,000,000,00
801801034010245 100,00245 100,0092 942,374 203,780,000,000,000,00
80180103404015 284,0015 284,0015 283,280,000,000,000,000,00
80180103411043 350,0043 350,0015 352,302 423,210,000,000,000,00
8018010341207 050,007 050,002 776,97392,100,000,000,000,00
8018010342108 216,008 216,00955,000,000,000,000,000,00
801801034240500,00500,000,000,000,000,000,000,00
80180103427010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,00
80180103444018 935,0018 935,009 860,000,000,000,000,000,00
801801034740900,00900,00246,660,000,000,000,000,00
8018010347501 000,001 000,00489,560,000,000,000,000,00
80180103126854370 235,00370 235,00145 691,107 397,440,000,000,000,00
801801042310700 000,00700 000,00362 249,450,000,000,000,000,00
801801042540700 000,00700 000,0096 397,780,000,000,000,000,00
80180104302092 000,0092 000,0038 372,781 770,580,000,000,000,00
8018010440101 246 379,001 246 379,00563 128,8026 067,110,000,000,000,00
80180104404070 669,0070 669,0070 668,410,000,000,000,000,00
801801044110200 400,00200 400,00102 978,607 818,750,000,000,000,00
80180104412032 500,0032 500,0015 134,242 115,890,000,000,000,00
80180104417012 000,0012 000,001 000,000,000,000,000,000,00
801801044210145 500,00145 500,0052 478,860,000,000,000,000,00
80180104424010 000,0010 000,003 075,510,000,000,000,000,00
801801044260171 000,00171 000,0064 107,110,000,000,000,000,00
8018010442701 500,001 500,00610,000,000,000,000,000,00
8018010442801 100,001 100,00317,500,000,000,000,000,00
801801044300139 000,00139 000,0022 156,020,000,000,000,000,00
8018010443503 500,003 500,00889,380,000,000,000,000,00
8018010443601 200,001 200,00883,220,000,000,000,000,00
8018010443704 000,004 000,002 221,040,000,000,000,000,00
8018010444109 600,009 600,001 315,960,000,000,000,000,00
8018010444302 000,002 000,00135,000,000,000,000,000,00
80180104444082 352,0082 352,0061 800,000,000,000,000,000,00
8018010447002 000,002 000,001 158,000,000,000,000,000,00
8018010447401 000,001 000,00361,450,000,000,000,000,00
8018010447503 000,003 000,00487,930,000,000,000,000,00
801801041753353 630 700,003 630 700,001 461 927,0437 772,330,000,000,000,00
801801103020184 500,00184 500,0087 144,034 064,820,000,000,000,00
8018011040102 363 000,002 363 000,001 052 425,4951 695,810,000,000,000,00
801801104040158 963,00158 963,00158 962,720,000,000,000,000,00
801801104110400 000,00400 000,00189 853,8525 363,020,000,000,000,00
801801104117275,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110412065 000,0065 000,0030 565,594 615,620,000,000,000,00
80180110412745,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011041709 200,009 200,003 433,000,000,000,000,000,00
8018011041775 800,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110421096 400,0096 400,0020 870,460,000,000,000,000,00
8018011042176 000,004 763,134 763,130,000,000,000,000,00
8018011042272 000,001 842,871 842,870,000,000,000,000,00
80180110424030 000,0030 000,006 474,350,000,000,000,000,00
8018011042471 400,00655,01655,010,000,000,000,000,00
801801104260200 000,00200 000,00153 734,800,000,000,000,000,00
80180110427030 000,0030 000,002 576,800,000,000,000,000,00
8018011042802 500,002 500,0055,000,000,000,000,000,00
80180110430059 737,0059 737,0059 737,000,000,000,000,000,00
80180110430713 230,0012 581,3612 581,360,000,000,000,000,00
8018011043601 200,001 200,00477,450,000,000,000,000,00
8018011043703 600,003 600,001 604,020,000,000,000,000,00
80180110441012 000,0012 000,006 990,990,000,000,000,000,00
80180110442718 000,006 316,206 316,200,000,000,000,000,00
8018011044303 000,003 000,00284,000,000,000,000,000,00
801801104440127 200,00127 200,0098 259,000,000,000,000,000,00
801801104700300,00300,00300,000,000,000,000,000,00
8018011047403 000,003 000,00128,210,000,000,000,000,00
8018011047504 000,004 000,001 115,190,000,000,000,000,00
80180110475712 762,0010 554,9510 554,950,000,000,000,000,00
801801104957600,00560,71560,710,000,000,000,000,00
80180110606019 658,0019 658,0019 658,000,000,000,000,000,00
80180110606715 343,0015 104,6815 104,680,000,000,000,000,00
801801102218283 848 713,003 825 636,911 947 028,8685 739,270,000,000,000,00
8018011330204 000,004 000,00340,940,000,000,000,000,00
801801134010279 661,00279 661,00120 491,846 217,120,000,000,000,00
80180113404014 339,0014 339,0014 338,620,000,000,000,000,00
80180113411044 700,0044 700,0021 060,683 278,920,000,000,000,00
8018011341207 200,007 200,003 328,62462,160,000,000,000,00
80180113417015 000,0015 000,005 506,9291,800,000,000,000,00
