Raport: 2013 III Kwartał
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
III kwartał 2013r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. BIAŁE BŁOTA (JB)
 3. ORGAN (ORG)
 4. Zakład Aktywności Zawodowej (ZB, 100)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 6. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 975,001 975,210,001 975,211 975,210,000,000,000,000,000,000,00
01001095201049 261,0049 260,870,0049 260,8749 260,870,000,000,000,000,000,000,00
01001095386551 236,0051 236,080,0051 236,0851 236,080,000,000,000,000,000,000,00
6006001605800,00260 000,000,00260 000,00260 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001609704 477,004 476,980,004 476,984 476,980,000,000,000,000,000,000,00
60060016621664 477,00264 476,980,00264 476,98264 476,980,000,000,000,000,000,000,00
700700050470200 000,00268 972,120,00168 686,07168 686,07100 904,2285 069,39618,170,000,000,000,00
700700050750330 000,00149 071,000,00124 082,05124 082,0525 085,8224 081,1896,870,000,000,000,00
70070005076077 436,0088 620,000,0088 620,0088 620,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 500 000,00422 788,750,00219 941,04219 941,04202 847,714 570,230,000,000,000,000,00
70070005092010 000,0035 039,150,0010 551,7610 551,7624 487,3924 487,390,000,000,000,000,00
7007000509700,006 665,000,006 665,006 665,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005753452 117 436,00971 156,020,00618 545,92618 545,92353 325,14138 208,19715,040,000,000,000,00
710710352020700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209520070,0042 329,490,0042 329,4942 329,490,000,000,000,000,000,000,00
7207209520090,007 469,910,007 469,917 469,910,000,000,000,000,000,000,00
7207209563372 640 650,00160 387,500,00160 387,50160 387,500,000,000,000,000,000,000,00
720720956339437 693,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095895073 078 343,00210 186,900,00210 186,90210 186,900,000,000,000,000,000,000,00
750750112010158 700,00118 408,000,00118 408,00118 408,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501177771158 700,00118 408,000,00118 408,00118 408,000,000,000,000,000,000,000,00
750750230970774 519,002 142 237,620,002 142 237,622 142 237,620,000,000,000,000,000,000,00
7507502376743774 519,002 142 237,620,002 142 237,622 142 237,620,000,000,000,000,000,000,00
75075075200765 674,0012 734,250,0012 734,2512 734,250,000,000,000,000,000,000,00
750750757783265 674,0012 734,250,0012 734,2512 734,250,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 331,002 500,000,002 500,002 500,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 331,002 500,000,002 500,002 500,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035034 400,00109 919,590,0023 671,4723 441,4588 350,0488 350,042 101,920,000,000,000,00
756756010890100,00489,970,00489,97471,970,000,000,000,000,000,000,00
756756017759734 500,00110 409,560,0024 161,4423 913,4288 350,0488 350,042 101,920,000,000,000,00
7567561503108 640 000,008 907 498,550,006 039 125,016 039 125,012 873 072,76713 034,114 699,221 808 899,47523 230,630,000,00
75675615032015 400,0016 943,960,0013 706,0013 706,003 333,80690,8095,848 010,750,000,000,00
756756150330113 000,00109 729,700,0082 652,0082 652,0027 082,000,004,300,000,000,000,00
756756150340200 000,00273 957,500,00194 999,10194 999,1079 820,4079 355,40862,00183 754,173 060,000,000,00
75675615050045 569,0016 496,000,0016 489,0016 489,00237,0060,00230,000,000,000,000,00
756756150690250,0070,400,0070,4070,400,000,000,000,000,000,000,00
756756150890100,003,000,003,003,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091057 000,00170 539,050,0048 068,0548 068,05122 471,000,000,000,000,000,000,00
7567561526802 300,001 154,000,001 154,001 154,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833419 073 619,009 496 392,160,006 396 266,566 396 266,563 106 016,96793 140,315 891,362 000 664,39526 290,630,000,00
7567561603104 050 000,006 064 426,220,003 612 421,673 612 421,672 465 420,541 588 208,6613 415,991 236 128,100,004 969,0039 270,00
756756160320104 900,00143 450,480,0087 936,2587 936,2559 175,2944 541,693 661,0641 926,500,00119,000,00
7567561603303 250,007 304,300,004 241,104 241,103 139,002 475,0075,800,000,000,000,00
756756160340320 000,00453 373,690,00276 579,94276 579,94177 036,75176 236,75243,00243 156,750,000,000,00
756756160360125 000,00115 466,300,00101 627,70101 336,7013 838,603 736,600,000,000,000,000,00
75675616043012 000,005 251,000,005 251,005 251,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 482 000,00779 823,100,00765 222,90759 015,9023 871,2023 721,209 271,000,000,000,000,00
75675616069011 500,008 212,660,008 212,668 212,660,000,000,000,000,000,000,00
756756160890500,001 671,740,001 671,741 671,740,000,000,000,000,000,000,00
75675616091069 472,00551 156,640,0086 529,6486 529,64464 627,000,000,000,000,000,000,00
75675616814526 178 622,008 130 136,130,004 949 694,604 943 196,603 207 108,381 838 919,9026 666,851 521 211,350,005 088,0039 270,00
75675618041050 000,0041 378,000,0041 378,0041 378,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180480280 000,00287 730,070,00287 730,07287 730,070,000,000,000,000,000,000,00
7567561804902 380 000,001 113 257,680,00697 696,86697 696,86415 611,82209 279,6251,000,000,000,000,00
756756180690100,00360,000,00360,00360,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561809208 000,0047 639,050,007 644,027 644,0239 995,0339 995,030,000,000,000,000,00
75675618793642 718 100,001 490 364,800,001 034 808,951 034 808,95455 606,85249 274,6551,000,000,000,000,00
75675619046026 500,0011 451,600,0011 451,6011 451,600,000,000,000,000,000,000,00
756756197683526 500,0011 451,600,0011 451,6011 451,600,000,000,000,000,000,000,00
75675621001018 391 062,0012 346 216,000,0012 346 216,0012 346 216,000,000,000,000,000,000,000,00
756756210020553 000,00703 570,250,00703 570,25702 338,77804,480,00804,480,000,000,000,00
756756217640718 944 062,0013 049 786,250,0013 049 786,2513 048 554,77804,480,00804,480,000,000,000,00
75875801292014 836 776,0012 563 060,000,0012 563 060,0012 563 060,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947914 836 776,0012 563 060,000,0012 563 060,0012 563 060,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,001 574,330,001 574,331 574,330,000,000,000,000,000,000,00
75875814774921 000,001 574,330,001 574,331 574,330,000,000,000,000,000,000,00
758758312920123 132,0092 349,000,0092 349,0092 349,000,000,000,000,000,000,000,00
7587583179509123 132,0092 349,000,0092 349,0092 349,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069030 600,0024 536,070,0022 279,3822 279,382 256,690,000,000,000,000,000,00
