Raport: 2011 IV Kwartał
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
IV kwartał 2011r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. BIAŁE BŁOTA (JB)
 3. ORGAN (ORG)
 4. Zakład Aktywności Zawodowej (ZB, 100)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie B-Skon, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie B-Wyk, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-30s, wersja pierwotna (100, 853, 85311)
 9. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 10. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 11. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 12. Sprawozdanie Rb-NDS, korekta nr 1
 13. Sprawozdanie Rb-PDP, wersja pierwotna
 14. Sprawozdanie Rb-ST, wersja pierwotna
 15. Sprawozdanie Rb-UN, wersja pierwotna
 16. Sprawozdanie Rb-UZ, wersja pierwotna
 17. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 18. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
BILANS JEDNOSTKOWY
sporządzony na dzień
31-12-2011
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
AAktywa trwałe
166 155 744,72216 827 467,76
AFundusz
164 634 635,78206 397 463,90
A.IWartości niematerialne i prawne
8 189,251 577,80
A.IFundusz jednostki
153 964 620,44198 643 074,59
A.IIRzeczowe aktywa trwałe
141 114 857,59191 922 361,58
A.IIWynik finansowy netto (+,-)
10 670 015,347 754 389,31
A.II.1Środki trwałe
129 172 192,18175 044 306,83
A.II.1Zysk netto (+)
0,000,00
A.II.1.1Grunty
54 890 439,9859 374 383,98
A.II.2Strata netto (-)
0,000,00
A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
72 977 216,77112 901 183,64
A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)
0,000,00
A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny
601 177,531 529 801,21
A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)
0,000,00
A.II.1.4Środki transportu
558 224,58332 808,67
A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek
0,000,00
A.II.1.5Inne środki trwałe
145 133,32906 129,33
BPaństwowe fundusze celowe
0,000,00
A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)
11 942 665,4116 878 054,75
CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania
0,000,00
A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
0,000,00
C.IZobowiązania długoterminowe
0,000,00
A.IIINależności długoterminowe
76 199,8867 030,38
C.IIZobowiązania krótkoterminowe
0,000,00
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe
24 956 498,0024 836 498,00
C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
0,000,00
A.IV.1Akcje i udziały
0,000,00
C.II.2Zobowiązania wobec budżetów
0,000,00
A.IV.2Inne papiery wartościowe
0,000,00
C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
0,000,00
A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe
0,000,00
C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
0,000,00
A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek
0,000,00
C.II.5Pozostałe zobowiązania
0,000,00
BAktywa obrotowe
3 592 112,365 940 001,25
C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów
0,000,00
B.IZapasy
15 526,2141 365,31
C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
0,000,00
B.I.1Materiały
0,000,00
C.IIIRezerwy na zobowiązania
0,000,00
B.I.2Półprodukty i produkty w toku
0,000,00
DFundusze specjalne
5 096 154,3616 370 005,11
B.I.3Produkty gotowe
0,000,00
D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
0,000,00
B.I.4Towary
0,000,00
D.2Inne fundusze
0,000,00
B.IINależności krótkoterminowe
2 031 597,602 328 168,71
ERozliczenia międzyokresowe
17 066,940,00
B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług
0,000,00
E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów
17 066,940,00
B.II.2Należności od budżetów
0,000,00
E.IIInne rozliczenia międzyokresowe
0,000,00
B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
0,000,00
169 747 857,08222 767 469,01
B.II.4Pozostałe należności
0,000,00
169 747 857,08222 767 469,01
B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
0,000,00
169 747 857,08222 767 469,01
B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe
1 543 319,33847 336,65
169 747 857,08222 767 469,01
B.III.1Środki pieniężne w kasie
0,000,00
169 747 857,08222 767 469,01
B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych
0,000,00
169 747 857,08222 767 469,01
B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego
0,000,00
169 747 857,08222 767 469,01
B.III.4Inne środki pieniężne
0,000,00
169 747 857,08222 767 469,01
B.III.5Akcje lub udziały
0,000,00
169 747 857,08222 767 469,01
B.III.6Inne papiery wartościowe
0,000,00
169 747 857,08222 767 469,01
B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0,000,00
169 747 857,08222 767 469,01
B.IVRozliczenia międzyokresowe
0,000,00
169 747 857,08222 767 469,01
Suma aktywów169 747 857,08222 767 469,01Suma pasywów169 747 857,08222 767 469,01
A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
SymbolOpisWartość
1
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
0,00
2
Umorzenie środków trwałych
0,00
3
Umorzenie pozostałych środków trwałych
0,00
4
Odpisy aktualizujące środki trwałe
0,00
5
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
0,00
6
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
0,00
7
Odpisy aktualizujące należności
0,00
071Umorzenie środków trwałych14 292 557,00
072Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia5 047 511,49
290Odpisy aktualizujące należności2 793 544,35
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy
2012-04-25

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie B-Skon: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
SKONSOLIDOWANY BILANS
jednostki samorządu terytorialnego
sporządzony na dzień
31-12-2011
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
AAktywa stałe
166 181 070,02217 009 100,44
AFundusz
145 399 680,35180 348 544,08
A.IWartości niematerialne i prawne
8 189,251 577,80
A.IFundusze jednostek
153 989 342,94198 605 537,61
A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych
0,000,00
A.IISkumulowany wynik (+,-)
-15 493 421,05-20 075 395,10
A.IIIRzeczowe aktywa trwałę
141 140 182,89192 103 994,26
A.IIIWynik budżetu (+,-)
-4 357 568,60-6 413 608,25
A.III.1.1Grunty
54 890 439,9859 374 383,98
A.IVWyniki finansowe roku bieżącego
10 693 891,977 860 786,00
A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
72 977 216,77112 901 183,64
A.IV.1.1Zysk netto
37 335 282,0536 720 737,73
A.III.1.3Pozostałe środki trwałe
1 329 860,732 950 371,89
A.IV.1.2Strata netto (-)
-26 641 390,08-28 859 951,73
A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie)
11 942 665,4116 878 054,75
A.VWyniki finansowe lat ubiegłych
-15 030,834 810,49
A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)
0,000,00
A.V.1.1Zysk netto
0,004 810,49
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe
24 956 498,0024 836 498,00
A.V.1.2Strata netto (-)
-15 030,830,00
A.IV.1.1Akcje i udziały
24 956 498,0024 836 498,00
A.VIKapitały mniejszości
0,000,00
A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe
0,000,00
A.VIIPozostałe pozycje
582 465,92366 413,33
A.IV.1.3Inne
0,000,00
BZobowiązania długoterminowe
20 165 574,5426 142 364,02
A.VNależności finansowe długoterminowe
76 199,8867 030,38
B.IZobowiązania finansowe długoterminowe
20 165 574,5426 142 364,02
A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek
0,000,00
B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe
0,000,00
BAktywa obrotowe
5 735 517,534 242 584,61
CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne
5 317 544,0416 422 838,77
B.IZapasy
15 526,2141 365,31
C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe
4 801 184,0815 883 813,94
B.IINależności i roszczenia
0,000,00
C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe
3 923,215 654,99
B.IIINależności finansowe krótkoterminowe
2 631 688,342 799 745,71
C.IIIRezerwy na zobowiązania
159,736 064,06
B.IVŚrodki pieniężne
3 088 302,981 401 473,59
C.IVFundusze specjalne
512 277,02527 305,78
B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe
0,000,00
DRozliczenia międzyokresowe
25 152,8963 993,03
CRozliczenia międzyokresowe
3 735,272 723 470,22
EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
0,000,00
DInne aktywa
0,0098 247,63
FInne pasywa
1 012 371,001 095 663,00
Suma aktywów171 920 322,82224 073 402,90Suma pasywów171 920 322,82224 073 402,90
Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon

główny księgowy
2012-06-18

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie B-Wyk: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