801801134210176 000,00176 000,0090 631,790,000,000,000,000,00
80180113426011 000,0011 000,004 363,670,000,000,000,000,00
80180113427045 000,0045 000,0012 090,570,000,000,000,000,00
801801134280700,00700,000,000,000,000,000,000,00
801801134300140 363,00140 363,0019 407,570,000,000,000,000,00
8018011343605 000,005 000,001 278,740,000,000,000,000,00
80180113443020 000,0020 000,002 892,000,000,000,000,000,00
8018011344406 637,006 637,005 400,000,000,000,000,000,00
80180113138934769 600,00769 600,00301 131,9610 050,000,000,000,000,00
80180114302026 000,0026 000,001 030,940,000,000,000,000,00
801801144010442 000,00442 000,00188 092,249 128,140,000,000,000,00
80180114404028 426,0028 426,0028 425,150,000,000,000,000,00
80180114411073 000,0073 000,0033 916,144 852,230,000,000,000,00
80180114412012 000,0012 000,005 147,59737,050,000,000,000,00
80180114417013 000,0013 000,002 855,1022,500,000,000,000,00
80180114421028 325,0028 325,0012 515,070,000,000,000,000,00
80180114427010 000,0010 000,006 483,000,000,000,000,000,00
801801144280500,00500,00210,000,000,000,000,000,00
80180114430017 628,0017 628,0012 486,100,000,000,000,000,00
801801144350500,00500,00117,120,000,000,000,000,00
8018011443606 000,006 000,002 024,540,000,000,000,000,00
8018011443704 000,004 000,001 246,450,000,000,000,000,00
8018011444106 000,006 000,003 466,590,000,000,000,000,00
801801144430446,00446,00446,000,000,000,000,000,00
80180114444010 217,0010 217,008 491,000,000,000,000,000,00
8018011447003 000,003 000,002 205,000,000,000,000,000,00
8018011447401 500,001 500,000,000,000,000,000,000,00
80180114475017 500,0017 500,007 153,760,000,000,000,000,00
80180114161995700 042,00700 042,00316 311,7914 739,920,000,000,000,00
80180146470039 020,0039 020,0014 785,000,000,000,000,000,00
801801468564739 020,0039 020,0014 785,000,000,000,000,000,00
8018014830202 900,002 900,00966,040,000,000,000,000,00
801801484010221 200,00221 200,0075 438,684 184,320,000,000,000,00
80180148404011 872,0011 872,0011 871,570,000,000,000,000,00
80180148411033 100,0033 100,0014 284,87368,630,000,000,000,00
8018014841205 400,005 400,001 446,68216,060,000,000,000,00
80180148421037 451,0037 451,009 442,850,000,000,000,000,00
8018014842602 000,002 000,001 748,240,000,000,000,000,00
801801484280100,00100,0040,000,000,000,000,000,00
8018014843007 241,007 241,006 616,220,000,000,000,000,00
8018014844408 384,008 384,006 293,000,000,000,000,000,00
80180148121739329 648,00329 648,00128 148,154 769,010,000,000,000,00
8018019530202 500,002 500,0080,710,000,000,000,000,00
801801954010140 241,00140 241,0040 201,811 833,980,000,000,000,00
8018019540404 759,004 759,004 758,340,000,000,000,000,00
80180195411022 100,0022 100,007 805,361 324,280,000,000,000,00
8018019541203 600,003 600,001 151,77160,960,000,000,000,00
8018019541704 826,004 826,004 629,62612,880,000,000,000,00
80180195421089 552,0089 552,0029 870,010,000,000,000,000,00
80180195426050 000,0050 000,0012 481,220,000,000,000,000,00
801801954270410 000,00410 000,001 304,350,000,000,000,000,00
8018019542801 000,001 000,0050,000,000,000,000,000,00
80180195430091 949,0091 949,0031 950,260,000,000,000,000,00
8018019543603 600,003 600,001 104,800,000,000,000,000,00
8018019544103 000,003 000,001 151,100,000,000,000,000,00
80180195443010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,00
8018019544402 924,002 924,002 193,000,000,000,000,000,00
801801954740500,00500,000,000,000,000,000,000,00
80180195606014 000,0014 000,000,000,000,000,000,000,00
80180195154226854 551,00854 551,00138 732,353 932,100,000,000,000,00
85185121428070 000,0066 000,0066 000,000,000,000,000,000,00
851851219025270 000,0066 000,0066 000,000,000,000,000,000,00
8518515343003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153903043 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154401064 000,0058 000,0027 181,681 484,150,000,000,000,00
8518515440401 260,001 259,451 259,450,000,000,000,000,00
8518515441109 900,009 155,213 866,000,000,000,000,000,00
851851544120200,00200,00149,320,000,000,000,000,00
85185154417041 750,0029 478,5325 138,13461,500,000,000,000,00
8518515442108 816,004 219,604 219,600,000,000,000,000,00
8518515442204 326,002 685,352 685,350,000,000,000,000,00
85185154426025 000,0012 172,0612 172,060,000,000,000,000,00
85185154430036 518,0013 897,6913 837,6960,000,000,000,000,00
851851544350800,00324,00324,000,000,000,000,000,00
851851544360100,0025,0025,000,000,000,000,000,00
8518515443704 900,001 868,631 868,630,000,000,000,000,00
