Raport: 2012 I Kwartał
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
I kwartał 2012r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. BIAŁE BŁOTA (JB)
 3. ORGAN (ORG)
 4. Zakład Aktywności Zawodowej (ZB, 100)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 6. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109518551 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001609700,001 856,010,001 856,011 856,010,000,000,000,000,000,000,00
6006001663376 100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016679236 100 000,001 856,010,001 856,011 856,010,000,000,000,000,000,000,00
6306309520076 699,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
63063095657326 699,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050470220 034,00267 430,160,0057 804,9157 804,91210 668,4845 809,731 043,230,000,000,000,00
700700050750180 000,0074 630,610,0056 263,1356 263,1318 492,340,00124,860,000,000,000,00
70070005076030 000,005 131,300,005 131,305 131,300,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 000 000,00206 957,390,00169 047,11169 047,1137 910,285 384,790,000,000,000,000,00
7007000509105 000,0011 557,570,001 096,101 096,1010 461,470,000,000,000,000,000,00
700700056330210 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005806951 645 034,00565 707,030,00289 342,55289 342,55277 532,5751 194,521 168,090,000,000,000,00
710710352020700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209563372 924 846,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095791522 924 846,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010150 900,0046 428,000,0046 428,0046 428,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501177771150 900,0046 428,000,0046 428,0046 428,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306900,007 000,000,007 000,007 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097030 000,0036 725,860,0036 725,8636 725,860,000,000,000,000,000,000,00
750750237743330 000,0043 725,860,0043 725,8643 725,860,000,000,000,000,000,000,00
750750752007115 044,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507507577832115 044,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 283,00826,000,00826,00826,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 283,00826,000,00826,00826,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035033 000,0029 864,920,007 852,467 157,4428 040,9328 040,936 028,470,000,000,000,00
7567560108900,0092,970,0092,9792,390,000,000,000,000,000,000,00
756756017759733 000,0029 957,890,007 945,437 249,8328 040,9328 040,936 028,470,000,000,000,00
7567561503107 826 000,008 445 725,060,001 972 879,751 972 879,756 475 594,14388 932,712 748,83611 033,29199 686,9270 819,000,00
7567561503207 800,0013 246,370,003 884,003 884,009 511,00855,00148,630,000,000,000,00
75675615033093 000,00108 755,700,0027 414,9027 414,9081 342,10143,001,300,000,000,000,00
756756150340153 000,00232 592,600,0068 385,0068 385,00164 537,6082 280,60330,0045 570,50980,000,000,00
75675615050023 500,0010 842,300,0010 934,0010 545,000,000,0091,700,000,000,000,00
756756150690250,0026,400,0026,4026,400,000,000,000,000,000,000,00
75675615089050,005,000,005,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091020 000,00100 496,000,0014 474,0014 474,0086 022,000,000,000,000,000,000,00
7567561526802 300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833418 125 900,008 911 689,430,002 098 003,052 097 609,056 817 006,84472 211,313 320,46656 603,79200 666,9270 819,000,00
7567561603103 320 000,004 606 949,200,001 213 894,041 213 894,043 400 605,311 095 836,647 550,15376 575,250,00907,001 043,60
75675616032085 000,00140 193,500,0052 075,1652 075,1692 693,9741 331,944 575,630,000,000,000,00
7567561603303 100,005 466,220,002 227,802 227,803 300,221 424,2261,800,000,000,000,00
756756160340307 658,00222 221,360,0088 089,4088 089,40143 742,4674 776,469 610,5071 882,000,000,000,00
756756160360120 000,0044 057,700,0020 355,0017 306,0023 702,707 215,700,000,000,000,000,00
7567561604307 200,001 424,000,001 424,001 424,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 425 000,00408 203,190,00385 981,49382 173,5926 253,9025 889,904 032,200,000,000,000,00
75675616069011 000,002 445,400,002 445,402 445,400,000,000,000,000,000,000,00
756756160890500,00311,550,00311,55307,550,000,000,000,000,000,000,00
75675616091036 000,00354 807,980,0010 305,9810 305,98344 502,000,000,000,000,000,000,00
75675616814525 315 458,005 786 080,100,001 777 109,821 770 248,924 034 800,561 246 474,8625 830,28448 457,250,00907,001 043,60
75675618041050 000,0013 608,000,0013 608,0013 608,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180480280 000,00141 809,800,00141 809,80141 809,800,000,000,000,000,000,000,00
7567561804901 000 000,00764 888,550,00389 196,77389 196,77375 725,47124 398,0933,690,000,000,000,00
7567561806900,0045,000,0045,0045,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561809105 000,0024 216,400,001 296,711 296,7122 919,690,000,000,000,000,000,00
75675618793541 335 000,00944 567,750,00545 956,28545 956,28398 645,16124 398,0933,690,000,000,000,00
75675619046026 000,006 283,100,006 283,106 283,100,000,000,000,000,000,000,00
756756197683526 000,006 283,100,006 283,106 283,100,000,000,000,000,000,000,00
75675621001016 173 100,003 032 051,000,003 032 051,003 032 051,000,000,000,000,000,000,000,00
756756210020236 000,00128 827,090,00128 827,0994 164,130,000,000,000,000,000,000,00
756756217640716 409 100,003 160 878,090,003 160 878,093 126 215,130,000,000,000,000,000,000,00
75875801292012 950 000,004 382 652,000,004 382 652,004 382 652,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947912 950 000,004 382 652,000,004 382 652,004 382 652,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814092010 000,00268,100,00268,10268,100,000,000,000,000,000,000,00
758758147749210 000,00268,100,00268,10268,100,000,000,000,000,000,000,00
75875831292079 695,0019 923,000,0019 923,0019 923,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950979 695,0019 923,000,0019 923,0019 923,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010105800,003 250,000,003 250,003 250,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069028 700,008 914,860,007 692,497 692,491 222,370,000,000,000,000,000,00
80180101075022 850,007 545,310,005 851,925 851,921 693,390,000,000,000,000,000,00
801801010920100,001,320,001,321,320,000,000,000,000,000,000,00
8018010109702 750,00574,000,00574,00574,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101231020 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801018712274 400,0020 285,490,0017 369,7317 369,732 915,760,000,000,000,000,000,00
801801040690282 800,0085 906,690,0085 864,4485 864,4442,250,000,000,000,000,000,00
80180104075014 400,004 130,440,004 130,444 130,440,000,000,000,000,000,000,00
801801040920100,003,740,003,743,740,000,000,000,000,000,000,00
801801040970520,00123,000,00-85,00-85,00208,000,000,000,000,000,000,00