80180101075025 400,0018 823,300,0017 504,9017 504,901 318,400,000,000,000,000,000,00
801801010920110,0051,180,0051,1851,180,000,000,000,000,000,000,00
8018010109702 650,003 309,120,003 309,123 309,120,000,000,000,000,000,000,00
801801016337916 063,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010190569974 823,0046 719,670,0043 144,5843 144,583 575,090,000,000,000,000,000,00
8018010320300,0018 009,000,0018 009,0018 009,000,000,000,000,000,000,000,00
80180103829340,0018 009,000,0018 009,0018 009,000,000,000,000,000,000,000,00
801801040690305 000,00193 924,170,00193 924,17193 924,170,000,000,000,000,000,000,00
80180104075016 000,0011 850,750,0011 850,7511 850,750,000,000,000,000,000,000,00
80180104092050,0026,850,0026,8526,850,000,000,000,000,000,000,00
80180104097020 400,0020 229,780,0020 229,7820 229,780,000,000,000,000,000,000,00
8018010420300,0039 744,000,0039 744,0039 744,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104231040 816,0039 291,700,0039 291,7039 291,700,000,000,000,000,000,000,00
8018010488575382 266,00305 067,250,00305 067,25305 067,250,000,000,000,000,000,000,00
801801100690300,0078,000,0078,0078,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110092035,0020,820,0020,8220,820,000,000,000,000,000,000,00
8018011009270,008,770,008,778,770,000,000,000,000,000,000,00
8018011009701 500,00577,000,00577,00577,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110844181 835,00684,590,00684,59684,590,000,000,000,000,000,000,00
8018011308305 000,008 694,850,007 052,677 052,671 642,180,000,000,000,000,000,00
80180113817445 000,008 694,850,007 052,677 052,671 642,180,000,000,000,000,000,00
8018011406900,00150,000,00150,00150,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011407502 000,001 210,000,001 210,001 210,000,000,000,000,000,000,000,00
801801140920100,0014,010,0014,0114,010,000,000,000,000,000,000,00
8018011409702 000,0018 101,470,0018 317,3218 317,320,000,00215,850,000,000,000,00
80180114842454 100,0019 475,480,0019 691,3319 691,330,000,00215,850,000,000,000,00
801801480830295 000,00177 205,680,00177 205,68177 205,680,000,000,000,000,000,000,00
80180148092020,0018,640,0018,6418,640,000,000,000,000,000,000,00
8018014882699295 020,00177 224,320,00177 224,32177 224,320,000,000,000,000,000,000,00
80180195203047 147,0047 147,070,0047 147,0747 147,070,000,000,000,000,000,000,00
801801958302647 147,0047 147,070,0047 147,0747 147,070,000,000,000,000,000,000,00
851851540970450,001 062,500,001 062,501 062,500,000,000,000,000,000,000,00
8518515486975450,001 062,500,001 062,501 062,500,000,000,000,000,000,000,00
8518519520102 000,001 508,000,001 508,001 508,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195880562 000,001 508,000,001 508,001 508,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520309702 000,001 913,290,001 913,291 913,290,000,000,000,000,000,000,00
852852032010336 600,00250 800,000,00250 800,00250 800,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520389035338 600,00252 713,290,00252 713,29252 713,290,000,000,000,000,000,000,00
85285206203012 602,007 201,750,007 201,757 201,750,000,000,000,000,000,000,00
852852068808812 602,007 201,750,007 201,757 201,750,000,000,000,000,000,000,00
8528521220104 009 100,003 150 468,000,003 150 468,003 150 468,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236043 000,001 090 313,070,0020 860,0120 860,011 069 453,061 069 453,060,000,000,000,000,00
85285212904344 052 100,004 240 781,070,003 171 328,013 171 328,011 069 453,061 069 453,060,000,000,000,000,00
85285213201012 784,007 946,000,007 946,007 946,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320308 000,006 735,000,006 735,006 735,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010520 784,0014 681,000,0014 681,0014 681,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521409000,0046,000,000,000,0046,0046,000,000,000,000,000,00
85285214203014 429,0012 901,000,0012 901,0012 901,000,000,000,000,000,000,000,00
852852142910500,001 997,000,001 462,001 462,00535,00535,000,000,000,000,000,00
852852149190614 929,0014 944,000,0014 363,0014 363,00581,00581,000,000,000,000,000,00
85285216203080 457,0074 924,000,0074 924,0074 924,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809880 457,0074 924,000,0074 924,0074 924,000,000,000,000,000,000,000,00
852852190970500,00225,580,00225,58225,580,000,000,000,000,000,000,00
852852192030257 000,00198 057,000,00198 057,00198 057,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521989071257 500,00198 282,580,00198 282,58198 282,580,000,000,000,000,000,000,00
8528522809702 000,004 106,520,002 188,862 188,861 917,660,000,000,000,000,000,00
85285228201043 035,0016 583,000,0016 583,0016 583,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288906045 035,0020 689,520,0018 771,8618 771,861 917,660,000,000,000,000,000,00
8528529509600,002 932,770,002 932,772 932,770,000,000,000,000,000,000,00
852852950970500,003 154,050,003 154,053 154,050,000,000,000,000,000,000,00
85285295201061 283,0054 196,000,0054 196,0054 196,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030209 000,00159 880,000,00159 880,00159 880,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952910200,00410,350,00410,35410,350,000,000,000,000,000,000,00
8528529595027270 983,00220 573,170,00220 573,17220 573,170,000,000,000,000,000,000,00
853853050690165 000,0069 121,860,0069 121,8669 121,860,000,000,000,000,000,000,00
853853050830110 000,0039 733,680,0039 733,6839 733,680,000,000,000,000,000,000,00
85385305092030,0025,730,0025,7325,730,000,000,000,000,000,000,00
853853050970150,0088,000,0088,0088,000,000,000,000,000,000,000,00
853853052007542 259,00246 031,110,00246 031,11246 031,110,000,000,000,000,000,000,00
853853052030392 497,0060 061,000,0060 061,0060 061,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305936051 209 936,00415 061,380,00415 061,38415 061,380,000,000,000,000,000,000,00
8538531109204,003,620,003,623,620,000,000,000,000,000,000,00
85385311291018,0017,530,0017,5317,530,000,000,000,000,000,000,00
853853118999422,0021,150,0021,1521,150,000,000,000,000,000,000,00
85385395200795 408,0095 382,470,0095 382,4795 382,470,000,000,000,000,000,000,00
8538539520095 051,005 051,010,005 051,015 051,010,000,000,000,000,000,000,00
8538539590264100 459,00100 433,480,00100 433,48100 433,480,000,000,000,000,000,000,00
85485415203032 824,0032 824,000,0032 824,0032 824,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415204032 355,0032 355,000,0032 355,0032 355,000,000,000,000,000,000,000,00
854854159033965 179,0065 179,000,0065 179,0065 179,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000163372 277 826,00178 733,500,00178 733,50178 733,500,000,000,000,000,000,000,00