8518515444101 700,00700,98686,9814,000,000,000,000,00
851851544430100,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515444402 100,001 571,761 571,760,000,000,000,000,00
85185154470030,0030,0030,000,000,000,000,000,00
851851544740500,0023,9723,970,000,000,000,000,00
85185154159245202 000,00135 612,2395 039,622 019,650,000,000,000,00
8518519542101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195902561 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852023110170 000,00170 000,0076 372,860,000,000,000,000,00
8528520289164170 000,00170 000,0076 372,860,000,000,000,000,00
85285203311016 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203401034 000,0028 282,9713 623,73687,780,000,000,000,00
8528520340401 885,001 884,581 884,580,000,000,000,000,00
8528520341106 300,004 606,582 474,790,000,000,000,000,00
8528520341201 300,00738,14324,660,000,000,000,000,00
8528520341709 815,003 520,002 919,4180,590,000,000,000,00
85285203421023 700,0012 709,7012 609,70100,000,000,000,000,00
8528520342206 000,002 822,932 822,930,000,000,000,000,00
85285203426020 000,005 488,235 488,230,000,000,000,000,00
85285203427059 000,0058 117,1458 117,140,000,000,000,000,00
852852034280500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520343008 000,003 825,473 563,43262,040,000,000,000,00
8528520343501 000,00324,00324,000,000,000,000,000,00
8528520343701 200,00420,25420,250,000,000,000,000,00
8528520344102 400,00609,77586,7723,000,000,000,000,00
852852034430200,00178,67178,670,000,000,000,000,00
8528520344402 100,001 115,951 115,950,000,000,000,000,00
852852034700100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034740500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034750500,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203605047 000,0047 000,0047 000,000,000,000,000,000,00
85285203177395241 500,00171 644,38153 454,241 153,410,000,000,000,00
852852123020787,00786,12786,120,000,000,000,000,00
8528521231103 502 670,003 307 730,511 818 670,130,000,000,000,000,00
85285212401065 860,0057 560,0029 006,161 506,670,000,000,000,00
8528521240405 813,005 812,125 812,120,000,000,000,000,00
85285212411012 200,009 689,594 682,740,000,000,000,000,00
8528521241202 000,001 552,63750,350,000,000,000,000,00
8528521242102 559,00631,74631,740,000,000,000,000,00
8528521242602 000,001 187,841 187,840,000,000,000,000,00
852852124270500,00500,000,00500,000,000,000,000,00
852852124280100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212430011 124,004 795,294 795,290,000,000,000,000,00
8528521243702 000,00879,19879,190,000,000,000,000,00
8528521244402 487,001 571,761 571,760,000,000,000,000,00
852852124740500,00235,41235,410,000,000,000,000,00
852852124750400,00169,00169,000,000,000,000,000,00
852852121480943 611 000,003 393 101,201 869 177,852 006,670,000,000,000,00
85285213413012 200,0010 344,555 109,810,000,000,000,000,00
852852139019512 200,0010 344,555 109,810,000,000,000,000,00
852852143110210 900,0082 173,6875 399,80490,000,000,000,000,00
852852144110700,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286211 600,0082 173,6875 399,80490,000,000,000,000,00
852852153110150 000,00119 639,00119 639,000,000,000,000,000,00
8528521589177150 000,00119 639,00119 639,000,000,000,000,000,00
85285216311059 000,0098 034,0147 836,530,000,000,000,000,00
852852168917859 000,0098 034,0147 836,530,000,000,000,000,00
85285219302013 000,005 895,905 895,900,000,000,000,000,00
852852194010667 500,00593 095,00309 388,0415 731,770,000,000,000,00
85285219404046 504,0046 503,4946 503,490,000,000,000,000,00
852852194110107 000,0095 330,3847 722,900,000,000,000,000,00
85285219412017 000,0015 129,687 744,910,000,000,000,000,00
8528521941705 250,001 000,00856,00144,000,000,000,000,00
85285219421015 000,007 871,377 737,71133,660,000,000,000,00
8528521942608 500,004 211,394 211,390,000,000,000,000,00
8528521942702 000,00865,41865,410,000,000,000,000,00
8528521942801 000,00711,00711,000,000,000,000,000,00
85285219430029 496,0012 272,8611 789,91482,950,000,000,000,00
8528521943501 000,00322,08322,080,000,000,000,000,00
85285219437010 000,006 826,886 826,880,000,000,000,000,00
8528521944107 000,005 790,175 790,170,000,000,000,000,00
8528521944302 000,001 243,801 243,800,000,000,000,000,00
85285219444016 950,0012 705,0612 705,060,000,000,000,000,00
8528521947004 000,001 725,001 725,000,000,000,000,000,00
8528521947402 500,00935,53935,530,000,000,000,000,00
8528521947502 300,001 000,121 000,120,000,000,000,000,00