801801042007260 946,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104231020 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010488552578 766,0090 163,870,0089 913,6289 913,62250,250,000,000,000,000,000,00
8018011006900,00196,300,00196,30196,300,000,000,000,000,000,000,00
801801100920100,000,010,000,010,010,000,000,000,000,000,000,00
8018011009270,009,090,009,099,099,090,009,090,000,000,000,00
80180110097036 023,00200,000,00200,00200,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110231030 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011027077 041,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801108943573 164,00405,400,00405,40405,409,090,009,090,000,000,000,00
80180113083010 000,00568,500,000,000,00568,500,000,000,000,000,000,00
801801138174410 000,00568,500,000,000,00568,500,000,000,000,000,000,00
8018011408300,00390,000,000,000,00390,000,000,000,000,000,000,00
8018011409200,001,050,001,051,050,000,000,000,000,000,000,00
801801140970190,0091,710,0091,7191,710,000,000,000,000,000,000,00
8018011483635190,00482,760,0092,7692,76390,000,000,000,000,000,000,00
801801480830676 000,00139 151,030,00133 839,03133 839,035 312,000,000,000,000,000,000,00
8018014809200,009,460,009,469,460,000,000,000,000,000,000,00
8018014882699676 000,00139 160,490,00133 848,49133 848,495 312,000,000,000,000,000,000,00
851851950970138,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8518519520101 500,00521,000,00521,00521,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195890261 638,00521,000,00521,00521,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520229100,00330,600,00330,60330,600,000,000,000,000,000,000,00
85285202889640,00330,600,00330,60330,600,000,000,000,000,000,000,00
8528520309701 200,00302,750,00302,75302,750,000,000,000,000,000,000,00
852852032010242 200,0060 540,000,0060 540,0060 540,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520389035243 400,0060 842,750,0060 842,7560 842,750,000,000,000,000,000,000,00
8528521220103 953 000,00964 975,000,00964 975,00964 975,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236035 000,00798 534,470,007 399,137 399,13791 135,34791 135,340,000,000,000,000,00
85285212904343 988 000,001 763 509,470,00972 374,13972 374,13791 135,34791 135,340,000,000,000,000,00
8528521320106 000,001 991,000,001 991,001 991,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320305 300,001 773,000,001 773,001 773,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010511 300,003 764,000,003 764,003 764,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521409000,0099,900,000,000,0099,9099,900,000,000,000,000,00
8528521420307 100,001 616,000,001 616,001 616,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521429101 000,00579,980,000,000,00579,98579,980,000,000,000,000,00
85285214919068 100,002 295,880,001 616,001 616,00679,88679,880,000,000,000,000,00
85285216203063 000,0021 826,000,0021 826,0021 826,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809863 000,0021 826,000,0021 826,0021 826,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521909701 000,00188,700,00188,70188,700,000,000,000,000,000,000,00
852852192030133 400,0041 048,000,0041 048,0041 048,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521989071134 400,0041 236,700,0041 236,7041 236,700,000,000,000,000,000,000,00
8528522809701 500,00633,420,00329,17329,17304,2525,320,000,000,000,000,00
8528522820103 600,00350,000,00350,00350,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228890605 100,00983,420,00679,17679,17304,2525,320,000,000,000,000,00
852852950970500,00190,210,00190,21190,210,000,000,000,000,000,000,00
85285295201010 700,0010 700,000,0010 700,0010 700,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030167 600,005 000,000,005 000,005 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529529100,00614,000,000,000,00614,00614,000,000,000,000,000,00
8528529594067178 800,0016 504,210,0015 890,2115 890,21614,00614,000,000,000,000,000,00
853853050970445 344,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530587128445 344,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538531109700,003,260,003,263,260,000,000,000,000,000,000,00
85385311871340,003,260,003,263,260,000,000,000,000,000,000,00
85485412270020 000,0020 000,000,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
854854128896620 000,0020 000,000,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000162900,00500,000,00300,00300,00200,000,000,000,000,000,000,00
90090001971910,00500,000,00300,00300,00200,000,000,000,000,000,000,00
900900190690110 000,0018 392,030,0018 392,0318 392,030,000,000,000,000,000,000,00
9009001991609110 000,0018 392,030,0018 392,0318 392,030,000,000,000,000,000,000,00
92192195200712 000,0012 848,390,0012 848,3912 848,390,000,000,000,000,000,000,00
921921959512312 000,0012 848,390,0012 848,3912 848,390,000,000,000,000,000,000,00
926926016337210 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260199864210 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260529100,0012,500,0012,5012,500,000,000,000,000,000,000,00
92692605964410,0012,500,0012,5012,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział0101 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6006 100 000,001 856,010,001 856,011 856,010,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6306 699,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 645 034,00565 707,030,00289 342,55289 342,55277 532,5751 194,521 168,090,000,000,000,00
Razem dział710700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7202 924 846,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750295 944,0090 153,860,0090 153,8690 153,860,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7513 283,00826,000,00826,00826,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75631 244 458,0018 839 456,360,007 596 175,777 553 562,3111 278 493,491 871 125,1935 212,901 105 061,04200 666,9271 726,001 043,60
Razem dział75813 039 695,004 402 843,100,004 402 843,104 402 843,100,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8011 412 520,00251 066,510,00241 630,00241 630,009 445,600,009,090,000,000,000,00
Razem dział8511 638,00521,000,00521,00521,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8524 632 100,001 911 293,030,001 118 559,561 118 559,56792 733,47792 454,540,000,000,000,000,00
Razem dział853445 344,003,260,003,263,260,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85420 000,0020 000,000,0020 000,0020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział900110 000,0018 892,030,0018 692,0318 692,03200,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92112 000,0012 848,390,0012 848,3912 848,390,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926210 000,0012,500,0012,5012,500,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM62 105 261,0026 115 479,080,0013 793 464,0313 750 850,5712 358 405,132 714 774,2536 390,081 105 061,04200 666,9271 726,001 043,60
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2012-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001009283012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