90090001972382 277 826,00178 733,500,00178 733,50178 733,500,000,000,000,000,000,000,00
90090019069088 000,0034 725,120,0034 725,1234 725,120,000,000,000,000,000,000,00
90090019246010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900199406998 000,0034 725,120,0034 725,1234 725,120,000,000,000,000,000,000,00
9219210923201 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109291040 500,0040 499,940,0040 499,9440 499,940,000,000,000,000,000,000,00
9219210963370,00249 488,380,00249 488,38249 488,380,000,000,000,000,000,000,00
9219210910459741 500,00290 988,320,00290 988,32290 988,320,000,000,000,000,000,000,00
926926016337210 000,00210 000,000,00210 000,00210 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260199864210 000,00210 000,000,00210 000,00210 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605291085,0085,000,0085,0085,000,000,000,000,000,000,000,00
926926059644185,0085,000,0085,0085,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01051 236,0051 236,080,0051 236,0851 236,080,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6004 477,00264 476,980,00264 476,98264 476,980,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7002 117 436,00971 156,020,00618 545,92618 545,92353 325,14138 208,19715,040,000,000,000,00
Razem dział710700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7203 078 343,00210 186,900,00210 186,90210 186,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750998 893,002 273 379,870,002 273 379,872 273 379,870,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7513 331,002 500,000,002 500,002 500,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75636 975 403,0032 288 540,500,0025 466 169,4025 458 191,906 857 886,712 969 684,9035 515,613 521 875,74526 290,635 088,0039 270,00
Razem dział75814 960 908,0012 656 983,330,0012 656 983,3312 656 983,330,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8011 710 191,00623 022,230,00618 020,81618 020,815 217,270,00215,850,000,000,000,00
Razem dział8512 450,002 570,500,002 570,502 570,500,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8525 092 990,005 044 790,380,003 972 838,663 972 838,661 071 951,721 070 034,060,000,000,000,000,00
Razem dział8531 310 417,00515 516,010,00515 516,01515 516,010,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85465 179,0065 179,000,0065 179,0065 179,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9002 375 826,00213 458,620,00213 458,62213 458,620,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92141 500,00290 988,320,00290 988,32290 988,320,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926210 085,00210 085,000,00210 085,00210 085,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM68 999 365,0055 684 769,740,0047 432 835,4047 424 857,908 288 380,844 177 927,1536 446,503 521 875,74526 290,635 088,0039 270,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
0100100928305 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100100938495 000,000,000,000,000,000,000,000,00
0100103028502 598,001 637,501 637,500,000,000,000,000,00
0100103038902 598,001 637,501 637,500,000,000,000,000,00
010010954110104,00103,14103,140,000,000,000,000,00
01001095412015,0014,7014,700,000,000,000,000,00
010010954170600,00600,00600,000,000,000,000,000,00
010010954210104,00104,00104,000,000,000,000,000,00
0100109542707 000,006 930,006 930,000,000,000,000,000,00
010010954300145,00144,06144,060,000,000,000,000,00
01001095443048 295,0048 294,9748 294,970,000,000,000,000,00
010010953071556 263,0056 190,8756 190,870,000,000,000,000,00
6006001145203 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060011651313 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060013452035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136513335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001427103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001445201 093,001 093,001 093,000,000,000,000,000,00
600600146620400 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001474464404 093,001 093,001 093,000,000,000,000,000,00
600600164210260 700,00156 640,67156 640,670,000,000,000,000,00
600600164270186 918,00186 917,21186 917,210,000,000,000,000,00
6006001643001 604 611,001 578 245,001 565 427,4512 523,680,000,000,000,00
60060016605010 390 761,009 560 220,406 373 446,016 981 489,430,000,000,000,00
600600166060474 165,00474 165,00474 165,000,000,000,000,000,00
600600168550612 917 155,0011 956 188,288 756 596,346 994 013,110,000,000,000,00
600600952310310 000,00309 999,91309 999,910,000,000,000,000,00
6006009563005310 000,00309 999,91309 999,910,000,000,000,000,00
700700054260150,00135,14135,140,000,000,000,000,00
70070005427070 000,0012 329,5612 329,560,000,000,000,000,00
70070005430094 729,0066 968,8458 652,848 316,000,000,000,000,00
700700054430177,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000544802 301,002 301,002 301,000,000,000,000,000,00
700700054500852,00852,00852,000,000,000,000,000,00
7007000545209 140,009 139,519 139,510,000,000,000,000,00
7007000545901 280 200,001 079 252,881 079 252,880,000,000,000,000,00
700700054600223 109,00223 109,00223 109,000,000,000,000,000,00
700700056060210 000,00188 846,66128 846,66171 251,300,000,000,000,00
700700051167151 890 658,001 582 934,591 514 618,59179 567,300,000,000,000,00
7107100441705 000,001 500,001 500,000,000,000,000,000,00
710710044300135 000,00107 502,80102 676,284 826,520,000,000,000,00
7107100480184140 000,00109 002,80104 176,284 826,520,000,000,000,00
71071014430080 000,0027 195,3027 195,300,000,000,000,000,00
710710147602480 000,0027 195,3027 195,300,000,000,000,000,00
710710354110143,0070,9370,930,000,000,000,000,00
710710354170815,00412,61412,610,000,000,000,000,00
710710354210400,00135,00135,000,000,000,000,000,00
710710354300202,000,000,000,000,000,000,000,00
71071035885351 560,00618,54618,540,000,000,000,000,00
72072095421057 000,0034 897,7034 897,700,000,000,000,000,00
72072095430073 000,0059 459,8459 459,840,000,000,000,000,00
7207209560572 480 262,0011 262,5011 262,500,000,000,000,000,00
720720956059443 012,001 987,501 987,500,000,000,000,000,00
72072095934413 053 274,00107 607,54107 607,540,000,000,000,000,00
750750113020300,000,000,000,000,000,000,000,00
750750114010177 000,00177 000,00127 150,120,000,000,000,000,00
75075011404013 910,0013 909,3413 909,340,000,000,000,000,00
75075011411033 200,0033 200,0025 659,250,000,000,000,000,00
7507501141204 800,004 800,002 868,210,000,000,000,000,00
750750114140580,00579,63579,630,000,000,000,000,00
7507501142109 289,005 138,395 138,390,000,000,000,000,00
750750114280226,0060,0060,000,000,000,000,000,00
7507501143002 000,001 360,001 360,000,000,000,000,000,00
