Raport: 2013 II Kwartał
Brak dołączonych podpisów elektronicznych

Powrót do listy
II kwartał 2013r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. BIAŁE BŁOTA (JB)
 3. ORGAN (ORG)
 4. Zakład Aktywności Zawodowej (ZB, 100)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-30s, wersja pierwotna (100, 853, 85311)
 4. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 8. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 530,001 975,210,001 975,211 975,210,000,000,000,000,000,000,00
01001095201049 261,0049 260,870,0049 260,8749 260,870,000,000,000,000,000,000,00
01001095386550 791,0051 236,080,0051 236,0851 236,080,000,000,000,000,000,000,00
6006001609700,004 476,980,004 476,984 476,980,000,000,000,000,000,000,00
60060016615860,004 476,980,004 476,984 476,980,000,000,000,000,000,000,00
700700050470200 000,00272 933,970,00136 140,85136 140,85137 382,72107 034,64589,600,000,000,000,00
700700050750330 000,00130 668,980,0087 986,6787 986,6742 779,1842 779,1896,870,000,000,000,00
7007000507600,0082 820,000,0082 820,0082 820,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 500 000,00387 263,750,00183 247,60183 247,60204 016,153 730,230,000,000,000,000,00
7007000509205 000,0031 034,080,007 861,547 861,5423 172,5423 172,540,000,000,000,000,00
7007000509700,006 665,000,006 665,006 665,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005753452 035 000,00911 385,780,00504 721,66504 721,66407 350,59176 716,59686,470,000,000,000,00
710710352020700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7207209520070,0024 309,490,0024 309,4924 309,490,000,000,000,000,000,000,00
7207209520090,004 289,910,004 289,914 289,910,000,000,000,000,000,000,00
7207209563372 642 417,00160 387,500,00160 387,50160 387,500,000,000,000,000,000,000,00
720720956339437 693,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095895073 080 110,00188 986,900,00188 986,90188 986,900,000,000,000,000,000,000,00
750750112010158 700,0081 787,000,0081 787,0081 787,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501177771158 700,0081 787,000,0081 787,0081 787,000,000,000,000,000,000,000,00
750750230970774 519,00782 102,990,00782 102,99782 102,990,000,000,000,000,000,000,00
7507502376743774 519,00782 102,990,00782 102,99782 102,990,000,000,000,000,000,000,00
75075075200765 674,0012 734,250,0012 734,2512 734,250,000,000,000,000,000,000,00
750750757783265 674,0012 734,250,0012 734,2512 734,250,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 331,001 669,000,001 669,001 669,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 331,001 669,000,001 669,001 669,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035034 400,0080 984,590,0014 298,3914 233,7768 392,7056 366,641 706,500,000,000,000,00
756756010890100,00226,450,00226,45226,450,000,000,000,000,000,000,00
756756017759734 500,0081 211,040,0014 524,8414 460,2268 392,7056 366,641 706,500,000,000,000,00
7567561503108 640 000,008 754 265,550,004 159 429,224 159 429,224 615 891,55480 728,2921 055,221 205 822,99348 820,420,000,00
75675615032015 400,0016 914,960,0010 564,0010 564,008 428,801 051,802 077,845 875,000,000,000,00
756756150330113 000,00109 729,700,0054 695,0054 695,0055 039,00426,004,300,000,000,000,00
756756150340200 000,00250 752,500,00105 452,30105 452,30145 300,2050 027,200,00104 359,292 040,000,000,00
75675615050045 569,006 946,000,007 356,007 176,000,000,00410,000,000,000,000,00
756756150690250,0035,200,0035,2035,200,000,000,000,000,000,000,00
756756150890100,003,000,003,003,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091057 000,00153 909,050,0032 626,0532 626,05121 283,000,000,000,000,000,000,00
7567561526802 300,001 154,000,001 154,001 154,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615833419 073 619,009 293 709,960,004 371 314,774 371 134,774 945 942,55532 233,2923 547,361 316 057,28350 860,420,000,00
7567561603104 050 000,005 947 166,220,002 729 351,202 729 351,203 223 712,991 482 313,875 897,97822 075,410,004 225,006 494,00
756756160320104 900,00141 567,480,0073 282,1073 282,1072 372,7441 938,744 087,3627 907,000,00119,000,00
7567561603303 250,007 293,300,003 691,903 691,903 716,602 382,80115,200,000,000,000,00
756756160340320 000,00440 114,690,00163 905,10163 905,10276 360,59142 862,59151,00161 933,000,000,000,00
756756160360125 000,00113 699,300,0095 523,3093 938,3018 176,0011 715,000,000,000,000,000,00
75675616043012 000,002 895,000,002 895,002 895,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 482 000,00456 583,600,00443 617,80442 126,8022 525,8022 525,809 560,000,000,000,000,00
75675616069011 500,005 064,360,005 064,365 064,360,000,000,000,000,000,000,00
756756160890500,001 340,400,001 340,401 340,400,000,000,000,000,000,000,00
75675616091069 472,00521 451,950,0069 724,9569 724,95451 727,000,000,000,000,000,000,00
75675616814526 178 622,007 637 176,300,003 588 396,113 585 320,114 068 591,721 703 738,8019 811,531 011 915,410,004 344,006 494,00
75675618041050 000,0027 491,000,0027 491,0027 491,000,000,000,000,000,000,000,00
756756180480280 000,00222 400,880,00222 400,88222 400,880,000,000,000,000,000,000,00
7567561804902 380 000,00641 521,000,00293 451,88293 451,88348 294,42134 657,05225,300,000,000,000,00
756756180690100,00315,000,00315,00315,000,000,000,000,000,000,000,00
75675618092021 000,0042 107,940,006 732,726 732,7235 375,2235 375,220,000,000,000,000,00
75675618793642 731 100,00933 835,820,00550 391,48550 391,48383 669,64170 032,27225,300,000,000,000,00
75675619046026 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
756756197683526 500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621001018 391 062,007 673 647,000,007 673 647,007 673 647,000,000,000,000,000,000,000,00
756756210020553 000,00411 836,470,00411 836,47411 432,185 117,680,005 117,680,000,000,000,00
756756217640718 944 062,008 085 483,470,008 085 483,478 085 079,185 117,680,005 117,680,000,000,000,00
75875801292014 779 176,009 094 880,000,009 094 880,009 094 880,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947914 779 176,009 094 880,000,009 094 880,009 094 880,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,001 059,410,001 059,411 059,410,000,000,000,000,000,000,00
75875814774921 000,001 059,410,001 059,411 059,410,000,000,000,000,000,000,00
758758312920123 132,0061 566,000,0061 566,0061 566,000,000,000,000,000,000,000,00
7587583179509123 132,0061 566,000,0061 566,0061 566,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069030 600,0016 931,890,0015 413,9115 413,911 517,980,000,000,000,000,000,00
80180101075025 400,0013 908,220,0011 792,2211 792,222 116,000,000,000,000,000,000,00
801801010920110,0023,830,0023,8323,830,000,000,000,000,000,000,00
8018010109702 650,002 720,120,002 720,122 720,120,000,000,000,000,000,000,00
801801016337916 063,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010190569974 823,0033 584,060,0029 950,0829 950,083 633,980,000,000,000,000,000,00
801801040690305 000,00164 459,130,00164 459,13164 459,130,000,000,000,000,000,000,00
80180104075016 000,007 900,500,007 900,507 900,500,000,000,000,000,000,000,00
80180104092050,0016,800,0016,8016,800,000,000,000,000,000,000,00
801801040970400,0018 348,260,0018 348,2618 348,260,000,000,000,000,000,000,00
80180104231012 000,0028 815,750,0028 815,7528 815,750,000,000,000,000,000,000,00
8018010486545333 450,00219 540,440,00219 540,44219 540,440,000,000,000,000,000,000,00