01001009384912 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100103028502 500,000,000,000,000,000,000,000,00
0100103038902 500,000,000,000,000,000,000,000,00
60060013443035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136504335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001427103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600146620100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001469944103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001642101 600,000,000,000,000,000,000,000,00
600600164270100 000,007 892,927 892,920,000,000,000,000,00
6006001643001 203 000,00600 171,66303 908,37296 611,280,00177 939,540,000,00
6006001660504 852 394,004 657 397,172 341 525,891 432 618,810,00954 393,450,000,00
6006001660576 100 000,002 996 877,842 249 540,076 845 292,540,000,000,000,00
60060016605914 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600169156212 270 994,008 262 339,594 902 867,258 574 522,630,001 132 332,990,000,00
600600952310303 000,0025 243,4725 243,470,000,000,000,000,00
6006009563005303 000,0025 243,4725 243,470,000,000,000,000,00
70070005427030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700054300100 000,0021 105,7017 583,103 522,600,000,000,000,00
7007000545003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000545209 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000545902 000 000,00815 989,21805 638,310,000,000,000,000,00
700700054600600 000,0034 400,0034 400,000,000,000,000,000,00
700700056050700 000,001 205,401 205,400,000,000,000,000,00
700700056060800 000,0016 149,0016 149,000,000,000,000,000,00
700700051095954 242 000,00888 849,31874 975,813 522,600,000,000,000,00
71071004417030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710044300170 000,0011 295,0811 295,080,000,000,000,000,00
7107100480184200 000,0011 295,0811 295,080,000,000,000,000,00
710710144300100 000,009 160,9522,059 138,900,000,000,000,00
7107101476024100 000,009 160,9522,059 138,900,000,000,000,00
7107103542101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103543008 600,000,000,000,000,000,000,000,00
71071035802559 600,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095421080 000,0035 063,4032 300,612 762,790,000,000,000,00
72072095430066 950,0016 079,8416 079,840,000,000,000,000,00
7207209560572 092 453,006 757,506 757,500,000,000,000,000,00
720720956059420 497,001 192,501 192,500,000,000,000,000,00
72072095934412 659 900,0059 093,2456 330,452 762,790,000,000,000,00
750750114010177 000,00177 000,0032 591,513 733,690,000,000,000,00
75075011404015 000,0013 085,8313 085,830,000,000,000,000,00
75075011411031 000,0031 000,009 009,562 235,340,000,000,000,00
7507501141204 800,004 800,00944,85215,710,000,000,000,00
7507501141401 000,00206,94206,940,000,000,000,000,00
7507501142108 190,003 609,082 992,88220,000,00220,000,000,00
750750114280500,0076,0076,000,000,000,000,000,00
75075011430011 800,00200,00200,000,000,000,000,000,00
7507501143701 020,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501144104 500,001 085,431 056,4329,000,000,000,000,00
7507501144403 350,000,000,000,000,000,000,000,00
750750114700800,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011126891258 960,00231 063,2860 164,006 433,740,00220,000,000,00
75075020271037 024,003 085,003 085,000,000,000,000,000,00
750750207848037 024,003 085,003 085,000,000,000,000,000,00
750750223030193 800,0042 685,0142 658,010,000,000,000,000,00
7507502242105 200,00593,37298,37245,000,000,000,000,00
7507502243001 000,000,000,00290,000,000,000,000,00
7507502287312200 000,0043 278,3842 956,38535,000,000,000,000,00
7507502340102 450 000,002 450 000,00560 544,2856 419,910,000,000,000,00
750750234040210 000,00182 783,49182 783,490,000,000,000,000,00
750750234110440 000,00440 000,00121 845,6228 725,040,000,000,000,00
75075023412067 000,0067 000,0016 960,154 406,020,000,000,000,00
7507502341405 500,003 460,083 460,080,000,000,000,000,00
75075023417085 000,0077 000,0034 042,395 390,930,000,000,000,00
75075023421080 000,0061 556,1759 546,972 009,200,000,000,000,00
75075023426083 366,0028 988,5627 981,351 168,440,000,000,000,00
75075023427030 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502342804 500,001 151,501 151,500,000,000,000,000,00
750750234300215 000,00112 515,51104 273,198 236,170,000,000,000,00
75075023436032 150,005 043,085 043,080,000,000,000,000,00
75075023437019 340,002 989,122 969,120,000,000,000,000,00
75075023440097 150,0023 637,5722 392,661 244,910,000,000,000,00
75075023441061 500,0012 026,0211 692,02297,000,000,000,000,00
75075023443045 000,006 612,006 612,000,000,000,000,000,00
75075023444060 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502344804 430,00763,07763,070,000,000,000,000,00
75075023461071 424,005 523,635 523,630,000,000,000,000,00
75075023470012 000,004 290,004 290,000,000,000,000,000,00
750750231618834 073 360,003 485 339,801 171 874,60107 897,620,000,000,000,00
750750754117878,000,000,000,000,000,000,000,00
750750754119155,000,000,000,000,000,000,000,00
750750754127142,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075412925,000,000,000,000,000,000,000,00
7507507541775 780,000,000,000,000,000,000,000,00
7507507541791 020,000,000,000,000,000,000,000,00
7507507542105 000,00434,96434,960,000,000,000,000,00
75075075421714 790,000,000,000,000,000,000,000,00
7507507542192 610,000,000,000,000,000,000,000,00
75075075430017 000,0013 408,8113 408,810,000,000,000,000,00
75075075430793 454,006 516,32300,016 146,780,000,000,000,00
75075075430916 493,001 096,990,001 084,720,000,000,000,00
75075075126235157 347,0021 457,0814 143,787 231,500,000,000,000,00
750750953030100 000,0019 890,0019 890,000,000,000,000,000,00
75075095401072 000,0072 000,006 543,93584,420,000,000,000,00
7507509540405 000,002 101,202 101,200,000,000,000,000,00
75075095410027 000,00388,38388,380,000,000,000,000,00
75075095411014 731,0014 731,001 473,81354,120,000,000,000,00
7507509541203 779,003 779,0050,4711,030,000,000,000,00
750750954140800,0067,9868,980,000,000,000,000,00
75075095417011 393,0011 348,109 714,100,000,000,000,000,00
75075095421036 615,003 288,643 474,240,000,000,000,000,00
7507509542601 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509542801 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095430026 022,002 592,781 301,281 291,500,00123,000,000,00
750750954410150,0058,5158,510,000,000,000,000,00
7507509544405 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095133465304 490,00130 245,5945 064,902 241,070,00123,000,000,00
751751014110380,00272,560,00107,440,000,000,000,00
75175101412061,0045,690,0015,310,000,000,000,00
7517510141702 500,00625,00454,77170,230,000,000,000,00
751751014210170,000,000,000,000,000,000,000,00
751751014300172,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101967623 283,00943,25454,77292,980,000,000,000,00
7547541230305 000,00470,00470,000,000,000,000,000,00
75475412421012 600,003 587,863 024,52563,340,000,000,000,00