7507501143701 000,00500,00500,000,000,000,000,000,00
7507501144104 550,002 526,352 526,350,000,000,000,000,00
7507501144403 282,003 281,793 281,790,000,000,000,000,00
7507501147001 135,001 133,001 133,000,000,000,000,000,00
75075011129911251 272,00243 488,50184 166,080,000,000,000,000,00
75075020271038 877,0029 151,0029 151,000,000,000,000,000,00
750750207848038 877,0029 151,0029 151,000,000,000,000,000,00
750750223030190 000,00142 546,48142 546,480,000,000,000,000,00
7507502242103 300,002 200,402 200,400,000,000,000,000,00
7507502243003 500,001 355,821 015,82340,000,000,000,000,00
7507502287312196 800,00146 102,70145 762,70340,000,000,000,000,00
7507502330205 000,002 634,002 634,000,000,000,000,000,00
7507502340102 726 700,002 698 611,522 080 426,950,000,000,000,000,00
750750234040194 459,00194 458,37194 458,370,000,000,000,000,00
750750234110505 600,00505 600,00401 115,400,000,000,000,000,00
75075023412072 660,0072 660,0048 474,590,000,000,000,000,00
75075023414010 168,0010 167,3910 167,390,000,000,000,000,00
750750234170100 000,0069 237,4469 237,440,000,000,000,000,00
750750234210139 411,00124 841,13120 196,550,000,000,000,000,00
75075023426090 000,0057 592,4957 592,490,000,000,000,000,00
7507502342803 200,002 633,502 633,500,000,000,000,000,00
750750234300373 636,00356 343,51352 508,303 663,680,000,000,000,00
75075023436027 000,0021 266,1918 961,602 204,590,000,000,000,00
75075023437012 500,007 616,977 616,970,000,000,000,000,00
75075023440092 702,0070 027,1768 345,700,000,000,000,000,00
75075023441055 000,0038 497,1339 762,190,000,000,000,000,00
75075023443064 000,0063 893,9163 893,910,000,000,000,000,00
75075023444066 000,0061 004,0861 004,080,000,000,000,000,00
7507502344801 898,001 413,831 165,140,000,000,000,000,00
75075023461067 138,0050 346,2950 346,290,000,000,000,000,00
75075023470025 000,0024 102,4223 458,42644,000,000,000,000,00
750750231606334 632 072,004 432 947,343 673 999,286 512,270,000,000,000,00
750750754117195,00195,40195,400,000,000,000,000,00
75075075411935,0034,4934,490,000,000,000,000,00
75075075412714,0013,9213,920,000,000,000,000,00
7507507541292,002,462,460,000,000,000,000,00
7507507541771 137,001 136,741 136,740,000,000,000,000,00
750750754179201,00200,62200,620,000,000,000,000,00
75075075421025 000,0014 086,4214 086,420,000,000,000,000,00
75075075430050 000,0041 347,6641 222,66125,000,000,000,000,00
75075075430764 328,0044 834,1044 834,100,000,000,000,000,00
75075075430911 352,007 911,907 911,900,000,000,000,000,00
75075075117799152 264,00109 763,71109 638,71125,000,000,000,000,00
75075095303090 000,0063 553,1263 553,120,000,000,000,000,00
75075095401050 000,0050 000,0021 810,930,000,000,000,000,00
7507509540402 237,002 236,452 236,450,000,000,000,000,00
75075095410030 000,0016 831,3016 831,300,000,000,000,000,00
75075095411011 000,0011 000,004 943,950,000,000,000,000,00
7507509541202 000,002 000,00672,370,000,000,000,000,00
7507509541401 200,00318,98318,980,000,000,000,000,00
75075095417022 500,0016 639,1016 639,100,000,000,000,000,00
75075095421041 879,0018 893,0618 214,69678,370,000,000,000,00
7507509542601 200,00306,23306,230,000,000,000,000,00
7507509542801 000,00236,00236,000,000,000,000,000,00
75075095430024 568,0014 960,9414 780,94180,000,000,000,000,00
7507509544407 963,005 000,005 000,000,000,000,000,000,00
7507509560606 000,004 998,004 998,000,000,000,000,000,00
75075095135115291 547,00206 973,18170 542,06858,370,000,000,000,00
751751014110430,00322,33322,330,000,000,000,000,00
75175101412061,0045,9445,940,000,000,000,000,00
7517510141702 500,001 875,001 875,000,000,000,000,000,00
751751014210160,0080,0080,000,000,000,000,000,00
751751014300180,0090,0090,000,000,000,000,000,00
75175101967623 331,002 413,272 413,270,000,000,000,000,00
7547541230309 830,007 666,257 666,250,000,000,000,000,00
7547541241701 300,001 300,001 300,000,000,000,000,000,00
75475412421011 211,008 288,987 886,52402,460,000,000,000,00
754754124260600,00500,40420,4080,000,000,000,000,00
7547541242802 254,001 884,001 884,000,000,000,000,000,00
7547541243005 735,005 734,975 734,970,000,000,000,000,00
7547541243701 070,00648,24648,240,000,000,000,000,00
7547541244303 000,002 502,002 502,000,000,000,000,000,00
7547541210921635 000,0028 524,8428 042,38482,460,000,000,000,00
75475421430015 381,0015 380,1715 380,170,000,000,000,000,00
754754218047515 381,0015 380,1715 380,170,000,000,000,000,00
7577570281102 200 000,001 481 051,001 481 051,900,000,000,000,000,00
75775702845692 200 000,001 481 051,001 481 051,900,000,000,000,000,00
758758184810131 172,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386131 172,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020500 000,00500 000,00367 831,1011 966,700,000,000,000,00
8018010140105 691 169,005 691 169,004 103 025,40133 702,470,000,000,000,00
801801014040402 005,00402 005,00402 003,170,000,000,000,000,00
8018010141101 145 000,001 145 000,00786 921,7678 911,960,000,000,000,00
801801014120163 500,00163 500,0098 805,1510 462,830,000,000,000,00
801801014170100 005,00100 005,0073 011,74157,000,000,000,000,00
801801014210951 589,00951 589,00601 625,253 837,210,000,000,000,00
8018010142208 000,008 000,000,000,000,000,000,000,00
80180101424022 000,0022 000,0013 601,030,000,000,000,000,00
801801014260370 000,00370 000,00339 721,950,000,000,000,000,00
801801014270202 800,00202 800,00120 070,751 033,200,000,000,000,00
8018010142807 600,007 600,002 433,000,000,000,000,000,00
801801014300954 700,00954 700,00708 599,830,000,000,000,000,00
8018010143508 170,008 170,003 973,920,000,000,000,000,00
80180101436016 000,0016 000,009 455,000,000,000,000,000,00
80180101437013 000,0013 000,006 209,760,000,000,000,000,00
80180101441022 400,0022 400,0017 074,5473,000,000,000,000,00
80180101443016 080,0016 080,0015 571,640,000,000,000,000,00
801801014440389 821,00389 821,00389 821,000,000,000,000,000,00
8018010147002 500,002 500,00299,000,000,000,000,000,00
801801016050166 515,00116 549,01116 549,010,000,000,000,000,00
8018010117126211 152 854,0011 102 888,018 176 604,00240 144,370,000,000,000,00
80180103302040 000,0040 000,0028 550,421 120,320,000,000,000,00
801801034010560 647,00560 647,00343 079,6613 299,930,000,000,000,00
80180103404032 168,0032 168,0032 165,810,000,000,000,000,00
801801034110108 200,00108 200,0063 442,538 862,310,000,000,000,00
80180103412016 020,0016 020,007 596,11913,830,000,000,000,00
80180103421010 000,0010 000,003 261,380,000,000,000,000,00
8018010342402 000,002 000,00709,300,000,000,000,000,00
80180103444031 185,0031 185,0031 185,000,000,000,000,000,00
80180103113094800 220,00800 220,00509 990,2124 196,390,000,000,000,00