852852196050100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852191731011 058 000,00813 435,12473 975,3016 492,380,000,000,000,00
85285228417023 500,005 554,004 000,53149,190,000,000,000,00
852852289025023 500,005 554,004 000,53149,190,000,000,000,00
852852953020600,00393,06393,060,000,000,000,000,00
852852953110359 500,00170 576,45136 026,652 240,000,000,000,000,00
85285295401023 000,0018 350,009 730,21519,790,000,000,000,00
8528529540401 600,001 572,501 572,500,000,000,000,000,00
8528529541103 800,003 046,161 509,520,000,000,000,000,00
852852954120600,00488,11241,890,000,000,000,000,00
8528529541701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295421021 056,009 062,869 062,860,000,000,000,000,00
8528529542605 000,002 245,342 245,340,000,000,000,000,00
8528529542703 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
852852954280100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295430028 244,003 822,513 400,11422,400,000,000,000,00
852852954370700,00285,48285,480,000,000,000,000,00
8528529544302 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529544401 050,00785,88785,880,000,000,000,000,00
852852954700500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954740200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954750100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852956050128 238,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295167527580 788,00212 628,35167 253,503 182,190,000,000,000,00
852852972660111 346,00103 279,00103 279,000,000,000,000,000,00
8528529788809111 346,00103 279,00103 279,000,000,000,000,000,00
85385395231065,0064,9564,950,000,000,000,000,00
8538539541181 784,001 784,001 784,000,000,000,000,000,00
853853954119320,00320,00319,690,000,000,000,000,00
853853954128285,00285,00269,270,000,000,000,000,00
85385395412950,0050,0047,660,000,000,000,000,00
85385395417816 360,0016 360,0016 347,690,000,000,000,000,00
8538539541792 887,002 887,002 861,690,000,000,000,000,00
8538539542182 060,000,000,000,000,000,000,000,00
853853954219358,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395430819 096,0018 927,0918 927,090,000,000,000,000,00
8538539543093 371,003 337,603 337,600,000,000,000,000,00
8538539513046346 636,0044 015,6443 959,640,000,000,000,000,00
85485401302034 200,0034 200,0017 257,50891,370,000,000,000,00
854854014010325 300,00325 300,00155 260,708 907,000,000,000,000,00
85485401404021 381,0021 381,0019 881,120,000,000,000,000,00
85485401411059 100,0059 100,0026 054,383 390,220,000,000,000,00
8548540141209 600,009 600,004 227,67765,130,000,000,000,00
8548540142105 275,005 275,00814,820,000,000,000,000,00
8548540142401 500,001 500,000,000,000,000,000,000,00
854854014300500,00500,00341,600,000,000,000,000,00
85485401444028 577,0028 577,0021 909,000,000,000,000,000,00
8548540147401 300,001 300,000,000,000,000,000,000,00
8548540147501 197,001 197,00661,900,000,000,000,000,00
85485401132235487 930,00487 930,00246 408,6913 953,720,000,000,000,00
85485412430050 000,0050 000,001 900,040,000,000,000,000,00
854854129056650 000,0050 000,001 900,040,000,000,000,000,00
85485415326052 200,0052 200,0046 157,890,000,000,000,000,00
854854158952952 200,0052 200,0046 157,890,000,000,000,000,00
8548549530204 800,004 800,0029,430,000,000,000,000,00
85485495401051 678,0051 678,0012 030,00570,000,000,000,000,00
8548549541109 000,009 000,001 593,06317,100,000,000,000,00
8548549541201 400,001 400,00257,2551,450,000,000,000,00
8548549541702 000,002 000,000,000,000,000,000,000,00
8548549542102 681,002 681,000,000,000,000,000,000,00
8548549542608 477,008 477,004 319,290,000,000,000,000,00
8548549543004 000,004 000,001 469,170,000,000,000,000,00
8548549543501 200,001 200,000,000,000,000,000,000,00
8548549544402 306,002 306,001 730,000,000,000,000,000,00
8548549512733987 542,0087 542,0021 428,20938,550,000,000,000,00
900900016010500 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900016050349 200,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001102961849 200,000,000,000,000,000,000,000,00
900900024300231 000,0069 401,0669 401,060,000,000,000,000,00
9009000295202231 000,0069 401,0669 401,060,000,000,000,000,00
900900154260550 000,00318 189,72318 189,720,000,000,000,000,00
900900154300215 800,00145 474,74143 874,101 600,640,000,000,000,00
900900156050580 000,00-898,99-898,990,000,000,000,000,00
900900151055251 345 800,00462 765,47461 164,831 600,640,000,000,000,00
90090019417010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019421050 000,0045 097,2326 271,6518 825,580,000,000,000,00