801801100690300,0026,000,0026,0026,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110092035,008,790,008,798,790,000,000,000,000,000,000,00
8018011009701 500,00368,000,00368,00368,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110834911 835,00402,790,00402,79402,790,000,000,000,000,000,000,00
8018011308305 000,005 249,370,002 433,862 433,862 815,510,000,000,000,000,000,00
80180113817445 000,005 249,370,002 433,862 433,862 815,510,000,000,000,000,000,00
8018011406900,00150,000,00150,00150,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011407502 000,00750,000,00750,00750,000,000,000,000,000,000,000,00
801801140920100,006,510,006,516,510,000,000,000,000,000,000,00
8018011409702 000,004 483,510,004 699,364 699,360,000,00215,850,000,000,000,00
80180114842454 100,005 390,020,005 605,875 605,870,000,00215,850,000,000,000,00
801801480830295 000,00138 457,930,00138 457,93138 457,930,000,000,000,000,000,000,00
80180148092020,0012,410,0012,4112,410,000,000,000,000,000,000,00
8018014882699295 020,00138 470,340,00138 470,34138 470,340,000,000,000,000,000,000,00
8018019520308 897,000,000,008 897,008 897,000,000,008 897,000,000,000,000,00
80180195830268 897,000,000,008 897,008 897,000,000,008 897,000,000,000,000,00
851851540970450,00712,500,00712,50712,500,000,000,000,000,000,000,00
8518515486975450,00712,500,00712,50712,500,000,000,000,000,000,000,00
8518519520101 500,000,000,001 374,001 374,000,000,001 374,000,000,000,000,00
85185195880561 500,000,000,001 374,001 374,000,000,001 374,000,000,000,000,00
8528520309702 000,001 115,310,001 115,311 115,310,000,000,000,000,000,000,00
852852032010336 600,00165 000,000,00165 000,00165 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520389035338 600,00166 115,310,00166 115,31166 115,310,000,000,000,000,000,000,00
85285206203012 602,001 801,750,001 801,751 801,750,000,000,000,000,000,000,00
852852068808812 602,001 801,750,001 801,751 801,750,000,000,000,000,000,000,00
8528521220104 009 100,002 127 476,000,002 127 476,002 127 476,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212236043 000,001 038 616,040,0013 880,6213 880,621 024 735,421 024 735,420,000,000,000,000,00
85285212904344 052 100,003 166 092,040,002 141 356,622 141 356,621 024 735,421 024 735,420,000,000,000,000,00
85285213201012 300,006 186,000,006 186,006 186,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521320308 000,004 525,000,004 525,004 525,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010520 300,0010 711,000,0010 711,0010 711,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521409000,0033,000,000,000,0033,0033,000,000,000,000,000,00
85285214203011 515,006 429,000,006 429,006 429,000,000,000,000,000,000,000,00
852852142910500,001 997,000,001 462,001 462,00535,00535,000,000,000,000,000,00
852852149190612 015,008 459,000,007 891,007 891,00568,00568,000,000,000,000,000,00
85285216203050 457,0050 457,000,0050 457,0050 457,000,000,000,000,000,000,000,00
852852168809850 457,0050 457,000,0050 457,0050 457,000,000,000,000,000,000,000,00
852852190970500,00151,580,00151,58151,580,000,000,000,000,000,000,00
852852192030257 000,00139 107,000,00139 107,00139 107,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521989071257 500,00139 258,580,00139 258,58139 258,580,000,000,000,000,000,000,00
8528522809702 000,004 219,930,001 333,131 333,132 886,80144,340,000,000,000,000,00
85285228201010 700,0010 700,000,0010 700,0010 700,000,000,000,000,000,000,000,00
852852288906012 700,0014 919,930,0012 033,1312 033,132 886,80144,340,000,000,000,000,00
852852950970500,002 912,050,002 912,052 912,050,000,000,000,000,000,000,00
85285295201061 283,0027 286,000,0027 286,0027 286,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952030209 000,0082 265,000,0082 265,0082 265,000,000,000,000,000,000,000,00
852852952910200,00410,350,00410,35410,350,000,000,000,000,000,000,00
8528529594067270 983,00112 873,400,00112 873,40112 873,400,000,000,000,000,000,000,00
853853050690165 000,0049 958,760,0049 958,7649 958,760,000,000,000,000,000,000,00
853853050830110 000,0027 681,060,0027 681,0627 681,060,000,000,000,000,000,000,00
85385305092030,0014,410,0014,4114,410,000,000,000,000,000,000,00
853853050970150,0055,000,0055,0055,000,000,000,000,000,000,000,00
853853052007542 259,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
853853052030392 497,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305936051 209 936,0077 709,230,0077 709,2377 709,230,000,000,000,000,000,000,00
8538531109204,003,620,003,623,620,000,000,000,000,000,000,00
85385311291018,0017,530,0017,5317,530,000,000,000,000,000,000,00
853853118999422,0021,150,0021,1521,150,000,000,000,000,000,000,00
85385395200795 408,0050 335,200,0050 335,2050 335,200,000,000,000,000,000,000,00
8538539520095 051,002 666,150,002 666,152 666,150,000,000,000,000,000,000,00
8538539590264100 459,0053 001,350,0053 001,3553 001,350,000,000,000,000,000,000,00
85485415203032 824,0032 824,000,0032 824,0032 824,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829932 824,0032 824,000,0032 824,0032 824,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000163372 277 826,00178 733,500,00178 733,50178 733,500,000,000,000,000,000,000,00
90090001972382 277 826,00178 733,500,00178 733,50178 733,500,000,000,000,000,000,000,00
90090019069088 000,0034 452,830,0034 452,8334 452,830,000,000,000,000,000,000,00
90090019244010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900199404998 000,0034 452,830,0034 452,8334 452,830,000,000,000,000,000,000,00
9219210923201 000,001 000,000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109291040 500,0040 499,940,0040 499,9440 499,940,000,000,000,000,000,000,00
9219210963370,00249 488,380,00249 488,38249 488,380,000,000,000,000,000,000,00
9219210910459741 500,00290 988,320,00290 988,32290 988,320,000,000,000,000,000,000,00
926926016337210 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260199864210 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605291085,0085,000,0085,0085,000,000,000,000,000,000,000,00
926926059644185,0085,000,0085,0085,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01050 791,0051 236,080,0051 236,0851 236,080,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6000,004 476,980,004 476,984 476,980,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7002 035 000,00911 385,780,00504 721,66504 721,66407 350,59176 716,59686,470,000,000,000,00
Razem dział710700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7203 080 110,00188 986,900,00188 986,90188 986,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750998 893,00876 624,240,00876 624,24876 624,240,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7513 331,001 669,000,001 669,001 669,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75636 988 403,0026 031 416,590,0016 610 110,6716 606 385,769 471 714,292 462 371,0050 408,372 327 972,69350 860,424 344,006 494,00
Razem dział75814 903 308,009 157 505,410,009 157 505,419 157 505,410,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8011 623 125,00402 637,020,00405 300,38405 300,386 449,490,009 112,850,000,000,000,00
Razem dział8511 950,00712,500,002 086,502 086,500,000,001 374,000,000,000,000,00
Razem dział8525 027 257,003 670 688,010,002 642 497,792 642 497,791 028 190,221 025 447,760,000,000,000,000,00