8018010423101 300 000,001 300 000,001 073 473,920,000,000,000,000,00
8018010425401 123 880,001 123 880,00567 394,090,000,000,000,000,00
80180104291712 150,0012 149,6812 149,680,000,000,000,000,00
801801043020130 000,00130 000,0085 278,582 510,110,000,000,000,00
8018010440101 788 135,001 788 135,001 212 940,4938 762,050,000,000,000,00
801801044040125 028,00125 028,00125 027,490,000,000,000,000,00
801801044110355 000,00355 000,00233 576,0321 031,230,000,000,000,00
80180104412051 000,0051 000,0028 053,532 827,800,000,000,000,00
80180104417015 000,0015 000,004 525,9432,000,000,000,000,00
80180104421099 500,0099 500,0062 255,210,000,000,000,000,00
8018010442201 300,001 300,000,000,000,000,000,000,00
80180104424015 000,0015 000,007 591,140,000,000,000,000,00
801801044260160 000,00160 000,00109 682,490,000,000,000,000,00
80180104427070 000,0070 000,008 371,380,000,000,000,000,00
8018010442802 660,002 660,001 482,150,000,000,000,000,00
801801044300130 000,00130 000,00114 727,270,200,000,000,000,00
8018010443504 200,004 200,001 786,290,000,000,000,000,00
8018010443605 000,005 000,003 871,040,000,000,000,000,00
8018010443705 300,005 300,002 874,460,000,000,000,000,00
8018010444108 300,008 300,003 393,7022,000,000,000,000,00
8018010444305 000,005 000,003 532,570,000,000,000,000,00
801801044440103 837,00103 837,00103 837,000,000,000,000,000,00
8018010447001 500,001 500,00929,000,000,000,000,000,00
801801041729825 511 790,005 511 789,683 766 753,4565 185,390,000,000,000,00
801801103020300 000,00300 000,00202 769,297 012,390,000,000,000,00
8018011040103 194 504,003 194 504,002 369 482,2074 865,620,000,000,000,00
801801104040251 231,00251 231,00250 829,480,000,000,000,000,00
801801104110640 000,00640 000,00477 502,9939 031,650,000,000,000,00
801801104117200,00200,00171,900,000,000,000,000,00
80180110412091 000,0091 000,0058 387,266 081,330,000,000,000,00
80180110412730,0030,0024,500,000,000,000,000,00
8018011041708 000,008 000,006 836,85162,850,000,000,000,00
8018011041772 400,002 400,002 400,000,000,000,000,000,00
801801104210135 160,00135 160,0069 678,420,000,000,000,000,00
8018011042172 884,002 884,002 321,980,000,000,000,000,00
8018011042276 000,006 000,002 751,140,000,000,000,000,00
8018011042407 000,007 000,005 371,910,000,000,000,000,00
801801104260250 000,00250 000,00239 581,190,000,000,000,000,00
80180110427060 000,0060 000,0026 522,000,000,000,000,000,00
8018011042802 600,002 600,00452,000,000,000,000,000,00
80180110430080 000,0080 000,0062 848,990,000,000,000,000,00
80180110430717 000,0017 000,0016 234,520,000,000,000,000,00
8018011043502 600,002 600,00391,650,000,000,000,000,00
8018011043602 500,002 500,001 469,630,000,000,000,000,00
8018011043703 800,003 800,002 626,380,000,000,000,000,00
8018011044106 000,006 000,004 838,8445,000,000,000,000,00
80180110443010 690,0010 690,0010 689,950,000,000,000,000,00
801801104440179 665,00179 665,00179 665,000,000,000,000,000,00
8018011047001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,00
801801101861735 254 264,005 254 264,003 993 848,07127 198,840,000,000,000,00
8018011330203 500,003 500,002 872,470,000,000,000,000,00
801801134010291 864,00291 864,00177 000,636 966,050,000,000,000,00
80180113404018 814,0018 814,0018 813,070,000,000,000,000,00
80180113411056 000,0056 000,0034 274,544 393,340,000,000,000,00
8018011341207 800,007 800,003 615,25488,830,000,000,000,00
80180113417047 750,0047 750,0036 053,52828,570,000,000,000,00
801801134210181 792,00181 792,00163 203,9120 851,200,000,000,000,00
8018011342604 100,004 100,002 147,530,000,000,000,000,00
80180113427060 000,0060 000,0059 346,8729 168,490,000,000,000,00
801801134280300,00300,00140,000,000,000,000,000,00
801801134300203 000,00203 000,00192 921,240,000,000,000,000,00
8018011343605 000,005 000,003 635,580,000,000,000,000,00
8018011344101 400,001 400,00938,000,000,000,000,000,00
80180113443021 000,0021 000,0014 251,000,000,000,000,000,00
8018011344408 022,008 022,008 022,000,000,000,000,000,00
8018011347002 300,002 300,00500,000,000,000,000,000,00
801801136060233 208,00233 208,00233 208,000,000,000,000,000,00
801801131541041 145 850,001 145 850,00950 943,6162 696,480,000,000,000,00
8018011430204 000,004 000,002 100,920,000,000,000,000,00
801801144010459 543,00459 543,00314 060,359 869,090,000,000,000,00
80180114404032 835,0032 835,0032 834,460,000,000,000,000,00
80180114411087 000,0087 000,0061 476,365 290,630,000,000,000,00
80180114412013 000,0013 000,007 005,86637,840,000,000,000,00
80180114417018 000,0018 000,0011 092,3054,500,000,000,000,00
80180114421036 000,0036 000,0023 262,790,000,000,000,000,00
80180114427020 000,0020 000,004 667,850,000,000,000,000,00
801801144280500,00500,00209,000,000,000,000,000,00
80180114430015 000,0015 000,009 405,790,000,000,000,000,00
8018011443508 000,008 000,005 762,880,000,000,000,000,00
8018011443607 500,007 500,005 602,950,000,000,000,000,00
8018011443704 500,004 500,003 047,260,000,000,000,000,00
8018011444108 700,008 700,004 526,8068,000,000,000,000,00
8018011444305 000,005 000,001 552,000,000,000,000,000,00
80180114444010 622,0010 622,0010 622,000,000,000,000,000,00
8018011447007 000,007 000,002 996,000,000,000,000,000,00
80180114152505737 200,00737 200,00500 225,5715 920,060,000,000,000,00
80180146470095 000,0095 000,0015 877,050,000,000,000,000,00
801801468564795 000,0095 000,0015 877,050,000,000,000,000,00
801801484220295 000,00295 000,00163 400,710,000,000,000,000,00
8018014885169295 000,00295 000,00163 400,710,000,000,000,000,00
80180195430047 147,0047 147,0031 680,930,000,000,000,000,00
801801958529647 147,0047 147,0031 680,930,000,000,000,000,00
8518512141709 800,009 800,00624,4031,180,000,000,000,00
851851214210100,000,000,000,000,000,000,000,00
85185121428010 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
851851214300100,00100,00100,000,000,000,000,000,00
8518512110293220 000,0019 900,0010 724,4031,180,000,000,000,00
8518515342102 000,00490,49490,490,000,000,000,000,00
85185153430013 000,001 200,001 200,000,000,000,000,000,00
851851539451415 000,001 690,491 690,490,000,000,000,000,00
85185154401035 000,0035 000,0020 037,921 559,750,000,000,000,00
8518515440402 152,002 151,412 151,410,000,000,000,000,00
8518515441106 500,006 500,003 158,00991,680,000,000,000,00
8518515441201 000,001 000,00670,86134,270,000,000,000,00
85185154417078 893,0067 368,2644 391,73415,320,000,000,000,00
85185154421023 882,0010 207,4710 207,470,000,000,000,000,00
8518515442207 719,003 354,543 354,540,000,000,000,000,00
85185154426025 348,0017 790,7417 790,740,000,000,000,000,00
85185154427020 000,007 776,097 776,090,000,000,000,000,00
851851544280200,00115,50115,500,000,000,000,000,00