90090019430071 810,0020 557,5120 557,510,000,000,000,000,00
90090019103599131 810,0065 654,7446 829,1618 825,580,000,000,000,00
900900954300226 474,0041 155,5441 155,540,000,000,000,000,00
9009009595295226 474,0041 155,5441 155,540,000,000,000,000,00
921921092480994 180,00548 500,00548 500,000,000,000,000,000,00
92192109426010 000,00-318,69-318,690,000,000,000,000,00
92192109430021 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109605085 980,000,000,000,000,000,000,000,00
921921091101201 111 660,00548 181,31548 181,310,000,000,000,000,00
9219219541703 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219542103 000,00653,53653,530,000,000,000,000,00
92192195430015 900,0015 734,3015 734,300,000,000,000,000,00
921921954430130,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219560505 300,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219511627627 330,0016 387,8316 387,830,000,000,000,000,00
9269260142602 500,00-253,44-253,440,000,000,000,000,00
9269260160501 245 000,007 384,377 384,370,000,000,000,000,00
926926011038371 247 500,007 130,937 130,930,000,000,000,000,00
926926052820245 000,00245 000,00130 250,000,000,000,000,000,00
9269260596351245 000,00245 000,00130 250,000,000,000,000,000,00
92692695417016 000,00350,00350,000,000,000,000,000,00
92692695421038 200,007 602,957 098,84504,110,000,000,000,00
92692695430026 500,004 421,362 717,361 704,000,000,000,000,00
926926954430600,0090,0090,000,000,000,000,000,00
9269269511073181 300,0012 464,3110 256,202 208,110,000,000,000,00
Razem dział01036 331,0022 965,7522 965,750,000,000,000,000,00
Razem dział60015 327 020,003 440 425,552 176 580,741 064 941,870,000,000,000,00
Razem dział700762 600,00413 473,76408 244,565 229,200,000,000,000,00
Razem dział710290 000,00101 719,30101 719,300,000,000,000,000,00
Razem dział7505 011 580,004 283 108,452 415 421,1035 811,030,000,000,000,00
Razem dział75136 400,0020 046,3420 046,340,000,000,000,000,00
Razem dział75489 200,0046 173,4546 173,450,000,000,000,000,00
Razem dział756132 721,0080 809,3180 297,52511,790,000,000,000,00
Razem dział757800 000,00434 360,75434 360,750,000,000,000,000,00
Razem dział758204 350,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80122 433 027,0020 708 024,739 160 026,161 238 614,000,000,000,000,00
Razem dział851276 500,00201 612,23161 039,622 019,650,000,000,000,00
Razem dział8526 228 934,005 179 833,293 095 498,4223 473,840,000,000,000,00
Razem dział85346 636,0044 015,6443 959,640,000,000,000,000,00
Razem dział854677 672,00677 672,00315 894,8214 892,270,000,000,000,00
Razem dział9002 784 284,00638 976,81618 550,5920 426,220,000,000,000,00
Razem dział9211 138 990,00564 569,14564 569,140,000,000,000,000,00
Razem dział9261 573 800,00264 595,24147 637,132 208,110,000,000,000,00
RAZEM57 850 045,0037 122 381,7419 812 985,032 408 127,980,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2010-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-31: wersja pierwotna (400, 852, 85297)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-31 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
SymboleKlasyfikacja budżetowa
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.gosp. pom. część 3)działrozdział
12345678910
0403012  400 85285297
A.
Kod pozycjiParagrafPrzychody
planwykonanie
11121314
G083058 144,0040 525,60
G0840101 856,0057 417,33
G09200,0043,45
G09700,000,00
G23300,000,00
G24400,000,00
G2660111 346,0084 654,92
I110 (Pokrycie amortyzacji)0,000,00
K100 (Inne zwiększenia)0,000,00
HRAZEM 97539271 346,00182 641,30
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych
B.
Kod pozycjiParagrafKoszty i inne obciążenia
planwykonanie
11121314
M401022 784,0010 022,93
M40401 785,001 755,03
M41109 435,004 243,75
M41201 120,00312,88
M417030 652,0018 727,93
M4210103 443,0052 111,91
M422010 000,001 564,37
M4230300,000,00
M426018 896,006 498,77
M427019 477,002 306,02
M4280700,00160,00
M430011 154,009 856,58
M4350900,00317,84
M4360600,00178,00
M43704 000,00911,35
M44101 000,0043,46
M44307 000,0073,15
M44400,000,00
M453020 000,0012 022,00
M47004 600,001 353,00
M47402 500,00537,68
M47501 000,00809,56
I100 (Odpisy amortyzacji)0,000,00
P100 (Inne zmniejszenia)0,00966,31
NRAZEM 181849271 346,00124 772,52
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieRozliczenie wyniku
planwykonanie
1112 1314
S100Wynik finansowy brutto (H-N)0,000,00
Q110
Podatek dochodowy od osób prawnych (ustalony)
w tym:
0,000,00
Q111
kwota zwolnienia od podatku dochodowego 1)
0,000,00