Razem dział8531 310 417,00130 731,730,00130 731,73130 731,730,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85432 824,0032 824,000,0032 824,0032 824,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9002 375 826,00213 186,330,00213 186,33213 186,330,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92141 500,00290 988,320,00290 988,32290 988,320,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926210 085,0085,000,0085,0085,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM68 683 520,0041 965 853,890,0031 113 730,9931 110 006,0810 913 704,593 664 535,3561 581,692 327 972,69350 860,424 344,006 494,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2013-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
0100103028502 600,001 637,501 637,500,000,000,000,000,00
0100103038902 600,001 637,501 637,500,000,000,000,000,00
010010954110104,00103,14103,140,000,000,000,000,00
01001095412015,0014,7014,700,000,000,000,000,00
010010954170600,00600,00600,000,000,000,000,000,00
010010954210104,00104,00104,000,000,000,000,000,00
0100109542707 000,006 930,006 930,000,000,000,000,000,00
010010954300143,00144,06144,060,000,000,000,000,00
01001095443048 295,0048 294,9748 294,970,000,000,000,000,00
010010953071556 261,0056 190,8756 190,870,000,000,000,000,00
6006001145203 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060011651313 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060013452035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136513335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001427103 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001445201 093,001 093,001 093,000,000,000,000,000,00
600600146620400 000,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001474464404 093,001 093,001 093,000,000,000,000,000,00
600600164210155 200,0076 805,4876 805,480,000,000,000,000,00
600600164270139 702,0084 917,3235 337,9049 579,420,000,000,000,00
6006001643001 648 827,001 490 152,831 423 845,1166 307,720,000,000,000,00
60060016605010 390 761,009 280 832,623 457 672,847 934 566,250,000,000,000,00
600600166060500 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600168550612 834 490,0010 932 708,254 993 661,338 050 453,390,000,000,000,00
600600952310310 000,00172 600,85172 600,850,000,000,000,000,00
6006009563005310 000,00172 600,85172 600,850,000,000,000,000,00
70070005426050,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005427070 000,0012 329,5612 329,560,000,000,000,000,00
70070005430094 829,0029 743,2829 650,7892,500,000,000,000,00
700700054430177,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000544802 462,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000545004 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000545209 140,009 139,519 139,510,000,000,000,000,00
7007000545901 276 891,00907 882,01907 882,010,000,000,000,000,00
700700054600223 109,00223 109,0023 109,00713 508,000,000,000,000,00
700700056060210 000,00150 941,0090 941,00171 251,300,000,000,000,00
700700051167151 890 658,001 333 144,361 073 051,86884 851,800,000,000,000,00
71071004417030 000,001 500,001 500,000,000,000,000,000,00
710710044300110 000,0088 404,7782 554,895 849,880,000,000,000,00
7107100480184140 000,0089 904,7784 054,895 849,880,000,000,000,00
71071014430080 000,0014 526,309 975,304 551,000,000,000,000,00
710710147602480 000,0014 526,309 975,304 551,000,000,000,000,00
710710354110138,0070,9370,930,000,000,000,000,00
71071035412020,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354170800,00412,61412,610,000,000,000,000,00
710710354210400,00135,00135,000,000,000,000,000,00
710710354300202,000,000,000,000,000,000,000,00
71071035926551 560,00618,54618,540,000,000,000,000,00
72072095421080 000,0026 085,4426 085,440,000,000,000,000,00
72072095430050 000,0045 814,8745 814,870,000,000,000,000,00
7207209560572 480 262,004 505,004 505,000,000,000,000,000,00
720720956059443 012,00795,00795,000,000,000,000,000,00
72072095934413 053 274,0077 200,3177 200,310,000,000,000,000,00
750750113020300,000,000,000,000,000,000,000,00
750750114010177 000,00177 000,0085 258,820,000,000,000,000,00
75075011404015 974,0013 909,3413 909,340,000,000,000,000,00
75075011411033 200,0033 200,0018 458,120,000,000,000,000,00
7507501141204 800,004 800,001 841,850,000,000,000,000,00
7507501141401 500,00579,63579,630,000,000,000,000,00
7507501142109 289,004 314,614 314,610,000,000,000,000,00
750750114280226,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501143006 365,001 220,001 220,000,000,000,000,000,00
7507501143701 000,00500,00500,000,000,000,000,000,00
7507501144104 550,001 843,911 843,910,000,000,000,000,00
7507501144403 500,002 462,002 462,000,000,000,000,000,00
7507501147001 135,001 133,001 133,000,000,000,000,000,00
75075011129911258 839,00240 962,49131 521,280,000,000,000,000,00
75075020271038 877,0019 434,0019 434,000,000,000,000,000,00
750750207848038 877,0019 434,0019 434,000,000,000,000,000,00
750750223030190 000,0095 001,1895 001,180,000,000,000,000,00
7507502242103 300,001 826,601 399,02427,580,000,000,000,00
7507502243003 500,001 015,821 015,820,000,000,000,000,00
7507502287312196 800,0097 843,6097 416,02427,580,000,000,000,00
7507502330205 000,002 034,002 034,000,000,000,000,000,00
7507502340102 700 000,002 698 873,471 429 560,370,000,000,000,000,00
750750234040203 000,00194 458,37194 458,370,000,000,000,000,00
750750234110501 000,00501 000,00289 784,640,000,000,000,000,00
75075023412072 000,0072 000,0035 552,620,000,000,000,000,00
75075023414023 000,0010 167,3910 167,390,000,000,000,000,00
750750234170100 000,0032 769,9832 769,980,000,000,000,000,00
750750234210110 000,0079 942,4976 288,693 653,800,000,000,000,00
75075023426090 000,0044 793,9144 793,910,000,000,000,000,00
7507502342802 200,001 476,501 476,500,000,000,000,000,00
750750234300299 634,00187 710,58172 451,9814 891,410,000,000,000,00
75075023436027 000,0014 576,6314 576,630,000,000,000,000,00
75075023437012 500,005 264,405 264,400,000,000,000,000,00
75075023440090 000,0044 089,3344 089,330,000,000,000,000,00
75075023441062 000,0024 685,4324 685,430,000,000,000,000,00
75075023443065 000,0043 644,7243 644,720,000,000,000,000,00
75075023444065 000,0045 679,0045 679,000,000,000,000,000,00
7507502344804 600,001 151,451 151,450,000,000,000,000,00
75075023461070 000,0047 524,8747 524,870,000,000,000,000,00
75075023470019 000,0017 855,4217 556,42299,000,000,000,000,00
750750231606334 520 934,004 069 697,942 533 510,7018 844,210,000,000,000,00
750750754117195,00195,40195,400,000,000,000,000,00
75075075411935,0034,4934,490,000,000,000,000,00
75075075412714,0013,9213,920,000,000,000,000,00
7507507541292,002,462,460,000,000,000,000,00
7507507541771 137,001 136,741 136,740,000,000,000,000,00
750750754179201,00200,62200,620,000,000,000,000,00
75075075421025 000,008 968,338 968,330,000,000,000,000,00
75075075430050 000,001 051,501 051,500,000,000,000,000,00
75075075430764 328,0044 834,1044 834,100,000,000,000,000,00
75075075430911 352,007 911,907 911,900,000,000,000,000,00
75075075117799152 264,0064 349,4664 349,460,000,000,000,000,00
75075095303090 000,0042 083,1242 083,120,000,000,000,000,00
75075095401050 000,0047 333,5013 868,66131,000,000,000,000,00
7507509540405 200,002 236,452 236,450,000,000,000,000,00
75075095410030 000,0016 831,3016 831,300,000,000,000,000,00
75075095411011 000,0010 541,633 601,210,000,000,000,000,00
7507509541202 000,002 000,00352,160,000,000,000,000,00
7507509541401 200,00318,98318,980,000,000,000,000,00
75075095417027 500,0014 939,1014 939,100,000,000,000,000,00
75075095421041 879,008 872,656 757,452 115,200,000,000,000,00