85185154430055 406,0037 733,8737 733,871 000,000,000,000,000,00
8518515443501 000,00399,32399,320,000,000,000,000,00
851851544360100,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515443704 000,001 712,761 712,760,000,000,000,000,00
8518515444101 500,00706,84690,8416,000,000,000,000,00
8518515444301 000,00669,80669,800,000,000,000,000,00
8518515444401 200,001 093,931 093,930,000,000,000,000,00
851851544700100,0060,0060,000,000,000,000,000,00
85185154163055265 000,00193 640,53152 014,784 117,020,000,000,000,00
8518519542102 000,00307,19307,190,000,000,000,000,00
85185195902562 000,00307,19307,190,000,000,000,000,00
852852024430151 915,00151 286,20111 041,640,000,000,000,000,00
8528520290484151 915,00151 286,20111 041,640,000,000,000,000,00
852852033020837,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034010301 230,00300 640,00203 704,712 587,070,000,000,000,00
85285203404020 838,0020 835,6020 834,980,000,000,000,000,00
85285203411058 652,0058 556,0038 920,731 644,420,000,000,000,00
8528520341206 614,006 600,004 217,7747,040,000,000,000,00
8528520341709 965,007 609,003 696,800,000,000,000,000,00
85285203421030 350,0020 204,8220 204,820,000,000,000,000,00
85285203422016 850,007 894,327 882,6611,660,000,000,000,00
85285203426045 000,0029 982,8529 982,850,000,000,000,000,00
8528520342705 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034280650,00302,00302,000,000,000,000,000,00
85285203430036 807,0023 199,4323 199,430,000,000,000,000,00
852852034350600,00399,32399,320,000,000,000,000,00
852852034360400,00110,00110,000,000,000,000,000,00
8528520343703 500,002 137,932 137,930,000,000,000,000,00
8528520344102 500,001 639,891 639,890,000,000,000,000,00
85285203443025 183,0017 274,3317 274,330,000,000,000,000,00
85285203444011 590,0011 574,1711 574,170,000,000,000,000,00
8528520347001 560,001 410,001 410,000,000,000,000,000,00
85285203166125578 626,00510 369,66387 492,394 290,190,000,000,000,00
852852054170450,00450,00450,000,000,000,000,000,00
8528520542101 100,00844,25844,250,000,000,000,000,00
85285205430012 050,009 119,209 119,200,000,000,000,000,00
852852054700600,00600,00600,000,000,000,000,000,00
8528520510343714 200,0011 013,4511 013,450,000,000,000,000,00
85285206401016 500,0015 100,008 220,26595,470,000,000,000,00
8528520641102 862,002 633,001 155,12384,120,000,000,000,00
852852064120405,00373,00162,0853,900,000,000,000,00
8528520642101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852064260300,000,000,000,000,000,000,000,00
852852064280500,0040,0040,000,000,000,000,000,00
8528520643001 500,0011,1911,190,000,000,000,000,00
852852064360100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852064370200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520644102 000,00499,88499,880,000,000,000,000,00
852852064440640,00634,48634,480,000,000,000,000,00
852852064700300,00200,00200,000,000,000,000,000,00
8528520613762826 307,0019 491,5510 923,011 033,490,000,000,000,00
852852123020287,00287,00287,000,000,000,000,000,00
8528521231103 888 827,003 888 827,003 021 835,766 176,100,000,000,000,00
85285212401083 600,0078 800,0050 430,811 997,410,000,000,000,00
8528521240406 200,006 197,476 197,470,000,000,000,000,00
85285212411019 000,0019 000,0010 537,161 270,210,000,000,000,00
8528521241202 800,002 800,001 425,90178,240,000,000,000,00
85285212417016 820,0016 820,0011 439,80401,960,000,000,000,00
8528521242109 500,006 796,916 796,910,000,000,000,000,00
8528521242605 000,003 738,363 428,91309,450,000,000,000,00
852852124270100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852124280100,0076,0076,000,000,000,000,000,00
85285212430018 140,0016 497,3016 466,9830,320,000,000,000,00
8528521243705 200,003 709,123 709,120,000,000,000,000,00
8528521244402 200,002 187,862 187,860,000,000,000,000,00
8528521247001 000,00678,00678,000,000,000,000,000,00
852852121474744 058 774,004 046 415,023 135 497,6810 363,690,000,000,000,00
85285213413020 784,0018 512,0014 206,821 325,920,000,000,000,00
852852139019520 784,0018 512,0014 206,821 325,920,000,000,000,00
852852143110294 959,00218 455,45208 816,320,000,000,000,000,00
852852144110500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286295 459,00218 455,45208 816,320,000,000,000,000,00
852852153110351 000,00271 485,21271 485,210,000,000,000,000,00
8528521589177351 000,00271 485,21271 485,210,000,000,000,000,00
85285216311080 457,0080 457,0074 601,190,000,000,000,000,00
852852168917880 457,0080 457,0074 601,190,000,000,000,000,00
8528521930202 000,001 000,131 000,130,000,000,000,000,00
852852194010820 310,00820 310,00575 529,4620 094,930,000,000,000,00
85285219404067 017,0067 016,9367 016,930,000,000,000,000,00
852852194110153 000,00153 000,00104 613,4312 256,660,000,000,000,00
85285219412022 000,0022 000,0014 524,241 614,440,000,000,000,00
8528521941707 000,007 000,005 131,37126,630,000,000,000,00
85285219421028 882,0024 084,8924 084,890,000,000,000,000,00
85285219426019 000,0015 149,6314 052,451 097,180,000,000,000,00
85285219427018 000,0017 193,2117 193,210,000,000,000,000,00
8528521942802 650,001 288,001 288,000,000,000,000,000,00
85285219430042 300,0031 662,2231 554,70107,520,000,000,000,00
8528521943501 000,00542,43542,430,000,000,000,000,00
852852194360200,00100,00100,000,000,000,000,000,00
85285219437015 000,009 530,099 530,090,000,000,000,000,00
852852194390500,00492,00492,000,000,000,000,000,00
85285219441015 000,0010 371,9810 371,980,000,000,000,000,00
8528521944303 650,003 046,843 046,840,000,000,000,000,00
85285219444021 790,0021 787,4421 787,440,000,000,000,000,00
8528521947002 700,002 019,002 019,000,000,000,000,000,00
85285219606014 000,0013 990,0113 990,010,000,000,000,000,00
852852191723711 255 999,001 221 584,80917 868,6035 297,360,000,000,000,00
8528522841102 300,001 298,251 298,250,000,000,000,000,00
85285228417038 838,0016 738,8115 484,01480,960,000,000,000,00
85285228430023 297,006 507,366 507,360,000,000,000,000,00
852852289866064 435,0024 544,4223 289,62480,960,000,000,000,00
852852953020200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852953110475 188,00474 829,96353 486,620,000,000,000,000,00
85285295401027 660,0027 660,0017 493,61429,370,000,000,000,00
8528529540402 100,002 066,332 066,330,000,000,000,000,00
8528529541105 200,005 200,004 266,31288,090,000,000,000,00
852852954120700,00700,00388,4140,430,000,000,000,00
85285295421012 729,007 931,187 931,180,000,000,000,000,00
8528529542605 500,004 474,654 474,650,000,000,000,000,00
8528529542702 872,001 549,181 549,180,000,000,000,000,00
85285295430030 194,0017 343,8311 294,620,000,000,000,000,00
852852954360540,00100,00100,000,000,000,000,000,00