754754124260500,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541242708 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541242801 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541243004 000,001 655,580,001 655,580,000,000,000,00
754754124370900,00174,09174,090,000,000,000,000,00
7547541244303 000,001 174,001 174,000,000,000,000,000,00
7547541210931635 000,007 061,534 842,612 218,920,000,000,000,00
754754214300115 500,00453,58453,580,000,000,000,000,00
7547542143604 000,00637,18637,180,000,000,000,000,00
7547542184835119 500,001 090,761 090,760,000,000,000,000,00
7577570281101 450 000,00693 742,67693 742,670,000,000,000,000,00
75775702845691 450 000,00693 742,67693 742,670,000,000,000,000,00
75875818481054 371,000,000,000,000,000,000,000,00
758758188138654 371,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101231025 596,0025 596,006 555,000,000,000,000,000,00
801801013020456 462,00456 462,00110 638,8810 460,520,000,000,000,00
8018010140105 333 000,005 333 000,001 264 436,51115 525,090,000,000,000,00
801801014040431 400,00431 400,00257 015,74112 469,110,000,000,000,00
801801014110954 000,00954 000,00205 092,51130 361,560,000,000,000,00
801801014120155 000,00155 000,0029 425,7617 635,880,000,000,000,00
80180101417084 240,0084 240,0037 988,543 484,080,000,000,000,00
801801014210825 500,00825 500,00235 961,140,000,000,000,000,00
80180101424030 000,0030 000,003 277,750,000,000,000,000,00
801801014260407 467,00407 467,00112 028,020,000,000,000,000,00
801801014270550 000,00550 000,000,000,000,000,000,000,00
8018010142807 000,007 000,00554,500,000,000,000,000,00
801801014300604 500,00604 500,00108 725,070,000,000,000,000,00
8018010143508 000,008 000,001 392,200,000,000,000,000,00
80180101436012 300,0012 300,003 542,200,000,000,000,000,00
80180101437012 750,0012 750,002 512,210,000,000,000,000,00
80180101441012 750,0012 750,001 646,9485,000,000,000,000,00
80180101443010 800,0010 800,000,000,000,000,000,000,00
801801014440332 377,00332 377,000,000,000,000,000,000,00
8018010147002 420,002 420,00710,000,000,000,000,000,00
801801016050475 000,00400 000,000,000,000,000,000,000,00
8018010116935210 730 562,0010 655 562,002 381 502,97390 021,240,000,000,000,00
80180103302032 444,0032 444,008 965,83887,440,000,000,000,00
801801034010506 460,00506 460,00107 005,529 954,600,000,000,000,00
80180103404032 000,0032 000,0017 390,366 943,870,000,000,000,00
80180103411092 130,0092 130,0018 352,6410 303,450,000,000,000,00
80180103412015 560,0015 560,002 528,791 380,970,000,000,000,00
80180103421010 000,0010 000,0024,950,000,000,000,000,00
8018010342402 000,002 000,00302,500,000,000,000,000,00
80180103444029 385,0029 385,000,000,000,000,000,000,00
80180103113094719 979,00719 979,00154 570,5929 470,330,000,000,000,00
801801042310870 000,00870 000,00283 698,430,000,000,000,000,00
801801042540549 000,00549 000,0049 890,580,000,000,000,000,00
801801043020115 390,00115 390,0025 484,882 439,920,000,000,000,00
8018010440101 500 533,001 500 533,00412 266,7636 885,010,000,000,000,00
801801044017171 416,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104401930 251,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044040140 000,00140 000,0084 855,5936 927,320,000,000,000,00
801801044110250 000,00250 000,0067 007,0141 716,860,000,000,000,00
80180104411721 880,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010441193 862,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104412040 850,0040 850,008 740,435 423,740,000,000,000,00
8018010441273 528,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044129623,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104417015 000,0015 000,00442,4037,600,000,000,000,00
80180104417744 448,0021 707,7621 707,760,000,000,000,000,00
8018010441797 844,003 830,783 830,780,000,000,000,000,00
801801044210170 000,00170 000,0035 395,560,000,000,000,000,00
8018010442176 401,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010442191 129,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104424015 000,0015 000,00148,160,000,000,000,000,00
801801044260179 000,00179 000,0046 269,810,000,000,000,000,00
8018010442679 665,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010442691 705,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104427010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,00
8018010442802 550,002 550,00156,500,000,000,000,000,00
801801044300140 000,00140 000,0030 360,520,000,000,000,000,00
8018010443071 883,0020,2520,250,000,000,000,000,00
801801044309332,003,553,550,000,000,000,000,00
8018010443504 080,004 080,00998,110,000,000,000,000,00
8018010443601 800,001 800,001 007,970,000,000,000,000,00
8018010443705 300,005 300,001 566,490,000,000,000,000,00
801801044377566,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044379100,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010444108 300,008 300,00601,2956,000,000,000,000,00
8018010444171 159,000,000,000,000,000,000,000,00
801801044419204,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010444303 200,003 200,000,000,000,000,000,000,00
801801044440103 633,00103 633,000,000,000,000,000,000,00
8018010447001 000,001 000,00320,000,000,000,000,000,00
801801046050800 000,00765 860,50765 960,500,000,000,000,000,00
801801042479595 231 632,004 916 058,841 840 733,33123 486,450,000,000,000,00
80180110231062 400,0062 400,002 392,000,000,000,000,000,00
801801103020266 400,00266 400,0059 832,075 924,450,000,000,000,00
8018011040103 005 600,003 005 600,00754 572,5269 207,520,000,000,000,00
801801104040249 100,00249 100,00158 229,4669 891,090,000,000,000,00
801801104110536 000,00536 000,00125 505,7880 890,150,000,000,000,00
801801104117500,00500,000,000,000,000,000,000,00
80180110412087 000,0087 000,0017 218,0210 174,440,000,000,000,00
801801104127100,00100,000,000,000,000,000,000,00
8018011041708 000,008 000,003 930,18251,220,000,000,000,00
8018011041771 500,001 500,000,000,000,000,000,000,00
801801104210117 000,00117 000,0016 900,450,000,000,000,000,00
8018011042175 073,005 073,00711,400,000,000,000,000,00
8018011042408 000,008 000,001 556,860,000,000,000,000,00
8018011042474 000,004 000,000,000,000,000,000,000,00
801801104260246 000,00246 000,00103 961,970,000,000,000,000,00
8018011042705 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
8018011042802 550,002 550,00324,000,000,000,000,000,00
80180110430076 500,0076 500,0020 139,550,000,000,000,000,00
8018011043075 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
8018011043502 400,002 400,0087,710,000,000,000,000,00
8018011043602 450,002 450,00571,730,000,000,000,000,00
8018011043703 670,003 670,00772,200,000,000,000,000,00
8018011044105 700,005 700,001 538,1845,000,000,000,000,00
80180110442725 941,0025 941,006 887,900,000,000,000,000,00
80180110442916 400,0016 400,000,000,000,000,000,000,00
8018011044307 000,007 000,000,000,000,000,000,000,00
801801104440172 661,00172 661,000,000,000,000,000,000,00
8018011047001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,00
801801101973594 922 945,004 922 945,001 275 131,98236 383,870,000,000,000,00
8018011330203 000,003 000,000,000,000,000,000,000,00