7507509542601 200,00249,18249,180,000,000,000,000,00
7507509542801 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095430016 568,0010 538,5010 415,50123,000,000,000,000,00
750750954410150,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509544405 000,003 823,003 823,000,000,000,000,000,00
75075095606018 000,000,000,000,000,000,000,000,00
75075095139525300 697,00159 767,41115 476,112 369,200,000,000,000,00
751751014110430,00214,89214,890,000,000,000,000,00
75175101412061,0030,6330,630,000,000,000,000,00
7517510141702 500,001 250,001 250,000,000,000,000,000,00
751751014210160,0080,0080,000,000,000,000,000,00
751751014300180,0090,0090,000,000,000,000,000,00
75175101967623 331,001 665,521 665,520,000,000,000,000,00
7547541230304 830,004 363,754 363,750,000,000,000,000,00
75475412421010 600,006 906,646 113,29793,350,000,000,000,00
754754124260600,00300,00300,000,000,000,000,000,00
75475412427010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7547541242801 450,00520,00520,000,000,000,000,000,00
7547541243003 600,00648,35648,350,000,000,000,000,00
754754124370920,00223,77223,770,000,000,000,000,00
7547541244303 000,002 214,002 214,000,000,000,000,000,00
7547541210931635 000,0015 176,5114 383,16793,350,000,000,000,00
7577570281102 200 000,001 178 395,641 178 395,640,000,000,000,000,00
75775702845692 200 000,001 178 395,641 178 395,640,000,000,000,000,00
758758184810276 260,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386276 260,000,000,000,000,000,000,000,00
801801013020500 000,00500 000,00247 350,0411 517,080,000,000,000,00
8018010140105 691 169,005 691 169,002 712 622,83134 737,360,000,000,000,00
801801014040402 005,00402 005,00402 003,170,000,000,000,000,00
8018010141101 145 000,001 145 000,00541 232,5474 672,190,000,000,000,00
801801014120163 500,00163 500,0068 527,7810 460,150,000,000,000,00
801801014170100 005,00100 005,0052 701,30836,080,000,000,000,00
801801014210960 989,00960 989,00441 883,773 837,210,000,000,000,00
8018010142208 000,008 000,000,000,000,000,000,000,00
80180101424020 000,0020 000,008 680,180,000,000,000,000,00
801801014260360 000,00360 000,00240 567,590,000,000,000,000,00
801801014270130 000,00130 000,007 613,701 033,200,000,000,000,00
8018010142807 100,007 100,00825,000,000,000,000,000,00
801801014300976 000,00976 000,00500 002,770,000,000,000,000,00
8018010143508 170,008 170,002 680,440,000,000,000,000,00
80180101436016 000,0016 000,006 390,120,000,000,000,000,00
80180101437013 000,0013 000,004 302,870,000,000,000,000,00
80180101441021 100,0021 100,0012 031,9390,000,000,000,000,00
80180101443019 180,0019 180,003 292,640,000,000,000,000,00
801801014440389 821,00389 821,000,000,000,000,000,000,00
8018010147002 500,002 500,00299,000,000,000,000,000,00
801801016050166 515,0076 629,0076 629,000,000,000,000,000,00
80180101606015 200,0015 200,0015 200,000,000,000,000,000,00
8018010117732211 115 254,0011 025 368,005 344 836,67237 183,270,000,000,000,00
80180103302040 000,0040 000,0018 943,44887,900,000,000,000,00
801801034010560 647,00560 647,00228 716,6710 537,080,000,000,000,00
80180103404032 168,0032 168,0032 165,810,000,000,000,000,00
801801034110108 200,00108 200,0045 967,434 931,070,000,000,000,00
80180103412016 020,0016 020,005 254,77803,510,000,000,000,00
80180103421010 000,0010 000,0068,380,000,000,000,000,00
8018010342402 000,002 000,00709,300,000,000,000,000,00
80180103444031 185,0031 185,000,000,000,000,000,000,00
80180103113094800 220,00800 220,00331 825,8017 159,560,000,000,000,00
8018010423101 300 000,001 300 000,00594 381,89145 999,210,000,000,000,00
8018010425401 123 880,001 123 880,00373 068,830,000,000,000,000,00
80180104291712 150,0012 149,6812 149,680,000,000,000,000,00
801801043020130 000,00130 000,0055 721,802 639,400,000,000,000,00
8018010440101 788 135,001 788 135,00801 909,5837 400,370,000,000,000,00
801801044040125 028,00125 028,00125 027,490,000,000,000,000,00
801801044110355 000,00355 000,00161 162,0722 221,160,000,000,000,00
80180104412051 000,0051 000,0019 516,832 890,860,000,000,000,00
80180104417015 000,0015 000,004 248,92129,020,000,000,000,00
801801044210145 000,00145 000,0053 367,010,000,000,000,000,00
8018010442201 300,001 300,000,000,000,000,000,000,00
80180104424015 000,0015 000,004 115,330,000,000,000,000,00
801801044260180 000,00180 000,0075 274,290,000,000,000,000,00
80180104427015 000,0015 000,00473,550,000,000,000,000,00
8018010442802 660,002 660,00496,000,000,000,000,000,00
801801044300130 000,00130 000,0070 942,490,000,000,000,000,00
8018010443504 200,004 200,001 223,700,000,000,000,000,00
8018010443605 000,005 000,002 351,490,000,000,000,000,00
8018010443705 300,005 300,002 523,340,000,000,000,000,00
8018010444108 300,008 300,002 608,2370,000,000,000,000,00
8018010444305 000,005 000,00553,570,000,000,000,000,00
801801044440103 837,00103 837,000,000,000,000,000,000,00
8018010447001 000,001 000,00299,000,000,000,000,000,00
801801041729825 521 790,005 521 789,682 361 415,09211 350,020,000,000,000,00
801801103020300 000,00300 000,00136 440,666 418,370,000,000,000,00
8018011040103 194 904,003 194 904,001 590 754,2380 463,590,000,000,000,00
801801104040250 831,00250 831,00250 430,670,000,000,000,000,00
801801104110640 000,00640 000,00333 005,3442 959,900,000,000,000,00
801801104117200,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110412091 000,0091 000,0040 358,176 317,900,000,000,000,00
80180110412730,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011041708 000,008 000,005 081,00162,860,000,000,000,00
8018011041772 400,001 400,001 400,000,000,000,000,000,00
801801104210150 000,00150 000,0039 200,690,000,000,000,000,00
8018011042172 884,001 321,981 321,980,000,000,000,000,00
8018011042276 000,002 751,142 751,140,000,000,000,000,00
8018011042407 000,007 000,003 570,000,000,000,000,000,00
801801104260250 000,00250 000,00170 673,520,000,000,000,000,00
80180110427060 000,0060 000,000,000,000,000,000,000,00
8018011042802 600,002 600,00166,000,000,000,000,000,00
80180110430080 000,0080 000,0045 915,900,000,000,000,000,00
80180110430717 000,0011 303,2111 303,210,000,000,000,000,00
8018011043502 600,002 600,00211,400,000,000,000,000,00
8018011043602 500,002 500,00795,290,000,000,000,000,00
8018011043703 800,003 800,001 923,990,000,000,000,000,00
8018011044106 000,006 000,003 721,6245,000,000,000,000,00
8018011044305 850,005 850,001 007,950,000,000,000,000,00
801801104440179 665,00179 665,000,000,000,000,000,000,00
8018011047001 000,001 000,000,000,000,000,000,000,00
801801101861735 264 264,005 252 526,332 640 032,76136 367,620,000,000,000,00
8018011330203 500,003 500,001 321,590,000,000,000,000,00
801801134010291 864,00291 864,00118 164,035 959,060,000,000,000,00
80180113404018 814,0018 814,0018 813,070,000,000,000,000,00
80180113411056 000,0056 000,0024 414,934 049,090,000,000,000,00
8018011341207 800,007 800,002 588,91438,500,000,000,000,00
80180113417047 750,0047 750,0024 465,121 258,520,000,000,000,00
801801134210135 000,00135 000,0079 212,850,000,000,000,000,00
80180113426012 100,0012 100,001 191,820,000,000,000,000,00
80180113427060 000,0060 000,0026 326,380,000,000,000,000,00
801801134280300,00300,000,000,000,000,000,000,00
801801134300180 000,00180 000,00152 073,900,000,000,000,000,00
8018011343605 000,005 000,002 042,610,000,000,000,000,00
8018011344101 400,001 400,00128,000,000,000,000,000,00
80180113443021 000,0021 000,0010 351,000,000,000,000,000,00
8018011344408 022,008 022,000,000,000,000,000,000,00