BILANS
z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego
sporządzony na dzień
31-12-2011
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
IŚrodki pieniężne
1 444 261,02551 389,36
IZobowiązania
20 169 497,7526 148 019,01
I.1Środki pieniężne
1 444 261,02551 389,36
I.1Zobowiązania finansowe
20 165 574,5426 142 364,02
I.1.1Środki pieniężne budżetu
1 426 944,50551 389,36
I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)
0,000,00
I.1.2Pozostałe środki pieniężne
17 316,520,00
I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)
20 165 574,5426 142 364,02
IINależności i rozliczenia
469 084,00471 455,00
I.2Zobowiązania wobec budżetów
0,000,00
II.1Należności finansowe
0,000,00
I.3Pozostałe zobowiązania
3 923,215 654,99
II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)
0,000,00
IIAktywa netto budżetu
-19 268 523,73-26 122 590,02
II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)
0,000,00
II.1Wynik wykonania budżetu (+,-)
-4 357 568,60-6 413 608,25
II.2Należności od budżetów
469 084,00471 455,00
II.1.1Nadwyżka budżetu (+)
17 316,520,00
II.3Pozostałe należności i rozliczenia
0,000,00
II.1.2Deficyt budżetu (-)
-4 374 885,12-6 413 608,25
IIIInne aktywa
0,0098 247,63
II.1.3Niewykonane wydatki (-)
0,000,00
0,000,00
II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-)
-209 718,08366 413,33
0,000,00
II.3Rezerwa na niewygasające wydatki
792 184,000,00
0,000,00
II.4Środki z prywatyzacji
0,000,00
0,000,00
II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-)
-15 493 421,05-20 075 395,10
0,000,00
IIIInne pasywa
1 012 371,001 095 663,00
Suma aktywów1 913 345,021 121 091,99Suma pasywów1 913 345,021 121 091,99
Informacje uzupełniające:
SymbolOpisWartość
1Udzielone gwarancje i poręczenia0,00
2Otrzymane gwarancje i poręczenia0,00
3Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu0,00
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy
2012-04-25

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień
31-12-2011
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Stan na koniec roku poprzedniegoStan na koniec roku bieżącego
A.Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
38 891 516,6442 202 322,95
A.I.Przychody netto ze sprzedaży produktów
1 292 395,881 046 701,13
A.II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
61 894,891 312,67
A.III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,000,00
A.IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
3 806,94706,01
A.V.Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
37 533 418,9341 153 603,14
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych
0,000,00
B.Koszty działalności operacyjnej
40 862 127,4741 868 080,67
B.I.Amortyzacja
2 971 757,154 008 839,50
B.II.Zużycie materiałów i energii
5 238 908,504 574 458,58
B.III.Usługi obce
6 294 121,264 582 208,67
B.IV.Podatki i opłaty
29 859,6546 720,67
B.V.Wynagrodzenia
15 904 449,5017 015 166,10
B.VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
3 599 036,994 679 135,86
B.VII.Pozostałe koszty rodzajowe
358 271,23317 357,73
B.VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów
78 957,980,00
B.IX.Inne świadczenia finansowane z budżetu
6 238 297,406 630 773,56
B.X.Pozostałe obciążenia
148 467,8113 420,00
C.Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)
-1 970 610,83334 242,28
D.Pozostałe przychody operacyjne
13 795 476,689 413 333,03
D.I.Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych
2 438 769,60764 383,11
D.II.Dotacje
7 966 217,168 156 496,37
D.III.Inne przychody operacyjne
3 390 489,92492 453,55
E.Pozostałe koszty operacyjne
544 110,501 185 652,81
E.I.Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
544 110,501 185 652,81
E.II.Pozostałe koszty operacyjne
0,000,00
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
11 280 755,358 561 922,50
G.Przychody finansowe
247 574,53159 160,44
G.I.Dywidendy i udziały w zyskach
0,000,00
G.II.Odsetki
241 988,38156 160,44
G.III.Inne
5 586,153 000,00
H.Koszty finansowe
858 314,54966 693,63
H.I.Odsetki
858 314,54846 243,63
H.II.Inne
0,00120 450,00
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)
10 670 015,347 754 389,31
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
0,000,00
J.I.Zyski nadzwyczajne
0,000,00
J.II.Straty nadzwyczajne
0,000,00
K.Zysk (strata) brutto (I +- J)
10 670 015,347 754 389,31
L.Podatek dochodowy
0,000,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych
0,000,00
N.Zysk (strata) netto (K - L - M)
10 670 015,347 754 389,31
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :
SymbolOpisWartość
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy
2012-04-25

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Zestawienie zmian w funduszu
sporządzony na dzień
31-12-2011
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Stan na koniec roku poprzedniegoStan na koniec roku bieżącego
I.Fundusz jednostki na początku okresu (BO)
139 504 556,05153 940 384,83
I.1.Zwiększenie funduszu (z tytułu)
106 283 589,12150 872 318,23
I.1.1.Zysk bilansowy za rok ubiegły
35 032 069,0837 315 440,73
I.1.2.Zrealizowane wydatki budżetowe
54 418 089,0056 519 662,34
I.1.3.Zrealizowane płatności ze środków europejskich
0,000,00
I.1.4.Środki na inwestycje
16 808 891,8224 342 206,97
I.1.5.Aktualizacja wyceny środków trwałych
0,000,00
I.1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
16 000,00563 493,00
I.1.7.Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
0,000,00
I.1.8.Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,000,00
I.1.9.Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
0,000,00
I.1.10.Inne zwiększenia
8 539,2232 131 515,19
I.2.Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)
91 823 524,73106 169 628,47
I.2.1.Strata za rok ubiegły
23 152 610,5726 628 125,51
I.2.2.Zrealizowane dochody budżetowe
47 879 307,0049 686 549,10
I.2.3.Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
0,000,00
I.2.4.Dotacje i środki na inwestycje
17 463 085,7119 321 499,11
I.2.5.Aktualizacja wyceny środków trwałych
0,000,00
I.2.6.Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
426 190,024 484 308,31
I.2.7.Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
0,000,00
I.2.8.Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,000,00
I.2.9.Inne zmniejszenia
2 902 331,436 049 146,44
II.Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
153 964 620,44198 643 074,59
III.Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)
10 670 015,347 754 389,31
III.1.zysk netto (+)
37 315 440,7336 614 341,04
III.2.strata netto (-)
-26 645 425,39-28 859 951,73
IV.Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych
0,000,00
V.Fundusz (poz. II+,-III-IV)
164 634 635,78206 397 463,90
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :
SymbolOpisWartość
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy
2012-04-25

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
010010950750974,00973,410,00973,41973,410,000,000,000,000,000,000,00
01001095201033 343,0033 342,450,0033 342,4533 342,450,000,000,000,000,000,000,00
01001095386534 317,0034 315,860,0034 315,8634 315,860,000,000,000,000,000,000,00
6006001609706 540,007 224,190,007 224,197 224,190,000,000,000,000,000,000,00
600600166337500 000,00400 000,000,00400 000,00400 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016662045 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166680148 756,00148 756,320,00148 756,32148 756,320,000,000,000,000,000,000,00
6006001681223700 296,00555 980,510,00555 980,51555 980,510,000,000,000,000,000,000,00
700700050470231 000,00282 495,700,00236 536,16236 536,1648 550,2747 830,002 590,730,000,000,000,00
700700050750175 000,00263 313,150,00244 419,02244 419,0222 847,7814 447,783 953,650,000,000,000,00
70070005076035 000,0057 536,530,0057 536,5357 536,530,000,000,000,000,000,000,00
700700050770800 000,00746 846,580,00713 213,45713 213,4533 633,135 384,790,000,000,000,000,00
7007000509108 000,0031 207,190,008 443,868 443,8622 763,330,000,000,000,000,000,00
7007000566801 680,001 680,380,001 680,381 680,380,000,000,000,000,000,000,00
70070005810451 250 680,001 383 079,530,001 261 829,401 261 829,40127 794,5167 662,576 544,380,000,000,000,00
710710352020700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209563373 382 393,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095791523 382 393,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010150 600,00150 600,000,00150 600,00150 600,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501177771150 600,00150 600,000,00150 600,00150 600,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097027 481,0024 330,370,0024 330,3724 330,370,000,000,000,000,000,000,00