852852954370700,00431,73431,730,000,000,000,000,00
85285295443015 153,008 788,758 788,750,000,000,000,000,00
8528529544402 188,002 187,862 187,860,000,000,000,000,00
85285295458012 679,0012 678,3612 678,360,000,000,000,000,00
85285295459031 419,0031 418,3131 418,310,000,000,000,000,00
8528529546105 960,005 960,005 960,000,000,000,000,000,00
852852954700100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295605012 000,003 509,903 509,900,000,000,000,000,00
85285295167727643 082,00606 830,04468 025,82757,890,000,000,000,00
85385305231026 000,0026 000,0014 112,000,000,000,000,000,00
85385305291011 614,0011 613,3511 613,350,000,000,000,000,00
8538530530206 000,006 000,005 259,010,000,000,000,000,00
853853054010465 540,00465 540,00353 936,0112 828,630,000,000,000,00
853853054017190 000,006 301,855 641,86659,990,000,000,000,00
85385305401961 000,0021 131,179 931,4411 199,730,000,000,000,00
85385305404023 844,0023 844,0023 843,280,000,000,000,000,00
85385305411087 901,0087 901,0066 432,468 347,450,000,000,000,00
85385305411733 000,001 086,77971,53115,240,000,000,000,00
85385305411910 651,003 840,341 836,682 003,660,000,000,000,00
85385305412011 751,0011 751,009 181,83945,910,000,000,000,00
8538530541274 700,00154,40138,2316,170,000,000,000,00
8538530541291 901,00525,07250,66274,410,000,000,000,00
85385305417076 980,0076 980,0034 425,91577,380,000,000,000,00
85385305417759 539,003 764,003 488,00276,000,000,000,000,00
853853054210117 840,00117 840,0078 779,500,000,000,000,000,00
85385305421796 250,004 306,713 862,10444,610,000,000,000,00
85385305422090 810,0090 810,0035 927,3363,840,000,000,000,00
85385305422728 380,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305422914 190,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530542405 000,005 000,003 890,460,000,000,000,000,00
8538530542473 750,00759,60759,600,000,000,000,000,00
85385305426043 500,0043 500,009 857,880,000,000,000,000,00
8538530542677 000,00444,81304,53140,280,000,000,000,00
8538530542801 521,001 521,001 379,500,000,000,000,000,00
8538530542871 800,000,000,000,000,000,000,000,00
853853054300108 398,00108 398,0096 235,500,000,000,000,000,00
853853054307117 540,0030 235,1428 337,411 897,730,000,000,000,00
8538530543503 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
8538530543603 000,003 000,001 717,000,000,000,000,000,00
853853054367300,0092,0345,7846,250,000,000,000,00
8538530544102 500,002 500,001 431,680,000,000,000,000,00
8538530544305 000,005 000,00956,400,000,000,000,000,00
85385305444019 691,0019 691,0019 691,000,000,000,000,000,00
8538530545602 574,002 574,002 574,000,000,000,000,000,00
8538530547002 000,002 000,001 968,000,000,000,000,000,00
853853056050101 782,00101 781,41101 781,410,000,000,000,000,00
853853052405111 846 247,001 288 886,65933 561,3339 837,280,000,000,000,00
853853112510175 000,00156 848,00156 848,000,000,000,000,000,00
8538531188674175 000,00156 848,00156 848,000,000,000,000,000,00
85385395311910 700,0010 650,0010 650,000,000,000,000,000,00
85385395401720 711,0018 639,4917 382,411 257,080,000,000,000,00
8538539540191 096,00986,81920,2666,550,000,000,000,00
853853954117199,00182,400,00182,400,000,000,000,00
85385395411911,009,660,009,660,000,000,000,00
85385395417722 105,0021 297,5219 317,111 980,410,000,000,000,00
8538539541791 170,001 127,481 022,68104,800,000,000,000,00
85385395421716 645,0012 931,3312 931,330,000,000,000,000,00
853853954219881,00684,59684,590,000,000,000,000,00
85385395430735 749,0013 974,8013 974,800,000,000,000,000,00
8538539543092 978,00739,94739,940,000,000,000,000,00
85385395131047112 245,0081 224,0277 623,123 600,900,000,000,000,00
85485401302062 832,0062 832,0045 434,531 564,620,000,000,000,00
854854014010619 491,00619 491,00456 208,6715 492,180,000,000,000,00
85485401404042 001,0042 001,0041 999,040,000,000,000,000,00
854854014110125 000,00125 000,0088 681,0710 321,530,000,000,000,00
85485401412018 000,0018 000,0011 040,441 347,940,000,000,000,00
85485401421011 000,0011 000,001 588,170,000,000,000,000,00
8548540142402 000,002 000,00673,210,000,000,000,000,00
85485401444048 008,0048 008,0048 008,000,000,000,000,000,00
85485401118445928 332,00928 332,00693 633,1328 726,270,000,000,000,00
85485415324050 500,0050 500,0050 500,000,000,000,000,000,00
85485415326094 279,0094 279,0038 926,370,000,000,000,000,00
8548541592769144 779,00144 779,0089 426,370,000,000,000,000,00
90090001426018 500,0011 423,6611 423,660,000,000,000,000,00
9009000160501 377 478,001 377 478,001 354 370,28449 000,000,000,000,000,00
9009000160572 099 092,000,000,000,000,000,000,000,00
900900016059300 000,0039 095,3739 095,370,000,000,000,000,00
900900011133273 795 070,001 427 997,031 404 889,31449 000,000,000,000,000,00
900900024300980 000,00539 728,50252 850,69287 171,680,000,000,000,00
9009000295202980 000,00539 728,50252 850,69287 171,680,000,000,000,00
900900154260850 000,00439 196,21436 573,962 622,250,000,000,000,00
900900154300352 000,00252 427,05247 505,394 921,660,000,000,000,00
900900156050140 550,0047 109,0047 109,000,000,000,000,000,00
900900151055251 342 550,00738 732,26731 188,357 543,910,000,000,000,00
90090019421081 000,0036 623,2636 623,260,000,000,000,000,00
90090019430020 000,009 802,656 663,913 138,740,000,000,000,00
9009001999429101 000,0046 425,9143 287,173 138,740,000,000,000,00
90090095231047 000,0030 600,0030 600,000,000,000,000,000,00
9009009541704 000,004 000,004 000,000,000,000,000,000,00
900900954300136 000,0056 519,2136 848,9019 670,310,000,000,000,00
90090095605015 000,0014 987,5514 987,550,000,000,000,000,00
90090095107825202 000,00106 106,7686 436,4519 670,310,000,000,000,00
921921092480993 754,00680 000,00680 000,000,000,000,000,000,00
9219210942401 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
9219210942602 500,00139,34-959,041 098,380,000,000,000,00
92192109104010997 254,00681 139,34680 040,961 098,380,000,000,000,00
9219219541709 700,008 000,008 000,000,000,000,000,000,00
92192195421014 097,005 748,165 748,160,000,000,000,000,00
921921954260300,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219543007 200,007 146,157 146,150,000,000,000,000,00
92192195606013 000,0012 999,8712 999,870,000,000,000,000,00
9219219511611644 297,0033 894,1833 894,180,000,000,000,000,00
9269260130201 900,001 900,001 870,580,000,000,000,000,00
926926014010161 404,00161 404,00108 587,193 311,180,000,000,000,00
92692601404011 570,0011 570,0011 569,660,000,000,000,000,00
92692601411040 300,0040 300,0027 774,412 934,830,000,000,000,00
9269260141205 800,005 800,003 659,25381,550,000,000,000,00
92692601417088 930,0088 930,0084 615,362 178,840,000,000,000,00