8018011347002 300,002 300,000,000,000,000,000,000,00
801801136060250 000,00250 000,0034 500,00198 708,000,000,000,000,00
801801131541041 100 850,001 100 850,00495 594,21210 413,170,000,000,000,00
8018011430204 000,004 000,001 536,110,000,000,000,000,00
801801144010459 543,00459 543,00214 086,2010 082,930,000,000,000,00
80180114404032 835,0032 835,0032 834,460,000,000,000,000,00
80180114411087 000,0087 000,0043 723,425 692,880,000,000,000,00
80180114412013 000,0013 000,005 023,16667,050,000,000,000,00
80180114417040 000,0040 000,004 503,60153,200,000,000,000,00
80180114421036 000,0036 000,0017 834,600,000,000,000,000,00
80180114427020 000,0020 000,004 667,850,000,000,000,000,00
801801144280500,00500,00209,000,000,000,000,000,00
80180114430015 000,0015 000,008 089,690,000,000,000,000,00
8018011443508 000,008 000,003 140,460,000,000,000,000,00
8018011443607 500,007 500,003 276,330,000,000,000,000,00
8018011443704 500,004 500,002 059,160,000,000,000,000,00
8018011444108 700,008 700,003 348,1183,000,000,000,000,00
8018011444305 000,005 000,000,000,000,000,000,000,00
80180114444010 622,0010 622,000,000,000,000,000,000,00
8018011447007 000,007 000,002 776,000,000,000,000,000,00
80180114152505759 200,00759 200,00347 108,1516 679,060,000,000,000,00
801801464700100 000,00100 000,0015 137,050,000,000,000,000,00
8018014685647100 000,00100 000,0015 137,050,000,000,000,000,00
801801484220295 000,00295 000,00128 362,291 744,480,000,000,000,00
8018014885169295 000,00295 000,00128 362,291 744,480,000,000,000,00
8018019543008 897,008 897,008 897,000,000,000,000,000,00
80180195852968 897,008 897,008 897,000,000,000,000,000,00
8518512141709 800,00160,0096,6363,370,000,000,000,00
851851214210100,000,000,000,000,000,000,000,00
85185121428010 000,006 267,006 267,000,000,000,000,000,00
851851214300100,000,700,700,000,000,000,000,00
8518512110293220 000,006 427,706 364,3363,370,000,000,000,00
8518515342102 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85185153430013 000,001 200,001 200,000,000,000,000,000,00
851851539451415 000,001 200,001 200,000,000,000,000,000,00
85185154401035 000,0027 956,7112 658,591 480,900,000,000,000,00
8518515440402 500,002 151,412 151,410,000,000,000,000,00
8518515441106 500,005 256,881 913,59933,960,000,000,000,00
8518515441201 000,00737,65310,9790,890,000,000,000,00
85185154417095 950,0032 964,6331 591,23613,400,000,000,000,00
85185154421021 800,009 341,777 535,371 806,400,000,000,000,00
8518515442208 650,001 521,141 521,140,000,000,000,000,00
85185154426025 000,0011 737,6411 737,640,000,000,000,000,00
85185154427020 000,006 686,636 686,630,000,000,000,000,00
851851544280200,00115,50115,500,000,000,000,000,00
85185154430039 500,0019 749,3219 749,320,000,000,000,000,00
8518515443501 000,00266,22266,220,000,000,000,000,00
851851544360100,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515443704 000,001 142,211 142,210,000,000,000,000,00
8518515444101 500,00450,35431,3519,000,000,000,000,00
8518515444301 000,00323,00323,000,000,000,000,000,00
8518515444401 200,00820,45820,450,000,000,000,000,00
851851544700100,0060,0060,000,000,000,000,000,00
85185154163055265 000,00121 281,5199 014,624 944,550,000,000,000,00
8518519542101 500,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195902561 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852024430177 915,00151 286,2071 645,010,000,000,000,000,00
8528520290484177 915,00151 286,2071 645,010,000,000,000,000,00
852852033020837,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034010298 300,00291 807,82132 027,412 401,100,000,000,000,00
85285203404021 606,0020 835,6020 834,980,000,000,000,000,00
85285203411058 156,0056 570,2226 380,731 664,400,000,000,000,00
8528520341206 600,006 566,912 787,4258,870,000,000,000,00
85285203417023 150,003 328,403 148,6135,790,000,000,000,00
85285203421023 850,0010 316,399 577,16739,230,000,000,000,00
85285203422016 850,005 135,035 135,030,000,000,000,000,00
85285203426045 000,0024 117,3521 454,002 663,350,000,000,000,00
8528520342703 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852034280500,00222,00222,000,000,000,000,000,00
85285203430035 807,0014 448,1214 408,1240,000,000,000,000,00
852852034350600,00266,22266,220,000,000,000,000,00
852852034360400,00110,00110,000,000,000,000,000,00
8528520343703 500,001 414,021 414,020,000,000,000,000,00
8528520344102 500,001 258,581 258,580,000,000,000,000,00
85285203443036 350,0011 404,149 916,981 487,160,000,000,000,00
85285203444011 590,009 164,279 164,270,000,000,000,000,00
8528520347001 530,001 350,001 350,000,000,000,000,000,00
85285203166125590 626,00458 315,07259 455,539 089,900,000,000,000,00
852852054170500,00225,00189,7535,250,000,000,000,00
8528520542101 100,00502,04502,040,000,000,000,000,00
8528520542601 500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520543008 500,006 356,406 356,400,000,000,000,000,00
852852054700600,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520510769712 200,007 083,447 048,1935,250,000,000,000,00
85285206401015 100,0015 100,001 614,92600,870,000,000,000,00
8528520641102 633,002 633,000,00386,880,000,000,000,00
852852064120373,00373,000,0054,290,000,000,000,00
8528520642101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852064260300,000,000,000,000,000,000,000,00
852852064280500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520643001 500,009,799,790,000,000,000,000,00
8528520643701 500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852064410500,0096,9496,940,000,000,000,000,00
852852064700300,00200,00200,000,000,000,000,000,00
8528520612882823 706,0018 412,731 921,651 042,040,000,000,000,00
852852123020287,00287,00287,000,000,000,000,000,00
8528521231103 888 827,003 375 631,992 053 357,230,000,000,000,000,00
85285212401097 800,0069 690,5933 909,731 465,780,000,000,000,00
8528521240406 200,006 197,476 197,470,000,000,000,000,00
85285212411019 000,0013 739,527 267,59861,980,000,000,000,00
8528521241202 800,001 906,30914,20120,950,000,000,000,00
8528521241707 600,006 230,336 230,320,000,000,000,000,00
8528521242105 000,003 331,673 331,670,000,000,000,000,00
8528521242603 000,002 210,061 897,08312,980,000,000,000,00
852852124270500,000,000,000,000,000,000,000,00
852852124280100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285212430014 240,0011 247,3411 187,0460,300,000,000,000,00
8528521243703 000,002 395,232 395,230,000,000,000,000,00
8528521244402 200,002 116,762 116,760,000,000,000,000,00
8528521247001 000,00648,00648,000,000,000,000,000,00
852852121474744 051 554,003 495 632,262 129 739,322 821,990,000,000,000,00
85285213413020 300,0017 256,8010 615,900,000,000,000,000,00
852852139019520 300,0017 256,8010 615,900,000,000,000,000,00
852852143110302 045,00169 938,85152 602,80760,000,000,000,000,00
852852144110500,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286302 545,00169 938,85152 602,80760,000,000,000,000,00
852852153110351 000,00182 688,77182 688,770,000,000,000,000,00
8528521589177351 000,00182 688,77182 688,770,000,000,000,000,00
85285216311050 457,0050 457,0048 423,39300,000,000,000,000,00
852852168917850 457,0050 457,0048 423,39300,000,000,000,000,00
8528521930202 000,00583,34583,340,000,000,000,000,00
852852194010822 100,00788 573,86380 488,5620 826,970,000,000,000,00
85285219404067 200,0067 132,9367 016,930,000,000,000,000,00
852852194110153 000,00149 606,3569 058,7212 764,470,000,000,000,00