750750237674327 481,0024 330,370,0024 330,3724 330,370,000,000,000,000,000,000,00
75075056201029 368,0029 368,000,0029 368,0029 368,000,000,000,000,000,000,000,00
750750567781629 368,0029 368,000,0029 368,0029 368,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075231012 000,0012 000,000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750757813512 000,0012 000,000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095097029 328,0029 328,080,0029 328,0829 328,080,000,000,000,000,000,000,00
750750957681529 328,0029 328,080,0029 328,0829 328,080,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 154,003 154,000,003 154,003 154,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 154,003 154,000,003 154,003 154,000,000,000,000,000,000,000,00
75175108201022 649,0022 649,000,0022 649,0022 649,000,000,000,000,000,000,000,00
751751087786922 649,0022 649,000,0022 649,0022 649,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541209603 000,003 000,000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412771263 000,003 000,000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035032 000,00149 717,400,0035 034,0135 034,01118 048,60118 048,603 365,210,000,000,000,00
756756010890100,00203,220,00203,22203,220,000,000,000,000,000,000,00
756756017759732 100,00149 920,620,0035 237,2335 237,23118 048,60118 048,603 365,210,000,000,000,00
7567561503107 452 475,007 738 386,010,007 354 922,957 354 922,95388 366,06388 365,834 903,002 150 881,27681 504,67264 208,007 519,00
7567561503207 642,009 612,040,009 728,679 728,6717,0017,00133,630,000,000,000,00
75675615033090 000,0090 233,600,0090 199,9090 199,9035,0035,001,300,000,000,000,00
756756150340148 500,00205 427,600,00152 743,00152 743,0052 818,6051 818,60134,00173 304,803 800,000,000,00
75675615050023 000,0027 112,000,0027 774,7027 774,700,000,00662,700,000,000,000,00
756756150690250,00237,600,00237,60237,600,000,000,000,000,000,000,00
75675615089050,00224,000,00224,00224,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091024 000,00119 841,870,0032 768,8732 768,8787 073,000,000,000,000,000,000,00
756756152680547 745,00548 863,000,00548 863,00548 863,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833418 293 662,008 739 937,720,008 217 462,698 217 462,69528 309,66440 236,435 834,632 324 186,07685 304,67264 208,007 519,00
7567561603103 221 000,004 215 513,160,003 238 968,563 238 968,56984 339,07983 129,077 794,471 316 990,000,008 614,830,00
75675616032082 000,00124 626,780,0087 851,2887 851,2839 902,1639 835,163 126,660,000,00196,000,00
7567561603303 000,004 521,020,003 382,803 382,801 256,421 254,22118,200,000,000,000,00
756756160340201 001,00333 513,760,00268 544,70268 544,7068 749,5668 749,563 780,50283 749,000,000,000,00
756756160360120 000,00145 557,800,00125 763,10125 763,1019 794,707 473,700,000,000,000,000,00
7567561604307 000,0011 643,000,0011 643,0011 643,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 322 315,001 342 399,400,001 324 218,211 324 628,2125 927,39615,397 746,200,000,000,000,00
75675616069011 000,009 623,940,009 623,949 623,940,000,000,000,000,000,000,00
756756160890500,002 211,840,002 211,842 211,840,000,000,000,000,000,000,00
75675616091035 000,00378 506,670,0056 880,6756 880,67321 626,000,000,000,000,000,000,00
75675616814525 002 816,006 568 117,370,005 129 088,105 129 498,101 461 595,301 101 057,1022 566,031 600 739,000,008 810,830,00
75675618041050 000,0061 572,070,0061 572,0761 572,070,000,000,000,000,000,000,00
756756180480230 000,00309 354,130,00309 354,13309 354,130,000,000,000,000,000,000,00
756756180490500 000,00854 859,620,00443 924,42443 924,42410 935,20147 022,590,000,000,000,000,00
75675618091027 000,0055 915,620,0031 756,0331 756,0324 159,590,000,000,000,000,000,00
7567561878664807 000,001 281 701,440,00846 606,65846 606,65435 094,79147 022,590,000,000,000,000,00
75675619046025 933,0025 608,700,0025 608,7025 608,700,000,000,000,000,000,000,00
756756197683525 933,0025 608,700,0025 608,7025 608,700,000,000,000,000,000,000,00
75675621001013 651 611,0013 884 347,000,0013 884 347,0013 884 347,000,000,000,000,000,000,000,00
756756210020380 000,00568 271,030,00568 271,03568 271,030,000,000,000,000,000,000,00
756756217640714 031 611,0014 452 618,030,0014 452 618,0314 452 618,030,000,000,000,000,000,000,00
75875801292012 849 501,0012 849 501,000,0012 849 501,0012 849 501,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947912 849 501,0012 849 501,000,0012 849 501,0012 849 501,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814092020 000,0026 489,130,0026 489,1326 489,130,000,000,000,000,000,000,00
758758147749220 000,0026 489,130,0026 489,1326 489,130,000,000,000,000,000,000,00
80180101069025 300,0030 775,070,0029 148,9429 148,941 626,130,000,000,000,000,000,00
80180101075026 250,0027 342,300,0025 463,1525 463,151 879,150,000,000,000,000,000,00
801801010920100,00129,570,00129,57129,570,000,000,000,000,000,000,00
80180101097023 520,0026 248,990,0026 248,9924 248,990,000,000,000,000,000,000,00
80180101231020 000,0012 980,000,0012 980,0012 980,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010127002 336,002 333,980,002 333,982 333,980,000,000,000,000,000,000,00
8018010162073 583 924,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101662030 000,0030 000,000,0030 000,0030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801011020693 711 430,00129 809,910,00126 304,63124 304,633 505,280,000,000,000,000,000,00
801801040690249 200,00317 670,490,00316 834,68316 834,68835,810,000,000,000,000,000,00
80180104075017 600,0014 364,720,0013 825,4613 825,46539,260,000,000,000,000,000,00
801801040920100,0094,840,0094,8494,840,000,000,000,000,000,000,00
801801040970320,0018 759,270,0018 759,2718 759,270,000,000,000,000,000,000,00
801801042007622 960,00259 485,830,00259 485,83259 485,830,000,000,000,000,000,000,00
80180104231010 000,0019 366,580,0019 366,5819 366,580,000,000,000,000,000,000,00
8018010488552900 180,00629 741,730,00628 366,66628 366,661 375,070,000,000,000,000,000,00
801801100690230,00436,000,00436,00436,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011007501 000,00988,000,00988,00988,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011009200,0037,330,0037,3337,330,000,000,000,000,000,000,00
80180110092725,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110097011 538,0013 145,000,0013 145,0013 145,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110231030 000,0027 522,000,0027 522,0027 522,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110270765 430,0086 213,920,0086 213,9286 213,920,000,000,000,000,000,000,00
8018011090185108 223,00128 342,250,00128 342,25128 342,250,000,000,000,000,000,000,00
80180113083010 000,0030 857,950,0030 289,4530 289,45568,500,000,000,000,000,000,00
801801138174410 000,0030 857,950,0030 289,4530 289,45568,500,000,000,000,000,000,00
8018011408301 000,00528,010,00528,01528,010,000,000,000,000,000,000,00
8018011409200,006,650,006,656,650,000,000,000,000,000,000,00
80180114097010 190,0017 714,530,0017 714,5317 714,530,000,000,000,000,000,000,00
801801148363511 190,0018 249,190,0018 249,1918 249,190,000,000,000,000,000,000,00
801801480830529 000,00494 220,690,00494 220,69494 220,690,000,000,000,000,000,000,00
80180148092030,0050,980,0050,9850,980,000,000,000,000,000,000,00
8018014882699529 030,00494 271,670,00494 271,67494 271,670,000,000,000,000,000,000,00
801801952030138 154,00138 942,770,00138 942,77138 942,770,000,000,000,000,000,000,00
8018019583026138 154,00138 942,770,00138 942,77138 942,770,000,000,000,000,000,000,00
851851540970500,00776,760,00776,76776,760,000,000,000,000,000,000,00
8518515486975500,00776,760,00776,76776,760,000,000,000,000,000,000,00
8518519520101 750,001 605,810,001 605,811 605,810,000,000,000,000,000,000,00
85185195880561 750,001 605,810,001 605,811 605,810,000,000,000,000,000,000,00
8528520309000,0025,700,0025,7025,700,000,000,000,000,000,000,00
8528520309701 200,001 132,490,001 132,491 132,490,000,000,000,000,000,000,00
852852032010102 000,00101 994,740,00101 994,74101 994,740,000,000,000,000,000,000,00
852852036310550 000,00549 976,610,00549 976,61549 976,610,000,000,000,000,000,000,00
8528520396245653 200,00653 129,540,00653 129,54653 129,540,000,000,000,000,000,000,00
852852120980200,00180,870,00180,87180,870,000,000,000,000,000,000,00
