Raport: 2011 II Kwartał
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
II kwartał 2011r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. BIAŁE BŁOTA (JB)
 3. ORGAN (ORG)
 4. Zakład Aktywności Zawodowej (ZB, 100)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-30s, wersja pierwotna (100, 853, 85311)
 4. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 8. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095201017 388,0017 387,830,0017 387,8317 387,830,000,000,000,000,000,000,00
01001095386518 888,0017 387,830,0017 387,8317 387,830,000,000,000,000,000,000,00
6006001609706 540,006 540,200,006 540,206 540,200,000,000,000,000,000,000,00
60060016633090 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166337500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016662045 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001680873641 540,006 540,200,006 540,206 540,200,000,000,000,000,000,000,00
700700050470200 000,00283 456,070,00221 497,64221 497,6466 063,7257 465,844 105,290,000,000,000,00
70070005069050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050750155 000,00125 496,840,00100 588,52100 588,5225 090,1416 390,14181,820,000,000,000,00
70070005076020 000,0015 864,770,0015 864,7715 864,770,000,000,000,000,000,000,00
7007000507703 000 000,00532 344,080,00496 060,95496 060,9536 283,135 384,790,000,000,000,000,00
7007000509102 000,0027 987,570,005 737,745 737,7422 249,830,000,000,000,000,000,00
700700056330321 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005813853 698 050,00985 149,330,00839 749,62839 749,62149 686,8279 240,774 287,110,000,000,000,00
710710352020700,00350,000,00350,00350,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00350,000,00350,00350,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209563373 396 965,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095791523 396 965,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010150 600,0081 088,000,0081 088,0081 088,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501177771150 600,0081 088,000,0081 088,0081 088,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097021 481,0023 975,310,0023 975,3123 975,310,000,000,000,000,000,000,00
750750237674321 481,0023 975,310,0023 975,3123 975,310,000,000,000,000,000,000,00
75075056201015 391,0015 391,000,0015 391,0015 391,000,000,000,000,000,000,000,00
750750567781615 391,0015 391,000,0015 391,0015 391,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075231012 000,0012 000,000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750757813512 000,0012 000,000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 154,001 582,000,001 582,001 582,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 154,001 582,000,001 582,001 582,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541209603 000,003 000,000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75475412771263 000,003 000,000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035032 000,0059 925,200,0014 596,5214 897,6749 584,1549 584,154 255,470,000,000,000,00
756756010890100,00152,220,00152,22152,220,000,000,000,000,000,000,00
756756017759732 100,0060 077,420,0014 748,7415 049,8949 584,1549 584,154 255,470,000,000,000,00
7567561503107 152 475,007 938 881,510,003 527 797,293 527 797,294 411 111,54567 410,4327,321 084 626,00340 752,00165 060,005 754,00
7567561503207 642,009 632,040,006 540,796 540,793 219,009,00127,750,000,000,000,00
75675615033056 000,0090 233,600,0045 483,9045 483,9044 751,0027,001,300,000,000,000,00
756756150340118 500,00222 584,700,0091 258,0091 258,00131 326,7068 200,700,0084 583,001 900,000,000,00
75675615050023 000,0013 413,000,0011 954,7010 925,701 743,301 743,30285,000,000,000,000,00
756756150690250,00123,200,00123,20123,200,000,000,000,000,000,000,00
75675615089050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091020 000,00185 911,970,0012 113,9712 113,97173 798,000,000,000,000,000,000,00
756756152680547 745,00547 745,000,00547 745,00547 745,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833417 925 662,009 008 525,020,004 243 016,854 241 987,854 765 949,54637 390,43441,371 169 209,00342 652,00165 060,005 754,00
7567561603103 030 000,004 094 560,750,001 768 637,211 768 637,212 334 198,69921 545,958 275,15643 933,000,006 324,030,00
75675616032072 000,00133 802,070,0059 392,2259 392,2277 114,3949 866,332 704,540,000,00196,000,00
7567561603303 000,004 853,220,002 673,382 673,382 252,041 380,4272,200,000,000,000,00
756756160340153 056,00318 936,400,00132 475,60132 475,60186 566,8082 290,80106,00138 111,000,000,000,00
75675616036070 000,00118 112,800,0098 453,1087 553,2019 871,609 251,00211,900,000,000,000,00
7567561604307 000,004 264,000,004 264,004 264,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 100 000,00720 717,400,00722 025,61718 900,612 048,801 389,803 357,010,000,000,000,00
75675616069011 000,003 287,880,003 287,883 287,880,000,000,000,000,000,000,00
756756160890500,001 490,290,001 490,291 476,290,000,000,000,000,000,000,00
75675616091035 000,00330 351,860,0019 486,8619 486,86310 865,000,000,000,000,000,000,00
75675616814524 481 556,005 730 376,670,002 812 186,152 798 147,252 932 917,321 065 724,3014 726,80782 044,000,006 520,030,00
75675618041050 000,0031 993,670,0031 993,6731 993,670,000,000,000,000,000,000,00
756756180480230 000,00232 904,200,00232 904,20232 904,200,000,000,000,000,000,000,00
756756180490500 000,00758 716,610,00296 917,01296 917,01461 815,85170 947,8716,250,000,000,000,00
75675618069020,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561809102 000,0037 244,330,008 910,058 910,0528 334,280,000,000,000,000,000,00
7567561879354782 020,001 060 858,810,00570 724,93570 724,93490 150,13170 947,8716,250,000,000,000,00
75675619046010 000,0011 921,940,0011 921,9411 921,940,000,000,000,000,000,000,00
756756197683510 000,0011 921,940,0011 921,9411 921,940,000,000,000,000,000,000,00
75675621001013 651 611,005 848 439,000,005 848 439,005 848 439,000,000,000,000,000,000,000,00
756756210020230 000,00205 610,150,00205 610,15176 278,5213 699,430,0013 699,430,000,000,000,00
756756217640713 881 611,006 054 049,150,006 054 049,156 024 717,5213 699,430,0013 699,430,000,000,000,00
75875801292013 160 817,007 726 056,000,007 726 056,007 726 056,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947913 160 817,007 726 056,000,007 726 056,007 726 056,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814092020 000,002 003,320,002 003,322 003,320,000,000,000,000,000,000,00
758758147749220 000,002 003,320,002 003,322 003,320,000,000,000,000,000,000,00
80180101069025 300,0016 132,470,0014 423,4414 423,441 709,030,000,000,000,000,000,00
80180101075026 250,0015 789,980,0013 736,9413 736,942 053,040,000,000,000,000,000,00
8018010109200,000,000,0042,7943,650,000,0042,790,000,000,000,00