85285219412022 000,0020 964,679 312,291 689,470,000,000,000,00
8528521941708 500,003 213,003 213,000,000,000,000,000,00
85285219421025 300,0017 770,0117 529,56240,450,000,000,000,00
85285219426015 000,009 731,048 621,401 109,640,000,000,000,00
85285219427016 000,0014 969,9414 969,940,000,000,000,000,00
8528521942802 650,001 172,001 172,000,000,000,000,000,00
85285219430044 950,0020 062,6319 769,39265,440,000,000,000,00
8528521943501 000,00361,62361,620,000,000,000,000,00
852852194360200,00100,00100,000,000,000,000,000,00
85285219437015 000,006 548,946 548,940,000,000,000,000,00
852852194390500,00492,00492,000,000,000,000,000,00
85285219441015 000,006 381,736 381,730,000,000,000,000,00
8528521944302 000,001 200,891 200,890,000,000,000,000,00
85285219444020 000,0017 357,3217 357,320,000,000,000,000,00
8528521947002 200,001 399,001 399,000,000,000,000,000,00
85285219606014 000,0012 790,0112 790,010,000,000,000,000,00
852852191723711 248 600,001 140 411,28638 366,6436 896,440,000,000,000,00
85285228417025 889,0016 080,3110 703,02319,080,000,000,000,00
8528522843006 211,004 738,204 738,200,000,000,000,000,00
852852289455032 100,0020 818,5115 441,22319,080,000,000,000,00
852852953020200,000,000,000,000,000,000,000,00
852852953110437 017,00332 200,68254 619,684 825,150,000,000,000,00
85285295401027 660,0022 780,5212 543,53429,370,000,000,000,00
8528529540402 100,002 066,332 066,330,000,000,000,000,00
8528529541105 200,004 338,263 402,03288,090,000,000,000,00
852852954120700,00689,60267,1240,430,000,000,000,00
85285295421011 900,005 203,755 203,750,000,000,000,000,00
8528529542605 500,002 937,212 937,210,000,000,000,000,00
8528529542703 400,001 331,721 331,720,000,000,000,000,00
85285295430033 194,009 308,269 308,260,000,000,000,000,00
852852954360540,0050,0050,000,000,000,000,000,00
852852954370700,00287,82287,820,000,000,000,000,00
85285295443022 933,005 440,275 440,270,000,000,000,000,00
8528529544401 100,001 100,001 100,000,000,000,000,000,00
852852954700100,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295605012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295153947564 244,00387 734,42298 557,725 583,040,000,000,000,00
85385305231026 000,0026 000,0010 584,000,000,000,000,000,00
8538530530201 500,001 500,001 500,000,000,000,000,000,00
853853054010465 540,00465 540,00238 281,8311 326,950,000,000,000,00
853853054017190 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305401961 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305404023 844,0023 844,0023 843,280,000,000,000,000,00
85385305411087 901,0087 901,0046 189,697 431,150,000,000,000,00
85385305411733 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305411910 651,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305412011 751,0011 751,006 422,511 013,330,000,000,000,00
8538530541274 700,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530541291 901,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305417096 980,0096 980,0024 943,44666,350,000,000,000,00
85385305417759 539,000,000,000,000,000,000,000,00
853853054210117 840,00117 840,0052 760,150,000,000,000,000,00
853853054217100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305422090 810,0090 810,0024 498,570,000,000,000,000,00
85385305422728 380,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305422914 190,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530542405 000,005 000,002 296,300,000,000,000,000,00
85385305426043 500,0043 500,006 761,660,000,000,000,000,00
8538530542677 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530542801 521,001 521,001 334,500,000,000,000,000,00
8538530542871 800,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305430093 398,0093 398,0050 021,620,000,000,000,000,00
853853054307117 840,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530543503 000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
8538530543603 000,003 000,00929,210,000,000,000,000,00
8538530544102 500,002 500,001 177,230,000,000,000,000,00
8538530544305 000,005 000,00201,400,000,000,000,000,00
85385305444019 691,0019 691,000,000,000,000,000,000,00
8538530547001 500,001 500,00958,000,000,000,000,000,00
853853056050100 000,0098 640,7298 640,720,000,000,000,000,00
853853052244271 830 277,001 198 916,72594 344,1120 437,780,000,000,000,00
853853112510175 000,00133 453,00133 453,000,000,000,000,000,00
8538531188674175 000,00133 453,00133 453,000,000,000,000,000,00
85385395311910 580,003 200,003 200,000,000,000,000,000,00
85385395401721 186,0012 426,3211 799,18627,140,000,000,000,00
8538539540191 121,00657,88624,6633,220,000,000,000,00
853853954117159,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539541199,000,000,000,000,000,000,000,00
8538539541775 698,002 279,331 923,18356,150,000,000,000,00
853853954179302,00120,67101,8218,850,000,000,000,00
85385395421712 346,003 476,443 476,440,000,000,000,000,00
853853954219654,00184,05184,050,000,000,000,000,00
85385395430756 018,009 528,659 528,650,000,000,000,000,00
8538539543094 172,00504,49504,490,000,000,000,000,00
85385395131047112 245,0032 377,8331 342,471 035,360,000,000,000,00
85485401302062 832,0062 832,0030 032,301 560,820,000,000,000,00
854854014010619 491,00619 491,00301 140,4815 580,550,000,000,000,00
85485401404042 001,0042 001,0041 999,040,000,000,000,000,00
854854014110125 000,00125 000,0060 063,479 846,340,000,000,000,00
85485401412018 000,0018 000,007 433,241 264,520,000,000,000,00
85485401421011 000,0011 000,00696,050,000,000,000,000,00
8548540142402 000,002 000,00672,210,000,000,000,000,00
85485401444048 008,0048 008,000,000,000,000,000,000,00
85485401118445928 332,00928 332,00442 036,7928 252,230,000,000,000,00
85485415324050 900,0050 900,0050 500,000,000,000,000,000,00
85485415326061 924,0061 924,0038 872,310,000,000,000,000,00
8548541592769112 824,00112 824,0089 372,310,000,000,000,000,00
90090001426018 500,0011 029,0410 661,55367,490,000,000,000,00
9009000160501 370 978,00852 283,18841 799,552 641 592,190,000,000,000,00
9009000160572 099 092,000,000,000,000,000,000,000,00
900900016059300 000,000,000,000,000,000,000,000,00
900900011133273 788 570,00863 312,22852 461,102 641 959,680,000,000,000,00
900900024300980 000,0056 324,5050 836,595 487,910,000,000,000,00
9009000295202980 000,0056 324,5050 836,595 487,910,000,000,000,00
900900154260850 000,00384 685,19115 359,57269 325,620,000,000,000,00
900900154300352 000,00169 949,20169 949,200,000,000,000,000,00
900900156050140 550,000,000,000,000,000,000,000,00
900900151055251 342 550,00554 634,39285 308,77269 325,620,000,000,000,00
90090019421081 000,0035 414,4235 414,420,000,000,000,000,00
90090019430020 000,002 096,261 784,31311,950,000,000,000,00
9009001999429101 000,0037 510,6837 198,73311,950,000,000,000,00
90090095231047 000,0017 600,0017 600,000,000,000,000,000,00
900900954300145 000,0021 674,9021 566,90108,000,000,000,000,00
90090095605015 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095103655207 000,0039 274,9039 166,90108,000,000,000,000,00
921921092480993 754,00475 000,00475 000,000,000,000,000,000,00
9219210942401 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9219210942602 500,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109104010997 254,00475 000,00475 000,000,000,000,000,000,00
92192195421023 797,000,000,000,000,000,000,000,00
921921954260300,000,000,000,000,000,000,000,00
9219219543007 200,000,000,000,000,000,000,000,00
92192195606013 000,0012 999,8712 999,870,000,000,000,000,00