92692601421071 550,0070 386,2867 300,270,000,000,000,000,00
92692601426050 000,0041 798,5638 150,031 322,300,000,000,000,00
9269260142702 000,002 000,001 584,63944,420,000,000,000,00
926926014280200,00200,0080,000,000,000,000,000,00
92692601430044 500,0043 000,0034 930,430,000,000,000,000,00
9269260143608 000,008 000,007 116,260,000,000,000,000,00
9269260144108 100,008 100,005 082,6894,000,000,000,000,00
9269260144405 196,005 196,005 196,000,000,000,000,000,00
926926016057210 000,00210 000,00210 000,000,000,000,000,000,00
926926016059286 000,00279 550,79279 550,790,000,000,000,000,00
92692601163643995 450,00978 135,63887 067,5411 167,120,000,000,000,00
926926052820168 500,00149 000,00136 000,000,000,000,000,000,00
9269260542105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605100561173 500,00149 000,00136 000,000,000,000,000,000,00
926926954170120,00120,00120,000,000,000,000,000,00
92692695421016 220,0015 011,8015 011,800,000,000,000,000,00
926926954260259,00258,39258,390,000,000,000,000,00
92692695430015 833,0015 131,3812 931,382 200,000,000,000,000,00
9269269511056132 432,0030 521,5728 321,572 200,000,000,000,000,00
Razem dział01063 861,0057 828,3757 828,370,000,000,000,000,00
Razem dział60013 669 777,0012 305 809,399 106 217,456 994 013,110,000,000,000,00
Razem dział7001 890 658,001 582 934,591 514 618,59179 567,300,000,000,000,00
Razem dział710221 560,00136 816,64131 990,124 826,520,000,000,000,00
Razem dział7203 053 274,00107 607,54107 607,540,000,000,000,000,00
Razem dział7505 562 832,005 168 426,434 313 259,837 835,640,000,000,000,00
Razem dział7513 331,002 413,272 413,270,000,000,000,000,00
Razem dział75450 381,0043 905,0143 422,55482,460,000,000,000,00
Razem dział7572 200 000,001 481 051,001 481 051,900,000,000,000,000,00
Razem dział758131 172,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80125 039 325,0024 989 358,6918 109 323,60535 341,530,000,000,000,00
Razem dział851302 000,00215 538,21164 736,864 148,200,000,000,000,00
Razem dział8527 541 038,007 180 444,805 634 261,7553 549,500,000,000,000,00
Razem dział8532 133 492,001 526 958,671 168 032,4543 438,180,000,000,000,00
Razem dział8541 073 111,001 073 111,00783 059,5028 726,270,000,000,000,00
Razem dział9006 420 620,002 858 990,462 518 651,97766 524,640,000,000,000,00
Razem dział9211 041 551,00715 033,52713 935,141 098,380,000,000,000,00
Razem dział9261 201 382,001 157 657,201 051 389,1113 367,120,000,000,000,00
RAZEM71 599 365,0060 603 884,7946 901 800,008 632 918,850,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budż.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
3 085 723,483 085 723,486 626,340,000,006 626,340,000,003 079 097,140,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka
6 626,346 626,346 626,340,000,006 626,340,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie
3 079 097,143 079 097,140,000,000,000,000,000,003 079 097,140,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)
4 477 197,304 477 197,300,000,000,000,000,000,000,000,00793 140,313 684 056,990,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe
4 477 197,304 477 197,300,000,000,000,000,000,000,000,00793 140,313 684 056,990,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
5 066 098,005 066 098,001 612 442,001 612 442,000,000,000,000,000,000,002 190 405,651 263 250,350,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.
4 706 409,134 706 409,131 612 442,001 612 442,000,000,000,000,000,000,002 190 405,65903 561,480,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.
359 688,87359 688,870,000,000,000,000,000,000,000,000,00359 688,870,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE1)
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie od początku roku
123
A.DOCHODY (A1+A2)68 999 365,0047 432 835,40
A1.Dochody bieżące60 939 697,0046 325 664,98
A2.Dochody majątkowe8 059 668,001 107 170,42
B.WYDATKI (B1+B2)71 599 365,0046 901 800,00
B1.Wydatki bieżące52 226 540,0037 479 943,14
B2.Wydatki majątkowe19 372 825,009 421 856,86
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-2 600 000,00531 035,40
D.FINANSOWANIE (D1-D2)2 600 000,003 005 694,76
D1.Przychody ogółem
z tego:
8 841 632,078 509 922,65
D11.kredyty i pożyczki
w tym:
8 841 632,078 509 922,65
D111.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12.spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13.nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131.srodki na pokrycie deficytu0,000,00
D14.papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15.obligacje jednostek samorządowych oraz z wiązków komunalych
w tym:
0,000,00
D151.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D16.prywatyzacja majątku jst0,000,00
D17.inne źródła
w tym:
0,000,00
D171.środki na pokrycie deficytu0,000,00
D2.Rozchody ogółem
z tego:
6 241 632,075 504 227,89
D21.wpłaty kredytow i pożyczek
w tym:
6 241 632,075 504 227,89
D211.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22.pożyczki (udzielone)0,000,00
D23.wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24.wykup obligacji samorządowych
w tym:
0,000,00
D241.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D25.inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

główny księgowy
2013-10-22

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budz.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)
38 866 552,4438 866 552,441 209 869,090,000,001 209 869,090,000,0033 847 207,880,003 809 475,470,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)
38 866 552,4438 866 552,441 209 869,090,000,001 209 869,090,000,0033 847 207,880,003 809 475,470,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe
38 866 552,4438 866 552,441 209 869,090,000,001 209 869,090,000,0033 847 207,880,003 809 475,470,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym
0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)0,000,000,000,00
D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych
Lp.Zadania bieżąceZadania inwestycyjne
wartość nominalnadata zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)wartość nominalnadata zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
123456789
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Jednostka BIAŁE BŁOTA (JB)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 5. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
RAZEM0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2013-10-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
RAZEM0,000,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2013-10-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budż.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2013-10-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna