Raport: 2015 IV Kwartał
Dołączone podpisy elektroniczne

Powrót do listy
IV kwartał 2015r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. GMINA BIAŁE BŁOTA (JB)
 3. Gminne Przedszkole Białe Błota (WRSJO)
 4. ORGAN (ORG)
 5. Publiczne Gimnazjum Białe Błota (WRSJO)
 6. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a (WRSJO)
 7. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach (WRSJO)
 8. Zakład Aktwności Zawodowej (ZB, 100)
 9. Zespół Szkół im. Jana Pawła II (WRSJO)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie B-Skon, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie B-Wyk, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna
 6. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 7. Sprawozdanie Rb-27ZZ, wersja pierwotna (85/04)
 8. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 9. Sprawozdanie Rb-30s, wersja pierwotna (100, 853, 85311)
 10. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 11. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (11)
 12. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (85/04)
 13. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (11)
 14. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (85/04)
 15. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 16. Sprawozdanie Rb-NDS, wersja pierwotna
 17. Sprawozdanie Rb-PDP, wersja pierwotna
 18. Sprawozdanie Rb-ST, wersja pierwotna
 19. Sprawozdanie Rb-UN, wersja pierwotna
 20. Sprawozdanie Rb-UZ, wersja pierwotna
 21. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 22. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (11)
 23. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (85/04)
 24. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
BILANS JEDNOSTKOWY
sporządzony na dzień
31-12-2015
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
AAktywa trwałe
0,000,00
AFundusz
0,000,00
A.IWartości niematerialne i prawne
0,000,00
A.IFundusz jednostki
0,000,00
A.IIRzeczowe aktywa trwałe
0,000,00
A.IIWynik finansowy netto (+,-)
0,000,00
A.II.1Środki trwałe
0,000,00
A.II.1Zysk netto (+)
0,000,00
A.II.1.1Grunty
0,000,00
A.II.2Strata netto (-)
0,000,00
A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
0,000,00
A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)
0,000,00
A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny
0,000,00
A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)
0,000,00
A.II.1.4Środki transportu
0,000,00
A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek
0,000,00
A.II.1.5Inne środki trwałe
0,000,00
BPaństwowe fundusze celowe
0,000,00
A.II.2Środki trwałe w budowie (inwestycje)
0,000,00
CZobowiązania i rezerwy na zobowiązania
0,000,00
A.II.3Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
0,000,00
C.IZobowiązania długoterminowe
0,000,00
A.IIINależności długoterminowe
0,000,00
C.IIZobowiązania krótkoterminowe
0,000,00
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe
0,000,00
C.II.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
0,000,00
A.IV.1Akcje i udziały
0,000,00
C.II.2Zobowiązania wobec budżetów
0,000,00
A.IV.2Inne papiery wartościowe
0,000,00
C.II.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
0,000,00
A.IV.3Inne długoterminowe aktywa finansowe
0,000,00
C.II.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
0,000,00
A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek
0,000,00
C.II.5Pozostałe zobowiązania
0,000,00
BAktywa obrotowe
0,000,00
C.II.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów
0,000,00
B.IZapasy
0,000,00
C.II.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
0,000,00
B.I.1Materiały
0,000,00
C.IIIRezerwy na zobowiązania
0,000,00
B.I.2Półprodukty i produkty w toku
0,000,00
DFundusze specjalne
0,000,00
B.I.3Produkty gotowe
0,000,00
D.1Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
0,000,00
B.I.4Towary
0,000,00
D.2Inne fundusze
0,000,00
B.IINależności krótkoterminowe
0,000,00
ERozliczenia międzyokresowe
0,000,00
B.II.1Należności z tytułu dostaw i usług
0,000,00
E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów
0,000,00
B.II.2Należności od budżetów
0,000,00
E.IIInne rozliczenia międzyokresowe
0,000,00
B.II.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
0,000,00
0,000,00
B.II.4Pozostałe należności
0,000,00
0,000,00
B.II.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
0,000,00
0,000,00
B.IIIKrótkoterminowe aktywa finansowe
0,000,00
0,000,00
B.III.1Środki pieniężne w kasie
0,000,00
0,000,00
B.III.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych
0,000,00
0,000,00
B.III.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego
0,000,00
0,000,00
B.III.4Inne środki pieniężne
0,000,00
0,000,00
B.III.5Akcje lub udziały
0,000,00
0,000,00
B.III.6Inne papiery wartościowe
0,000,00
0,000,00
B.III.7Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0,000,00
0,000,00
B.IVRozliczenia międzyokresowe
0,000,00
0,000,00
Suma aktywów0,000,00Suma pasywów0,000,00
A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
SymbolOpisWartość
1
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
0,00
2
Umorzenie środków trwałych
0,00
3
Umorzenie pozostałych środków trwałych
0,00
4
Odpisy aktualizujące środki trwałe
0,00
5
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
0,00
6
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
0,00
7
Odpisy aktualizujące należności
0,00
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy
2016-02-04