801801134010318 290,00318 290,0058 082,135 276,070,000,000,000,00
80180113404018 989,0018 989,0013 224,875 755,180,000,000,000,00
80180113411055 000,0055 000,0012 399,656 547,560,000,000,000,00
8018011341208 500,008 500,001 408,67781,510,000,000,000,00
80180113417030 000,0030 000,0017 249,971 269,330,000,000,000,00
801801134210184 660,00184 660,0052 552,990,000,000,000,000,00
80180113426012 100,0012 100,001 200,090,000,000,000,000,00
80180113427070 000,0070 000,0022 432,360,000,000,000,000,00
801801134280700,00700,0050,000,000,000,000,000,00
80180113430090 000,0090 000,0029 932,700,000,000,000,000,00
8018011343605 000,005 000,00519,400,000,000,000,000,00
8018011344101 000,001 000,0081,910,000,000,000,000,00
80180113443021 000,0021 000,002 692,000,000,000,000,000,00
8018011344407 200,007 200,000,000,000,000,000,000,00
80180113143344825 439,00825 439,00211 826,7419 629,650,000,000,000,00
8018011430204 000,004 000,000,000,000,000,000,000,00
801801144010425 000,00425 000,00101 674,909 285,160,000,000,000,00
80180114404033 250,0033 250,0023 110,3210 054,530,000,000,000,00
80180114411072 500,0072 500,0014 875,1511 255,280,000,000,000,00
80180114412014 600,0014 600,002 475,531 315,210,000,000,000,00
8018011441705 000,005 000,001 637,92174,080,000,000,000,00
8018011442108 000,008 000,007 006,200,000,000,000,000,00
8018011442705 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
801801144280500,00500,000,000,000,000,000,000,00
80180114430011 000,0011 000,004 197,960,000,000,000,000,00
8018011443502 000,002 000,00806,480,000,000,000,000,00
8018011443607 500,007 500,002 088,030,000,000,000,000,00
8018011443704 500,004 500,00865,860,000,000,000,000,00
8018011444107 700,007 700,00859,3679,000,000,000,000,00
8018011444305 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
80180114444011 000,0011 000,000,000,000,000,000,000,00
8018011447005 000,005 000,003 700,000,000,000,000,000,00
80180114152505621 550,00621 550,00163 297,7132 163,260,000,000,000,00
80180146470039 020,0039 020,005 317,000,000,000,000,000,00
801801468564739 020,0039 020,005 317,000,000,000,000,000,00
8018014830202 100,002 100,000,000,000,000,000,000,00
801801484010235 000,00235 000,0095 017,7711 526,400,000,000,000,00
80180148404017 560,0017 560,008 988,083 912,570,000,000,000,00
80180148411037 000,0037 000,006 430,564 133,980,000,000,000,00
8018014841207 000,007 000,00581,20189,960,000,000,000,00
80180148421013 000,0013 000,000,000,000,000,000,000,00
801801484220676 000,00676 000,00131 743,771 200,530,000,000,000,00
8018014842603 000,003 000,000,000,000,000,000,000,00
801801484280200,00200,000,000,000,000,000,000,00
8018014843008 000,008 000,00190,000,000,000,000,000,00
8018014844407 736,007 736,000,000,000,000,000,000,00
801801481259591 006 596,001 006 596,00242 951,3820 963,440,000,000,000,00
8018019530201 650,001 650,000,000,000,000,000,000,00
801801954010158 850,00158 850,0034 645,503 217,700,000,000,000,00
80180195404011 273,0011 273,007 847,543 414,710,000,000,000,00
80180195411026 700,0026 700,006 890,793 904,260,000,000,000,00
8018019541204 300,004 300,00933,72559,380,000,000,000,00
80180195417028 000,0028 000,001 345,8336,000,000,000,000,00
80180195421015 000,0015 000,002 948,660,000,000,000,000,00
8018019542203 000,003 000,000,000,000,000,000,000,00
80180195426041 000,0041 000,007 809,260,000,000,000,000,00
8018019542705 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
8018019542801 000,001 000,000,000,000,000,000,000,00
80180195430035 600,0035 600,0011 676,750,000,000,000,000,00
8018019543605 000,005 000,001 278,960,000,000,000,000,00
8018019544105 000,005 000,001 106,5198,000,000,000,000,00
8018019544305 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
8018019544407 560,007 560,000,000,000,000,000,000,00
80180195147646353 933,00353 933,0076 483,5211 230,050,000,000,000,00
85185121417014 360,000,000,000,000,000,000,000,00
851851214210280,000,000,000,000,000,000,000,00
85185121428012 000,008 000,008 000,000,000,000,000,000,00
851851214300360,00360,00360,000,000,000,000,000,00
8518512110293227 000,008 360,008 360,000,000,000,000,000,00
8518515342101 128,001 127,981 127,980,000,000,000,000,00
8518515343008 872,001 800,001 200,00400,000,000,000,000,00
851851539451410 000,002 927,982 327,98400,000,000,000,000,00
85185154401042 100,0029 086,476 407,61584,860,000,000,000,00
8518515440404 310,001 448,331 009,290,000,000,000,000,00
85185154411011 500,005 368,021 021,990,000,000,000,000,00
8518515441201 800,00748,10108,760,000,000,000,000,00
85185154417046 200,0046 200,008 777,26950,420,000,000,000,00
85185154421018 487,003 650,682 420,681 230,000,000,000,000,00
8518515442205 535,001 014,361 014,360,000,000,000,000,00
85185154426030 300,005 676,344 976,09700,250,000,000,000,00
8518515442708 500,000,000,000,000,000,000,000,00
851851544280200,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154430051 797,008 883,897 263,891 620,000,000,000,000,00
851851544350700,00133,11133,110,000,000,000,000,00
8518515443705 000,00724,73724,730,000,000,000,000,00
8518515444101 200,00210,85195,8515,000,000,000,000,00
85185154443071,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515444402 200,000,000,000,000,000,000,000,00
851851544700100,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154605040 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185154164745270 000,00103 144,8834 053,625 100,530,000,000,000,00
851851952910138,000,000,000,000,000,000,000,00
8518519542101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195931661 638,000,000,000,000,000,000,000,00
852852023110165 000,00156 343,2038 909,640,000,000,000,000,00
8528520289164165 000,00156 343,2038 909,640,000,000,000,000,00
85285203311020 000,004 936,714 936,710,000,000,000,000,00
852852034010256 000,00126 992,3864 726,512 640,010,000,000,000,00
8528520340405 879,005 783,784 030,630,000,000,000,000,00
85285203411040 500,0021 565,119 801,030,000,000,000,000,00
8528520341206 300,003 188,28954,480,000,000,000,000,00
8528520341707 500,007 500,002 596,80146,400,000,000,000,00
85285203421035 900,006 399,716 399,710,000,000,000,000,00
85285203422015 000,001 613,531 613,530,000,000,000,000,00
85285203426045 000,007 276,526 462,84813,680,000,000,000,00
8528520342709 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034280400,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203430037 621,006 227,826 138,3989,430,000,000,000,00
852852034350600,000,00133,100,000,000,000,000,00
8528520343701 700,00455,89455,890,000,000,000,000,00
852852034410500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034430800,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203444010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034700500,00100,00100,000,000,000,000,000,00
85285203161855493 200,00192 039,73108 349,623 689,520,000,000,000,00
8528520541704 000,002 670,002 443,08226,920,000,000,000,00
8528520542103 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520543002 900,00370,00370,000,000,000,000,000,00