Q120Inne obciążenia wyniku finansowego0,000,00
R200
Zysk do podziału (S100-Q110-Q120)
z tego:
0,000,00
R210
wpłata do budżetu
0,000,00
R100
zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym
0,000,00
R110Strata - ze znakiem minus0,000,00
1) dotyczy zwolnienia, o którym mowa w art.6 ust.2 ustawy o podatku docodowym od osób prawnych
D.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnieniePodział zysku pozostającego w gospodarstwie lub pokrycie straty
planwykonanie
1112 1314
T100- Zysk0,000,00
T200- Strata (ze znakiem minus)0,000,00
T120Zwiększenie środków obrotowych0,000,00
T130Dofinansowanie inwestycji0,000,00
T140Inne cele0,000,00
T210Zmniejszenie środków obrotowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego0,000,00
E.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W010Środki pieniężne (w tym środki w kasie)501,6558 760,36
W020Należności netto 1)7 191,0018 662,56
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W030Pozostałe środki obrotowe0,000,00
W040Zobowiązania909,272 057,17
W070Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)6 783,3875 365,75
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązańXX
W080Należności od pracowników0,000,00
W081Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług0,0018 197,36
W090Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń0,000,00
W091Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne0,00661,04
W092
w tym z tytułu:
składek na FUS
0,00661,04
W093
składek na Fundusz Pracy
0,000,00
W094Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług909,270,00
1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
F. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieZa poprzedni rok budżetowyZa okres sprawozdawczy
1112 1314
Z100Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00
Z101Wpłata nadwyżki środków obrotowych0,000,00
Z102Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych24 415,4718 624,08
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-31

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2010-07-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34: wersja pierwotna (500, 852, 85295)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część 3)symbol identyfikujący źródło powstania dochodów 4)
12345678
0403012    
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G8528529508307 000,00873,00
G85285295084012 700,00209,20
G85285295092050,0026,47
G85285295096016 000,008 888,31
G85285295097017 000,0017 000,00
HRAZEM 9066752 750,0026 996,98
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)20 771,0020 773,14
L190 Ogółem (H+K150)73 521,0047 770,12
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych
4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M852852953110759,000,00
M85285295417018 200,000,00
M85285295421026 925,004 920,17
M85285295422012 562,003 834,92
M852852954280300,000,00
M85285295430013 675,004 617,70
M852852954430300,000,00
M852852954750800,00560,00
NRAZEM 11961773 521,0013 932,79
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0033 837,33
S190 Ogółem (N+P150)73 521,0047 770,12
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)0,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2010-07-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34: wersja pierwotna (500, 801, 80148)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część 3)symbol identyfikujący źródło powstania dochodów 4)
12345678
0403012    
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G801801480830220 000,00119 404,50
G8018014809200,0012,44
HRAZEM 82699220 000,00119 416,94
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)8 052,918 052,91
L190 Ogółem (H+K150)228 052,91127 469,85
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych
4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M801801484220228 053,00127 110,06
NRAZEM 85169228 053,00127 110,06
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,00359,79
S190 Ogółem (N+P150)228 053,00127 469,85
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)251,000,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2010-07-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34: wersja pierwotna (500, 801, 80104)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część 3)symbol identyfikujący źródło powstania dochodów 4)
12345678
0403012    
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G80180104069016 000,0013 652,50
G8018010407503 000,00130,00
G801801040830230 000,0093 890,18
G8018010409200,0013,64
G8018010409702 000,00371,30
HRAZEM 85065251 000,00108 057,62
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)14 081,6714 081,67
L190 Ogółem (H+K150)265 081,67122 139,29
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych
4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M80180104417016 000,0013 552,50
M8018010442106 256,002 428,69
M801801044220237 326,0096 992,70
M8018010442401 000,0098,00
M8018010443004 000,00243,24
M801801044740500,000,00
NRAZEM 106785265 082,00113 315,13
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,008 824,16
S190 Ogółem (N+P150)265 082,00122 139,29
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)27,00117,68
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2010-07-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34: wersja pierwotna (500, 801, 80110)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część 3)symbol identyfikujący źródło powstania dochodów 4)
12345678
0403012    
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G80180110075016 300,0010 027,06
G80180110083025 000,0013 249,72
G8018011009605 000,001 210,00
G80180110097015 000,008 400,92
HRAZEM 8442161 300,0032 887,70
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)4 346,704 346,70
L190 Ogółem (H+K150)65 646,7037 234,40
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych
4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M8018011041101 000,00105,70
M801801104120150,0017,15
M8018011041705 000,001 300,00
M80180110421012 347,007 160,48
M80180110422011 500,002 606,95
M8018011042404 400,000,00
M80180110430025 000,0010 500,60
M801801104430250,00158,20
M8018011045303 500,001 843,00
M8018011047401 000,0069,93
M8018011047501 500,000,00
NRAZEM 12873165 647,0023 762,01
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0013 472,39
S190 Ogółem (N+P150)65 647,0037 234,40
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)3 420,001 297,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania0,006 219,72
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2010-07-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34: wersja pierwotna (500, 801, 80101)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.część 3)symbol identyfikujący źródło powstania dochodów 4)
12345678
0403012    
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G80180101075045 100,0026 298,91
G80180101083072 500,0028 405,84
G801801010920100,0050,59
G8018010109607 000,002 300,00
G80180101097010 000,0015 040,00
HRAZEM 85332134 700,0072 095,34
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)29 494,3029 494,30
L190 Ogółem (H+K150)164 194,30101 589,64
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych
4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M8018010141102 000,00722,04
M801801014120400,00116,77
M80180101417010 000,004 765,80
M80180101421053 994,0015 833,74
M80180101422018 000,008 576,03
M8018010142407 000,001 147,40
M8018010142704 000,000,00
M80180101430045 000,0025 083,82
M8018010144301 300,00200,00
M80180101453011 500,005 550,00
M8018010147402 000,00135,00
M8018010147509 000,00637,00
NRAZEM 132992164 194,0062 767,60
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0038 822,04
S190 Ogółem (N+P150)164 194,00101 589,64
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)5 738,894 870,66
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania100,00400,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2010-07-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budż.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
2 118 886,852 118 886,857 407,620,000,007 407,620,000,002 111 479,230,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka
7 407,627 407,627 407,620,000,007 407,620,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie
2 111 479,232 111 479,230,000,000,000,000,000,002 111 479,230,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)
2 218 764,302 218 764,300,000,000,000,000,000,000,000,00321 170,921 897 593,380,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług
390,16390,160,000,000,000,000,000,000,000,00390,160,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe
2 218 374,142 218 374,140,000,000,000,000,000,000,000,00320 780,761 897 593,380,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
5 984 371,755 984 371,75746 281,00746 281,000,000,000,000,000,000,003 581 207,571 656 883,180,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług
19 702,6419 702,640,000,000,000,000,000,000,000,0019 702,640,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.