8528521220103 948 096,003 947 851,330,003 947 851,333 947 851,330,000,000,000,000,000,000,00
85285212236020 000,00789 423,580,0041 180,3641 180,36748 243,22748 243,220,000,000,000,000,00
85285212914143 968 296,004 737 455,780,003 989 212,563 989 212,56748 243,22748 243,220,000,000,000,000,00
85285213201010 244,0010 144,870,0010 144,8710 144,870,000,000,000,000,000,000,00
8528521320305 420,005 413,120,005 413,125 413,120,000,000,000,000,000,000,00
852852139010515 664,0015 557,990,0015 557,9915 557,990,000,000,000,000,000,000,00
8528521409000,0061,200,000,000,0061,2061,200,000,000,000,000,00
85285214203019 600,0019 600,000,0019 600,0019 600,000,000,000,000,000,000,000,00
852852142910500,001 805,430,001 225,451 225,45579,98579,980,000,000,000,000,00
852852149190620 100,0021 466,630,0020 825,4520 825,45641,18641,180,000,000,000,000,00
85285216203068 946,0068 945,210,0068 945,2168 945,210,000,000,000,000,000,000,00
8528521629100,0035,640,0035,6435,640,000,000,000,000,000,000,00
852852169100868 946,0068 980,850,0068 980,8568 980,850,000,000,000,000,000,000,00
8528521909701 000,00788,880,00788,88788,880,000,000,000,000,000,000,00
852852192030152 329,00152 328,960,00152 328,96152 328,960,000,000,000,000,000,000,00
8528521989071153 329,00153 117,840,00153 117,84153 117,840,000,000,000,000,000,000,00
8528522809705 000,002 282,720,002 282,722 282,720,000,000,000,000,000,000,00
8528522820104 000,003 995,500,003 995,503 995,500,000,000,000,000,000,000,00
85285228890609 000,006 278,220,006 278,226 278,220,000,000,000,000,000,000,00
8528527820102 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285278881402 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529509603 938,003 937,710,003 937,713 937,710,000,000,000,000,000,000,00
852852950970589,00378,050,00378,05378,050,000,000,000,000,000,000,00
85285295201011 400,0011 000,000,0011 000,0011 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030189 300,00189 296,250,00189 296,25189 296,250,000,000,000,000,000,000,00
8528529529101 500,001 414,000,00800,00800,00614,00614,000,000,000,000,000,00
8528529595027206 727,00206 026,010,00205 412,01205 412,01614,00614,000,000,000,000,000,00
853853052030122 084,00122 084,000,00122 084,00122 084,000,000,000,000,000,000,000,00
853853056330802 200,00802 200,000,00802 200,00802 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530594518924 284,00924 284,000,00924 284,00924 284,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395097032,0032,030,0032,0332,030,000,000,000,000,000,000,00
853853952007306 816,00306 811,510,00306 811,51306 811,510,000,000,000,000,000,000,00
85385395200937 869,0037 869,750,0037 869,7537 869,750,000,000,000,000,000,000,00
8538539591234344 717,00344 713,290,00344 713,29344 713,290,000,000,000,000,000,000,00
85485415203076 198,0075 704,130,0075 704,1375 704,130,000,000,000,000,000,000,00
854854158829976 198,0075 704,130,0075 704,1375 704,130,000,000,000,000,000,000,00
9009000162900,001 040,000,00540,00540,00500,000,000,000,000,000,000,00
900900016337355 227,00344 959,000,00344 959,00344 959,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001103528355 227,00345 999,000,00345 499,00345 499,00500,000,000,000,000,000,000,00
900900190690109 000,00136 945,150,00136 945,15136 945,150,000,000,000,000,000,000,00
90090019244010 000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001994049119 000,00146 945,150,00146 945,15146 945,150,000,000,000,000,000,000,00
9219210923201 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109291014 144,0014 144,000,0014 144,0014 144,000,000,000,000,000,000,000,00
921921099826015 144,0015 144,000,0015 144,0015 144,000,000,000,000,000,000,000,00
92192195200736 675,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
921921959512336 675,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260166801,000,660,000,660,660,000,000,000,000,000,000,00
926926011002071,000,660,000,660,660,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01034 317,0034 315,860,0034 315,8634 315,860,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600700 296,00555 980,510,00555 980,51555 980,510,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 250 680,001 383 079,530,001 261 829,401 261 829,40127 794,5167 662,576 544,380,000,000,000,00
Razem dział710700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7203 382 393,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750248 777,00245 626,450,00245 626,45245 626,450,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75125 803,0025 803,000,0025 803,0025 803,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7543 000,003 000,000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75628 193 122,0031 217 903,880,0028 706 621,4028 707 031,402 543 048,351 806 364,7231 765,873 924 925,07685 304,67273 018,837 519,00
Razem dział75812 869 501,0012 875 990,130,0012 875 990,1312 875 990,130,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 408 207,001 570 215,470,001 564 766,621 562 766,625 448,850,000,000,000,000,000,00
Razem dział8512 250,002 382,570,002 382,572 382,570,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8525 097 762,005 862 012,860,005 112 514,465 112 514,46749 498,40749 498,400,000,000,000,000,00
Razem dział8531 269 001,001 268 997,290,001 268 997,291 268 997,290,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85476 198,0075 704,130,0075 704,1375 704,130,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900474 227,00492 944,150,00492 444,15492 444,15500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92151 819,0015 144,000,0015 144,0015 144,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9261,000,660,000,660,660,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM59 088 054,0055 629 800,490,0052 241 820,6352 240 230,633 426 290,112 623 525,6938 310,253 924 925,07685 304,67273 018,837 519,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
0100103028503 000,002 264,102 264,100,000,000,000,000,00
0100103038903 000,002 264,102 264,100,000,000,000,000,00
01001095411084,0084,3884,380,000,000,000,000,00
01001095412011,0010,0710,070,000,000,000,000,00
010010954170556,00556,00556,000,000,000,000,000,00
0100109543003,003,333,330,000,000,000,000,00
01001095443032 689,0032 688,6732 688,670,000,000,000,000,00
010010952223533 343,0033 342,4533 342,450,000,000,000,000,00
60060013443035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136504335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001427102 819,001 137,991 137,990,000,000,000,000,00
60060014633242 819,001 137,991 137,990,000,000,000,000,00
600600164270104 196,00104 195,76104 195,767 892,920,000,000,000,00
6006001643001 623 200,001 606 021,961 606 021,9638 036,880,000,000,000,00
6006001660508 185 275,006 965 898,116 965 898,118 969 849,300,000,000,000,00
600600166057500 000,00400 000,00400 000,000,000,000,000,000,00
6006001660591 500 000,001 250 292,911 250 292,910,000,000,000,000,00
600600168735211 912 671,0010 326 408,7410 326 408,749 015 779,100,000,000,000,00
600600952310281 861,00281 860,47281 860,470,000,000,000,000,00
6006009563005281 861,00281 860,47281 860,470,000,000,000,000,00
6306309543007 995,007 995,007 995,000,000,000,000,000,00
63063095680257 995,007 995,007 995,000,000,000,000,000,00
700700054300118 555,00118 216,24118 216,2498,100,000,000,000,00
7007000545002 815,002 815,002 815,000,000,000,000,000,00
7007000545209 993,009 992,469 992,460,000,000,000,000,00
700700054590341 787,00341 686,57341 686,570,000,000,000,000,00
700700056050148 130,00138 076,43138 076,430,000,000,000,000,00
700700056060260 745,00260 745,00260 745,000,000,000,000,000,00
70070005100725882 025,00871 531,70871 531,7098,100,000,000,000,00
71071004417017 756,005 102,005 102,000,000,000,000,000,00
710710044300177 434,00176 530,58176 530,580,000,000,000,000,00
7107100480184195 190,00181 632,58181 632,580,000,000,000,000,00
71071014430084 744,0083 056,4083 056,400,000,000,000,000,00
710710147602484 744,0083 056,4083 056,400,000,000,000,000,00
7107103542101 066,00704,17704,170,000,000,000,000,00
7107103543009 000,008 984,518 984,510,000,000,000,000,00
710710358025510 066,009 688,689 688,680,000,000,000,000,00
72072095421064 000,0058 200,9158 200,91232,840,000,000,000,00
72072095430056 000,0055 700,7555 700,752 200,470,000,000,000,00
7207209560573 382 393,00871 416,80871 416,800,000,000,000,000,00
720720956059367 007,00309 174,00309 174,000,000,000,000,000,00
72072095934413 869 400,001 294 492,461 294 492,462 433,310,000,000,000,00
750750114010171 000,00165 768,69165 768,693 955,060,000,000,000,00
75075011404011 821,0011 820,1411 820,1413 085,830,000,000,000,00
75075011411028 500,0024 969,4924 969,494 785,130,000,000,000,00
7507501141204 600,002 473,722 473,72515,500,000,000,000,00
7507501141401 000,00243,00243,000,000,000,000,000,00
7507501142108 179,007 493,077 493,070,000,000,000,000,00
750750114280500,00300,00300,0076,000,000,000,000,00
75075011430010 563,007 942,657 942,650,000,000,000,000,00
7507501143701 000,00200,00200,000,000,000,000,000,00
7507501144104 118,004 024,794 024,790,000,000,000,000,00
7507501144403 282,003 281,793 281,790,000,000,000,000,00
7507501147001 417,001 417,001 417,000,000,000,000,000,00
75075011126891245 980,00229 934,34229 934,3422 417,520,000,000,000,00
75075020271037 000,0036 639,8636 639,860,000,000,000,000,00
750750207848037 000,0036 639,8636 639,860,000,000,000,000,00
750750223030135 205,00134 950,09134 950,090,000,000,000,000,00
7507502242102 977,002 911,072 911,07138,000,000,000,000,00
7507502243001 673,001 523,921 523,920,000,000,000,000,00
7507502287312139 855,00139 385,08139 385,08138,000,000,000,000,00
7507502340102 350 000,002 336 995,892 336 995,8951 169,060,000,000,000,00
750750234040172 755,00172 754,34172 754,34182 783,490,000,000,000,00
750750234110366 654,00354 943,22354 943,2256 968,630,000,000,000,00
75075023412050 000,0047 043,7647 043,769 253,100,000,000,000,00
7507502341404 101,004 051,664 051,660,000,000,000,000,00
75075023417094 310,0094 148,3794 148,37220,410,000,000,000,00
750750234210127 490,00124 351,81124 351,815 329,410,000,000,000,00
75075023426080 900,0080 871,5280 871,522 366,190,000,000,000,00
7507502342804 260,003 765,003 765,00164,000,000,000,000,00
750750234300278 451,00263 688,88263 688,884 497,990,000,000,000,00
75075023436027 000,0026 964,3726 964,3750,000,000,000,000,00
75075023437017 000,0015 806,4315 806,430,000,000,000,000,00
75075023440089 034,0089 033,1889 033,181 193,580,000,000,000,00
75075023441063 500,0060 195,5560 195,550,000,000,000,000,00
75075023443028 936,0027 612,8227 612,820,000,000,000,000,00
75075023444057 888,0057 887,1257 887,120,000,000,000,000,00
7507502344802 995,002 993,642 993,640,000,000,000,000,00
75075023461062 723,0062 723,0062 723,000,000,000,000,000,00
75075023470012 480,0012 126,5812 126,580,000,000,000,000,00
750750231576133 890 477,003 837 957,143 837 957,14313 995,860,000,000,000,00
75075056302018 760,0018 760,0018 760,000,000,000,000,000,00
7507505641101 266,001 266,391 266,390,000,000,000,000,00
750750564120204,00204,22204,220,000,000,000,000,00
7507505641708 337,008 336,808 336,800,000,000,000,000,00
750750564210643,00643,12643,120,000,000,000,000,00
750750564360100,00100,00100,000,000,000,000,000,00
75075056441058,0057,4757,470,000,000,000,000,00
7507505610420629 368,0029 368,0029 368,000,000,000,000,000,00
75075075421016 000,0015 115,2315 115,230,000,000,000,000,00
75075075430021 000,0019 109,2119 109,211 512,900,000,000,000,00
750750758433537 000,0034 224,4434 224,441 512,900,000,000,000,00
75075095303067 500,0067 410,0067 410,000,000,000,000,000,00
75075095401023 129,0022 116,6922 116,69249,290,000,000,000,00
75075095404021 936,0021 935,2521 935,252 101,200,000,000,000,00
75075095411011 190,0010 889,4110 889,41806,780,000,000,000,00
7507509541202 000,001 669,761 669,7628,410,000,000,000,00
750750954140500,00192,34192,340,000,000,000,000,00
75075095417018 816,0018 815,3018 815,300,000,000,000,000,00
75075095421040 300,0026 648,2426 648,24185,600,000,000,000,00
750750954260100,0063,3163,310,000,000,000,000,00
750750954280500,00360,00360,000,000,000,000,000,00
75075095430019 308,0013 531,6113 531,61289,440,000,000,000,00
750750954410150,0058,5158,510,000,000,000,000,00
7507509544403 370,003 369,303 369,300,000,000,000,000,00
75075095129365208 799,00187 059,72187 059,723 660,720,000,000,000,00
751751014110333,00333,09333,09100,680,000,000,000,00
75175101412054,0053,9153,9116,420,000,000,000,00
7517510141702 200,002 200,002 200,0091,850,000,000,000,00
751751014210267,00267,00267,000,000,000,000,000,00
751751014300300,00300,00300,000,000,000,000,000,00
75175101967623 154,003 154,003 154,00208,950,000,000,000,00
75175108303010 620,0010 620,0010 620,000,000,000,000,000,00
751751084110814,00813,66813,660,000,000,000,000,00
751751084120131,00131,27131,270,000,000,000,000,00
7517510841707 857,007 856,507 856,500,000,000,000,000,00
7517510842102 533,002 533,162 533,160,000,000,000,000,00
751751084300208,00208,00208,000,000,000,000,000,00
751751084410486,00486,41486,410,000,000,000,000,00
7517510810420922 649,0022 649,0022 649,000,000,000,000,000,00
7547541162205 000,005 000,005 000,000,000,000,000,000,00
75475411823855 000,005 000,005 000,000,000,000,000,000,00
7547541230304 300,003 951,253 951,250,000,000,000,000,00
754754124170700,00700,00700,000,000,000,000,000,00
7547541242108 617,008 471,708 471,702 840,020,000,000,000,00
754754124260800,00555,00555,000,000,000,000,000,00
7547541242709 110,009 110,009 110,000,000,000,000,000,00
7547541242801 497,001 490,001 490,000,000,000,000,000,00
7547541243002 696,002 599,432 599,430,000,000,000,000,00
754754124370899,00898,55898,550,000,000,000,000,00
7547541244301 881,001 881,001 881,000,000,000,000,000,00
7547541260604 500,004 499,994 499,990,000,000,000,000,00
7547541211954635 000,0034 156,9234 156,922 840,020,000,000,000,00
7547542141703 100,003 100,003 100,000,000,000,000,000,00
75475421430077 029,0077 028,4977 028,490,000,000,000,000,00
75475421436011 784,0011 783,3811 783,380,000,000,000,000,00
754754218900591 913,0091 911,8791 911,870,000,000,000,000,00
75675647410025 986,0025 596,9225 596,92388,380,000,000,000,00
7567564741101 179,00904,23904,23274,700,000,000,000,00
756756474120191,00146,15146,1544,300,000,000,000,00
75675647417011 170,0011 168,8211 168,820,000,000,000,000,00
7567564742109 370,009 369,039 369,030,000,000,000,000,00
7567564742603 157,003 156,203 156,200,000,000,000,000,00
75675647430046 072,0045 995,6045 995,600,000,000,000,000,00
7567564743702 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
756756474410301,00300,87300,870,000,000,000,000,00
75675647461017 733,0017 731,0917 731,090,000,000,000,000,00
7567564747003 841,003 840,753 840,750,000,000,000,000,00
75675647123763121 000,00120 209,66120 209,66707,380,000,000,000,00
757757028070880 000,00846 243,63846 243,630,000,000,000,000,00
7577570284529880 000,00846 243,63846 243,630,000,000,000,000,00
758758184810489,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386489,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101231019 225,0019 225,0019 225,000,000,000,000,000,00
801801013020418 050,00413 509,22413 509,2210 680,470,000,000,000,00
8018010140104 802 129,004 655 029,164 655 029,16118 250,450,000,000,000,00
801801014040332 985,00332 983,66332 983,66370 915,290,000,000,000,00
801801014110847 991,00823 826,21823 826,21104 383,420,000,000,000,00
801801014120137 200,00118 016,18118 016,1818 019,920,000,000,000,00
801801014170106 041,00105 505,70105 505,703 630,620,000,000,000,00
8018010142101 048 226,001 010 364,951 010 364,950,000,000,000,000,00
80180101424045 107,0038 117,3938 117,390,000,000,000,000,00
801801014260326 978,00296 788,15296 788,1532 627,320,000,000,000,00
801801014270190 659,00190 403,44190 403,440,000,000,000,000,00
8018010142806 800,004 328,004 328,0076,000,000,000,000,00
801801014300296 250,00294 071,16294 071,164 386,190,000,000,000,00
8018010143507 700,005 519,695 519,6926,790,000,000,000,00
80180101436012 084,0010 112,1410 112,14825,570,000,000,000,00
80180101437012 660,0010 725,2110 725,21157,960,000,000,000,00
80180101441012 675,009 941,469 941,4613,400,000,000,000,00
80180101443010 500,005 913,745 913,740,000,000,000,000,00
801801014440329 311,00329 311,00329 311,000,000,000,000,000,00
8018010147002 420,001 849,401 849,400,000,000,000,000,00
8018010160502 458 904,002 458 902,482 458 902,480,000,000,000,000,00
8018010160572 049 659,002 045 604,652 045 604,650,000,000,000,000,00
80180101663045 764,0045 763,2845 763,280,000,000,000,000,00
8018010118203913 519 318,0013 225 811,2713 225 811,27663 993,400,000,000,000,00
80180103302029 494,0026 697,5126 697,51902,170,000,000,000,00
801801034010346 284,00335 356,79335 356,7910 129,070,000,000,000,00
80180103404016 454,0016 452,6816 452,6822 903,790,000,000,000,00
80180103411056 360,0053 720,4053 720,409 358,140,000,000,000,00
80180103412010 030,007 791,487 791,481 347,570,000,000,000,00