80180101097023 520,0022 952,880,0024 511,7224 511,720,000,001 558,840,000,000,000,00
80180101231020 000,0013 773,000,0013 773,0013 773,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010127002 336,002 335,960,002 335,962 335,960,000,000,000,000,000,000,00
8018010162073 583 924,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101954493 681 330,0070 984,290,0068 823,8568 824,713 762,070,001 601,630,000,000,000,00
801801040690249 200,00168 878,410,00130 525,81168 570,8938 352,600,000,000,000,000,000,00
80180104075017 600,007 182,360,005 985,306 969,051 197,060,000,000,000,000,000,00
8018010409200,0036,100,0050,2355,110,000,0014,130,000,000,000,00
801801040970320,00209,000,00196,18245,1812,820,000,000,000,000,000,00
801801042007622 960,00259 485,830,00259 485,83259 485,830,000,000,000,000,000,000,00
8018010423105 000,004 861,990,004 861,994 861,990,000,000,000,000,000,000,00
8018010488552895 080,00440 653,690,00401 105,34440 188,0539 562,480,0014,130,000,000,000,00
8018011006900,000,000,00226,00226,000,000,00226,000,000,000,000,00
8018011007500,00988,000,00738,00738,00250,000,000,000,000,000,000,00
8018011009200,000,000,0012,2012,230,000,0012,200,000,000,000,00
80180110092715,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801100970950,001 988,650,00614,542 244,191 374,110,000,000,000,000,000,00
8018011023102 117,0025 577,000,0025 577,0025 577,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110874783 082,0028 553,650,0027 167,7428 797,421 624,110,00238,200,000,000,000,00
80180113083010 000,005 812,200,003 630,164 340,802 182,040,000,000,000,000,000,00
801801138174410 000,005 812,200,003 630,164 340,802 182,040,000,000,000,000,000,00
8018011408300,00650,010,00528,01528,01122,000,000,000,000,000,000,00
801801140970190,0010 005,990,0010 005,9910 005,990,000,000,000,000,000,000,00
8018011482715190,0010 656,000,0010 534,0010 534,00122,000,000,000,000,000,000,00
801801480830439 000,00236 418,870,00236 418,87236 418,870,000,000,000,000,000,000,00
8018014809200,0012,820,0012,8212,820,000,000,000,000,000,000,00
8018014882699439 000,00236 431,690,00236 431,69236 431,690,000,000,000,000,000,000,00
80180195203013 662,0021 743,000,0021 743,0021 743,000,000,000,000,000,000,000,00
801801958302613 662,0021 743,000,0021 743,0021 743,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515409700,00386,500,00386,50386,500,000,000,000,000,000,000,00
85185154869750,00386,500,00386,50386,500,000,000,000,000,000,000,00
8518519520101 500,00608,000,00608,00608,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195880561 500,00608,000,00608,00608,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520309000,0025,700,000,000,0025,7025,700,000,000,000,000,00
8528520309701 200,00975,320,00975,32975,320,000,000,000,000,000,000,00
85285203879251 200,001 001,020,00975,32975,3225,7025,700,000,000,000,000,00
8528521220103 792 000,001 927 187,000,001 927 187,001 927 187,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236020 000,00711 090,440,0025 894,6525 894,65685 195,79685 195,790,000,000,000,000,00
85285212904343 812 000,002 638 277,440,001 953 081,651 953 081,65685 195,79685 195,790,000,000,000,000,00
8528521320104 900,004 047,000,004 047,004 047,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320308 400,003 287,000,003 287,003 287,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010513 300,007 334,000,007 334,007 334,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521409000,00185,900,000,000,00185,90185,900,000,000,000,000,00
85285214203011 500,006 757,000,006 757,006 757,000,000,000,000,000,000,000,00
852852142910500,001 609,730,00378,15378,151 231,58651,600,000,000,000,000,00
852852149190612 000,008 552,630,007 135,157 135,151 417,48837,500,000,000,000,000,00
85285216203074 500,0044 380,000,0044 380,0044 380,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809874 500,0044 380,000,0044 380,0044 380,000,000,000,000,000,000,000,00
852852190970200,00596,280,00596,28596,280,000,000,000,000,000,000,00
852852192030134 400,0069 231,000,0069 231,0069 231,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521989071134 600,0069 827,280,0069 827,2869 827,280,000,000,000,000,000,000,00
8528522809705 000,00439,920,00439,92439,920,000,000,000,000,000,000,00
8528522820104 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228890609 000,001 439,920,001 439,921 439,920,000,000,000,000,000,000,00
852852950970500,00146,180,00146,18146,180,000,000,000,000,000,000,00
852852952030180 000,0089 087,000,0089 087,0089 087,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529529100,001 514,000,00800,00800,00714,00100,000,000,000,000,000,00
8528529592057180 500,0090 747,180,0090 033,1890 033,18714,00100,000,000,000,000,000,00
85385305202064 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853056330420 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530594508484 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395097032,0032,030,0032,0332,030,000,000,000,000,000,000,00
853853952007306 816,00120 538,120,00120 538,12120 538,120,000,000,000,000,000,000,00
85385395200937 869,0016 461,370,0016 461,3716 461,370,000,000,000,000,000,000,00
8538539591234344 717,00137 031,520,00137 031,52137 031,520,000,000,000,000,000,000,00
85485415203038 612,0038 612,000,0038 612,0038 612,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829938 612,0038 612,000,0038 612,0038 612,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000162900,001 040,000,0020,0020,001 020,001 020,000,000,000,000,000,00
900900016337458 223,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090001103528458 223,001 040,000,0020,0020,001 020,001 020,000,000,000,000,000,00
900900190690109 000,0049 429,690,0049 429,6949 429,690,000,000,000,000,000,000,00
90090019244010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001994049119 000,0049 429,690,0049 429,6949 429,690,000,000,000,000,000,000,00
9219210923201 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109291014 144,0014 144,000,0014 144,0014 144,000,000,000,000,000,000,000,00
921921099826015 144,0015 144,000,0015 144,0015 144,000,000,000,000,000,000,000,00
92692601630040 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926019982740 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01018 888,0017 387,830,0017 387,8317 387,830,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600641 540,006 540,200,006 540,206 540,200,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7003 698 050,00985 149,330,00839 749,62839 749,62149 686,8279 240,774 287,110,000,000,000,00
Razem dział710700,00350,000,00350,00350,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7203 396 965,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750199 472,00132 454,310,00132 454,31132 454,310,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7513 154,001 582,000,001 582,001 582,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7543 000,003 000,000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75627 112 949,0021 925 809,010,0013 706 647,7613 662 549,388 252 300,571 923 646,7533 139,321 951 253,00342 652,00171 580,035 754,00
Razem dział75813 180 817,007 728 059,320,007 728 059,327 728 059,320,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 042 344,00814 834,520,00769 435,78810 859,6747 252,700,001 853,960,000,000,000,00
Razem dział8511 500,00994,500,00994,50994,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8524 237 100,002 861 559,470,002 174 206,502 174 206,50687 352,97686 158,990,000,000,000,000,00
Razem dział853828 717,00137 031,520,00137 031,52137 031,520,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85438 612,0038 612,000,0038 612,0038 612,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900577 223,0050 469,690,0049 449,6949 449,691 020,001 020,000,000,000,000,000,00
Razem dział92115 144,0015 144,000,0015 144,0015 144,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92640 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM59 036 175,0034 718 977,700,0025 620 645,0325 617 970,549 137 613,062 690 066,5139 280,391 951 253,00342 652,00171 580,035 754,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2011-07-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
0100103028503 000,00109,95109,950,000,000,000,000,00
0100103038903 000,00109,95109,950,000,000,000,000,00
01001095411044,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109541207,000,000,000,000,000,000,000,00
010010954170290,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095443017 047,0017 046,8917 046,890,000,000,000,000,00
010010951793517 388,0017 046,8917 046,890,000,000,000,000,00
60060013443035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136504335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001427102 819,000,000,000,000,000,000,000,00
60060014633242 819,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016427029 524,0026 609,8226 609,820,000,000,000,000,00
6006001643001 489 972,001 444 210,921 261 671,78182 539,140,000,000,000,00
6006001660508 803 820,005 058 701,394 145 868,97912 832,420,000,000,000,00
600600166057500 000,001 845,001 845,000,000,000,000,000,00
6006001660591 500 000,003 413,953 413,950,000,000,000,000,00
600600168735212 323 316,006 534 781,085 439 409,521 095 371,560,000,000,000,00
600600952310300 000,00133 647,80133 647,800,000,000,000,000,00
6006009563005300 000,00133 647,80133 647,800,000,000,000,000,00
63063095430013 000,000,000,000,000,000,000,000,00
630630956802513 000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005430099 825,0068 446,5868 446,580,000,000,000,000,00
7007000545002 825,002 640,002 640,000,000,000,000,000,00
7007000545209 000,008 968,928 968,920,000,000,000,000,00
700700054590330 000,00232 936,10232 936,100,000,000,000,000,00
700700056050570 000,0028 024,4128 024,410,000,000,000,000,00
700700056060200 000,00139 943,00139 943,000,000,000,000,000,00
700700051007251 211 650,00480 959,01480 959,010,000,000,000,000,00
71071004417031 000,00850,00850,000,000,000,000,000,00
710710044300134 000,00117 070,21117 070,210,000,000,000,000,00
7107100480184165 000,00117 920,21117 920,210,000,000,000,000,00
71071014430055 000,0045 339,7545 339,750,000,000,000,000,00
710710147602455 000,0045 339,7545 339,750,000,000,000,000,00
7107103542104 000,00194,17194,170,000,000,000,000,00
7107103543006 000,005 678,695 678,690,000,000,000,000,00
710710358025510 000,005 872,865 872,860,000,000,000,000,00
72072095421055 000,0025 513,9524 246,421 267,530,000,000,000,00
72072095430065 000,0031 955,4031 955,400,000,000,000,000,00
7207209560573 396 965,000,000,000,000,000,000,000,00
720720956059660 882,0042 135,0042 135,000,000,000,000,000,00
72072095934414 177 847,0099 604,3598 336,821 267,530,000,000,000,00
750750114010171 000,00171 000,0085 179,710,000,000,000,000,00
75075011404018 000,0011 820,1411 820,140,000,000,000,000,00
75075011411028 500,0028 500,0014 625,970,000,000,000,000,00
7507501141204 600,004 600,001 629,140,000,000,000,000,00
7507501141401 000,00132,03132,030,000,000,000,000,00
7507501142106 500,004 045,614 045,610,000,000,000,000,00
750750114280500,00300,00300,000,000,000,000,000,00
7507501143007 000,005 838,905 838,900,000,000,000,000,00
7507501143701 000,00200,00200,000,000,000,000,000,00
7507501144104 000,002 112,392 112,390,000,000,000,000,00
7507501144403 300,003 281,793 281,790,000,000,000,000,00
7507501147001 100,00785,00785,000,000,000,000,000,00
75075011126891246 500,00232 615,86129 950,680,000,000,000,000,00
75075020271037 000,0036 744,0018 372,000,000,000,000,000,00
750750207848037 000,0036 744,0018 372,000,000,000,000,000,00
750750223030160 000,0067 970,9467 970,940,000,000,000,000,00
7507502242105 150,00950,52950,520,000,000,000,000,00
7507502243001 000,00982,72982,720,000,000,000,000,00
7507502287312166 150,0069 904,1869 904,180,000,000,000,000,00
7507502340102 463 000,002 463 000,001 183 494,900,000,000,000,000,00
750750234040172 755,00172 754,34172 754,340,000,000,000,000,00
750750234110417 844,00416 886,75206 469,870,000,000,000,000,00
75075023412068 000,0067 743,7331 161,110,000,000,000,000,00
7507502341405 401,002 232,352 232,350,000,000,000,000,00
75075023417076 000,0041 562,7241 562,720,000,000,000,000,00
750750234210112 000,0061 386,1060 912,72473,380,000,000,000,00
75075023426064 000,0048 682,6848 682,680,000,000,000,000,00
7507502342803 000,002 270,502 169,50101,000,000,000,000,00
750750234300195 000,00122 333,16121 287,461 045,700,000,000,000,00
75075023436028 000,0014 177,6514 177,650,000,000,000,000,00
75075023437013 000,007 770,707 770,700,000,000,000,000,00
75075023440093 119,0044 318,9044 318,900,000,000,000,000,00
75075023441040 000,0031 319,2531 319,250,000,000,000,000,00
75075023443025 000,0013 728,8213 728,820,000,000,000,000,00
75075023444057 888,0057 887,1257 887,120,000,000,000,000,00
7507502344804 300,001 496,821 496,820,000,000,000,000,00
75075023461028 622,0028 503,0028 503,000,000,000,000,000,00
75075023470012 000,005 399,805 109,80290,000,000,000,000,00
750750231576133 878 929,003 603 454,392 075 039,711 910,080,000,000,000,00
7507505630208 000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,00
7507505641101 884,001 580,161 580,160,000,000,000,000,00
750750564120304,00254,84254,840,000,000,000,000,00
7507505641704 402,004 402,404 402,400,000,000,000,000,00
750750564210643,000,000,000,000,000,000,000,00
750750564360100,00100,00100,000,000,000,000,000,00
75075056441058,0024,0424,040,000,000,000,000,00
7507505610420615 391,0012 361,4412 361,440,000,000,000,000,00
75075075421016 000,00838,00838,000,000,000,000,000,00
75075075430021 000,008 638,495 314,493 324,000,000,000,000,00
750750758433537 000,009 476,496 152,493 324,000,000,000,000,00
75075095303080 000,0033 420,0033 420,000,000,000,000,000,00
75075095401059 479,0059 479,00-13 912,350,000,000,000,000,00
75075095404050 000,0021 935,2521 935,250,000,000,000,000,00
75075095411030 000,0029 525,345 882,330,000,000,000,000,00
75075095412013 000,0013 000,001 575,160,000,000,000,000,00
7507509541403 000,00124,62124,620,000,000,000,000,00
75075095417018 121,0018 120,3018 120,300,000,000,000,000,00
75075095421040 200,0010 696,6810 696,680,000,000,000,000,00
7507509542601 000,0036,3236,320,000,000,000,000,00
7507509542804 000,00120,00120,000,000,000,000,000,00
75075095430027 508,006 714,526 714,520,000,000,000,000,00
750750954410150,0058,5158,510,000,000,000,000,00
75075095444023 033,003 369,303 369,300,000,000,000,000,00
75075095129365349 491,00196 599,8488 140,640,000,000,000,000,00
751751014110333,00167,09167,090,000,000,000,000,00
75175101412054,0026,9526,950,000,000,000,000,00
7517510141702 200,001 100,001 100,000,000,000,000,000,00
751751014210267,000,000,000,000,000,000,000,00
751751014300300,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101967623 154,001 294,041 294,040,000,000,000,000,00
7547541230305 000,002 103,752 103,750,000,000,000,000,00
7547541242108 149,004 643,584 643,580,000,000,000,000,00
754754124260800,00355,00355,000,000,000,000,000,00
7547541242709 110,009 110,009 110,000,000,000,000,000,00
7547541242803 000,00902,0080,00822,000,000,000,000,00
7547541243001 771,001 770,591 770,590,000,000,000,000,00
754754124370870,00527,06527,060,000,000,000,000,00
7547541244301 800,001 368,001 368,000,000,000,000,000,00
7547541260604 500,004 499,994 499,990,000,000,000,000,00
7547541211537635 000,0025 279,9724 457,97822,000,000,000,000,00
75475421430091 913,0034 473,1624 601,329 871,840,000,000,000,00
754754218047591 913,0034 473,1624 601,329 871,840,000,000,000,00
75675647410036 700,0014 429,0014 429,000,000,000,000,000,00
7567564741101 524,00753,54753,540,000,000,000,000,00
756756474120253,00121,85121,850,000,000,000,000,00
75675647417011 170,0011 168,8211 168,820,000,000,000,000,00
7567564742108 000,007 948,387 948,380,000,000,000,000,00
7567564742604 800,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
75675647430039 453,0033 411,5533 411,550,000,000,000,000,00
7567564743704 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
7567564744102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7567564746106 100,003 021,683 021,680,000,000,000,000,00
7567564747004 000,003 545,753 219,80325,950,000,000,000,00
75675647123763118 000,0078 400,5778 074,62325,950,000,000,000,00
757757028070880 000,00473 215,96473 215,960,000,000,000,000,00
7577570284529880 000,00473 215,96473 215,960,000,000,000,000,00
75875818481030 669,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138630 669,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101231025 596,0025 596,0019 225,000,000,000,000,000,00
801801013020387 965,00387 965,00194 365,179 070,020,000,000,000,00
8018010140105 080 215,005 080 215,002 241 578,69109 713,110,000,000,000,00
801801014040326 117,00326 117,00326 115,090,000,000,000,000,00
801801014110830 000,00830 000,00428 325,3151 400,370,000,000,000,00
801801014120135 000,00135 000,0061 967,519 248,750,000,000,000,00
80180101417070 183,0070 183,0062 012,001 517,630,000,000,000,00
801801014210633 315,00633 315,00347 274,440,000,000,000,000,00
80180101424033 200,0033 200,003 032,270,000,000,000,000,00
801801014260385 978,00385 978,00182 374,110,000,000,000,000,00
801801014270500 000,00500 000,000,000,000,000,000,000,00
8018010142806 800,006 800,002 178,000,000,000,000,000,00
801801014300240 000,00240 000,00107 025,470,000,000,000,000,00
8018010143509 700,009 700,003 210,880,000,000,000,000,00
8018010143605 300,005 300,004 208,780,000,000,000,000,00
80180101437011 000,0011 000,005 131,510,000,000,000,000,00
80180101441010 500,0010 500,005 489,360,000,000,000,000,00
80180101443010 500,0010 500,001 106,740,000,000,000,000,00
801801014440319 511,00319 511,00242 909,000,000,000,000,000,00
8018010147002 420,002 420,00615,000,000,000,000,000,00
8018010160502 673 000,001 426 163,311 426 163,310,000,000,000,000,00
8018010160572 049 659,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101663045 764,0045 763,2845 763,280,000,000,000,000,00
8018010118203913 791 723,0010 495 226,595 710 070,92180 949,880,000,000,000,00
80180103302024 894,0024 894,0011 436,09566,390,000,000,000,00
801801034010318 432,00318 432,00137 296,116 621,240,000,000,000,00
80180103404016 454,0016 454,0016 452,680,000,000,000,000,00
80180103411056 260,0056 260,0024 551,953 369,040,000,000,000,00
8018010341209 930,009 930,003 551,19543,480,000,000,000,00
8018010342109 500,009 500,000,000,000,000,000,000,00
8018010342401 000,001 000,00289,750,000,000,000,000,00
80180103444017 513,0017 513,0013 135,000,000,000,000,000,00
80180103113094453 983,00453 983,00206 712,7711 100,150,000,000,000,00
801801042310700 000,00700 000,00524 131,850,000,000,000,000,00
801801042540304 000,00304 000,00110 332,790,000,000,000,000,00
801801043020103 900,00103 900,0047 917,792 306,720,000,000,000,00
80180104302716 969,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010430292 995,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010440101 603 566,001 603 566,00704 146,5234 849,990,000,000,000,00
801801044017296 850,0029 321,4529 321,450,000,000,000,000,00
80180104401952 385,005 174,375 174,370,000,000,000,000,00
80180104404091 264,0091 264,0091 263,140,000,000,000,000,00
801801044110259 962,00259 962,00119 413,6119 503,860,000,000,000,00
80180104411747 820,004 398,704 398,700,000,000,000,000,00
8018010441198 363,00776,23776,230,000,000,000,000,00
80180104412043 750,0043 750,0017 925,792 847,260,000,000,000,00
8018010441277 674,00679,65679,650,000,000,000,000,00
8018010441291 354,00119,94119,940,000,000,000,000,00
80180104417015 000,0015 000,002 886,670,000,000,000,000,00
80180104417747 175,0039 246,6339 246,630,000,000,000,000,00
8018010441798 400,006 925,876 925,870,000,000,000,000,00
801801044210250 000,00250 000,0050 413,040,000,000,000,000,00
80180104421792 123,00404,27404,270,000,000,000,000,00
80180104421916 058,0071,3571,350,000,000,000,000,00
80180104424020 000,0020 000,003 033,910,000,000,000,000,00
801801044247170,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104424930,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044260183 600,00183 600,0069 907,930,000,000,000,000,00
80180104426714 470,003 081,033 081,030,000,000,000,000,00
8018010442692 554,00543,70543,700,000,000,000,000,00
801801044277940,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044279166,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010442802 500,002 500,00291,000,000,000,000,000,00