5 686 287,175 686 287,17746 281,00746 281,000,000,000,000,000,000,003 561 504,931 378 501,240,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.
278 381,94278 381,940,000,000,000,000,000,000,000,000,00278 381,940,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2010-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE1)
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie od początku roku
123
A.DOCHODY (A1+A2)49 800 045,0024 821 393,12
A1.Dochody bieżące43 650 820,0022 830 477,14
A2.Dochody majątkowe6 149 225,001 990 915,98
B.WYDATKI (B1+B2)57 850 045,0019 812 985,03
B1.Wydatki bieżące37 316 336,0018 776 728,10
B2.Wydatki majątkowe20 533 709,001 036 256,93
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-8 050 000,005 008 408,09
D.FINANSOWANIE (D1-D2)8 050 000,00-1 926 714,50
D1.Przychody ogółem
z tego:
11 714 802,920,00
D11.kredyty i pożyczki
w tym:
11 714 802,920,00
D111.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12.spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13.nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131.srodki na pokrycie deficytu0,000,00
D14.papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15.obligacje jednostek samorządowych oraz z wiązków komunalych
w tym:
0,000,00
D151.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D16.prywatyzacja majątku jst0,000,00
D17.inne źródła
w tym:
0,000,00
D171.środki na pokrycie deficytu0,000,00
D2.Rozchody ogółem
z tego:
3 664 802,921 926 714,50
D21.wpłaty kredytow i pożyczek
w tym:
3 664 802,921 926 714,50
D211.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22.pożyczki (udzielone)0,000,00
D23.wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24.wykup obligacji samorządowych
w tym:
0,000,00
D241.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D25.inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

główny księgowy
2010-07-19

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE1)
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie od początku roku
123
A.DOCHODY (A1+A2)49 800 045,0024 821 393,12
A1.Dochody bieżące43 650 820,0022 830 477,14
A2.Dochody majątkowe6 149 225,001 990 915,98
B.WYDATKI (B1+B2)57 850 045,0019 812 985,03
B1.Wydatki bieżące37 316 336,0018 769 343,73
B2.Wydatki majątkowe20 533 709,001 043 641,30
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-8 050 000,005 008 408,09
D.FINANSOWANIE (D1-D2)8 050 000,00-1 926 714,50
D1.Przychody ogółem
z tego:
11 714 802,920,00
D11.kredyty i pożyczki
w tym:
11 714 802,920,00
D111.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12.spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13.nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131.srodki na pokrycie deficytu0,000,00
D14.papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15.obligacje jednostek samorządowych oraz z wiązków komunalych
w tym:
0,000,00
D151.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D16.prywatyzacja majątku jst0,000,00
D17.inne źródła
w tym:
0,000,00
D171.środki na pokrycie deficytu0,000,00
D2.Rozchody ogółem
z tego:
3 664 802,921 926 714,50
D21.wpłaty kredytow i pożyczek
w tym:
3 664 802,921 926 714,50
D211.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22.pożyczki (udzielone)0,000,00
D23.wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24.wykup obligacji samorządowych
w tym:
0,000,00
D241.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D25.inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

główny księgowy
2010-07-21

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budz.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)
13 884 298,90