9219219511194644 297,0012 999,8712 999,870,000,000,000,000,00
9269260130201 650,001 650,00576,180,000,000,000,000,00
926926014010161 404,00161 404,0072 088,223 278,030,000,000,000,00
92692601404011 570,0011 570,0011 569,660,000,000,000,000,00
92692601411040 300,0040 300,0018 035,612 952,030,000,000,000,00
9269260141205 800,005 800,002 423,58380,080,000,000,000,00
92692601417056 230,0056 230,0039 002,692 576,510,000,000,000,00
92692601421060 800,0059 261,9351 521,481 461,930,000,000,000,00
9269260142201 000,001 000,000,000,000,000,000,000,00
92692601426050 000,0049 214,1319 834,760,000,000,000,000,00
9269260142702 000,002 000,00261,30944,420,000,000,000,00
9269260142801 000,001 000,0080,000,000,000,000,000,00
92692601430054 500,0054 500,0025 333,850,000,000,000,000,00
9269260143608 000,008 000,003 725,660,000,000,000,000,00
9269260144108 100,008 100,003 420,81113,000,000,000,000,00
9269260144308 000,008 000,000,000,000,000,000,000,00
9269260144405 196,005 196,000,000,000,000,000,000,00
926926016057210 000,00210 000,00210 000,000,000,000,000,000,00
926926016059286 000,00185 455,79185 455,790,000,000,000,000,00
92692601172293971 550,00868 681,85643 329,5911 706,000,000,000,000,00
926926052820168 500,00149 000,00106 000,000,000,000,000,000,00
9269260542105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92692605100561173 500,00149 000,00106 000,000,000,000,000,000,00
9269269541702 400,00120,00120,000,000,000,000,000,00
92692695421016 220,0010 453,6410 453,640,000,000,000,000,00
926926954260259,00258,39258,390,000,000,000,000,00
92692695430013 553,0013 552,8613 552,860,000,000,000,000,00
9269269511056132 432,0024 384,8924 384,890,000,000,000,000,00
Razem dział01058 861,0057 828,3757 828,370,000,000,000,000,00
Razem dział60013 587 112,0011 144 930,305 205 883,388 050 453,390,000,000,000,00
Razem dział7001 890 658,001 333 144,361 073 051,86884 851,800,000,000,000,00
Razem dział710221 560,00105 049,6194 648,7310 400,880,000,000,000,00
Razem dział7203 053 274,0077 200,3177 200,310,000,000,000,000,00
Razem dział7505 468 411,004 652 054,902 961 707,5721 640,990,000,000,000,00
Razem dział7513 331,001 665,521 665,520,000,000,000,000,00
Razem dział75435 000,0015 176,5114 383,16793,350,000,000,000,00
Razem dział7572 200 000,001 178 395,641 178 395,640,000,000,000,000,00
Razem dział758276 260,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział80124 965 475,0024 863 851,0111 673 209,02830 897,180,000,000,000,00
Razem dział851301 500,00128 909,21106 578,955 007,920,000,000,000,00
Razem dział8527 425 247,006 100 035,333 816 506,1456 847,740,000,000,000,00
Razem dział8532 117 522,001 364 747,55759 139,5821 473,140,000,000,000,00
Razem dział8541 041 156,001 041 156,00531 409,1028 252,230,000,000,000,00
Razem dział9006 419 120,001 551 056,691 264 972,092 917 193,160,000,000,000,00
Razem dział9211 041 551,00487 999,87487 999,870,000,000,000,000,00
Razem dział9261 177 482,001 042 066,74773 714,4811 706,000,000,000,000,00
RAZEM71 283 520,0055 145 267,9230 078 293,7712 839 517,780,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko samorządy województw

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-30s: wersja pierwotna (100, 853, 85311)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-30s półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wysyłać bez pisma przewodniego
SymboleKlasyfikacja budżetowa
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.samorządowego zakładu budżetowegodziałrozdział
123456789
0403012  10085385311
A.
kod pozycjiParagrafPrzychody
planwykonanie
10111213
G0830167 100,00108 381,36
G084064 990,0020 960,48
G092020,0022,41
G2510175 000,00133 453,00
I110 (Pokrycie amortyzacji)0,000,00
K100 (Inne zwiększenia)0,000,00
HRAZEM 91364407 110,00262 817,25
K110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)0,00-12 096,90
L190 Ogółem (H+K110)407 110,00250 720,35
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych
B.
kod pozycjiParagrafKoszty i inne obciążenia
planwykonanie
10111213
M4010235 386,00113 875,66
M404016 272,0016 271,58
M411045 500,0021 769,05
M4120700,00330,37
M417014 000,006 661,85
M421036 652,0018 367,44
M422010 000,006 452,74
M426011 228,009 915,78
M4280600,00600,00
M43009 870,006 600,12
M4350600,00273,30
M4360250,0094,95
M43703 000,00866,30
M4410300,000,00
M44301 700,001 432,00
M444016 112,008 001,70
M4500540,00540,00
M45303 750,00353,00
M4700650,00650,00
J100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)X0,00
I100 (Odpisy amortyzacji)0,000,00
P100 (Inne zmniejszenia)0,000,00
NRAZEM 168074407 110,00213 055,84
P110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)0,000,00
P120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)0,000,00
P130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)0,0068 138,29
S190 Ogółem (N+P110+P120+P130)407 110,00281 194,13
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
W010Środki pieniężne (w tym środki w kasie)3 791,0566 470,67
W020Należności netto 1)58,044 763,51
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należnosci niezapłaconych w terminie0,000,00
W030Pozostałe środki obrotowe4 509,580,00
W040Zobowiązania i inne rozliczenia20 455,573 095,89
W041
w tym
wobec inwestycji finansowanych z:
środków własnych
0,000,00
W042
dotacji
0,000,00
W043
środków z innych źródeł
0,000,00
W070Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)-12 096,9068 138,29
Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązańXX
W080Należności od pracowników0,000,00
W081Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług58,044 763,51
W090Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń0,000,00
W091Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne2 246,800,00
W092
w tym z tytułu:
składek na FUS
2 168,450,00
W093
składek na Fundusz Pracy
78,350,00
W094Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług0,000,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego
Kod poz.SymbolWyszczególnieniePlanWykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1011 1213
U100Wydatki inwestycyjne0,000,00
U200Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:XX
U201
- środki z lat ubiegłych
0,000,00
U202
- dotacje celowe
0,000,00
U203
- środki własne
0,000,00
U204
- inne środki
0,000,00
U300Zobowiązania dotyczące inwestycji:XX
U301
- na początek okresu sprawozdawczego
X0,00
U302
- na koniec okresu sprawozdawczego
X0,00
U303Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycjeX0,00
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego
Kod poz.SymbolWyszczególnienieZa poprzedni rok budżetowyZa okres sprawozdawczy
1011 1213
Z100Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00
Z101Wpłata nadwyżki środków obrotowych0,000,00
Z102Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych31 788,620,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s
W części C sprawozdania dane ujęte w stanie na początek okresu sprawozdawczego nie będą zgodne ze stanem na koniec okresu sprawozdawczego sprawozdania Rb-30s za 2012 rok. Powyższe wynika z przeanalizowania przez ZAZ kosztów zaksięgowanych w księgach rachunkowych i złożenia korekty powyższego sprawozdania po zatwierdzeniu i sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-34s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-34s
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa 1) 2)
Nazwa powiatu / związku 1) 2)
Nazwa gminy / związku 1) 2)
Symbole
woj.powiatgminatyp gm.związek jsttyp zw.
