Raport: 2012 VI Kwartał
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
IV kwartał 2012r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. BIAŁE BŁOTA (JB)
 3. ORGAN (ORG)
 4. Zakład Aktywności Zawodowej (ZB, 100)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie B-Skon, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie B-Wyk, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-30s, wersja pierwotna (100, 853, 85311)
 9. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 10. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 11. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 12. Sprawozdanie Rb-PDP, wersja pierwotna
 13. Sprawozdanie Rb-ST, wersja pierwotna
 14. Sprawozdanie Rb-UN, wersja pierwotna
 15. Sprawozdanie Rb-UZ, wersja pierwotna
 16. Sprawozdanie Rb-UZ, korekta nr 1
 17. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 18. Sprawozdanie Rb-Z, korekta nr 1
 19. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
BILANS JEDNOSTKOWY
sporządzony na dzień
31-12-2012
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
AAktywa trwałe
216 827 467,76232 631 445,37
AFundusz
206 397 463,90219 712 298,31
A.IWartości niematerialne i prawne
1 577,800,00
A.IFundusz jednostki
198 643 074,59212 819 398,25
A.IIRzeczowe aktywa trwałe
191 922 361,58207 727 916,99
A.IIWynik finansowy netto (+,-)
7 754 389,316 893 525,81
A.II.1Środki trwałe
175 044 306,83183 833 844,14
A.II.1Zysk netto (+)
36 614 341,0439 497 312,94
A.II.1.1Grunty
59 374 383,9861 072 965,94
A.II.2Strata netto (-)
-28 859 951,73-32 603 787,13
A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
112 901 183,64119 058 029,81
A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)
0,00-625,75
A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny
1 529 801,212 826 213,20
A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)
0,000,00
A.II.1.4Środki transportu
332 808,67145 006,81
A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek
0,000,00
A.II.1.5Inne środki trwałe
906 129,33731 628,38
BPaństwowe fundusze celowe
0,000,00
A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)
16 878 054,7523 894 072,85
CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania
15 843 968,4620 647 192,91
A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
0,000,00
C.IZobowiązania długoterminowe
0,000,00
A.IIINależności długoterminowe
67 030,3867 030,38
C.IIZobowiązania krótkoterminowe
15 843 968,4620 647 192,91
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe
24 836 498,0024 836 498,00
C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
10 096 944,7714 470 482,51
A.IV.1Akcje i udziały
24 836 498,0024 836 498,00
C.II.2Zobowiązania wobec budżetów
106 961,54129 111,11
A.IV.2Inne papiery wartościowe
0,000,00
C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
756 708,10785 231,34
A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe
0,000,00
C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
1 074 968,901 232 107,73
A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek
0,000,00
C.II.5Pozostałe zobowiązania
3 189 739,173 100 505,99
BAktywa obrotowe
5 940 001,258 218 691,07
C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów
535 949,86888 920,64
B.IZapasy
41 365,3113 751,77
C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
82 696,1240 833,59
B.I.1Materiały
38 450,9813 434,81
C.IIIRezerwy na zobowiązania
0,000,00
B.I.2Półprodukty i produkty w toku
0,000,00
DFundusze specjalne
526 036,65490 645,22
B.I.3Produkty gotowe
2 675,89218,66
D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
499 802,75474 171,11
B.I.4Towary
238,4498,30
D.2Inne fundusze
26 233,9016 474,11
B.IINależności krótkoterminowe
2 328 168,714 310 725,10
ERozliczenia międzyokresowe
0,000,00
B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług
13 607,259 796,95
E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów
0,000,00
B.II.2Należności od budżetów
0,000,00
E.IIInne rozliczenia międzyokresowe
0,000,00
B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
0,000,00
222 767 469,01240 850 136,44
B.II.4Pozostałe należności
2 314 561,464 300 425,84
222 767 469,01240 850 136,44
B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
0,00502,31
222 767 469,01240 850 136,44
B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe
847 336,651 044 862,69
222 767 469,01240 850 136,44
B.III.1Środki pieniężne w kasie
0,000,00
222 767 469,01240 850 136,44
B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych
847 336,651 044 862,69
222 767 469,01240 850 136,44
B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego
0,000,00
222 767 469,01240 850 136,44
B.III.4Inne środki pieniężne
0,000,00
222 767 469,01240 850 136,44
B.III.5Akcje lub udziały
0,000,00
222 767 469,01240 850 136,44
B.III.6Inne papiery wartościowe
0,000,00
222 767 469,01240 850 136,44
B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0,000,00
222 767 469,01240 850 136,44
B.IVRozliczenia międzyokresowe
2 723 130,582 849 351,51
222 767 469,01240 850 136,44
Suma aktywów222 767 469,01240 850 136,44Suma pasywów222 767 469,01240 850 136,44
A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
SymbolOpisWartość
1
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
210 835,31
2
Umorzenie środków trwałych
19 047 335,15
3
Umorzenie pozostałych środków trwałych
5 678 276,78
4
Odpisy aktualizujące środki trwałe
0,00
5
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
0,00
6
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
0,00
7
Odpisy aktualizujące należności
3 718 399,94
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy
2013-04-29

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie B-Skon: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
SKONSOLIDOWANY BILANS
jednostki samorządu terytorialnego
sporządzony na dzień
31-12-2012
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
AAktywa stałe
217 009 100,44232 814 202,84
AFundusz
180 348 544,08189 316 691,27
A.IWartości niematerialne i prawne
1 577,800,00
A.IFundusze jednostek
198 605 537,61212 891 347,11
A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych
0,000,00
A.IISkumulowany wynik (+,-)
-20 075 395,10-26 119 957,01
A.IIIRzeczowe aktywa trwałę
192 103 994,26207 910 674,46
A.IIIWynik budżetu (+,-)
-6 413 608,25-5 453 884,79
A.III.1.1Grunty
59 374 383,9861 072 965,94
A.IVWyniki finansowe roku bieżącego
7 860 786,006 922 887,61
A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
112 901 183,64119 058 029,81
A.IV.1.1Zysk netto
36 720 737,7339 526 674,74
A.III.1.3Pozostałe środki trwałe
2 950 371,893 885 605,86
A.IV.1.2Strata netto (-)
-28 859 951,73-32 603 787,13
A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie)
16 878 054,7523 894 072,85
A.VWyniki finansowe lat ubiegłych
4 810,490,00
A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)
0,000,00
A.V.1.1Zysk netto
4 810,490,00
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe
24 836 498,0024 836 498,00
A.V.1.2Strata netto (-)
0,000,00
A.IV.1.1Akcje i udziały
24 836 498,0024 836 498,00
A.VIKapitały mniejszości
0,000,00
A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe
0,000,00
A.VIIPozostałe pozycje
366 413,331 076 298,35
A.IV.1.3Inne
0,000,00
BZobowiązania długoterminowe
26 142 364,0232 051 378,21
A.VNależności finansowe długoterminowe
67 030,3867 030,38
B.IZobowiązania finansowe długoterminowe
26 142 364,0232 051 378,21
A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek
0,000,00
B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe
0,000,00
BAktywa obrotowe
4 242 584,618 119 507,93
CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne
16 422 838,7721 202 942,55
B.IZapasy
41 365,3113 751,77
C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe
15 883 813,9420 710 219,00
B.IINależności i roszczenia
0,000,00
C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe
5 654,992 178,50
B.IIINależności finansowe krótkoterminowe
2 799 745,714 694 795,01
C.IIIRezerwy na zobowiązania
6 064,06146,74
B.IVŚrodki pieniężne
1 401 473,593 410 961,15
C.IVFundusze specjalne
527 305,78490 398,31
B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe
0,000,00
DRozliczenia międzyokresowe
63 993,0374 469,21
CRozliczenia międzyokresowe
2 723 470,222 850 082,50
EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
0,000,00
DInne aktywa
98 247,6323 925,97
FInne pasywa
1 095 663,001 162 238,00
Suma aktywów224 073 402,90243 807 719,24Suma pasywów224 073 402,90243 807 719,24
Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon

główny księgowy
2013-06-27

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie B-Wyk: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
BILANS
z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego
sporządzony na dzień
31-12-2012
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
IŚrodki pieniężne
551 389,362 314 354,04
IZobowiązania
26 148 019,0132 053 556,71
I.1Środki pieniężne
551 389,362 314 354,04
I.1Zobowiązania finansowe
26 142 364,0232 051 378,21
I.1.1Środki pieniężne budżetu
551 389,362 314 354,04
I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)
0,000,00
I.1.2Pozostałe środki pieniężne
0,000,00
I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)
26 142 364,0232 051 378,21
IINależności i rozliczenia
471 455,00380 597,00
I.2Zobowiązania wobec budżetów
0,000,00
II.1Należności finansowe
0,000,00
I.3Pozostałe zobowiązania
5 654,992 178,50
II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)
0,000,00
IIAktywa netto budżetu
-26 122 590,02-30 496 917,70
II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)
0,000,00
II.1Wynik wykonania budżetu (+,-)
-6 413 608,25-5 453 884,79
II.2Należności od budżetów
471 455,00380 597,00
II.1.1Nadwyżka budżetu (+)
0,000,00
II.3Pozostałe należności i rozliczenia
0,000,00
II.1.2Deficyt budżetu (-)
-6 413 608,25-5 453 884,79
IIIInne aktywa
98 247,6323 925,97
II.1.3Niewykonane wydatki (-)
0,000,00
0,000,00
II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-)
366 413,331 076 924,10
0,000,00
II.3Rezerwa na niewygasające wydatki
0,000,00
0,000,00
II.4Środki z prywatyzacji
0,000,00
0,000,00
II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-)
-20 075 395,10-26 119 957,01
0,000,00
IIIInne pasywa
1 095 663,001 162 238,00
Suma aktywów1 121 091,992 718 877,01Suma pasywów1 121 091,992 718 877,01
Informacje uzupełniające:
SymbolOpisWartość
1Udzielone gwarancje i poręczenia0,00
2Otrzymane gwarancje i poręczenia0,00
3Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu0,00
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy
2013-04-29

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień
31-12-2012
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Stan na koniec roku poprzedniegoStan na koniec roku bieżącego
A.Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
42 202 322,9547 053 613,60
A.I.Przychody netto ze sprzedaży produktów
1 046 701,13913 001,26
A.II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
1 312,67-11 806,94
A.III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,000,00
A.IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
706,013 335,91
A.V.Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
0,000,00
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych
41 153 603,1446 149 083,37
B.Koszty działalności operacyjnej
41 868 080,6747 753 512,07
B.I.Amortyzacja
4 008 839,504 960 322,68
B.II.Zużycie materiałów i energii
4 574 458,584 532 852,65
B.III.Usługi obce
4 582 208,676 017 956,72
B.IV.Podatki i opłaty
46 720,6726 058,58
B.V.Wynagrodzenia
17 015 166,1018 460 838,61
B.VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
4 679 135,865 640 172,46
B.VII.Pozostałe koszty rodzajowe
317 357,73484 910,91
B.VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów
0,002 414,88
B.IX.Inne świadczenia finansowane z budżetu
6 630 773,567 516 196,74
B.X.Pozostałe obciążenia
13 420,00111 787,84
C.Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)
334 242,28-699 898,47
D.Pozostałe przychody operacyjne
9 413 333,0312 312 334,28
D.I.Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych
764 383,11871 389,71
D.II.Dotacje
8 156 496,379 819 157,81
D.III.Inne przychody operacyjne
492 453,551 621 786,76
E.Pozostałe koszty operacyjne
1 185 652,813 343 193,96
E.I.Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
0,000,00
E.II.Pozostałe koszty operacyjne
1 185 652,813 343 193,96
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
8 561 922,508 269 241,85
G.Przychody finansowe
159 160,44192 548,87
G.I.Dywidendy i udziały w zyskach
0,000,00
G.II.Odsetki
156 160,44192 498,92
G.III.Inne
3 000,0049,95
H.Koszty finansowe
966 693,631 606 031,67
H.I.Odsetki
846 243,631 605 986,14
H.II.Inne
120 450,0045,53
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)
7 754 389,316 855 759,05
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
0,000,00
J.I.Zyski nadzwyczajne
0,000,00
J.II.Straty nadzwyczajne
0,000,00
K.Zysk (strata) brutto (I +- J)
7 754 389,316 855 759,05
L.Podatek dochodowy
0,000,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych
0,000,00
N.Zysk (strata) netto (K - L - M)
7 754 389,316 855 759,05
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :
SymbolOpisWartość
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy
2013-04-29

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Zestawienie zmian w funduszu
sporządzony na dzień
31-12-2012
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Stan na koniec roku poprzedniegoStan na koniec roku bieżącego
I.Fundusz jednostki na początku okresu (BO)
153 940 384,83196 482 167,67
I.1.Zwiększenie funduszu (z tytułu)
150 872 318,23120 774 974,66
I.1.1.Zysk bilansowy za rok ubiegły
37 315 440,7336 614 341,04
I.1.2.Zrealizowane wydatki budżetowe
56 519 662,3464 239 691,56
I.1.3.Zrealizowane płatności ze środków europejskich
0,000,00
I.1.4.Środki na inwestycje
24 342 206,9717 805 473,94
I.1.5.Aktualizacja wyceny środków trwałych
0,000,00
I.1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
563 493,002 115 468,12
I.1.7.Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
0,000,00
I.1.8.Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,000,00
I.1.9.Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
0,000,00
I.1.10.Inne zwiększenia
32 131 515,190,00
I.2.Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)
106 169 628,47104 435 327,86
I.2.1.Strata za rok ubiegły
26 628 125,5126 656 880,84
I.2.2.Zrealizowane dochody budżetowe
49 686 549,1057 061 985,38
I.2.3.Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
0,000,00
I.2.4.Dotacje i środki na inwestycje
19 321 499,1119 267 856,39
I.2.5.Aktualizacja wyceny środków trwałych
0,000,00
I.2.6.Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
4 484 308,31648 747,51
I.2.7.Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
0,000,00
I.2.8.Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,000,00
I.2.9.Inne zmniejszenia
6 049 146,44799 857,74
II.Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
198 643 074,59212 902 856,93
III.Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)
7 754 389,316 890 633,02
III.1.zysk netto (+)
36 614 341,0439 497 312,94
III.2.strata netto (-)
-28 859 951,73-32 606 679,92
IV.Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych
0,00625,75
V.Fundusz (poz. II+,-III-IV)
206 397 463,90219 792 864,20
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :
SymbolOpisWartość
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy
2013-04-29

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 932,001 931,450,001 931,451 931,450,000,000,000,000,000,000,00
01001095201032 296,0032 294,280,0032 294,2832 294,280,000,000,000,000,000,000,00
01001095386534 228,0034 225,730,0034 225,7334 225,730,000,000,000,000,000,000,00
600600160580376 169,00376 168,750,00376 168,75376 168,750,000,000,000,000,000,000,00
60060016097060 543,0068 286,480,0068 286,4868 286,480,000,000,000,000,000,000,00
60060016662045 000,0045 000,000,0045 000,0045 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001668786481 712,00489 455,230,00489 455,23489 455,230,000,000,000,000,000,000,00
6306309520076 699,001 032,500,001 032,501 032,500,000,000,000,000,000,000,00
63063095657326 699,001 032,500,001 032,501 032,500,000,000,000,000,000,000,00
700700050470220 034,00276 750,700,00206 969,48206 969,4871 465,4070 129,211 684,180,000,000,000,00
700700050750343 004,00337 446,150,00329 269,88329 269,888 582,388 582,38406,110,000,000,000,00
70070005076030 000,0043 422,490,0043 422,4943 422,490,000,000,000,000,000,000,00
700700050770500 000,00861 600,350,00542 993,20542 993,20318 607,153 755,930,000,000,000,000,00
7007000509205 000,0025 945,080,009 660,989 660,9816 284,1016 284,100,000,000,000,000,00
7007000509700,0022 485,000,0022 485,0022 485,000,000,000,000,000,000,000,00
700700056330210 000,00220 475,590,00220 475,59220 475,590,000,000,000,000,000,000,00
70070005816751 308 038,001 788 125,360,001 375 276,621 375 276,62414 939,0398 751,622 090,290,000,000,000,00
710710352020700,00640,400,00640,40640,400,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00640,400,00640,40640,400,000,000,000,000,000,000,00
7207209563372 924 846,00675 422,500,00675 422,50675 422,500,000,000,000,000,000,000,00
72072095791522 924 846,00675 422,500,00675 422,50675 422,500,000,000,000,000,000,000,00
750750112010152 493,00152 493,000,00152 493,00152 493,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501177771152 493,00152 493,000,00152 493,00152 493,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306907 000,007 000,000,007 000,007 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750230970533 456,00566 580,860,00566 580,86566 580,860,000,000,000,000,000,000,00
7507502377433540 456,00573 580,860,00573 580,86573 580,860,000,000,000,000,000,000,00
750750752007115 044,0086 045,070,0086 045,0786 045,070,000,000,000,000,000,000,00
7507507577832115 044,0086 045,070,0086 045,0786 045,070,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 283,003 283,000,003 283,003 283,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 283,003 283,000,003 283,003 283,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510920106 350,005 545,000,005 545,005 545,000,000,000,000,000,000,000,00
75175109778706 350,005 545,000,005 545,005 545,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035033 000,00150 421,030,0034 181,1734 181,17118 501,77118 501,772 261,910,000,000,000,00
756756010890100,00367,960,00367,96367,960,000,000,000,000,000,000,00
756756017759733 100,00150 788,990,0034 549,1334 549,13118 501,77118 501,772 261,910,000,000,000,00
7567561503107 826 000,008 522 847,060,008 218 013,518 218 013,51305 011,65305 011,65178,102 435 963,96798 747,67148 879,000,00
75675615032014 800,0014 163,370,0014 279,4114 279,4140,0040,00156,048 625,000,000,000,00
756756150330108 000,00108 755,700,00108 722,00108 722,0035,0035,001,300,000,000,000,00
756756150340193 000,00242 890,600,00196 336,10196 336,1047 156,5047 156,50602,00192 993,403 920,000,000,00
75675615050043 500,00214 946,300,00215 008,30215 008,3090,0090,00152,000,000,000,000,00
756756150690250,00387,200,00387,20387,200,000,000,000,000,000,000,00
75675615089050,005,000,005,005,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091030 000,00171 982,930,0077 971,9377 971,9394 011,000,000,000,000,000,000,00
7567561526802 300,001 155,000,001 155,001 155,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833418 217 900,009 277 133,160,008 831 878,458 831 878,45446 344,15352 333,151 089,442 637 582,36802 667,67148 879,000,00
7567561603103 873 000,005 360 405,040,003 679 124,043 679 124,041 688 052,911 687 015,316 771,911 507 814,450,0014 614,003 447,80
756756160320100 000,00140 380,100,00101 551,48101 551,4841 068,2041 024,002 239,5857 025,000,000,000,00
7567561603303 100,007 107,220,004 665,924 665,922 528,102 528,1086,800,000,000,000,00
756756160340267 658,00309 230,460,00238 898,77238 898,7771 091,6971 091,69760,00290 871,000,000,000,00
756756160360120 000,00144 084,700,00133 079,20133 079,2011 014,303 815,308,800,000,000,000,00
7567561604307 200,0014 033,000,0014 033,0014 033,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 425 000,001 268 103,310,001 247 417,711 247 417,7123 998,8023 998,803 313,200,000,000,000,00
75675616069011 000,0012 615,270,0012 615,2712 615,270,000,000,000,000,000,000,00
756756160890500,001 772,290,001 772,291 772,290,000,000,000,000,000,000,00
75675616091056 424,00498 336,720,0075 761,7275 761,72422 575,000,000,000,000,000,000,00
75675616814525 863 882,007 756 068,110,005 508 919,405 508 919,402 260 329,001 829 473,2013 180,291 855 710,450,0014 614,003 447,80
75675618041050 000,0057 229,200,0057 229,2057 229,200,000,000,000,000,000,000,00
756756180480280 000,00272 440,320,00272 440,32272 440,320,000,000,000,000,000,000,00
7567561804901 351 817,001 718 446,230,001 393 338,261 393 338,26325 469,80107 743,58361,830,000,000,000,00
756756180690100,00260,200,00260,20260,200,000,000,000,000,000,000,00
75675618092020 000,0055 883,710,0027 060,0027 060,0028 823,7128 823,710,000,000,000,000,00
75675618793641 701 917,002 104 259,660,001 750 327,981 750 327,98354 293,51136 567,29361,830,000,000,000,00
75675619046026 000,0028 385,410,0028 385,4128 385,410,000,000,000,000,000,000,00
756756197683526 000,0028 385,410,0028 385,4128 385,410,000,000,000,000,000,000,00
75675621001015 526 147,0015 095 230,000,0015 095 230,0015 095 230,000,000,000,000,000,000,000,00
756756210020514 784,00718 086,730,00718 959,94718 959,940,000,00873,210,000,000,000,00
756756217640716 040 931,0015 813 316,730,0015 814 189,9415 814 189,940,000,00873,210,000,000,000,00
75875801292014 225 382,0014 225 382,000,0014 225 382,0014 225 382,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947914 225 382,0014 225 382,000,0014 225 382,0014 225 382,000,000,000,000,000,000,000,00
7587580227500,0033 341,000,0033 341,0033 341,000,000,000,000,000,000,000,00
75875802793100,0033 341,000,0033 341,0033 341,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,001 986,520,001 986,521 986,520,000,000,000,000,000,000,00
75875814774921 000,001 986,520,001 986,521 986,520,000,000,000,000,000,000,00
75875831292079 695,0079 695,000,0079 695,0079 695,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950979 695,0079 695,000,0079 695,0079 695,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010105803 250,003 250,000,003 250,003 250,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069028 700,0031 237,770,0029 868,6329 868,631 369,140,000,000,000,000,000,00
80180101075022 850,0024 916,110,0023 473,2523 473,251 442,860,000,000,000,000,000,00
801801010920100,00120,650,00119,33119,331,321,320,000,000,000,000,00
8018010109709 672,0017 524,350,0017 524,3517 524,350,000,000,000,000,000,000,00
8018010163373 583 924,002 667 860,940,002 667 860,942 667 860,940,000,000,000,000,000,000,00
80180101911493 648 496,002 744 909,820,002 742 096,502 742 096,502 813,321,320,000,000,000,000,00
801801040690282 800,00328 207,200,00328 207,20328 207,200,000,000,000,000,000,000,00
80180104075014 400,0015 741,810,0015 741,8115 741,810,000,000,000,000,000,000,00
801801040920100,0064,060,0064,0664,060,000,000,000,000,000,000,00
801801040970180 670,00234 516,230,00234 516,23234 516,230,000,000,000,000,000,000,00
801801042007624 420,00624 420,480,00624 420,48624 420,480,000,000,000,000,000,000,00
80180104231020 000,0025 395,730,0025 395,7325 395,730,000,000,000,000,000,000,00
80180104885521 122 390,001 228 345,510,001 228 345,511 228 345,510,000,000,000,000,000,000,00
801801100690200,00248,300,00248,30248,300,000,000,000,000,000,000,00
80180110092010,0034,220,0034,2234,220,000,000,000,000,000,000,00
80180110092715,0026,120,0026,1226,120,000,000,000,000,000,000,00
80180110097036 023,001 858,110,001 858,111 858,110,000,000,000,000,000,000,00
8018011027077 041,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801108712543 289,002 166,750,002 166,752 166,750,000,000,000,000,000,000,00
80180113083010 000,0012 702,120,009 838,119 838,112 864,010,000,000,000,000,000,00
801801138174410 000,0012 702,120,009 838,119 838,112 864,010,000,000,000,000,000,00
8018011407500,00840,000,00840,00840,000,000,000,000,000,000,000,00
801801140920100,0075,960,0075,9675,960,000,000,000,000,000,000,00
8018011409703 690,0018 505,650,0018 505,6518 505,650,000,000,000,000,000,000,00
80180114835553 790,0019 421,610,0019 421,6119 421,610,000,000,000,000,000,000,00
801801480830346 000,00338 742,790,00338 742,79338 742,790,000,000,000,000,000,000,00
80180148092020,0031,220,0031,2231,220,000,000,000,000,000,000,00
8018014882699346 020,00338 774,010,00338 774,01338 774,010,000,000,000,000,000,000,00
80180195202010 000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801952030122 216,00121 818,380,00121 818,38121 818,380,000,000,000,000,000,000,00
8018019585046132 216,00131 818,380,00131 818,38131 818,380,000,000,000,000,000,000,00
8518515409700,00975,000,00975,00975,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515429100,0062,040,0062,0462,040,000,000,000,000,000,000,00
85185154898850,001 037,040,001 037,041 037,040,000,000,000,000,000,000,00
851851950970138,00138,000,00138,00138,000,000,000,000,000,000,000,00
8518519520102 194,001 588,000,001 588,001 588,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195890262 332,001 726,000,001 726,001 726,000,000,000,000,000,000,000,00
852852022910331,00330,600,00330,60330,600,000,000,000,000,000,000,00
8528520288964331,00330,600,00330,60330,600,000,000,000,000,000,000,00
8528520309701 703,003 108,420,003 108,423 108,420,000,000,000,000,000,000,00
852852032010292 897,00290 855,920,00290 855,92290 855,920,000,000,000,000,000,000,00
8528520389035294 600,00293 964,340,00293 964,34293 964,340,000,000,000,000,000,000,00
8528520609700,0099,000,0099,0099,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520620303 801,001 066,760,001 066,761 066,760,000,000,000,000,000,000,00
85285206890583 801,001 165,760,001 165,761 165,760,000,000,000,000,000,000,00
8528521220104 012 462,003 968 240,780,003 968 240,783 968 240,780,000,000,000,000,000,000,00
85285212236035 000,00957 193,890,0028 347,6628 347,66928 846,23928 846,230,000,000,000,000,00
85285212904344 047 462,004 925 434,670,003 996 588,443 996 588,44928 846,23928 846,230,000,000,000,000,00
85285213201012 348,0012 160,260,0012 160,2612 160,260,000,000,000,000,000,000,00
8528521320308 230,008 150,430,008 150,438 150,430,000,000,000,000,000,000,00
852852139010520 578,0020 310,690,0020 310,6920 310,690,000,000,000,000,000,000,00
85285214203024 000,0024 000,000,0024 000,0024 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521429101 000,00535,000,000,000,00535,00535,000,000,000,000,000,00
852852149100625 000,0024 535,000,0024 000,0024 000,00535,00535,000,000,000,000,000,00
85285216203095 001,0094 984,790,0094 984,7994 984,790,000,000,000,000,000,000,00
852852168809895 001,0094 984,790,0094 984,7994 984,790,000,000,000,000,000,000,00
8528521909701 000,00452,830,00452,83452,830,000,000,000,000,000,000,00
852852192030162 461,00162 461,000,00162 461,00162 461,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521989071163 461,00162 913,830,00162 913,83162 913,830,000,000,000,000,000,000,00
8528522809701 500,001 807,220,001 730,221 730,2277,000,000,000,000,000,000,00
8528522820104 598,004 597,500,004 597,504 597,500,000,000,000,000,000,000,00
85285228890606 098,006 404,720,006 327,726 327,7277,000,000,000,000,000,000,00
8528529509604 553,004 552,770,004 552,774 552,770,000,000,000,000,000,000,00
852852950970500,00620,460,00620,46620,460,000,000,000,000,000,000,00
85285295201045 300,0044 900,000,0044 900,0044 900,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030197 600,00197 359,950,00197 359,95197 359,950,000,000,000,000,000,000,00
8528529529100,00-22,000,0033,0033,000,000,0055,000,000,000,000,00
8528529595027247 953,00247 411,180,00247 466,18247 466,180,000,0055,000,000,000,000,00
85385305069067 720,0047 257,240,0047 257,2447 257,240,000,000,000,000,000,000,00
85385305083041 480,0028 517,940,0028 517,9428 517,940,000,000,000,000,000,000,00
8538530509203,0024,590,0024,5924,590,000,000,000,000,000,000,00
85385305097040,0061,000,0061,0061,000,000,000,000,000,000,000,00
853853052030309 242,00309 242,000,00309 242,00309 242,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530591598418 485,00385 102,770,00385 102,77385 102,770,000,000,000,000,000,000,00
8538531109703,003,260,003,263,260,000,000,000,000,000,000,00
85385311871343,003,260,003,263,260,000,000,000,000,000,000,00
85385395200781 223,0081 223,000,0081 223,0081 223,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539520094 300,004 298,690,004 298,694 298,690,000,000,000,000,000,000,00
85385395620713 296,0013 296,090,0013 296,0913 296,090,000,000,000,000,000,000,00
853853956209704,00703,910,00703,91703,910,000,000,000,000,000,000,00
8538539510268099 523,0099 521,690,0099 521,6999 521,690,000,000,000,000,000,000,00
85485412270020 000,0020 000,000,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
854854128896620 000,0020 000,000,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415203057 986,0055 976,720,0055 976,7255 976,720,000,000,000,000,000,000,00
854854158829957 986,0055 976,720,0055 976,7255 976,720,000,000,000,000,000,000,00
900900016290500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000197191500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019069085 000,00127 673,150,00127 673,15127 673,150,000,000,000,000,000,000,00
90090019244010 000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900199404995 000,00137 673,150,00137 673,15137 673,150,000,000,000,000,000,000,00
9219210923201 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109953501 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192195200713 033,0011 815,890,0011 815,8911 815,890,000,000,000,000,000,000,00
921921959512313 033,0011 815,890,0011 815,8911 815,890,000,000,000,000,000,000,00
92692605291012,0012,500,0012,5012,500,000,000,000,000,000,000,00
926926059644112,0012,500,0012,5012,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01034 228,0034 225,730,0034 225,7334 225,730,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600481 712,00489 455,230,00489 455,23489 455,230,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6306 699,001 032,500,001 032,501 032,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 308 038,001 788 125,360,001 375 276,621 375 276,62414 939,0398 751,622 090,290,000,000,000,00
Razem dział710700,00640,400,00640,40640,400,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7202 924 846,00675 422,500,00675 422,50675 422,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750807 993,00812 118,930,00812 118,93812 118,930,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7519 633,008 828,000,008 828,008 828,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75631 883 730,0035 129 952,060,0031 968 250,3131 968 250,313 179 468,432 436 875,4117 766,684 493 292,81802 667,67163 493,003 447,80
Razem dział75814 306 077,0014 340 404,520,0014 340 404,5214 340 404,520,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8015 306 201,004 478 138,200,004 472 460,874 472 460,875 677,331,320,000,000,000,000,00
Razem dział8512 332,002 763,040,002 763,042 763,040,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8524 904 285,005 777 455,580,004 848 052,354 848 052,35929 458,23929 381,2355,000,000,000,000,00
Razem dział853518 011,00484 627,720,00484 627,72484 627,720,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85477 986,0075 976,720,0075 976,7275 976,720,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział90095 500,00138 173,150,00138 173,15138 173,150,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92114 033,0012 815,890,0012 815,8912 815,890,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92612,0012,500,0012,5012,500,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM62 682 016,0064 250 168,030,0059 740 536,9859 740 536,984 529 543,023 465 009,5819 911,974 493 292,81802 667,67163 493,003 447,80
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001009283012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001009384912 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100103028502 499,002 212,952 212,950,000,000,000,000,00
0100103038902 499,002 212,952 212,950,000,000,000,000,00
01001095411090,0089,5889,580,000,000,000,000,00
0100109541209,008,338,330,000,000,000,000,00
010010954170521,00521,00521,000,000,000,000,000,00
0100109543002 015,002 014,312 014,310,000,000,000,000,00
01001095443031 662,0031 661,0631 661,060,000,000,000,000,00
010010952223534 297,0034 294,2834 294,280,000,000,000,000,00
6006001145202 808,002 807,222 807,220,000,000,000,000,00
60060011651312 808,002 807,222 807,220,000,000,000,000,00
60060013443035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136504335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001427103 000,00318,72318,720,000,000,000,000,00
600600144520585,00584,32584,320,000,000,000,000,00
600600146620100 000,00100 000,00100 000,000,000,000,000,000,00
6006001474464103 585,00100 903,04100 903,040,000,000,000,000,00
600600164210150 350,00150 327,30150 327,300,000,000,000,000,00
60060016427054 626,0054 625,5454 625,540,000,000,000,000,00
6006001643001 645 331,001 644 392,191 644 392,19165 869,380,000,000,000,00
600600164567290,00289,84289,840,000,000,000,000,00
60060016605010 928 709,0010 717 885,9410 717 885,9412 479 829,740,000,000,000,00
6006001666673 148,003 148,163 148,160,000,000,000,000,00
600600169068012 782 454,0012 570 668,9712 570 668,9712 645 699,120,000,000,000,00
600600952310326 784,00326 783,62326 783,620,000,000,000,000,00
6006009563005326 784,00326 783,62326 783,620,000,000,000,000,00
700700054210322,00321,46321,460,000,000,000,000,00
7007000542603,002,712,710,000,000,000,000,00
700700054300178 488,00177 413,39177 413,398 567,230,000,000,000,00
700700054430171,00170,59170,590,000,000,000,000,00
7007000544802 462,002 462,002 462,000,000,000,000,000,00
7007000545003 902,003 902,003 902,000,000,000,000,000,00
7007000545208 969,008 968,928 968,920,000,000,000,000,00
7007000545902 404 887,002 391 205,332 391 205,330,000,000,000,000,00
700700054600676 423,00676 423,00676 423,00231 251,300,000,000,000,00
700700056050704 117,00704 116,26704 116,260,000,000,000,000,00
700700056060626 495,00610 452,32610 452,320,000,000,000,000,00
700700051227054 606 239,004 575 437,984 575 437,98239 818,530,000,000,000,00
71071004417024 262,0024 262,0024 262,000,000,000,000,000,00
710710044300101 097,0081 097,6981 097,690,000,000,000,000,00
7107100480184125 359,00105 359,69105 359,690,000,000,000,000,00
71071014430095 398,0095 397,7395 397,730,000,000,000,000,00
710710147602495 398,0095 397,7395 397,730,000,000,000,000,00
710710354110123,00122,50122,500,000,000,000,000,00
71071035412018,0017,4617,460,000,000,000,000,00
710710354170713,00712,61712,610,000,000,000,000,00
710710354210789,00788,22788,220,000,000,000,000,00
71071035883551 643,001 640,791 640,790,000,000,000,000,00
72072095421084 000,0082 146,0082 146,002 492,140,000,000,000,00
72072095430062 950,0061 431,5361 431,53178,550,000,000,000,00
7207209560572 092 453,0023 426,0023 426,000,000,000,000,000,00
72072095605992 668,004 134,004 134,000,000,000,000,000,00
7207209566393 660,003 660,003 660,000,000,000,000,000,00
720720951000802 335 731,00174 797,53174 797,532 670,690,000,000,000,00
750750113020300,00300,00300,000,000,000,000,000,00
750750114010170 000,00169 908,21169 908,214 982,500,000,000,000,00
75075011404013 086,0013 085,8313 085,8313 909,340,000,000,000,00
75075011411030 723,0030 715,3530 715,352 943,550,000,000,000,00
7507501141203 050,003 046,103 046,10277,110,000,000,000,00
7507501141401 200,001 191,851 191,850,000,000,000,000,00
750750114170400,00200,00200,000,000,000,000,000,00
7507501142109 190,007 763,477 763,470,000,000,000,000,00
75075011428076,0076,0076,000,000,000,000,000,00
7507501143002 000,001 969,901 969,900,000,000,000,000,00
7507501143701 020,001 020,001 020,000,000,000,000,000,00
7507501144104 500,003 389,603 389,600,000,000,000,000,00
7507501144403 282,003 281,793 281,790,000,000,000,000,00
75075011129381238 827,00235 948,10235 948,1022 112,500,000,000,000,00
75075020271037 024,0037 020,0037 020,000,000,000,000,000,00
750750207848037 024,0037 020,0037 020,000,000,000,000,000,00
750750223030181 100,00181 062,63181 062,630,000,000,000,000,00
7507502242103 200,003 022,033 022,0380,000,000,000,000,00
7507502243003 000,002 485,092 485,090,000,000,000,000,00
7507502287312187 300,00186 569,75186 569,7580,000,000,000,000,00
7507502330202 400,002 400,002 400,000,000,000,000,000,00
7507502340102 469 600,002 469 249,302 469 249,3073 498,940,000,000,000,00
750750234040182 784,00182 783,49182 783,49185 161,780,000,000,000,00
750750234110441 223,00441 102,27441 102,2729 076,760,000,000,000,00
75075023412056 940,0056 890,9356 890,935 304,930,000,000,000,00
75075023414020 698,0020 697,9320 697,930,000,000,000,000,00
750750234170114 512,00112 106,46112 106,460,000,000,000,000,00
750750234210161 992,00157 655,71157 655,713 267,130,000,000,000,00
75075023426073 366,0072 331,0472 331,042 110,930,000,000,000,00
7507502342802 100,001 792,001 792,00152,000,000,000,000,00
750750234300409 010,00407 654,63407 654,634 015,270,000,000,000,00
75075023436021 700,0021 008,8921 008,89100,000,000,000,000,00
7507502343707 440,007 343,587 343,580,000,000,000,000,00
75075023440076 275,0076 163,0776 163,075 083,250,000,000,000,00
75075023441061 500,0059 103,8259 103,820,000,000,000,000,00
75075023443038 336,0038 335,7238 335,720,000,000,000,000,00
75075023444057 760,0057 759,4957 759,490,000,000,000,000,00
7507502344804 430,002 579,282 579,28248,690,000,000,000,00
75075023461073 930,0070 061,3070 061,300,000,000,000,000,00
75075023470014 997,0014 996,9514 996,95250,000,000,000,000,00
750750231606334 290 993,004 272 015,864 272 015,86308 269,680,000,000,000,00
7507507541171 076,001 074,731 074,730,000,000,000,000,00
750750754119190,00189,65189,650,000,000,000,000,00
750750754127154,00153,18153,180,000,000,000,000,00
75075075412928,0027,0327,030,000,000,000,000,00
7507507541776 254,006 253,946 253,940,000,000,000,000,00
7507507541791 104,001 103,501 103,500,000,000,000,000,00
7507507542107 620,007 614,657 614,650,000,000,000,000,00
75075075421714 106,007 284,257 284,250,000,000,000,000,00
7507507542192 488,001 285,461 285,460,000,000,000,000,00
75075075430015 540,0014 855,8114 855,810,000,000,000,000,00
75075075430793 454,0071 232,7771 232,770,000,000,000,000,00
75075075430916 493,0012 517,5412 517,540,000,000,000,000,00
75075075126235158 507,00123 592,51123 592,510,000,000,000,000,00
75075095303083 910,0083 910,0083 910,000,000,000,000,000,00
75075095401035 507,0028 537,5128 537,51623,890,000,000,000,00
7507509540402 102,002 101,202 101,202 236,450,000,000,000,00
75075095410027 000,0025 220,3825 220,380,000,000,000,000,00
7507509541109 068,007 581,387 581,38376,910,000,000,000,00
750750954120779,00642,13642,1311,740,000,000,000,00
750750954140693,00692,22692,220,000,000,000,000,00
75075095417027 649,0027 626,6127 626,610,000,000,000,000,00
75075095421045 887,0044 467,5544 467,550,000,000,000,000,00
7507509542601 000,00739,03739,030,000,000,000,000,00
75075095428040,0040,0040,000,000,000,000,000,00
75075095430026 995,0025 468,0325 468,03289,440,000,000,000,00
750750954410118,00117,02117,020,000,000,000,000,00
7507509544402 735,002 734,822 734,820,000,000,000,000,00
75075095133465263 483,00249 877,88249 877,883 538,430,000,000,000,00
751751014110430,00429,76429,760,000,000,000,000,00
75175101412061,0061,2461,240,000,000,000,000,00
7517510141702 500,002 500,002 500,000,000,000,000,000,00
751751014210120,00120,00120,000,000,000,000,000,00
751751014300172,00172,00172,000,000,000,000,000,00
75175101967623 283,003 283,003 283,000,000,000,000,000,00
7517510930303 850,003 045,003 045,000,000,000,000,000,00
751751094110235,00235,37235,370,000,000,000,000,00
75175109412034,0033,5533,550,000,000,000,000,00
7517510941701 729,001 729,121 729,120,000,000,000,000,00
751751094210502,00501,96501,960,000,000,000,000,00
75175109955006 350,005 545,005 545,000,000,000,000,000,00
7547541230303 450,003 443,753 443,750,000,000,000,000,00
754754124170120,00120,00120,000,000,000,000,000,00
75475412421013 102,0013 101,6013 101,600,000,000,000,000,00
754754124260630,00629,99629,990,000,000,000,000,00
75475412427010 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
7547541242801 417,001 417,001 417,000,000,000,000,000,00
7547541243003 577,003 576,943 576,940,000,000,000,000,00
754754124370782,00773,03773,030,000,000,000,000,00
7547541244302 894,002 894,002 894,000,000,000,000,000,00
7547541211348635 972,0035 956,3135 956,310,000,000,000,000,00
754754214300115 500,0064 736,5164 736,510,000,000,000,000,00
7547542143604 000,003 504,493 504,490,000,000,000,000,00
7547542184835119 500,0068 241,0068 241,000,000,000,000,000,00
7577570281101 720 000,001 605 986,141 605 986,140,000,000,000,000,00
75775702845691 720 000,001 605 986,141 605 986,140,000,000,000,000,00
7587581848105 411,000,000,000,000,000,000,000,00
75875818813865 411,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101231025 596,006 555,006 555,000,000,000,000,000,00
801801013020470 062,00469 214,43469 214,4311 264,780,000,000,000,00
8018010140105 186 045,005 166 424,975 166 424,97126 200,950,000,000,000,00
801801014040369 560,00369 484,85369 484,85402 003,170,000,000,000,00
8018010141101 000 260,00991 381,09991 381,09122 793,120,000,000,000,00
801801014120136 900,00126 096,07126 096,0719 036,850,000,000,000,00
801801014170112 240,00109 315,24109 315,242 562,380,000,000,000,00
8018010142101 145 680,001 144 380,541 144 380,540,000,000,000,000,00
80180101424040 700,0038 223,4238 223,42104,080,000,000,000,00
801801014260309 133,00305 136,42305 136,4248 465,850,000,000,000,00
801801014270391 424,00389 647,55389 879,550,000,000,000,000,00
8018010142807 000,005 533,855 301,85237,500,000,000,000,00
801801014300637 399,00635 821,00635 821,0016 491,260,000,000,000,00
8018010143508 000,005 846,775 846,770,000,000,000,000,00
80180101436016 000,0011 823,7911 823,79333,660,000,000,000,00
80180101437012 750,008 538,948 538,94352,070,000,000,000,00
80180101441015 050,0013 997,1913 997,19861,950,000,000,000,00
80180101443013 000,0012 494,3312 494,330,000,000,000,000,00
801801014440377 272,00377 272,00377 272,000,000,000,000,000,00
8018010147002 920,002 584,002 584,000,000,000,000,000,00
801801016050434 513,00307 883,50307 883,500,000,000,000,000,00
8018010160604 000,003 923,703 923,700,000,000,000,000,00
8018010117541210 715 504,0010 501 578,6510 501 578,65750 707,620,000,000,000,00
80180103302039 444,0037 321,3837 321,38936,790,000,000,000,00
801801034010452 391,00433 883,66433 883,669 553,630,000,000,000,00
80180103404024 385,0024 334,2324 334,2332 165,810,000,000,000,00
80180103411099 230,0085 168,5885 168,589 562,770,000,000,000,00
80180103412015 560,0011 080,8511 080,851 390,670,000,000,000,00
8018010342105 000,00323,95323,950,000,000,000,000,00
8018010342401 851,00833,15833,150,000,000,000,000,00
80180103444030 069,0030 069,0030 069,000,000,000,000,000,00
80180103113094667 930,00623 014,80623 014,8053 609,670,000,000,000,00
8018010423101 651 352,001 635 117,551 635 117,55302 511,210,000,000,000,00
801801042540379 000,00378 997,58378 997,5860 939,100,000,000,000,00
801801043020115 390,0098 102,4498 102,442 689,970,000,000,000,00
8018010440101 511 225,001 460 925,341 460 925,3434 973,650,000,000,000,00
801801044017366 404,00311 128,42311 128,420,000,000,000,000,00
80180104401964 660,0054 905,0054 905,000,000,000,000,000,00
801801044040121 790,00121 782,91121 782,91125 027,490,000,000,000,00
801801044110274 100,00274 100,00274 100,0039 934,460,000,000,000,00
80180104411760 314,0048 468,0848 468,080,000,000,000,000,00
80180104411910 644,008 553,188 553,180,000,000,000,000,00
80180104412040 850,0032 375,4332 375,435 211,760,000,000,000,00
8018010441278 587,006 930,676 930,670,000,000,000,000,00
8018010441291 516,001 223,031 223,030,000,000,000,000,00
80180104417013 000,0011 772,0611 772,06517,940,000,000,000,00
80180104417789 071,0057 268,7557 268,750,000,000,000,000,00
80180104417915 719,0010 106,2510 106,250,000,000,000,000,00
801801044210114 558,00112 694,09112 694,090,000,000,000,000,00
80180104421711 514,009 131,559 131,550,000,000,000,000,00
8018010442192 032,001 611,441 611,440,000,000,000,000,00
8018010442201 242,00414,00414,000,000,000,000,000,00
801801044227470,00234,60234,600,000,000,000,000,00
80180104422984,0041,4041,400,000,000,000,000,00
80180104424015 000,004 710,024 710,020,000,000,000,000,00
8018010442472 196,001 173,791 173,790,000,000,000,000,00
801801044249388,00207,14207,140,000,000,000,000,00
801801044260136 900,00122 931,92122 931,9215 063,250,000,000,000,00
80180104426714 845,005 180,855 180,850,000,000,000,000,00
8018010442692 619,00914,28914,280,000,000,000,000,00
8018010442802 550,001 157,801 157,8040,000,000,000,000,00
801801044300148 000,00147 085,94147 085,944 776,560,000,000,000,00
80180104430713 200,009 374,829 374,820,000,000,000,000,00
8018010443092 328,001 654,301 654,300,000,000,000,000,00
8018010443504 080,003 604,193 604,190,000,000,000,000,00
801801044357742,00370,17370,170,000,000,000,000,00
801801044359132,0065,3565,350,000,000,000,000,00
8018010443605 000,004 307,434 307,430,000,000,000,000,00
801801044367262,00130,55130,550,000,000,000,000,00
80180104436948,0023,0423,040,000,000,000,000,00
8018010443705 800,005 388,045 388,04197,300,000,000,000,00
8018010443771 132,00426,25426,250,000,000,000,000,00
801801044379200,0075,2175,210,000,000,000,000,00
8018010444103 300,003 192,053 192,05400,880,000,000,000,00
8018010444171 159,0096,0696,060,000,000,000,000,00
801801044419204,0016,9416,940,000,000,000,000,00
8018010444303 200,003 110,293 110,290,000,000,000,000,00
801801044440107 801,00107 801,00107 801,000,000,000,000,000,00
8018010447001 000,00800,00800,000,000,000,000,000,00
801801046050765 961,00765 960,50765 960,500,000,000,000,000,00
801801042823136 091 569,005 825 641,705 825 641,70592 283,570,000,000,000,00
80180110231062 400,002 392,002 392,000,000,000,000,000,00
801801103020257 600,00252 778,45252 778,456 533,260,000,000,000,00
8018011040103 144 683,003 137 278,823 137 278,8276 609,110,000,000,000,00
801801104040228 150,00228 120,55228 120,55250 829,080,000,000,000,00
801801104110593 493,00592 440,54592 440,5489 056,730,000,000,000,00
801801104117500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110412079 000,0073 826,2873 826,2811 142,840,000,000,000,00
801801104127100,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011041709 500,009 367,549 367,54243,860,000,000,000,00
8018011041771 500,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110421070 184,0067 613,7867 613,780,000,000,000,000,00
8018011042175 073,003 134,113 134,110,000,000,000,000,00
801801104227430,00427,86427,860,000,000,000,000,00
801801104229383,00382,85382,850,000,000,000,000,00
80180110424016 500,0015 730,6515 730,6519,900,000,000,000,00
8018011042474 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801104260238 600,00238 576,71238 576,7132 472,310,000,000,000,00
80180110427058 580,0058 573,0058 573,000,000,000,000,000,00
8018011042802 550,002 125,002 125,000,000,000,000,000,00
80180110430086 000,0085 808,5485 808,543 273,260,000,000,000,00
80180110430714 000,0013 864,9613 864,960,000,000,000,000,00
80180110430914 421,0014 420,3114 420,310,000,000,000,000,00
801801104350900,00578,17578,170,000,000,000,000,00
8018011043602 450,002 289,782 289,780,000,000,000,000,00
8018011043703 570,002 861,602 861,60139,670,000,000,000,00
8018011044105 700,005 650,935 650,9390,000,000,000,000,00
80180110442716 511,00819,78819,780,000,000,000,000,00
8018011044291 596,001 595,101 595,100,000,000,000,000,00
80180110443010 570,0010 565,9710 565,970,000,000,000,000,00
801801104440180 228,00180 228,00180 228,000,000,000,000,000,00
8018011047001 200,001 168,001 168,000,000,000,000,000,00
801801102101245 110 372,005 002 619,285 002 619,28470 410,020,000,000,000,00
8018011330203 000,002 954,712 954,710,000,000,000,000,00
801801134010267 555,00267 051,74267 051,747 290,710,000,000,000,00
80180113404018 989,0018 980,0518 980,0518 813,070,000,000,000,00
80180113411050 500,0050 226,8350 226,837 940,910,000,000,000,00
8018011341205 700,005 616,385 616,38861,470,000,000,000,00
80180113417057 950,0057 941,6657 941,661 118,640,000,000,000,00
801801134210228 660,00228 273,53228 273,530,000,000,000,000,00
8018011342604 600,004 384,954 384,950,000,000,000,000,00
801801134270107 500,00107 133,20107 133,200,000,000,000,000,00
801801134280150,00150,00150,000,000,000,000,000,00
801801134300185 742,00185 173,60185 173,60420,000,000,000,000,00
8018011343604 300,004 197,784 197,780,000,000,000,000,00
8018011344101 700,001 620,001 620,000,000,000,000,000,00
80180113443018 500,0016 382,0016 382,000,000,000,000,000,00
8018011344407 935,007 935,007 935,000,000,000,000,000,00
8018011347002 750,002 750,002 750,000,000,000,000,000,00
80180113148044965 531,00960 771,43960 771,4336 444,800,000,000,000,00
8018011430204 000,002 332,542 332,540,000,000,000,000,00
801801144010431 419,00430 515,99430 515,9912 266,550,000,000,000,00
80180114404033 165,0033 164,8533 164,8532 834,460,000,000,000,00
80180114411075 000,0074 482,0774 482,0713 210,400,000,000,000,00
80180114412012 100,009 328,139 328,131 513,430,000,000,000,00
80180114417013 186,0013 095,2013 095,20656,800,000,000,000,00
801801144210106 500,00106 340,95106 340,180,000,000,000,000,00
80180114427018 500,0018 204,0018 204,000,000,000,000,000,00
801801144280140,00139,23140,000,000,000,000,000,00
80180114430031 500,0031 274,5531 274,55656,090,000,000,000,00
8018011443504 200,004 116,584 116,580,000,000,000,000,00
8018011443608 260,008 258,678 258,670,000,000,000,000,00
8018011443703 800,003 767,213 767,21112,660,000,000,000,00
8018011444105 800,005 739,235 739,23186,000,000,000,000,00
8018011444302 314,002 314,002 314,000,000,000,000,000,00
80180114444010 666,0010 666,0010 666,000,000,000,000,000,00
8018011447006 550,006 004,806 004,800,000,000,000,000,00
80180114152505767 100,00759 744,00759 744,0061 436,390,000,000,000,00
80180146470036 743,0031 624,8431 624,840,000,000,000,000,00
801801468564736 743,0031 624,8431 624,840,000,000,000,000,00
801801484010106 545,00106 544,17106 544,170,000,000,000,000,00
80180148404012 901,0012 900,0112 900,010,000,000,000,000,00
80180148411010 565,0010 564,1810 564,180,000,000,000,000,00
801801484120772,00771,16771,160,000,000,000,000,00
801801484220346 000,00306 841,92306 841,920,000,000,000,000,00
8018014842601 320,001 319,991 319,990,000,000,000,000,00
801801484300190,00190,00190,000,000,000,000,000,00
8018014844401 455,001 455,001 455,000,000,000,000,000,00
80180148114449479 748,00440 586,43440 586,430,000,000,000,000,00
8018019530201 620,001 496,071 496,070,000,000,000,000,00
801801954010150 424,00150 161,10150 161,104 240,160,000,000,000,00
80180195404011 263,0011 262,2511 262,2511 569,660,000,000,000,00
80180195411032 200,0031 776,5131 776,515 728,320,000,000,000,00
8018019541205 300,004 400,424 400,42816,440,000,000,000,00
80180195417054 318,0053 329,6353 329,632 276,700,000,000,000,00
801801954210111 520,00111 517,82111 517,820,000,000,000,000,00
80180195426038 690,0038 395,7638 395,761 798,540,000,000,000,00
80180195427075 030,0075 030,0075 030,000,000,000,000,000,00
801801954280200,000,000,000,000,000,000,000,00
801801954300177 288,00167 635,68167 635,68253,550,000,000,000,00
8018019543605 800,005 767,335 767,330,000,000,000,000,00
8018019544107 400,007 278,087 278,08427,740,000,000,000,00
8018019544405 196,005 196,005 196,000,000,000,000,000,00
80180195138996676 249,00663 246,65663 246,6527 111,110,000,000,000,00
85185121417014 360,0014 316,6614 316,660,000,000,000,000,00
851851214210280,00279,99279,990,000,000,000,000,00
85185121428012 000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,00
851851214300360,00360,00360,000,000,000,000,000,00
851851216050134 891,00134 890,60134 890,600,000,000,000,000,00
85185121108982161 891,00161 847,25161 847,250,000,000,000,000,00
8518515342101 833,001 832,741 832,740,000,000,000,000,00
8518515343008 167,006 820,016 820,010,000,000,000,000,00
851851539451410 000,008 652,758 652,750,000,000,000,000,00
85185154401028 500,0028 381,7628 381,760,000,000,000,000,00
8518515440401 449,001 448,331 448,332 151,410,000,000,000,00
8518515441105 640,005 633,775 633,77375,640,000,000,000,00
851851544120749,00673,24673,2452,710,000,000,000,00
85185154417062 816,0061 532,1561 532,150,000,000,000,000,00
85185154421018 228,0018 221,2918 221,290,000,000,000,000,00
8518515442203 147,003 145,633 145,630,000,000,000,000,00
85185154426021 720,0021 711,6421 711,6453,360,000,000,000,00
85185154427047 158,0047 157,0247 157,020,000,000,000,000,00
85185154430034 618,0034 547,6734 547,67167,630,000,000,000,00
851851544350533,00532,44532,440,000,000,000,000,00
851851544360100,00100,00100,000,000,000,000,000,00
8518515443702 618,002 616,502 616,5091,830,000,000,000,00
8518515444101 250,001 208,181 208,180,000,000,000,000,00
851851544430324,00324,00324,000,000,000,000,000,00
8518515444401 100,001 093,931 093,930,000,000,000,000,00
85185154470050,0050,0050,000,000,000,000,000,00
85185154605040 000,0039 955,0139 955,010,000,000,000,000,00
85185154164825270 000,00268 332,56268 332,562 892,580,000,000,000,00
851851952910138,00138,00138,000,000,000,000,000,00
8518519542102 194,001 588,001 588,000,000,000,000,000,00
85185195931662 332,001 726,001 726,000,000,000,000,000,00
852852023110157 173,00157 172,44157 172,440,000,000,000,000,00
8528520289164157 173,00157 172,44157 172,440,000,000,000,000,00
85285203311019 747,0019 746,8419 746,840,000,000,000,000,00
852852034010278 428,00278 324,02278 324,020,000,000,000,000,00
8528520340405 879,005 783,785 783,787 272,600,000,000,000,00
85285203411050 400,0050 399,7150 399,711 269,790,000,000,000,00
8528520341204 994,004 823,024 823,0294,360,000,000,000,00
8528520341707 569,007 567,497 567,490,000,000,000,000,00
85285203421040 623,0040 293,8940 293,890,000,000,000,000,00
85285203422010 185,009 900,109 900,100,000,000,000,000,00
85285203426035 149,0034 469,6934 469,690,000,000,000,000,00
8528520342701 183,001 183,001 183,000,000,000,000,000,00
852852034280100,0087,1587,150,000,000,000,000,00
85285203430034 704,0033 043,4133 043,410,000,000,000,000,00
852852034350533,00532,43532,430,000,000,000,000,00
8528520343702 579,002 577,982 577,9816,560,000,000,000,00
8528520344101 988,001 692,491 692,490,000,000,000,000,00
8528520344301 334,001 333,521 333,520,000,000,000,000,00
85285203444011 743,0011 672,4011 672,480,000,000,000,000,00
852852034700402,00401,50401,500,000,000,000,000,00
85285203161855507 540,00503 832,42503 832,508 653,310,000,000,000,00
8528520541703 258,003 258,003 258,000,000,000,000,000,00
8528520542101 492,001 492,001 492,000,000,000,000,000,00
8528520543002 900,002 899,402 899,400,000,000,000,000,00
852852054700240,00240,00240,000,000,000,000,000,00
852852051034377 890,007 889,407 889,400,000,000,000,000,00
8528520640103 554,001 297,421 297,420,000,000,000,000,00
852852064110621,00226,53226,530,000,000,000,000,00
85285206412084,000,000,000,000,000,000,000,00
852852064280138,00138,00138,000,000,000,000,000,00
85285206441096,0095,2495,240,000,000,000,000,00
85285206470060,0060,0060,000,000,000,000,000,00
852852061116884 553,001 817,191 817,190,000,000,000,000,00
8528521231103 892 089,003 890 464,913 890 464,919 219,100,000,000,000,00
85285212401078 370,0078 262,3178 262,310,000,000,000,000,00
8528521240405 796,005 795,395 795,396 197,470,000,000,000,00
85285212411015 017,0014 969,1414 969,141 082,070,000,000,000,00
8528521241202 123,002 071,072 071,07151,830,000,000,000,00
8528521241702 332,002 332,002 332,000,000,000,000,000,00
8528521242107 833,007 784,007 784,000,000,000,000,000,00
8528521242604 432,004 431,024 431,020,000,000,000,000,00
85285212428080,0076,0076,000,000,000,000,000,00
85285212430019 218,0019 211,1419 211,140,000,000,000,000,00
8528521243703 354,003 353,343 353,34393,420,000,000,000,00
8528521244402 188,002 187,862 187,860,000,000,000,000,00
852852124700130,00130,00130,000,000,000,000,000,00
852852121401844 032 962,004 031 068,184 031 068,1817 043,890,000,000,000,00
85285213413020 578,0020 310,6920 310,691 952,900,000,000,000,00
852852139019520 578,0020 310,6920 310,691 952,900,000,000,000,00
852852143110292 333,00292 230,60292 230,600,000,000,000,000,00
8528521489176292 333,00292 230,60292 230,600,000,000,000,000,00
852852153110346 872,00346 636,54346 636,540,000,000,000,000,00
8528521589177346 872,00346 636,54346 636,540,000,000,000,000,00
85285216311095 001,0094 894,7994 984,790,000,000,000,000,00
852852168917895 001,0094 894,7994 984,790,000,000,000,000,00
85285219302055,0055,0055,000,000,000,000,000,00
852852194010798 746,00798 161,29798 161,290,000,000,000,000,00
85285219404063 773,0063 772,0563 772,0567 167,580,000,000,000,00
852852194110150 160,00149 874,94149 874,9411 727,440,000,000,000,00
85285219412019 900,0019 820,1519 820,151 541,370,000,000,000,00
85285219417014 285,0014 072,9914 072,990,000,000,000,000,00
85285219421035 484,0035 483,9935 483,99104,860,000,000,000,00
85285219426017 263,0017 195,2217 195,221 895,320,000,000,000,00
85285219427053 149,0053 149,0053 149,00233,700,000,000,000,00
852852194280617,00617,00617,000,000,000,000,000,00
85285219430039 974,0039 931,0039 931,002 650,650,000,000,000,00
852852194350724,00723,24723,240,000,000,000,000,00
85285219437016 437,0016 436,6516 436,65881,630,000,000,000,00
85285219441014 825,0014 743,1014 743,100,000,000,000,000,00
8528521944301 281,001 280,691 280,690,000,000,000,000,00
85285219444019 418,0019 417,2619 417,260,000,000,000,000,00
8528521947001 247,001 247,001 247,000,000,000,000,000,00
8528521960607 500,006 980,006 980,000,000,000,000,000,00
852852191636211 254 838,001 252 960,571 252 960,5786 202,550,000,000,000,00
8528522841102 400,002 265,752 265,750,000,000,000,000,00
85285228417020 298,0020 249,2120 249,210,000,000,000,000,00
852852289436022 698,0022 514,9622 514,960,000,000,000,000,00
852852953020200,00199,26199,260,000,000,000,000,00
852852953110415 436,00414 712,79414 712,790,000,000,000,000,00
85285295401025 073,0024 993,7924 993,790,000,000,000,000,00
8528529540401 790,001 789,271 789,272 066,330,000,000,000,00
8528529541104 650,004 644,804 644,80360,780,000,000,000,00
852852954120660,00656,20656,2050,630,000,000,000,00
8528529541702 740,002 740,002 740,000,000,000,000,000,00
85285295421019 242,0019 221,9819 221,980,000,000,000,000,00
8528529542203 278,003 263,943 263,940,000,000,000,000,00
8528529542605 789,005 785,705 785,703,660,000,000,000,00
85285295427037 824,0037 800,7837 800,780,000,000,000,000,00
85285295428040,0040,0040,000,000,000,000,000,00
85285295430016 188,0016 176,8016 176,8057,310,000,000,000,00
85285295436055,0055,0055,000,000,000,000,000,00
852852954370576,00575,64575,640,000,000,000,000,00
8528529544306 401,006 397,136 397,130,000,000,000,000,00
8528529544401 100,001 093,931 093,930,000,000,000,000,00
852852954700100,0080,0080,000,000,000,000,000,00
85285295160567541 142,00540 227,01540 227,012 538,710,000,000,000,00
85385305231042 070,0014 112,0014 112,000,000,000,000,000,00
8538530530202 500,002 419,482 419,480,000,000,000,000,00
853853054010313 050,00313 012,42313 012,4213 814,960,000,000,000,00
8538530540400,000,000,0023 843,280,000,000,000,00
85385305411048 698,0046 841,9746 841,9712 836,650,000,000,000,00
8538530541207 130,006 558,146 558,141 786,520,000,000,000,00
85385305417056 176,0019 495,2119 495,21709,290,000,000,000,00
853853054210183 790,00183 691,91183 691,910,000,000,000,000,00
853853054220103 847,0028 166,9628 166,960,000,000,000,000,00
85385305424010 340,0010 291,6110 291,6172,380,000,000,000,00
85385305426010 000,009 273,079 273,070,000,000,000,000,00
8538530542802 560,002 202,002 202,00105,000,000,000,000,00
85385305430059 902,0057 134,8257 134,82666,000,000,000,000,00
8538530543501 210,001 201,231 201,230,000,000,000,000,00
8538530543604 500,002 150,502 150,500,000,000,000,000,00
8538530544101 200,00779,11779,1167,000,000,000,000,00
853853054430300,00294,00294,000,000,000,000,000,00
85385305444014 014,0014 014,0014 014,000,000,000,000,000,00
8538530547001 200,001 110,001 110,000,000,000,000,000,00
853853056050391 446,00391 445,84391 445,840,000,000,000,000,00
853853051701881 253 933,001 104 194,271 104 194,2753 901,080,000,000,000,00
853853112650170 000,00170 000,00170 000,000,000,000,000,000,00
8538531188814170 000,00170 000,00170 000,000,000,000,000,000,00
85385395231038,0037,3037,300,000,000,000,000,00
85385395311910 580,0010 580,0010 580,000,000,000,000,000,00
85385395401718 521,0018 520,9118 520,910,000,000,000,000,00
853853954019981,00980,61980,610,000,000,000,000,00
853853954117146,00145,92145,920,000,000,000,000,00
8538539541198,007,737,730,000,000,000,000,00
8538539541772 754,002 754,192 754,190,000,000,000,000,00
853853954179146,00145,81145,810,000,000,000,000,00
85385395421713 431,0013 430,2113 430,210,000,000,000,000,00
853853954219712,00710,96710,960,000,000,000,000,00
85385395430746 369,0046 346,2246 346,220,000,000,000,000,00
8538539543093 551,003 549,563 549,560,000,000,000,000,00
85385395606713 296,0013 296,0913 296,090,000,000,000,000,00
8538539560698 704,008 469,918 469,910,000,000,000,000,00
85385395145493119 237,00118 975,42118 975,420,000,000,000,000,00
85485401302051 870,0050 047,9450 047,941 378,900,000,000,000,00
854854014010550 073,00532 129,94532 129,9413 768,090,000,000,000,00
85485401404036 395,0036 294,8236 294,8241 999,040,000,000,000,00
854854014110105 900,00102 483,44102 483,4413 826,370,000,000,000,00
85485401412016 000,0013 037,2713 037,271 988,100,000,000,000,00
8548540142108 200,005 192,445 192,440,000,000,000,000,00
8548540142401 500,001 025,881 025,880,000,000,000,000,00
85485401444041 299,0041 299,0041 299,000,000,000,000,000,00
85485401118445811 237,00781 510,73781 510,7372 960,500,000,000,000,00
854854124110144,00143,68143,680,000,000,000,000,00
85485412412020,0020,4820,480,000,000,000,000,00
8548541241705 516,005 515,845 515,840,000,000,000,000,00
85485412421010 213,0010 212,9310 212,930,000,000,000,000,00
8548541242203 840,003 840,003 840,000,000,000,000,000,00
85485412430019 821,0019 820,9219 820,920,000,000,000,000,00
854854124430446,00446,15446,150,000,000,000,000,00
8548541211582640 000,0040 000,0040 000,000,000,000,000,000,00
85485415324050 000,0049 990,0049 990,000,000,000,000,000,00
85485415326070 686,0064 771,4064 771,400,000,000,000,000,00
8548541592769120 686,00114 761,40114 761,400,000,000,000,000,00
9009000142608 119,008 084,168 084,163 003,970,000,000,000,00
90090001430021 101,0018 101,0018 101,000,000,000,000,000,00
9009000160502 107 091,002 045 077,702 045 077,701 276 955,150,000,000,000,00
900900011055112 136 311,002 071 262,862 071 262,861 279 959,120,000,000,000,00
900900024110168,00167,86167,860,000,000,000,000,00
90090002412024,0023,9223,920,000,000,000,000,00
9009000241706 012,006 012,006 012,000,000,000,000,000,00
900900024300140 804,00111 294,17111 294,175 663,520,000,000,000,00
90090002107602147 008,00117 497,95117 497,955 663,520,000,000,000,00
900900154260800 000,00384 050,18384 050,183 039,780,000,000,000,00
900900154300340 000,00293 480,67293 480,674 921,660,000,000,000,00
900900156050704 000,00590 505,58590 505,580,000,000,000,000,00
900900151055251 844 000,001 268 036,431 268 036,437 961,440,000,000,000,00
90090019421078 413,0078 412,1778 412,170,000,000,000,000,00
90090019430024 587,0021 529,7321 529,730,000,000,000,000,00
9009001999429103 000,0099 941,9099 941,900,000,000,000,000,00
90090095231037 200,0037 200,0037 200,000,000,000,000,000,00
9009009541701 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
900900954300145 128,00140 950,38140 950,38108,000,000,000,000,00
90090095605021 000,0020 950,0020 950,000,000,000,000,000,00
90090095107825204 328,00200 100,38200 100,38108,000,000,000,000,00
9219210924801 069 099,001 069 098,521 069 098,520,000,000,000,000,00
9219210942401 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
9219210942602 000,000,000,000,000,000,000,000,00
921921096050132 193,00131 278,32131 278,320,000,000,000,000,00
921921091100601 204 292,001 201 376,841 201 376,840,000,000,000,000,00
92192120272075 000,0075 000,0075 000,000,000,000,000,000,00
921921209576175 000,0075 000,0075 000,000,000,000,000,000,00
92192195421019 496,0018 561,3818 561,380,000,000,000,000,00
9219219543007 773,007 772,457 772,450,000,000,000,000,00
9219219510162627 269,0026 333,8326 333,830,000,000,000,000,00
92692601421011 260,007 739,387 739,380,000,000,000,000,00
926926014260907,000,000,001 917,060,000,000,000,00
92692601430028 524,0023 389,6223 389,620,000,000,000,000,00
926926016050191 495,00191 495,00191 495,000,000,000,000,000,00
92692601112347232 186,00222 624,00222 624,001 917,060,000,000,000,00
926926052820185 000,00174 955,00174 955,000,000,000,000,000,00
9269260596351185 000,00174 955,00174 955,000,000,000,000,000,00
9269269541702 000,002 000,002 000,000,000,000,000,000,00
92692695421019 273,0019 270,8519 270,85388 270,370,000,000,000,00
92692695430017 863,0015 812,3515 812,353 690,000,000,000,000,00
9269269510630139 136,0037 083,2037 083,20391 960,370,000,000,000,00
Razem dział01048 796,0036 507,2336 507,230,000,000,000,000,00
Razem dział60013 251 028,0013 036 559,8513 036 559,8512 645 699,120,000,000,000,00
Razem dział7004 606 239,004 575 437,984 575 437,98239 818,530,000,000,000,00
Razem dział710222 400,00202 398,21202 398,210,000,000,000,000,00
Razem dział7202 335 731,00174 797,53174 797,532 670,690,000,000,000,00
Razem dział7505 176 134,005 105 024,105 105 024,10334 000,610,000,000,000,00
Razem dział7519 633,008 828,008 828,000,000,000,000,000,00
Razem dział754155 472,00104 197,31104 197,310,000,000,000,000,00
Razem dział7571 720 000,001 605 986,141 605 986,140,000,000,000,000,00
Razem dział7585 411,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80125 510 746,0024 808 827,7824 808 827,781 992 003,180,000,000,000,00
Razem dział851444 223,00440 558,56440 558,562 892,580,000,000,000,00
Razem dział8527 283 580,007 271 554,797 271 644,87116 391,360,000,000,000,00
Razem dział8531 543 170,001 393 169,691 393 169,6953 901,080,000,000,000,00
Razem dział854971 923,00936 272,13936 272,1372 960,500,000,000,000,00
Razem dział9004 434 647,003 756 839,523 756 839,521 293 692,080,000,000,000,00
Razem dział9211 306 561,001 302 710,671 302 710,670,000,000,000,000,00
Razem dział926456 322,00434 662,20434 662,20393 877,430,000,000,000,00
RAZEM69 482 016,0065 194 331,6965 194 421,7717 147 907,160,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-30s: wersja pierwotna (100, 853, 85311)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-30s półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
SymboleKlasyfikacja budżetowa
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.samorządowego zakładu budżetowegodziałrozdział
123456789
0403012  10085385311
A.
kod pozycjiParagrafPrzychody
planwykonanie
10111213
G0830260 136,00245 279,84
G084071 426,0060 027,25
G092010,007,06
G2650170 000,00138 211,38
I110 (Pokrycie amortyzacji)0,000,00
K100 (Inne zwiększenia)0,0044 029,05
HRAZEM 91504501 572,00487 554,58
K110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)470,00469,82
L190 Ogółem (H+K110)502 042,00488 024,40
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych
B.
kod pozycjiParagrafKoszty i inne obciążenia
planwykonanie
10111213
M4010190 840,00