8018010342109 500,005 362,525 362,520,000,000,000,000,00
8018010342401 000,00289,75289,750,000,000,000,000,00
80180103444020 761,0020 761,0020 761,000,000,000,000,000,00
80180103113094489 883,00466 432,13466 432,1344 640,740,000,000,000,00
8018010423101 136 351,00844 283,67844 283,67281 459,230,00271 957,130,000,00
801801042540234 000,00225 124,90225 124,900,000,000,000,000,00
801801043020104 900,00101 920,54101 920,542 571,170,000,000,000,00
80180104302716 969,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010430292 995,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010440101 467 242,001 441 500,911 441 500,9137 292,290,000,000,000,00
801801044017296 850,0089 557,7489 557,740,000,000,000,000,00
80180104401952 385,0014 757,2514 757,250,000,000,000,000,00
80180104404091 264,0091 263,1491 263,14121 782,910,000,000,000,00
801801044110259 962,00236 550,42236 550,4238 360,800,000,000,000,00
80180104411747 820,0011 907,0211 907,020,000,000,000,000,00
8018010441198 363,002 101,222 101,220,000,000,000,000,00
80180104412043 750,0034 259,8434 259,845 540,540,000,000,000,00
8018010441277 674,001 778,691 778,690,000,000,000,000,00
8018010441291 354,00313,89313,890,000,000,000,000,00
8018010441705 000,003 470,673 470,670,000,000,000,000,00
80180104417759 175,0059 137,0159 137,010,000,000,000,000,00
80180104417911 500,0011 482,9911 482,990,000,000,000,000,00
801801044210147 038,00147 037,67147 037,67427,080,000,000,000,00
80180104421776 123,001 175,351 175,350,000,000,000,000,00
80180104421911 958,00207,42207,420,000,000,000,000,00
8018010442201 500,00579,91579,910,000,000,000,000,00
80180104424020 000,009 790,949 790,94112,000,000,000,000,00
801801044247170,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104424930,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044260108 400,00107 776,48107 776,4811 299,030,000,000,000,00
80180104426714 470,006 969,016 969,010,000,000,000,000,00
8018010442692 554,001 229,811 229,810,000,000,000,000,00
801801044277940,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044279166,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010442802 500,001 093,001 093,0061,500,000,000,000,00
801801044300135 751,00135 750,14135 750,143 750,690,000,000,000,00
8018010443076 942,002 186,432 186,430,000,000,000,000,00
8018010443091 519,00385,80385,800,000,000,000,000,00
8018010443504 000,001 690,301 690,300,000,000,000,000,00
801801044357383,0046,2746,270,000,000,000,000,00
80180104435967,008,178,170,000,000,000,000,00
8018010443602 294,002 293,752 293,75422,150,000,000,000,00
8018010443705 300,005 156,705 156,70323,520,000,000,000,00
801801044377815,0075,0575,050,000,000,000,000,00
801801044379144,0013,2413,240,000,000,000,000,00
8018010444109 600,003 859,333 859,330,000,000,000,000,00
8018010444171 355,0021,4221,420,000,000,000,000,00
801801044419239,003,783,780,000,000,000,000,00
8018010444303 000,001 270,291 270,290,000,000,000,000,00
80180104444098 591,0098 591,0098 591,000,000,000,000,000,00
8018010447002 000,00275,00275,000,000,000,000,000,00
801801042736834 505 403,003 696 896,163 696 896,16503 402,910,00271 957,130,000,00
80180110231013 420,0013 420,0013 420,000,000,000,000,000,00
801801103020251 600,00237 681,82237 681,825 805,270,000,000,000,00
8018011030409 000,009 000,009 000,000,000,000,000,000,00
8018011040102 893 223,002 815 192,452 815 192,4573 142,130,000,000,000,00
801801104040210 877,00210 856,67210 856,67228 120,550,000,000,000,00
801801104110525 567,00476 629,53476 629,5371 399,490,000,000,000,00
801801104117266,00105,70105,700,000,000,000,000,00
80180110412086 221,0069 050,3869 050,3810 868,730,000,000,000,00
80180110412747,0017,1617,160,000,000,000,000,00
8018011041709 200,003 938,603 938,60131,400,000,000,000,00
8018011041771 700,00700,00700,000,000,000,000,000,00
801801104210103 355,0099 008,7899 008,780,000,000,000,000,00
8018011042179 729,002 370,352 370,350,000,000,000,000,00
80180110424013 261,0013 260,9213 260,920,000,000,000,000,00
80180110424712 000,0011 538,0811 538,080,000,000,000,000,00
801801104260238 437,00224 147,80224 147,8029 409,660,000,000,000,00
8018011042802 500,001 496,501 496,500,000,000,000,000,00
80180110430084 502,0084 501,3084 501,30763,050,000,000,000,00
80180110430710 276,006 393,336 393,330,000,000,000,000,00
8018011043502 377,00532,18532,180,000,000,000,000,00
8018011043602 400,001 628,961 628,96229,830,000,000,000,00
8018011043703 600,003 313,353 313,35149,130,000,000,000,00
80180110441013 000,005 849,015 849,010,000,000,000,000,00
8018011044172 000,00108,00108,000,000,000,000,000,00
80180110442724 454,0010 497,2910 497,290,000,000,000,000,00
8018011044305 423,005 422,975 422,970,000,000,000,000,00
801801104440170 373,00170 373,00170 373,000,000,000,000,000,00
8018011047001 000,00940,00940,000,000,000,000,000,00
801801104957245,0044,3644,360,000,000,000,000,00
80180110606715 000,008 885,008 885,000,000,000,000,000,00
801801102071414 715 053,004 486 903,494 486 903,49420 019,240,000,000,000,00
8018011330204 000,001 987,721 987,720,000,000,000,000,00
801801134010259 602,00249 103,06249 103,069 086,710,000,000,000,00
80180113404015 279,0015 278,8415 278,8418 980,050,000,000,000,00
80180113411051 600,0042 509,7442 509,748 988,650,000,000,000,00
8018011341208 400,005 554,955 554,951 012,560,000,000,000,00
80180113417054 506,0054 505,2854 505,281 546,800,000,000,000,00
801801134210195 894,00195 293,55195 293,550,000,000,000,000,00
80180113426011 000,008 307,168 307,160,000,000,000,000,00
80180113427075 090,0075 089,5075 089,500,000,000,000,000,00
801801134280700,0050,0050,000,000,000,000,000,00
80180113430085 463,0061 626,3261 626,320,000,000,000,000,00
8018011343605 000,002 831,162 831,160,000,000,000,000,00
801801134410500,00285,44285,440,000,000,000,000,00
80180113443020 000,0012 222,0012 222,000,000,000,000,000,00
8018011344406 928,006 928,006 928,000,000,000,000,000,00
80180113143344793 962,00731 572,72731 572,7239 614,770,000,000,000,00
8018011430204 000,003 543,243 543,240,000,000,000,000,00
801801144010473 821,00440 639,03440 639,0312 299,640,000,000,000,00
80180114404033 248,0033 247,2633 247,2633 164,850,000,000,000,00
80180114411072 450,0069 533,2269 533,2214 119,800,000,000,000,00
80180114412014 550,0010 614,8810 614,881 741,550,000,000,000,00
80180114421047 678,0040 102,9040 102,900,000,000,000,000,00
801801144280500,00131,00131,000,000,000,000,000,00
80180114430017 551,0017 550,8417 550,840,000,000,000,000,00
8018011443502 032,002 031,912 031,910,000,000,000,000,00
8018011443608 132,008 131,848 131,840,000,000,000,000,00
8018011443704 500,003 532,803 532,80141,810,000,000,000,00
8018011444107 500,006 795,026 795,020,000,000,000,000,00
8018011444305 000,001 716,001 716,000,000,000,000,000,00
80180114444010 666,0010 666,0010 666,000,000,000,000,000,00
8018011447006 438,006 437,606 437,600,000,000,000,000,00
80180114144065708 066,00654 673,54654 673,5461 467,650,000,000,000,00
80180146470039 020,0019 421,1419 421,140,000,000,000,000,00
801801468564739 020,0019 421,1419 421,140,000,000,000,000,00
8018014830202 100,00810,00810,000,000,000,000,000,00
801801484010228 240,00184 761,39184 761,394 002,120,000,000,000,00
80180148404013 262,0013 260,6113 260,6112 900,650,000,000,000,00
80180148411038 000,0029 294,1229 294,124 167,880,000,000,000,00
8018014841207 000,003 109,143 109,14427,140,000,000,000,00
80180148421012 796,001 537,821 537,820,000,000,000,000,00
801801484220528 981,00482 710,67482 710,670,000,000,000,000,00
8018014842603 000,002 523,542 523,540,000,000,000,000,00
801801484280200,000,000,000,000,000,000,000,00
8018014843008 019,001 801,631 801,630,000,000,000,000,00
8018014844407 558,007 558,007 558,000,000,000,000,000,00
80180148125959849 156,00727 366,92727 366,9221 497,790,000,000,000,00
8018019530202 700,002 544,112 544,110,000,000,000,000,00
801801954010158 864,00154 077,34154 077,344 073,320,000,000,000,00
8018019540407 123,007 122,717 122,7111 262,250,000,000,000,00
80180195411027 700,0026 219,5926 219,594 880,110,000,000,000,00
8018019541204 900,003 828,003 828,00645,640,000,000,000,00
80180195417042 792,0041 100,9141 100,91181,830,000,000,000,00
80180195421047 507,0047 506,3347 506,330,000,000,000,000,00
8018019542203 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180195426032 923,0030 399,8430 399,840,000,000,000,000,00
8018019542705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542801 000,00100,00100,000,000,000,000,000,00
801801954300177 962,00162 417,76162 417,76617,800,000,000,000,00
8018019543605 845,005 844,585 844,580,100,000,000,000,00
8018019544105 525,005 524,655 524,650,000,000,000,000,00
8018019544303 000,0090,0090,000,000,000,000,000,00
8018019544405 196,005 196,005 196,000,000,000,000,000,00
80180195147646531 037,00491 971,82491 971,8221 661,050,000,000,000,00
851851214110561,00560,78560,780,000,000,000,000,00
85185121412089,0078,4078,400,000,000,000,000,00
85185121417015 890,0014 860,1014 860,100,000,000,000,000,00
8518512142103 100,002 675,802 675,800,000,000,000,000,00
85185121428019 311,0014 288,4314 288,430,000,000,000,000,00
851851214300360,00360,00360,000,000,000,000,000,00
8518512111116239 311,0032 823,5132 823,510,000,000,000,000,00
8518515342101 200,000,000,001 127,980,000,000,000,00
8518515343008 800,005 550,605 550,600,000,000,000,000,00
851851539451410 000,005 550,605 550,601 127,980,000,000,000,00
85185154401042 700,0042 649,6042 649,600,000,000,000,000,00
8518515440404 310,004 309,614 309,611 448,330,000,000,000,00
8518515441107 488,007 446,197 446,19250,420,000,000,000,00
851851544120613,00588,24588,2435,480,000,000,000,00
85185154417039 625,0038 791,0938 791,090,000,000,000,000,00
85185154421029 802,0027 571,1327 571,13200,000,000,000,000,00
8518515442204 035,004 034,264 034,260,000,000,000,000,00
85185154426029 905,0029 904,1829 904,180,000,000,000,000,00
85185154427013 307,0013 306,3713 306,370,000,000,000,000,00
851851544280261,00261,00261,000,000,000,000,000,00
85185154430041 461,0022 497,6122 497,610,000,000,000,000,00
851851544350484,00483,97483,970,000,000,000,000,00
8518515443703 058,003 056,843 056,84151,060,000,000,000,00
8518515444101 266,001 230,981 230,980,000,000,000,000,00
85185154443071,0071,0071,000,000,000,000,000,00
8518515444401 554,001 553,381 553,380,000,000,000,000,00
85185154470060,0060,0060,000,000,000,000,000,00
85185154158695220 000,00197 815,45197 815,452 085,290,000,000,000,00
85185195291089,0088,6088,600,000,000,000,000,00
8518519542101 750,001 605,811 605,810,000,000,000,000,00
85185195931661 839,001 694,411 694,410,000,000,000,000,00
852852023110177 118,00177 117,96177 117,960,000,000,000,000,00
8528520289164177 118,00177 117,96177 117,960,000,000,000,000,00
85285203311014 931,0014 931,0014 931,000,000,000,000,000,00
85285203401080 219,0079 707,0379 707,030,000,000,000,000,00
8528520340402 318,002 317,312 317,315 783,780,000,000,000,00
85285203411013 944,0013 942,9913 942,991 000,020,000,000,000,00
852852034120868,00867,91867,9125,520,000,000,000,00
85285203417010 437,0010 435,3910 435,390,000,000,000,000,00
852852034210102 761,00102 760,87102 760,870,000,000,000,000,00
8528520342204 421,004 420,294 420,290,000,000,000,000,00
85285203426012 145,0012 119,0312 119,030,000,000,000,000,00
85285203427014 650,0014 649,0014 649,000,000,000,000,000,00
852852034280870,00866,50866,500,000,000,000,000,00
85285203430016 002,0016 001,4216 001,420,000,000,000,000,00
852852034350521,00520,56520,560,000,000,000,000,00
852852034370804,00803,81803,8136,980,000,000,000,00
85285203443072,0072,0072,000,000,000,000,000,00
8528520344404 651,004 649,214 649,210,000,000,000,000,00
852852034700280,00280,00280,000,000,000,000,000,00
852852036050569 450,00569 423,92569 423,920,000,000,000,000,00
85285203163495849 344,00848 768,24848 768,246 846,300,000,000,000,00
8528520541704 503,004 503,004 503,000,000,000,000,000,00
8528520542102 325,002 258,562 258,560,000,000,000,000,00
8528520543001 290,001 290,001 290,000,000,000,000,000,00
8528520547001 480,001 480,001 480,000,000,000,000,000,00
852852051034379 598,009 531,569 531,560,000,000,000,000,00
8528521230201 023,001 022,981 022,980,000,000,000,000,00
8528521231103 829 654,003 829 623,943 829 623,9433 313,070,000,000,000,00
85285212401071 250,0071 107,5571 107,550,000,000,000,000,00
8528521240405 063,005 062,895 062,895 795,390,000,000,000,00
85285212411012 172,0012 136,6512 136,651 002,030,000,000,000,00
8528521241201 953,001 918,101 918,10141,980,000,000,000,00
8528521241703 892,003 892,003 892,000,000,000,000,000,00
8528521242105 966,005 966,005 966,000,000,000,000,000,00
8528521242602 924,002 922,242 922,240,000,000,000,000,00
85285212428084,0083,5083,500,000,000,000,000,00
85285212430015 639,0015 638,5015 638,500,000,000,000,000,00
8528521243701 406,001 405,801 405,8093,040,000,000,000,00
8528521244402 188,002 187,862 187,860,000,000,000,000,00
852852124700988,00988,00988,000,000,000,000,000,00
852852121432043 954 202,003 953 956,013 953 956,0140 345,510,000,000,000,00
85285213413017 143,0017 025,0417 025,04455,180,000,000,000,00
852852139019517 143,0017 025,0417 025,04455,180,000,000,000,00
852852143110207 725,00207 718,20207 718,200,000,000,000,000,00
8528521489176207 725,00207 718,20207 718,200,000,000,000,000,00
852852153110317 000,00312 766,65312 766,650,000,000,000,000,00
8528521589177317 000,00312 766,65312 766,650,000,000,000,000,00
85285216311086 183,0086 181,5286 181,520,000,000,000,000,00
852852168917886 183,0086 181,5286 181,520,000,000,000,000,00
8528521930206 899,006 898,226 898,220,000,000,000,000,00
852852194010790 490,00790 219,39790 219,390,000,000,000,000,00
85285219404058 503,0058 502,6458 502,6463 772,050,000,000,000,00
852852194110133 493,00133 440,00133 440,0011 026,190,000,000,000,00
85285219412019 815,0019 684,1319 684,131 456,220,000,000,000,00
85285219417011 340,0011 339,7411 339,740,000,000,000,000,00
85285219421044 054,0044 053,9644 053,960,000,000,000,000,00
8528521942609 980,009 896,149 896,140,000,000,000,000,00
85285219427046 261,0046 258,0246 258,02233,700,000,000,000,00
8528521942801 200,001 192,501 192,500,000,000,000,000,00
85285219430041 747,0041 698,6041 698,60159,110,000,000,000,00
852852194350724,00723,24723,240,000,000,000,000,00
85285219437012 645,0012 644,5012 644,501 309,120,000,000,000,00
85285219441013 325,0013 106,4913 106,490,000,000,000,000,00
8528521944301 164,001 163,401 163,40120,000,00120,000,000,00
85285219444018 616,0018 615,0418 615,040,000,000,000,000,00
8528521947005 680,005 679,855 679,850,000,000,000,000,00
852852196050299 554,00299 554,00299 554,000,000,000,000,000,00
852852191636111 515 490,001 514 669,861 514 669,8678 076,390,00120,000,000,00
85285228417031 020,0030 804,9330 804,930,000,000,000,000,00
852852289025031 020,0030 804,9330 804,930,000,000,000,000,00
8528527831102 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85285278892402 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852953020696,00695,87695,870,000,000,000,000,00
852852953110324 080,00323 677,20323 677,200,000,000,000,000,00
85285295401024 450,0024 409,6924 409,690,000,000,000,000,00
8528529540401 830,001 829,031 829,031 789,270,000,000,000,00
8528529541104 042,004 038,064 038,06309,360,000,000,000,00
852852954120640,00638,58638,5843,840,000,000,000,00
85285295421043 640,0043 609,4743 609,470,000,000,000,000,00
8528529542605 600,005 578,725 578,720,000,000,000,000,00
8528529542705 080,005 078,025 078,020,000,000,000,000,00
852852954280230,00230,00230,000,000,000,000,000,00
85285295430016 197,0016 193,8316 193,830,000,000,000,000,00
852852954370600,00575,64575,640,000,000,000,000,00
8528529544303 662,003 661,473 661,470,000,000,000,000,00
8528529544401 100,001 093,931 093,930,000,000,000,000,00
85285295470030,0030,0030,000,000,000,000,000,00
85285295605022 700,0022 691,6922 691,690,000,000,000,000,00
85285295153867454 577,00454 031,20454 031,202 142,470,000,000,000,00
85385305231056 087,0030 576,0030 576,000,000,000,000,000,00
853853054210210 978,00210 978,00210 978,00891,840,000,000,000,00
8538530560501 396 226,001 396 225,171 396 225,179 739,000,000,000,000,00
85385305987281 663 291,001 637 779,171 637 779,1710 630,840,000,000,000,00
853853112650173 431,00173 431,00173 431,000,000,000,000,000,00
8538531188814173 431,00173 431,00173 431,000,000,000,000,000,00
85385395231065,0064,9564,950,000,000,000,000,00
8538539529172 770,002 769,382 769,380,000,000,000,000,00
853853952919489,00488,71488,710,000,000,000,000,00
85385395311914 920,0014 920,0014 920,000,000,000,000,000,00
85385395401728 311,0028 312,1228 312,120,000,000,000,000,00
8538539540191 499,001 498,881 498,880,000,000,000,000,00
853853954117143,00142,05142,050,000,000,000,000,00
8538539541197,007,527,520,000,000,000,000,00
853853954177182 673,00182 672,16182 672,160,000,000,000,000,00
85385395417931 257,0031 257,8431 257,840,000,000,000,000,00
85385395421712 307,0012 307,4412 307,440,000,000,000,000,00
853853954219692,00691,00691,000,000,000,000,000,00
8538539542671 330,001 330,001 330,000,000,000,000,000,00
85385395426970,0070,0070,000,000,000,000,000,00
85385395430780 722,0080 719,0880 719,080,000,000,000,000,00
8538539543095 628,005 627,045 627,040,000,000,000,000,00
8538539543771 330,001 329,991 329,990,000,000,000,000,00
85385395437970,0069,9969,990,000,000,000,000,00
853853954560450,00450,00450,000,000,000,000,000,00
85385395161045364 733,00364 728,15364 728,150,000,000,000,000,00
85485401302048 538,0041 684,4241 684,421 281,090,000,000,000,00
854854014010465 341,00420 365,29420 365,2912 357,220,000,000,000,00
85485401404026 847,0026 845,6526 845,6536 294,820,000,000,000,00
85485401411087 500,0071 585,9271 585,9211 980,900,000,000,000,00
85485401412015 300,0010 031,4310 031,431 745,760,000,000,000,00
85485401421010 407,005 406,335 406,330,000,000,000,000,00
8548540142402 000,00144,86144,860,000,000,000,000,00
85485401444035 016,0035 016,0035 016,000,000,000,000,000,00
85485401118445690 949,00611 079,90611 079,9063 659,790,000,000,000,00
854854124110151,00151,00151,000,000,000,000,000,00
85485412412025,0024,5024,500,000,000,000,000,00
85485412417018 900,0018 900,0018 900,000,000,000,000,000,00
8548541243001 350,001 350,001 350,000,000,000,000,000,00
8548541210296620 426,0020 425,5020 425,500,000,000,000,000,00
85485415324047 300,0047 299,0047 299,000,000,000,000,000,00
85485415326094 838,0088 894,7188 894,710,000,000,000,000,00
8548541592769142 138,00136 193,71136 193,710,000,000,000,000,00
9009000142607 000,001 432,591 432,59106,940,000,000,000,00
900900014300128 100,00128 100,00128 100,000,000,000,000,000,00
900900016050479 771,00477 428,09477 428,091 500,000,000,000,000,00
900900016057355 227,00355 227,00355 227,000,000,000,000,000,00
900900016059637 653,00637 652,77637 652,770,000,000,000,000,00
90090001606017 000,0011 685,0011 685,000,000,000,000,000,00
900900011236871 624 751,001 611 525,451 611 525,451 606,940,000,000,000,00
900900024300165 707,00143 698,64143 698,640,000,000,000,000,00
9009000295202165 707,00143 698,64143 698,640,000,000,000,000,00
900900154260600 000,00542 446,46542 446,46100 421,840,000,000,000,00
900900154300238 000,00213 075,99213 075,990,000,000,000,000,00
900900156050717 664,00443 346,05443 346,05530 371,350,000,000,000,00
900900151055251 555 664,001 198 868,501 198 868,50630 793,190,000,000,000,00
90090019421070 121,0070 120,2970 120,290,000,000,000,000,00
90090019430054 392,0053 321,5253 321,521 570,340,000,000,000,00
9009001999429124 513,00123 441,81123 441,811 570,340,000,000,000,00
90090095231025 600,0016 800,0016 800,000,000,000,000,000,00
9009009541703 600,003 600,003 600,000,000,000,000,000,00
9009009542101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
900900954300120 200,00107 734,65107 734,653 800,000,000,000,000,00
90090095105985150 900,00128 134,65128 134,653 800,000,000,000,000,00
9219210924801 090 000,001 090 000,001 090 000,000,000,000,000,000,00
9219210942401 001,001 000,651 000,650,000,000,000,000,00
9219210942602 999,00202,89202,890,000,000,000,000,00
921921091040101 094 000,001 091 203,541 091 203,540,000,000,000,000,00
921921954117264,000,000,000,000,000,000,000,00
92192195411946,000,000,000,000,000,000,000,00
92192195412742,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219541298,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219541771 734,000,000,000,000,000,000,000,00
921921954179306,000,000,000,000,000,000,000,00
92192195421020 000,0019 777,9419 777,940,000,000,000,000,00
9219219542175 100,005 100,005 100,000,000,000,000,000,00
921921954219900,00900,00900,000,000,000,000,000,00
921921954260238,00237,60237,600,000,000,000,000,00
92192195430022 768,0022 282,1522 282,150,000,000,000,000,00
92192195430729 535,0010 076,7910 076,790,000,000,000,000,00
9219219543095 212,001 778,261 778,260,000,000,000,000,00
9219219514778686 153,0060 152,7460 152,740,000,000,000,000,00
9269260142102 507,002 088,862 088,860,000,000,000,000,00
9269260142602 000,00642,03642,030,000,000,000,000,00
92692601430032 000,007 231,707 231,7019 990,010,000,000,000,00
92692601605051 759,0029 798,5129 798,5120 494,800,000,000,000,00
9269260111234788 266,0039 761,1039 761,1040 484,810,000,000,000,00
926926052820170 000,00169 812,50169 812,500,000,000,000,000,00
9269260596351170 000,00169 812,50169 812,500,000,000,000,000,00
926926954170900,00892,00892,000,000,000,000,000,00
92692695421028 012,0027 696,9627 696,960,000,000,000,000,00
92692695430019 493,0018 398,0018 398,000,000,000,000,000,00
9269269510630148 405,0046 986,9646 986,960,000,000,000,000,00
Razem dział01036 343,0035 606,5535 606,550,000,000,000,000,00
Razem dział60012 232 748,0010 644 804,2010 644 804,209 015 779,100,000,000,000,00
Razem dział6307 995,007 995,007 995,000,000,000,000,000,00
Razem dział700882 025,00871 531,70871 531,7098,100,000,000,000,00
Razem dział710290 000,00274 377,66274 377,660,000,000,000,000,00
Razem dział7203 869 400,001 294 492,461 294 492,462 433,310,000,000,000,00
Razem dział7504 588 479,004 494 568,584 494 568,58341 725,000,000,000,000,00
Razem dział75125 803,0025 803,0025 803,00208,950,000,000,000,00
Razem dział754131 913,00131 068,79131 068,792 840,020,000,000,000,00
Razem dział756121 000,00120 209,66120 209,66707,380,000,000,000,00
Razem dział757880 000,00846 243,63846 243,630,000,000,000,000,00
Razem dział758489,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80126 150 898,0024 501 049,1924 501 049,191 776 297,550,00271 957,130,000,00
Razem dział851271 150,00237 883,97237 883,973 213,270,000,000,000,00
Razem dział8527 621 900,007 612 571,177 612 571,17127 865,850,00120,000,000,00
Razem dział8532 201 455,002 175 938,322 175 938,3210 630,840,000,000,000,00
Razem dział854853 513,00767 699,11767 699,1163 659,790,000,000,000,00
Razem dział9003 621 535,003 205 669,053 205 669,05637 770,470,000,000,000,00
Razem dział9211 180 153,001 151 356,281 151 356,280,000,000,000,000,00
Razem dział926306 671,00256 560,56256 560,5640 484,810,000,000,000,00
RAZEM65 273 470,0058 655 428,8858 655 428,8812 023 714,440,00272 077,130,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-30s: wersja pierwotna (100, 853, 85311)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-30s półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
SymboleKlasyfikacja budżetowa
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.samorządowego zakładu budżetowegodziałrozdział
123456789
0403012  10085385311
A.
kod pozycjiParagrafPrzychody
planwykonanie
10111213
G0830248 375,00243 423,71
G084095 129,0087 918,59
G092015,0012,51
G097034,0033,40
G2650173 431,00154 731,81
I110 (Pokrycie amortyzacji)0,000,00
K100 (Inne zwiększenia)0,0030 864,62
HRAZEM 92474516 984,00516 984,64
K110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)542,00541,36
L190 Ogółem (H+K110)517 526,00517 526,00
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych
B.
kod pozycjiParagrafKoszty i inne obciążenia
planwykonanie
10111213
M401099 846,0099 845,30
M404016 464,0014 417,15
M411027 650,0024 754,56
M41206 284,006 279,97
M417080 552,0080 552,00
M4210150 537,00138 089,97
M422025 928,0024 273,84
M423030,0028,44
M426029 278,0029 058,16
M427017 770,0016 322,33
M42802 705,002 705,00
M430023 562,0023 072,24
M4350831,00813,65
M43601 000,00934,18
M43702 675,002 623,23
M4410793,00792,34
M44304 319,004 318,51
M44801 259,001 258,56
M4500500,00500,00
M453023 783,000,00
M47001 760,001 760,00
J100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)X0,00
I100 (Odpisy amortyzacji)0,0060 473,77
P100 (Inne zmniejszenia)0,001 059,78
NRAZEM 176614517 526,00533 932,98
P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)0,000,00
P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)0,000,00
P130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)0,00-15 062,82
S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)517 526,00518 870,16
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
W010Środki pieniężne (w tym środki w kasie)7,6014,77
W020Należności netto 1)1 320,002 405,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należnosci niezapłaconych w terminie0,000,00
W030Pozostałe środki obrotowe0,000,00
W040Zobowiązania i inne rozliczenia786,2417 482,59
W041
w tym
wobec inwestycji finansowanych z:
środków własnych
786,240,00
W042
dotacji
0,000,00
W043
środków z innych źródeł
0,000,00
W070Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)541,36-15 062,82
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązańXX
W080