801801044300185 000,00185 000,0061 816,030,000,000,000,000,00
8018010443072 942,00265,87265,870,000,000,000,000,00
801801044309519,0046,9246,920,000,000,000,000,00
8018010443504 000,004 000,00502,660,000,000,000,000,00
801801044357383,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104435967,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010443601 800,001 800,00907,170,000,000,000,000,00
8018010443705 300,005 300,002 157,940,000,000,000,000,00
801801044377815,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044379144,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010444109 600,009 600,001 652,550,000,000,000,000,00
8018010444171 355,0021,4221,420,000,000,000,000,00
801801044419239,003,783,780,000,000,000,000,00
8018010444303 000,003 000,00226,290,000,000,000,000,00
801801044440100 350,00100 350,0075 062,000,000,000,000,000,00
8018010447002 000,002 000,000,000,000,000,000,000,00
801801046050100 000,00152,52152,520,000,000,000,000,00
801801042755134 611 552,003 979 825,701 975 222,3859 507,830,000,000,000,00
80180110231062 400,0062 400,0013 420,000,000,000,000,000,00
801801103020246 600,00246 600,00119 186,565 765,700,000,000,000,00
8018011040102 970 653,002 970 653,001 363 587,0470 226,350,000,000,000,00
801801104040210 877,00210 877,00210 856,670,000,000,000,000,00
801801104110524 200,00524 200,00246 899,6031 879,540,000,000,000,00
80180110411750,0050,0050,000,000,000,000,000,00
80180110412086 000,0086 000,0035 532,015 724,250,000,000,000,00
80180110412720,0017,1617,160,000,000,000,000,00
8018011041709 200,009 200,001 900,000,000,000,000,000,00
8018011041771 500,00900,00900,000,000,000,000,000,00
801801104210102 214,00102 214,0010 798,750,000,000,000,000,00
8018011042173 930,003 355,553 355,550,000,000,000,000,00
80180110424010 000,0010 000,003 647,680,000,000,000,000,00
8018011042471 317,00700,00700,000,000,000,000,000,00
801801104260238 437,00238 437,00136 735,260,000,000,000,000,00
8018011042802 500,002 500,00524,500,000,000,000,000,00
80180110430075 000,0075 000,0031 176,120,000,000,000,000,00
801801104307500,00500,00500,000,000,000,000,000,00
8018011043505 000,005 000,00234,970,000,000,000,000,00
8018011043602 400,002 400,00923,090,000,000,000,000,00
8018011043703 600,003 600,001 559,190,000,000,000,000,00
80180110441013 000,0013 000,002 695,580,000,000,000,000,00
80180110442710 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
8018011044302 800,002 800,00945,970,000,000,000,000,00
801801104440178 447,00178 447,00132 979,000,000,000,000,000,00
8018011047001 000,001 000,00420,000,000,000,000,000,00
801801101886604 761 645,004 759 850,712 329 544,70113 595,840,000,000,000,00
8018011330204 000,004 000,00928,730,000,000,000,000,00
801801134010290 220,00290 220,00123 451,646 990,410,000,000,000,00
80180113404015 279,0015 279,0015 278,840,000,000,000,000,00
80180113411051 600,0051 600,0022 753,893 785,540,000,000,000,00
8018011341208 400,008 400,003 124,30542,080,000,000,000,00
80180113417024 000,0024 000,0024 000,000,000,000,000,000,00
801801134210180 600,00180 600,0084 589,790,000,000,000,000,00
80180113426011 000,0011 000,006 842,970,000,000,000,000,00
80180113427035 000,0035 000,0033 806,210,000,000,000,000,00
801801134280700,00700,000,000,000,000,000,000,00
801801134300130 963,00130 963,0029 462,430,000,000,000,000,00
8018011343605 000,005 000,001 070,520,000,000,000,000,00
80180113443020 000,0020 000,002 692,000,000,000,000,000,00
8018011344407 200,007 200,005 196,000,000,000,000,000,00
80180113138934783 962,00783 962,00353 197,3211 318,030,000,000,000,00
8018011430205 000,005 000,00690,170,000,000,000,000,00
801801144010458 450,00458 450,00211 346,609 262,120,000,000,000,00
80180114404033 248,0033 248,0033 247,260,000,000,000,000,00
80180114411072 450,0072 450,0038 523,974 941,530,000,000,000,00
80180114412014 550,0014 550,005 857,00757,180,000,000,000,00
80180114421012 678,0012 678,005 096,960,000,000,000,000,00
801801144280500,00500,00131,000,000,000,000,000,00
8018011443005 024,005 024,002 306,080,000,000,000,000,00
8018011443606 000,006 000,002 764,540,000,000,000,000,00
8018011443704 000,004 000,001 870,420,000,000,000,000,00
8018011444106 500,006 500,003 276,230,000,000,000,000,00
8018011444301 000,001 000,00423,000,000,000,000,000,00
80180114444010 666,0010 666,008 000,000,000,000,000,000,00
8018011447003 000,003 000,001 980,000,000,000,000,000,00
80180114139715633 066,00633 066,00315 513,2314 960,830,000,000,000,00
80180146470039 020,0039 020,008 508,540,000,000,000,000,00
801801468564739 020,0039 020,008 508,540,000,000,000,000,00
8018014830202 100,002 100,000,000,000,000,000,000,00
801801484010247 140,00247 140,0094 766,574 788,540,000,000,000,00
80180148404013 262,0013 262,0013 260,610,000,000,000,000,00
80180148411038 000,0038 000,0015 642,052 342,950,000,000,000,00
8018014841207 000,007 000,001 688,66257,140,000,000,000,00
80180148421014 796,0014 796,0059,220,000,000,000,000,00
801801484220439 000,00439 000,00247 996,42250,690,000,000,000,00
8018014842603 000,003 000,001 291,500,000,000,000,000,00
801801484280200,00200,000,000,000,000,000,000,00
8018014843008 000,008 000,00667,500,000,000,000,000,00
8018014844407 658,007 658,005 744,000,000,000,000,000,00
80180148125959780 156,00780 156,00381 116,537 639,320,000,000,000,00
8018019530201 500,001 500,001 110,500,000,000,000,000,00
801801954010160 000,00160 000,0067 132,333 062,840,000,000,000,00
8018019540407 123,007 123,007 122,710,000,000,000,000,00
80180195411027 700,0027 700,0012 046,162 001,950,000,000,000,00
8018019541204 900,004 900,001 778,14270,930,000,000,000,00
80180195417023 000,0023 000,0011 443,29479,450,000,000,000,00
80180195421015 000,0015 000,0013 585,010,000,000,000,000,00
8018019542203 000,003 000,000,000,000,000,000,000,00
80180195426048 000,0048 000,0016 374,240,000,000,000,000,00
80180195427010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542801 000,001 000,00100,000,000,000,000,000,00
80180195430049 262,0049 262,0024 018,820,000,000,000,000,00
8018019543604 000,004 000,001 848,580,000,000,000,000,00
8018019544103 000,003 000,002 349,990,000,000,000,000,00
80180195443010 000,0010 000,0090,000,000,000,000,000,00
8018019544407 560,007 560,003 897,000,000,000,000,000,00
80180195147646375 045,00375 045,00162 896,775 815,170,000,000,000,00
85185121417016 540,000,000,000,000,000,000,000,00
851851214210100,000,000,000,000,000,000,000,00
85185121428022 311,0015 350,0015 350,000,000,000,000,000,00
851851214300360,00360,00360,000,000,000,000,000,00
8518512110293239 311,0015 710,0015 710,000,000,000,000,000,00
85185153430010 000,004 850,604 850,600,000,000,000,000,00
851851539030410 000,004 850,604 850,600,000,000,000,000,00
85185154401042 600,0042 517,1228 725,32596,310,000,000,000,00
8518515440404 310,004 309,614 309,610,000,000,000,000,00
85185154411011 500,007 186,554 788,04342,640,000,000,000,00
8518515441201 800,00621,95278,9549,000,000,000,000,00
85185154417047 500,0022 666,4012 847,50328,900,000,000,000,00
8518515442106 190,002 332,022 332,020,000,000,000,000,00
8518515442204 347,001 231,731 231,730,000,000,000,000,00
85185154426030 300,0014 640,1814 640,180,000,000,000,000,00
8518515442708 500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851544280200,0090,0090,000,000,000,000,000,00
85185154430053 553,0011 547,2111 547,210,000,000,000,000,00
851851544350700,00217,76217,760,000,000,000,000,00
8518515443705 000,001 482,551 482,550,000,000,000,000,00
8518515444101 200,00592,60592,600,000,000,000,000,00
8518515444402 200,001 640,901 640,900,000,000,000,000,00
851851544700100,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154154265220 000,00111 076,5884 724,371 316,850,000,000,000,00
8518519542101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195902561 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852023110215 800,00177 279,3880 630,070,000,000,000,000,00
8528520289164215 800,00177 279,3880 630,070,000,000,000,000,00
85285203311022 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203401078 000,0060 949,9117 992,221 446,700,000,000,000,00
8528520340403 000,002 317,312 317,310,000,000,000,000,00
85285203411014 000,0012 542,115 191,25883,450,000,000,000,00
8528520341202 400,00759,72392,8157,420,000,000,000,00
8528520341706 000,004 266,003 964,01301,990,000,000,000,00
85285203421025 000,002 722,752 722,750,000,000,000,000,00
8528520342208 000,001 713,261 713,260,000,000,000,000,00
85285203426024 500,007 905,867 905,860,000,000,000,000,00
85285203427019 000,002 844,002 844,000,000,000,000,000,00
852852034280300,00236,00236,000,000,000,000,000,00
85285203430014 597,005 260,805 260,800,000,000,000,000,00
8528520343501 000,00332,10332,100,000,000,000,000,00
8528520343701 700,00389,46389,460,000,000,000,000,00
8528520344102 400,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034430250,0018,0018,000,000,000,000,000,00
8528520344403 300,001 279,901 279,900,000,000,000,000,00
852852034700100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203605010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203167905235 547,00103 537,1852 559,732 689,560,000,000,000,00
8528520530307 219,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520541704 000,002 499,002 291,93207,070,000,000,000,00
8528520542104 000,00357,82357,820,000,000,000,000,00
8528520543004 000,00100,00100,000,000,000,000,000,00
8528520547002 000,001 400,001 400,000,000,000,000,000,00
8528520510646721 219,004 356,824 149,75207,070,000,000,000,00
852852123020787,00732,98732,980,000,000,000,000,00
8528521231103 678 240,003 070 462,531 870 854,960,000,000,000,000,00
85285212401067 800,0066 425,4731 430,561 544,910,000,000,000,00
8528521240405 300,005 062,895 062,890,000,000,000,000,00
85285212411011 200,0011 020,604 944,41864,680,000,000,000,00
8528521241201 800,001 742,60787,10135,970,000,000,000,00
8528521242107 586,002 252,782 252,780,000,000,000,000,00
8528521242602 000,001 215,301 215,300,000,000,000,000,00
852852124270300,000,000,000,000,000,000,000,00
852852124280100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212430011 949,006 871,786 871,780,000,000,000,000,00
8528521243702 000,00640,07640,070,000,000,000,000,00
8528521244402 200,001 640,901 640,900,000,000,000,000,00
852852124700738,00738,00738,000,000,000,000,000,00
852852121433043 792 000,003 168 805,901 927 171,732 545,560,000,000,000,00
85285213413014 900,0014 900,007 125,800,000,000,000,000,00
852852139019514 900,0014 900,007 125,800,000,000,000,000,00
852852143110180 100,0076 603,8073 189,2280,000,000,000,000,00
8528521441103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286183 100,0076 603,8073 189,2280,000,000,000,000,00
852852153110250 000,00160 380,00160 380,000,000,000,000,000,00
8528521589177250 000,00160 380,00160 380,000,000,000,000,000,00
85285216311092 100,0083 237,9641 555,220,000,000,000,000,00
852852168917892 100,0083 237,9641 555,220,000,000,000,000,00
85285219302015 900,006 193,226 193,220,000,000,000,000,00
852852194010792 000,00705 992,96344 228,8718 220,690,000,000,000,00
85285219404058 503,0058 502,6458 502,640,000,000,000,000,00
852852194110129 000,00122 114,5254 864,2410 708,470,000,000,000,00
85285219412021 000,0017 941,098 072,201 582,910,000,000,000,00
8528521941709 350,003 879,003 477,74401,260,000,000,000,00
85285219421020 000,0016 426,7816 426,780,000,000,000,000,00
8528521942609 980,004 308,734 308,730,000,000,000,000,00
8528521942704 130,001 784,501 784,500,000,000,000,000,00
8528521942801 200,001 007,501 007,500,000,000,000,000,00
85285219430024 497,0021 158,1120 783,11375,000,000,000,000,00
8528521943501 020,00361,62361,620,000,000,000,000,00
85285219437010 200,006 230,526 230,520,000,000,000,000,00
85285219441010 200,005 334,355 298,3536,000,000,000,000,00
8528521944302 000,00132,40132,400,000,000,000,000,00
85285219444020 000,0014 084,3514 084,350,000,000,000,000,00
8528521947009 100,004 581,504 581,500,000,000,000,000,00
852852196050299 554,0081 421,9581 421,950,000,000,000,000,00
852852191636111 437 634,001 071 455,74631 760,2231 324,330,000,000,000,00
85285228417020 000,0014 589,309 630,25502,800,000,000,000,00
852852289025020 000,0014 589,309 630,25502,800,000,000,000,00
852852953020930,00695,87695,870,000,000,000,000,00
852852953110317 088,00200 039,05161 858,56525,000,000,000,000,00
85285295401024 000,0023 112,4511 440,74571,710,000,000,000,00
8528529540401 830,001 829,031 829,030,000,000,000,000,00
8528529541104 000,003 835,951 775,97330,600,000,000,000,00
852852954120600,00600,00282,8651,990,000,000,000,00
85285295421025 440,007 778,487 778,480,000,000,000,000,00
8528529542605 100,002 761,272 761,270,000,000,000,000,00
8528529542703 000,002 330,012 330,010,000,000,000,000,00
852852954280350,00230,00230,000,000,000,000,000,00
85285295430030 638,003 882,753 882,750,000,000,000,000,00
852852954370700,00287,82287,820,000,000,000,000,00
8528529544304 401,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529544401 100,00820,45820,450,000,000,000,000,00
852852954700350,0030,0030,000,000,000,000,000,00
85285295605015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295153867434 527,00248 233,13196 003,811 479,300,000,000,000,00
853853052310106 087,000,000,000,000,000,000,000,00
853853054210128 000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853056050994 326,002 952,002 952,000,000,000,000,000,00
85385305987281 228 413,002 952,002 952,000,000,000,000,000,00
85385311265073 431,0073 431,0073 431,000,000,000,000,000,00
853853118881473 431,0073 431,0073 431,000,000,000,000,000,00
85385395231065,0064,9564,950,000,000,000,000,00
8538539529103 259,003 258,093 258,090,000,000,000,000,00
85385395311914 912,002 920,002 920,000,000,000,000,000,00
85385395401727 352,007 027,934 898,452 129,480,000,000,000,00
8538539540191 448,00372,07259,33112,740,000,000,000,00
853853954117143,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539541197,000,000,000,000,000,000,000,00
853853954177182 673,0081 086,4481 086,440,000,000,000,000,00
85385395417931 257,0014 309,3614 309,360,000,000,000,000,00
85385395421716 468,00322,57322,570,000,000,000,000,00
853853954219912,0056,9256,920,000,000,000,000,00
8538539542671 472,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395426978,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395430777 236,001 999,061 999,060,000,000,000,000,00
8538539543095 451,00105,84105,840,000,000,000,000,00
8538539543771 472,000,000,000,000,000,000,000,00
85385395437978,000,000,000,000,000,000,000,00
853853954560450,00450,00450,000,000,000,000,000,00
85385395158119364 733,00111 973,23109 731,012 242,220,000,000,000,00
85485401302042 395,0042 395,0019 242,52961,480,000,000,000,00
854854014010465 575,00465 575,00194 358,5210 667,390,000,000,000,00
85485401404026 847,0026 847,0026 845,650,000,000,000,000,00
85485401411084 000,0084 000,0034 613,955 957,010,000,000,000,00
85485401412015 300,0015 300,005 005,07867,890,000,000,000,00
85485401421010 000,0010 000,00352,760,000,000,000,000,00
8548540142402 000,002 000,00144,860,000,000,000,000,00
85485401444033 938,0033 938,0025 454,000,000,000,000,000,00
85485401118445680 055,00680 055,00306 017,3318 453,770,000,000,000,00
85485412430022 820,0022 820,000,000,000,000,000,000,00
854854129056622 820,0022 820,000,000,000,000,000,000,00
85485415324050 000,0050 000,0046 299,000,000,000,000,000,00
85485415326057 252,0057 252,0035 496,760,000,000,000,000,00
8548541592769107 252,00107 252,0081 795,760,000,000,000,000,00
90090001426010 000,00191,61191,610,000,000,000,000,00
900900014300128 100,00128 100,00128 100,000,000,000,000,000,00
900900016050557 316,00139 719,65139 719,650,000,000,000,000,00
900900016057458 223,00458 223,00458 223,000,000,000,000,000,00
900900016059541 777,00527 656,77527 656,770,000,000,000,000,00
90090001606017 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900011236871 712 416,001 253 891,031 253 891,030,000,000,000,000,00
900900024300200 120,0083 598,1483 598,140,000,000,000,000,00
9009000295202200 120,0083 598,1483 598,140,000,000,000,000,00
900900154260600 000,00332 835,52332 835,520,000,000,000,000,00
900900154300238 000,00107 799,78107 799,780,000,000,000,000,00
900900156050920 000,00163 001,12159 946,333 054,790,000,000,000,00
900900151055251 758 000,00603 636,42600 581,633 054,790,000,000,000,00
90090019421062 000,0033 560,7233 560,720,000,000,000,000,00
90090019430061 000,0019 982,7819 982,780,000,000,000,000,00
9009001999429123 000,0053 543,5053 543,500,000,000,000,000,00
90090095231025 600,002 600,002 600,000,000,000,000,000,00
9009009542101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
900900954300115 900,0042 634,0042 634,000,000,000,000,000,00
90090095101815143 000,0045 234,0045 234,000,000,000,000,000,00
921921092480900 000,00723 000,00723 000,000,000,000,000,000,00
9219210942401 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219210942603 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109605010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109110060914 000,00723 000,00723 000,000,000,000,000,000,00
92192195421023 000,001 041,351 041,350,000,000,000,000,00
9219219542602 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192195430024 478,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219510588649 478,001 041,351 041,350,000,000,000,000,00
9269260142102 007,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260142602 500,00-1 957,28-1 957,280,000,000,000,000,00
92692601430012 000,006 921,746 921,740,000,000,000,000,00
926926016050203 557,0029 798,5129 798,510,000,000,000,000,00
92692601112347220 064,0034 762,9734 762,970,000,000,000,000,00
926926052820170 000,0089 000,0089 000,000,000,000,000,000,00
9269260596351170 000,0089 000,0089 000,000,000,000,000,000,00
9269269541702 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92692695421029 412,0016 192,7912 072,294 120,500,000,000,000,00
92692695430020 993,009 547,299 374,49172,800,000,000,000,00
926926954430500,000,000,000,000,000,000,000,00
9269269511073153 405,0025 740,0821 446,784 293,300,000,000,000,00
Razem dział01020 388,0017 156,8417 156,840,000,000,000,000,00
Razem dział60012 661 532,006 703 825,885 608 454,321 095 371,560,000,000,000,00
Razem dział63013 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 211 650,00480 959,01480 959,010,000,000,000,000,00
Razem dział710230 000,00169 132,82169 132,820,000,000,000,000,00
Razem dział7204 177 847,0099 604,3598 336,821 267,530,000,000,000,00
Razem dział7504 730 461,004 161 156,202 399 921,145 234,080,000,000,000,00
Razem dział7513 154,001 294,041 294,040,000,000,000,000,00
Razem dział754126 913,0059 753,1349 059,2910 693,840,000,000,000,00
Razem dział756118 000,0078 400,5778 074,62325,950,000,000,000,00
Razem dział757880 000,00473 215,96473 215,960,000,000,000,000,00
Razem dział75830 669,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80126 230 152,0022 300 135,0011 442 783,16404 887,050,000,000,000,00
Razem dział851270 811,00131 637,18105 284,971 316,850,000,000,000,00
Razem dział8526 696 827,005 123 379,213 184 155,8038 828,620,000,000,000,00
Razem dział8531 666 577,00188 356,23186 114,012 242,220,000,000,000,00
Razem dział854810 127,00810 127,00387 813,0918 453,770,000,000,000,00
Razem dział9003 936 536,002 039 903,092 036 848,303 054,790,000,000,000,00
Razem dział921963 478,00724 041,35724 041,350,000,000,000,000,00
Razem dział926443 469,00149 503,05145 209,754 293,300,000,000,000,00
RAZEM65 221 591,0043 711 580,9127 587 855,291 585 969,560,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2011-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-30s: wersja pierwotna (100, 853, 85311)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-30s półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
SymboleKlasyfikacja budżetowa
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.samorządowego zakładu budżetowegodziałrozdział
123456789
0403012  10085385311
A.
kod pozycjiParagrafPrzychody
planwykonanie
10111213
G01401 320,001 320,00
G083078 144,0063 855,25
G0840106 856,0054 341,37
G092030,0023,77
G265073 431,0073 431,00
I110 (Pokrycie amortyzacji)0,000,00
K100 (Inne zwiększenia)0,000,00
HRAZEM 91644259 781,00192 971,39
K110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)0,00541,36
L190 Ogółem (H+K110)259 781,00193 512,75
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych
B.
kod pozycjiParagrafKoszty i inne obciążenia
planwykonanie
10111213
M401067 478,0065 420,27
M404016 464,0016 462,56
M411018 557,0017 365,56
M41205 190,003 195,21
M417019 871,0016 009,85
M421070 622,0062 013,06
M422010 000,005 757,37
M4230300,000,00
M426017 099,0012 624,29
M42707 000,003 655,56
M42801 000,00440,00
M430013 500,0011 883,86
M4350800,00545,04
M43601 000,00100,00
M43703 100,001 183,98
M4410500,000,00
M44305 300,0010,00
M4500500,00500,00
M4530500,000,00
M47001 000,00360,00
J100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)X0,00
I100 (Odpisy amortyzacji)0,000,00
P100 (Inne zmniejszenia)0,00960,79
NRAZEM 172134259 781,00218 487,40
P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)0,000,00
P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)0,000,00
P130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)0,00-25 268,51
S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)259 781,00193 218,89
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
W010Środki pieniężne (w tym środki w kasie)7,603 579,62
W020Należności netto 1)1 320,005 061,93
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należnosci niezapłaconych w terminie0,000,00
W030Pozostałe środki obrotowe0,000,00
W040Zobowiązania i inne rozliczenia786,2433 910,06
W041
w tym
wobec inwestycji finansowanych z:
środków własnych
786,2427 049,42
W042
dotacji
0,006 860,64
W043
środków z innych źródeł
0,000,00
W070Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)541,36-25 268,51
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązańXX
W080Należności od pracowników0,00400,00
W081Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług0,004 661,93
W090Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń0,007 687,95
W091Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne0,002 773,19
W092
w tym z tytułu:
składek na FUS
2 773,190,00
W093
składek na Fundusz Pracy
0,000,00
W094Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług0,0023 448,92
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Kod poz.SymbolWyszczególnieniePlanWykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
U100Wydatki inwestycyjne0,000,00
U200Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:XX
U201
- środki z lat ubiegłych
0,000,00
U202
- dotacje celowe
0,000,00
U203
- środki własne
0,000,00
U204
- inne środki
0,000,00
U300Zobowiązania dotyczące inwestycji:XX
U301
- na początek okresu sprawozdawczego
X0,00
U302
- na koniec okresu sprawozdawczego
X0,00
U303Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycjeX0,00
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego
Kod poz.SymbolWyszczególnienieZa poprzedni rok budżetowyZa okres sprawozdawczy
1011 1213
Z100Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00
Z101Wpłata nadwyżki środków obrotowych0,000,00
Z102Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych0,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2011-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-34s
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
0403012  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G80180101075047 000,0011 443,40
G80180101083015 000,00504,00
G801801010920200,002,54
G80180101096013 000,006 368,95
G8018010109709 000,009 500,00
G8018010407505 000,000,00
G8018010408305 000,000,00
G801801040920100,000,02
G8018010409605 000,00180,00
G8018010409702 900,000,00
G80180110075019 000,002 242,00
G80180110083015 000,006 075,00
G801801100920100,000,54
G8018011009604 900,001 140,00
G80180110097025 000,008 800,00
HRAZEM 1226880166 200,0046 256,45
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)166 200,0046 256,45
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M8018010141101 400,000,00
M801801014120300,000,00
M8018010141708 500,001 993,87
M80180101421026 100,005 024,32
M8018010142209 000,001 602,71
M80180101424014 000,000,00
M8018010142703 000,000,00
M80180101430016 000,001 870,05
M801801014410100,000,00
M801801014430800,000,00
M8018010145305 000,000,00
M801801044110500,000,00
M801801044120100,000,00
M8018010441703 000,000,00
M8018010442105 000,0098,40
M8018010442202 000,000,00
M8018010442402 400,000,00
M8018010443005 000,000,00
M8018011041101 000,000,00
M801801104120150,000,00
M8018011041704 000,00353,35
M80180110421022 000,001 937,91
M80180110422015 000,00662,50
M8018011042407 000,000,00
M80180110430011 000,002 885,17
M801801104430300,000,00
M8018011045303 500,000,00
M80180110458050,0025,50
NRAZEM 2384657166 200,0016 453,78
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0029 802,67
S190 Ogółem (N+P150)166 200,0046 256,45
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)0,003 360,00
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania0,00854,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2011-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budż.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
1 055 316,231 055 316,237 995,020,000,007 995,020,000,001 047 321,210,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka
7 995,027 995,027 995,020,000,007 995,020,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie
1 047 321,211 047 321,210,000,000,000,000,000,001 047 321,210,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)
2 830 514,162 830 514,160,000,000,000,000,000,000,000,00637 390,432 193 123,730,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe
2 830 514,162 830 514,160,000,000,000,000,000,000,000,00637 390,432 193 123,730,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
6 696 386,336 696 386,33818 423,00818 423,000,000,000,000,000,000,003 954 761,111 923 202,220,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.
6 329 512,136 329 512,13818 423,00818 423,000,000,000,000,000,000,003 954 761,111 556 328,020,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.
366 874,20366 874,200,000,000,000,000,000,000,000,000,00366 874,200,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2011-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE1)
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie od początku roku
123
A.DOCHODY (A1+A2)59 036 175,0025 620 645,03
A1.Dochody bieżące47 161 063,0025 108 699,31
A2.Dochody majątkowe11 875 112,00511 945,72
B.WYDATKI (B1+B2)65 221 591,0027 587 855,29
B1.Wydatki bieżące40 690 248,0020 350 327,65
B2.Wydatki majątkowe24 531 343,007 237 527,64
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-6 185 416,00-1 967 210,26
D.FINANSOWANIE (D1-D2)6 185 416,003 583 179,14
D1.Przychody ogółem
z tego:
10 991 306,636 000 000,00
D11.kredyty i pożyczki
w tym:
10 991 306,636 000 000,00
D111.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12.spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13.nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131.srodki na pokrycie deficytu0,000,00
D14.papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15.obligacje jednostek samorządowych oraz z wiązków komunalych
w tym:
0,000,00
D151.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D16.prywatyzacja majątku jst0,000,00
D17.inne źródła
w tym:
0,000,00
D171.środki na pokrycie deficytu0,000,00
D2.Rozchody ogółem
z tego:
4 805 890,632 416 820,86
D21.wpłaty kredytow i pożyczek
w tym:
4 805 890,632 416 820,86
D211.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22.pożyczki (udzielone)0,000,00
D23.wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24.wykup obligacji samorządowych
w tym:
0,000,00
D241.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D25.inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

główny księgowy
2011-07-18

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budz.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)
23 499 316,8523 499 316,853 331 513,530,000,003 331 513,530,000,0020 167 803,320,000,000,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)
23 499 316,8523 499 316,853 331 513,530,000,003 331 513,530,000,0020 167 803,320,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe
23 499 316,8523 499 316,853 331 513,530,000,003 331 513,530,000,0020 167 803,320,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym
0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)0,000,000,000,00
D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych
Lp.Zadania bieżąceZadania inwestycyjne
wartość nominalnadata zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)wartość nominalnadata zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
123456789
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2011-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Jednostka BIAŁE BŁOTA (JB)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 5. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001095201017 388,0017 387,830,0017 387,8317 387,830,000,000,000,000,000,000,00
01001095386518 888,0017 387,830,0017 387,8317 387,830,000,000,000,000,000,000,00
6006001609706 540,006 540,200,006 540,206 540,200,000,000,000,000,000,000,00
60060016633090 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166337500 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016662045 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001680873641 540,006 540,200,006 540,206 540,200,000,000,000,000,000,000,00
700700050470200 000,00283 456,070,00221 497,64221 497,6466 063,7257 465,844 105,290,000,000,000,00
70070005069050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050750155 000,00125 496,840,00100 588,52100 588,5225 090,1416 390,14181,820,000,000,00