123456
0403012  
A.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafDochody
planwykonanie
91011121314
G801801010690400,000,00
G80180101075065 000,0042 773,20
G80180101083040 000,0029 812,50
G801801010920150,006,32
G80180101096012 950,0011 145,00
G8018010109708 000,006 267,00
G8018010407502 000,000,00
G8018010408301 000,000,00
G80180104092050,000,67
G8018010409603 950,003 295,00
G8018010409701 000,000,00
G80180110075017 000,007 940,00
G80180110083024 900,0014 076,20
G801801100920100,001,42
G8018011009602 000,00500,00
G80180110097015 000,0016 169,00
HRAZEM 1308472193 500,00131 986,31
K150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)0,000,00
L190 Ogółem (H+K150)193 500,00131 986,31
1) niepotrzebne skreślić
2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
B.
Kod pozycjiDziałRozdziałParagrafWydatki
planwykonanie
91011121314
M8018010141102 900,00114,57
M801801014120400,0016,41
M80180101417016 000,004 100,00
M80180101421038 800,0016 973,54
M80180101422026 000,0019 727,70
M8018010142404 500,001 209,59
M8018010142702 000,000,00
M80180101430035 100,0023 039,77
M801801014410100,000,00
M801801014430700,00264,00
M801801044110300,000,00
M80180104412040,000,00
M8018010441701 500,000,00
M8018010442102 000,00100,00
M8018010442201 660,000,00
M8018010442401 000,000,00
M8018010443001 500,00308,26
M801801104110800,000,00
M801801104120125,000,00
M8018011041705 000,00530,00
M80180110421015 000,001 751,15
M80180110422013 000,005 485,83
M8018011042404 000,000,00
M80180110430020 825,0014 541,65
M801801104430250,007,16
NRAZEM 2128293193 500,0088 169,63
P150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)0,0043 816,68
S190 Ogółem (N+P150)193 500,00131 986,31
C.
Kod pozycjiSymbolWyszczególnienieStan na początek okresu sprawozdawczegoStan na koniec okresu sprawozdawczego
1112 1314
W020Należności netto 1)5 380,5010 453,10
W021Kwota odpisu aktualizującego należności0,000,00
W022Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie0,000,00
W040Zobowiązania0,000,00
1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34s

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-N: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budż.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+15)dłużnicy krajowidłużnicy zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupy IIIgrupy IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe podmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
N1papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2pożyczki (N2.1+N2.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N2.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
316 889,20316 889,207 063,440,000,007 063,440,000,00309 825,760,000,000,000,000,000,000,00
N3.1gotówka
7 063,447 063,447 063,440,000,007 063,440,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N3.2depozyty na żądanie
309 825,76309 825,760,000,000,000,000,000,00309 825,760,000,000,000,000,000,000,00
N3.3depozyty terminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4należności wymagalne (N4.1+N4.2)
3 945 151,883 945 151,880,000,000,000,000,000,000,000,00532 233,293 412 918,590,000,000,000,00
N4.1z tytułu dostaw towarów i usług
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N4.2pozostałe
3 945 151,883 945 151,880,000,000,000,000,000,000,000,00532 233,293 412 918,590,000,000,000,00
N5pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
7 745 222,027 745 222,021 134 060,031 134 035,000,0025,030,000,000,000,004 292 426,262 318 735,730,000,000,000,00
N5.1z tytułu dostaw towarów i usług
25,0325,0325,030,000,0025,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
N5.2z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.
7 339 587,187 339 587,181 134 035,001 134 035,000,000,000,000,000,000,004 292 426,261 913 125,920,000,000,000,00
N5.3z tytułu innych niż wymienione powyżej.
405 609,81405 609,810,000,000,000,000,000,000,000,000,00405 609,810,000,000,000,00
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnieniekwota należności ogółem (kol.3+8)dłużnicy
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
B1należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B2odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
0,000,000,000,000,000,000,00
B3wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
0,000,000,000,000,000,000,00
B4kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
0,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-NDS: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE1)
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WyszczególnieniePlan (po zmianach)Wykonanie od początku roku
123
A.DOCHODY (A1+A2)68 683 520,0031 113 730,99
A1.Dochody bieżące60 699 521,0030 259 054,01
A2.Dochody majątkowe7 983 999,00854 676,98
B.WYDATKI (B1+B2)71 283 520,0030 078 293,77
B1.Wydatki bieżące51 849 150,0025 036 364,99
B2.Wydatki majątkowe19 434 370,005 041 928,78
C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)-2 600 000,001 035 437,22
D.FINANSOWANIE (D1-D2)2 600 000,00-812 645,01
D1.Przychody ogółem
z tego:
8 841 632,072 121 360,56
D11.kredyty i pożyczki
w tym:
8 841 632,072 121 360,56
D111.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D12.spłata pożyczek udzielonych0,000,00
D13.nadwyżka z lat ubiegłych
w tym:
0,000,00
D131.srodki na pokrycie deficytu0,000,00
D14.papiery wartościowe
w tym:
0,000,00
D141.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D15.obligacje jednostek samorządowych oraz z wiązków komunalych
w tym:
0,000,00
D151.na realizację programów i projektow realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D16.prywatyzacja majątku jst0,000,00
D17.inne źródła
w tym:
0,000,00
D171.środki na pokrycie deficytu0,000,00
D2.Rozchody ogółem
z tego:
6 241 632,072 934 005,57
D21.wpłaty kredytow i pożyczek
w tym:
6 241 632,072 934 005,57
D211.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D22.pożyczki (udzielone)0,000,00
D23.wykup papierów wartościowych
w tym:
0,000,00
D231.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D24.wykup obligacji samorządowych
w tym:
0,000,00
D241.na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych0,000,00
D25.inne cele0,000,00
1)Niepotrzebne skreślić
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

główny księgowy
2013-07-19

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-Z: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym wykonawczej / państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)
a)sprawozdanie jednostkowe b)sprawozdanie zbiorcze c)sprawozdanie łączne 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.Grupaczęść budz.
0403012    
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
A. Zobowiązania według tytułów dłużnych
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)wierzyciele krajowiwierzyciele zagraniczni
ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVbank centralnybankipozostałe krajowe instytucje finansoweprzedsiębiorstwa niefinansowegospodarstwa domoweinstytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychogółem (kol. 16+17)podmioty należące do strefy europozostałe przedmioty zagraniczne
1234567891011121314151617
EZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)
35 594 408,5735 594 408,571 399 281,090,000,001 399 281,090,000,0029 839 452,110,004 355 675,370,000,000,000,000,00
E1papiery wartościowe (E1.1+E1.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.1krótkoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E1.2długoterminowe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)
35 594 408,5735 594 408,571 399 281,090,000,001 399 281,090,000,0029 839 452,110,004 355 675,370,000,000,000,000,00
E2.1krótkoterminowe
2 000 000,002 000 000,000,000,000,000,000,000,002 000 000,000,000,000,000,000,000,000,00
E2.2długoterminowe
33 594 408,5733 594 408,571 399 281,090,000,001 399 281,090,000,0027 839 452,110,004 355 675,370,000,000,000,000,00
E3przyjęte depozyty
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.1z tytułu dostaw towarów i usług
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
E4.2pozostałe
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
B. Poręczenia i gwarancje
Wyszczególnieniekwota zadłużenia ogółem (kol.3+8)wierzyciele
podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)grupa Igrupa IIgrupa IIIgrupa IVpozostałe podmioty
12345678
F1wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
0,000,000,000,000,000,000,00
F2wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego
0,000,000,000,000,000,000,00
F3wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym
0,000,000,000,000,000,000,00
C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.Wyszczególnieniez budżetu państwa ogółemw tym:z innych źródeł ogółemw tym:
długoterminowedługoterminowe
123456
Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: 0,000,000,000,00
na współfinansowanie (udział własny)0,000,000,000,00
D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych
Lp.Zadania bieżąceZadania inwestycyjne
wartość nominalnadata zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)wartość nominalnadata zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
123456789
E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego
Wyszczególnieniekwota zobowiązań ogółem (kol.3+4)odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnychodsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1234
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
1) niepotrzebne skreślić

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Jednostka BIAŁE BŁOTA (JB)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 5. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
RAZEM0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2013-07-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
000531430
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)