852852054700600,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520510343711 000,003 040,002 813,08226,920,000,000,000,00
8528521231103 834 410,002 996 316,52927 574,180,000,000,000,000,00
85285212401067 800,0067 800,0016 567,561 656,850,000,000,000,00
8528521240405 796,005 795,394 037,780,000,000,000,000,00
85285212411012 937,0012 937,002 038,880,000,000,000,000,00
8528521241201 800,001 800,00301,520,000,000,000,000,00
8528521241702 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521242104 957,001 447,241 447,240,000,000,000,000,00
8528521242603 000,00644,80644,800,000,000,000,000,00
852852124270500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852124280100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212430014 400,003 131,373 131,370,000,000,000,000,00
8528521243702 000,00328,31328,310,000,000,000,000,00
8528521244402 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521247001 100,00100,00100,000,000,000,000,000,00
852852121444543 953 000,003 090 300,63956 171,641 656,850,000,000,000,00
85285213413011 300,0011 300,003 822,010,000,000,000,000,00
852852139019511 300,0011 300,003 822,010,000,000,000,000,00
852852143110203 000,00110 279,9573 980,360,000,000,000,000,00
852852144110500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286203 500,00110 279,9573 980,360,000,000,000,000,00
852852153110330 000,0083 431,5583 431,550,000,000,000,000,00
8528521589177330 000,0083 431,5583 431,550,000,000,000,000,00
85285216311063 000,0063 000,0021 772,320,000,000,000,000,00
852852168917863 000,0063 000,0021 772,320,000,000,000,000,00
852852194010810 600,00749 255,42182 860,9119 709,910,000,000,000,00
85285219404063 773,0063 772,0544 436,240,000,000,000,000,00
852852194110153 727,00142 930,2321 286,880,000,000,000,000,00
85285219412022 000,0019 919,172 937,850,000,000,000,000,00
85285219417014 000,0014 000,004 982,72917,280,000,000,000,00
85285219421026 000,007 753,677 753,670,000,000,000,000,00
85285219426011 000,002 305,922 305,920,000,000,000,000,00
85285219427016 000,00934,80934,800,000,000,000,000,00
8528521942801 000,00117,00117,000,000,000,000,000,00
85285219430032 000,0010 315,3710 315,370,000,000,000,000,00
8528521943501 000,00180,81180,810,000,000,000,000,00
852852194360500,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219437012 000,004 625,214 625,210,000,000,000,000,00
85285219441011 500,002 033,072 002,0731,000,000,000,000,00
8528521944302 000,00182,40182,400,000,000,000,000,00
85285219444020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521947005 000,00947,00947,000,000,000,000,000,00
8528521960607 500,006 980,006 980,000,000,000,000,000,00
852852191649611 209 600,001 026 252,12292 848,8520 658,190,000,000,000,00
85285228417032 500,007 169,403 197,10372,300,000,000,000,00
852852289025032 500,007 169,403 197,10372,300,000,000,000,00
852852953020900,000,000,000,000,000,000,000,00
852852953110332 600,00174 739,1069 557,900,000,000,000,000,00
85285295401024 000,0022 596,855 454,49492,360,000,000,000,00
8528529540401 830,001 789,271 247,000,000,000,000,000,00
8528529541104 000,004 000,00677,740,000,000,000,000,00
852852954120600,00600,00100,140,000,000,000,000,00
85285295421026 300,003 761,103 761,100,000,000,000,000,00
8528529542605 800,001 441,381 441,380,000,000,000,000,00
8528529542703 000,001 598,041 598,040,000,000,000,000,00
85285295430022 000,002 839,262 839,260,000,000,000,000,00
852852954370700,00143,91143,910,000,000,000,000,00
852852954400300,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529544306 600,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529544401 100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852954700100,0050,0050,000,000,000,000,000,00
85285295147937429 830,00213 558,9186 870,96492,360,000,000,000,00
85385305231072 070,000,000,000,000,000,000,000,00
853853054010290 950,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305411044 198,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530541207 130,000,000,000,000,000,000,000,00
853853054170100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305421084 000,009 118,933 974,255 144,680,000,000,000,00
853853054220103 847,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305424020 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305426085 000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853054280500,00101,00101,000,000,000,000,000,00
85385305430048 602,00688,80688,800,000,000,000,000,00
853853054350350,000,000,000,000,000,000,000,00
853853054360500,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530543701 000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853054410400,000,000,000,000,000,000,000,00
853853054430300,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530547001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853056050325 000,0037 461,8735 586,471 875,400,000,000,000,00
853853051630581 184 847,0047 370,6040 350,527 020,080,000,000,000,00
853853112650170 000,0097 000,0097 000,000,000,000,000,000,00
8538531188814170 000,0097 000,0097 000,000,000,000,000,000,00
85385395231038,000,000,000,000,000,000,000,00
853853958855838,000,000,000,000,000,000,000,00
85485401302050 370,0050 370,0012 646,421 189,680,000,000,000,00
854854014010500 793,00500 793,00128 988,2311 860,160,000,000,000,00
85485401404050 190,0050 190,0026 001,3810 293,440,000,000,000,00
85485401411092 000,0092 000,0021 951,2513 340,720,000,000,000,00
85485401412015 000,0015 000,002 952,721 770,280,000,000,000,00
85485401421010 500,0010 500,00330,370,000,000,000,000,00
8548540142402 000,002 000,000,000,000,000,000,000,00
85485401444043 384,0043 384,000,000,000,000,000,000,00
85485401118445764 237,00764 237,00192 870,3738 454,280,000,000,000,00
854854124110144,00144,000,00143,680,000,000,000,00
85485412412020,0020,000,0020,480,000,000,000,00
8548541241705 516,005 515,844 556,13959,710,000,000,000,00
85485412421010 213,0010 212,9310 212,930,000,000,000,000,00
8548541242203 840,003 840,003 840,000,000,000,000,000,00
85485412430019 821,0019 820,9219 820,920,000,000,000,000,00
854854124430446,00446,15446,150,000,000,000,000,00
8548541211582640 000,0039 999,8438 876,131 123,870,000,000,000,00
85485415324050 000,0050 000,000,000,000,000,000,000,00
85485415326012 700,0012 700,002 518,560,000,000,000,000,00
854854159276962 700,0062 700,002 518,560,000,000,000,000,00
9009000142607 900,00400,35400,350,000,000,000,000,00
9009000143006 101,003 101,003 101,000,000,000,000,000,00
9009000160502 474 170,00547 651,3521 193,71523 347,840,000,000,000,00
900900011055112 488 171,00551 152,7024 695,06523 347,840,000,000,000,00
900900024300170 000,0030 224,1929 829,34394,850,000,000,000,00
9009000295202170 000,0030 224,1929 829,34394,850,000,000,000,00
900900154260800 000,00248 922,47248 922,470,000,000,000,000,00
900900154300320 000,0075 367,2175 367,210,000,000,000,000,00
900900156050681 000,00537 883,41537 883,410,000,000,000,000,00
900900151055251 801 000,00862 173,09862 173,090,000,000,000,000,00
90090019421085 000,0035 741,9235 741,920,000,000,000,000,00
90090019430025 000,001 570,341 570,340,000,000,000,000,00
9009001999429110 000,0037 312,2637 312,260,000,000,000,000,00
90090095231026 000,008 000,008 000,000,000,000,000,000,00
900900954300159 128,0012 057,2012 057,200,000,000,000,000,00
90090095605021 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095103655206 128,0020 057,2020 057,200,000,000,000,000,00
9219210924801 063 599,001 055 923,52263 324,520,000,000,000,000,00
9219210942602 000,00-92,89-92,890,000,000,000,000,00
92192109605027 000,000,000,000,000,000,000,000,00
921921091058201 092 599,001 055 830,63263 231,630,000,000,000,000,00
92192120272075 000,0022 500,0022 500,000,000,000,000,000,00
921921209576175 000,0022 500,0022 500,000,000,000,000,000,00
92192195421019 200,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219543009 069,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219510162628 269,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260142107 500,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260142602 500,00743,01743,010,000,000,000,000,00
92692601430023 991,0019 990,0119 990,010,000,000,000,000,00
926926016057210 000,000,000,000,000,000,000,000,00
926926016059161 495,0020 494,8020 494,800,000,000,000,000,00
92692601118413405 486,0041 227,8241 227,820,000,000,000,000,00
926926052820185 000,0058 000,0058 000,000,000,000,000,000,00
9269260596351185 000,0058 000,0058 000,000,000,000,000,000,00
92692695421025 836,00195,51195,510,000,000,000,000,00
9269269543002 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269269510213127 836,00195,51195,510,000,000,000,000,00
Razem dział01014 500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział60012 712 391,008 322 980,064 963 507,728 574 522,630,001 132 332,990,000,00
Razem dział7004 242 000,00888 849,31874 975,813 522,600,000,000,000,00
Razem dział710309 600,0020 456,0311 317,139 138,900,000,000,000,00
Razem dział7202 659 900,0059 093,2456 330,452 762,790,000,000,000,00
Razem dział7505 031 181,003 914 469,131 337 288,66124 338,930,00343,000,000,00
Razem dział7513 283,00943,25454,77292,980,000,000,000,00
Razem dział754154 500,008 152,295 933,372 218,920,000,000,000,00
Razem dział7571 450 000,00693 742,67693 742,670,000,000,000,000,00
Razem dział75854 371,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80124 451 656,0024 061 082,846 351 815,22863 348,290,000,000,000,00
Razem dział851308 638,00114 432,8644 741,605 500,530,000,000,000,00
Razem dział8526 901 930,004 956 715,491 672 167,1327 096,140,000,000,000,00
Razem dział8531 354 885,00144 370,60137 350,527 020,080,000,000,000,00
Razem dział854866 937,00866 936,84234 265,0639 578,150,000,000,000,00
Razem dział9004 775 299,001 500 919,44974 066,95523 742,690,000,000,000,00
Razem dział9211 195 868,001 078 330,63285 731,630,000,000,000,000,00
Razem dział926618 322,0099 423,3399 423,330,000,000,000,000,00
RAZEM67 105 261,0046 730 898,0117 743 112,0210 183 083,630,001 132 675,990,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budż.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
179 692,24179 692,242 843,160,000,002 843,160,000,00176 849,080,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka
2 843,162 843,162 843,160,000,002 843,160,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie
176 849,08176 849,080,000,000,000,000,000,00176 849,080,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)
2 908 598,552 908 598,5584,000,000,0084,000,000,000,000,00596 609,402 311 905,150,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług
84,0084,0084,000,000,0084,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe
2 908 514,552 908 514,550,000,000,000,000,000,000,000,00596 609,402 311 905,150,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
9 926 527,129 926 527,12756 247,00756 247,000,000,000,000,000,000,006 344 795,532 825 484,590,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.
9 889 368,239 889 368,23756 247,00756 247,000,000,000,000,000,000,006 344 795,532 788 325,700,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.
37 158,8937 158,890,000,000,000,000,000,000,000,000,0037 158,890,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2012-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE1)
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie od początku roku
123
A.DOCHODY (A1+A2)62 105 261,0013 793 464,03
A1.Dochody bieżące51 630 415,0013 618 985,62
A2.Dochody majątkowe10 474 846,00174 478,41
B.WYDATKI (B1+B2)67 105 261,0017 743 112,02
B1.Wydatki bieżące46 803 752,0011 738 642,77
B2.Wydatki majątkowe20 301 509,006 004 469,25
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-5 000 000,00-3 949 647,99
D.FINANSOWANIE (D1-D2)5 000 000,004 074 540,52
D1.Przychody ogółem
z tego:
10 766 681,795 592 083,00
D11.kredyty i pożyczki
w tym:
10 766 681,795 592 083,00
D111.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12.spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13.nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131.srodki na pokrycie deficytu0,000,00
D14.papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15.obligacje jednostek samorządowych oraz z wiązków komunalych
w tym:
0,000,00
D151.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D16.prywatyzacja majątku jst0,000,00
D17.inne źródła
w tym:
0,000,00
D171.środki na pokrycie deficytu0,000,00
D2.Rozchody ogółem
z tego:
5 766 681,791 517 542,48
D21.wpłaty kredytow i pożyczek
w tym:
5 766 681,791 517 542,48
D211.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22.pożyczki (udzielone)0,000,00
D23.wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24.wykup obligacji samorządowych
w tym:
0,000,00
D241.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D25.inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

główny księgowy
2012-04-19

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budz.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)
30 349 580,5330 349 580,532 693 635,780,002 693 635,780,000,000,0026 523 268,760,001 132 675,990,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)
29 216 904,5429 216 904,542 693 635,780,002 693 635,780,000,000,0026 523 268,760,000,000,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe
29 216 904,5429 216 904,542 693 635,780,002 693 635,780,000,000,0026 523 268,760,000,000,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)
1 132 675,991 132 675,990,000,000,000,000,000,000,000,001 132 675,990,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług
1 132 675,991 132 675,990,000,000,000,000,000,000,000,001 132 675,990,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym
0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)0,000,000,000,00
D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych
Lp.Zadania bieżąceZadania inwestycyjne
wartość nominalnadata zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)wartość nominalnadata zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
123456789
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Jednostka BIAŁE BŁOTA (JB)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 5. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100109518551 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001609700,001 856,010,001 856,011 856,010,000,000,000,000,000,000,00
6006001663376 100 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016679236 100 000,001 856,010,001 856,011 856,010,000,000,000,000,000,000,00
6306309520076 699,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
63063095657326 699,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050470220 034,00267 430,160,0057 804,9157 804,91210 668,4845 809,731 043,230,000,000,000,00
700700050750180 000,0074 630,610,0056 263,1356 263,1318 492,340,00124,860,000,000,000,00
70070005076030 000,005 131,300,005 131,305 131,300,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 000 000,00206 957,390,00169 047,11169 047,1137 910,285 384,790,000,000,000,000,00
7007000509105 000,0011 557,570,001 096,101 096,1010 461,470,000,000,000,000,000,00
700700056330210 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005806951 645 034,00565 707,030,00289 342,55289 342,55277 532,5751 194,521 168,090,000,000,000,00
710710352020700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209563372 924 846,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095791522 924 846,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010150 900,0046 428,000,0046 428,0046 428,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501177771150 900,0046 428,000,0046 428,0046 428,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502306900,007 000,000,007 000,007 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075023097030 000,0036 725,860,0036 725,8636 725,860,000,000,000,000,000,000,00
750750237743330 000,0043 725,860,0043 725,8643 725,860,000,000,000,000,000,000,00
750750752007115 044,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507507577832115 044,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 283,00826,000,00826,00826,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 283,00826,000,00826,00826,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035033 000,0029 864,920,007 852,467 157,4428 040,9328 040,936 028,470,000,000,000,00
7567560108900,0092,970,0092,9792,390,000,000,000,000,000,000,00
756756017759733 000,0029 957,890,007 945,437 249,8328 040,9328 040,936 028,470,000,000,000,00
7567561503107 826 000,008 445 725,060,001 972 879,751 972 879,756 475 594,14388 932,712 748,830,000,000,000,00
7567561503207 800,0013 246,370,003 884,003 884,009 511,00855,00148,630,000,000,000,00
75675615033093 000,00108 755,700,0027 414,9027 414,9081 342,10143,001,300,000,000,000,00
756756150340153 000,00232 592,600,0068 385,0068 385,00164 537,6082 280,60330,000,000,000,000,00
75675615050023 500,0010 842,300,0010 934,0010 545,000,000,0091,700,000,000,000,00
756756150690250,0026,400,0026,4026,400,000,000,000,000,000,000,00
75675615089050,005,000,005,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091020 000,00100 496,000,0014 474,0014 474,0086 022,000,000,000,000,000,000,00
7567561526802 300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833418 125 900,008 911 689,430,002 098 003,052 097 609,056 817 006,84472 211,313 320,460,000,000,000,00
7567561603103 320 000,004 606 949,200,001 213 894,041 213 894,043 400 605,311 095 836,647 550,150,000,000,000,00
75675616032085 000,00140 193,500,0052 075,1652 075,1692 693,9741 331,944 575,630,000,000,000,00
7567561603303 100,005 466,220,002 227,802 227,803 300,221 424,2261,800,000,000,000,00
756756160340307 658,00222 221,360,0088 089,4088 089,40143 742,4674 776,469 610,500,000,000,000,00
756756160360120 000,0044 057,700,0020 355,0017 306,0023 702,707 215,700,000,000,000,000,00
7567561604307 200,001 424,000,001 424,001 424,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 425 000,00408 203,190,00385 981,49382 173,5926 253,9025 889,904 032,200,000,000,000,00
75675616069011 000,002 445,400,002 445,402 445,400,000,000,000,000,000,000,00
756756160890500,00311,550,00311,55307,550,000,000,000,000,000,000,00
75675616091036 000,00354 807,980,0010 305,9810 305,98344 502,000,000,000,000,000,000,00
75675616814525 315 458,005 786 080,100,001 777 109,821 770 248,924 034 800,561 246 474,8625 830,280,000,000,000,00
75675618041050 000,0013 608,000,0013 608,0013 608,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180480280 000,00141 809,800,00141 809,80141 809,800,000,000,000,000,000,000,00
7567561804901 000 000,00764 888,550,00389 196,77389 196,77375 725,47124 398,0933,690,000,000,000,00
7567561806900,0045,000,0045,0045,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561809105 000,0024 216,400,001 296,711 296,7122 919,690,000,000,000,000,000,00
75675618793541 335 000,00944 567,750,00545 956,28545 956,28398 645,16124 398,0933,690,000,000,000,00
75675619046026 000,006 283,100,006 283,106 283,100,000,000,000,000,000,000,00
756756197683526 000,006 283,100,006 283,106 283,100,000,000,000,000,000,000,00
75675621001016 173 100,003 032 051,000,003 032 051,003 032 051,000,000,000,000,000,000,000,00
756756210020236 000,00128 827,090,00128 827,0994 164,130,000,000,000,000,000,000,00
756756217640716 409 100,003 160 878,090,003 160 878,093 126 215,130,000,000,000,000,000,000,00
75875801292012 950 000,004 382 652,000,004 382 652,004 382 652,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947912 950 000,004 382 652,000,004 382 652,004 382 652,000,000,000,000,000,000,000,00
75875814092010 000,00268,100,00268,10268,100,000,000,000,000,000,000,00
758758147749210 000,00268,100,00268,10268,100,000,000,000,000,000,000,00
75875831292079 695,0019 923,000,0019 923,0019 923,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950979 695,0019 923,000,0019 923,0019 923,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010105800,003 250,000,003 250,003 250,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069028 700,008 914,860,007 692,497 692,491 222,370,000,000,000,000,000,00
80180101075022 850,007 545,310,005 851,925 851,921 693,390,000,000,000,000,000,00
801801010920100,001,320,001,321,320,000,000,000,000,000,000,00
8018010109702 750,00574,000,00574,00574,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101231020 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801018712274 400,0020 285,490,0017 369,7317 369,732 915,760,000,000,000,000,000,00
801801040690282 800,0085 906,690,0085 864,4485 864,4442,250,000,000,000,000,000,00
80180104075014 400,004 130,440,004 130,444 130,440,000,000,000,000,000,000,00
801801040920100,003,740,003,743,740,000,000,000,000,000,000,00
801801040970520,00123,000,00-85,00-85,00208,000,000,000,000,000,000,00
801801042007260 946,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104231020 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010488552578 766,0090 163,870,0089 913,6289 913,62250,250,000,000,000,000,000,00
8018011006900,00196,300,00196,30196,300,000,000,000,000,000,000,00
801801100920100,000,010,000,010,010,000,000,000,000,000,000,00
8018011009270,009,090,009,099,099,090,009,090,000,000,000,00
80180110097036 023,00200,000,00200,00200,000,00