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie B-Skon: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
SKONSOLIDOWANY BILANS
jednostki samorządu terytorialnego
sporządzony na dzień
31-12-2015
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
AAktywa stałe
0,000,00
AFundusz
0,000,00
A.IWartości niematerialne i prawne
0,000,00
A.IFundusze jednostek
0,000,00
A.IIWartość firmy jednostek podporządkowanych
0,000,00
A.IISkumulowany wynik (+,-)
0,000,00
A.IIIRzeczowe aktywa trwałę
0,000,00
A.IIIWynik budżetu (+,-)
0,000,00
A.III.1.1Grunty
0,000,00
A.IVWyniki finansowe roku bieżącego
0,000,00
A.III.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
0,000,00
A.IV.1.1Zysk netto
0,000,00
A.III.1.3Pozostałe środki trwałe
0,000,00
A.IV.1.2Strata netto (-)
0,000,00
A.III.1.4Inwestycje (środki trwałe w budowie)
0,000,00
A.VWyniki finansowe lat ubiegłych
0,000,00
A.III.1.5Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)
0,000,00
A.V.1.1Zysk netto
0,000,00
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe
0,000,00
A.V.1.2Strata netto (-)
0,000,00
A.IV.1.1Akcje i udziały
0,000,00
A.VIKapitały mniejszości
0,000,00
A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe
0,000,00
A.VIIPozostałe pozycje
0,000,00
A.IV.1.3Inne
0,000,00
BZobowiązania długoterminowe
0,000,00
A.VNależności finansowe długoterminowe
0,000,00
B.IZobowiązania finansowe długoterminowe
0,000,00
A.VIWartość mienia zlikwidowanych jednostek
0,000,00
B.IIPozostałe zobowiązania długoterminowe
0,000,00
BAktywa obrotowe
0,000,00
CZobowiązania krótko terminowe i fundusze socjalne
0,000,00
B.IZapasy
0,000,00
C.IZobowiązania finansowe krótkoterminowe
0,000,00
B.IINależności i roszczenia
0,000,00
C.IIPozostałe zobowiązania krótkoterminowe
0,000,00
B.IIINależności finansowe krótkoterminowe
0,000,00
C.IIIRezerwy na zobowiązania
0,000,00
B.IVŚrodki pieniężne
0,000,00
C.IVFundusze specjalne
0,000,00
B.VKrótkoterminowe papiery wartościowe
0,000,00
DRozliczenia międzyokresowe
0,000,00
CRozliczenia międzyokresowe
0,000,00
EUjemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
0,000,00
DInne aktywa
0,000,00
FInne pasywa
0,000,00
Suma aktywówNaNNaNSuma pasywówNaNNaN
Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Skon

główny księgowy
2016-02-04

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie B-Wyk: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
BILANS
z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego
sporządzony na dzień
31-12-2015
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
IŚrodki pieniężne
0,000,00
IZobowiązania
0,000,00
I.1Środki pieniężne
0,000,00
I.1Zobowiązania finansowe
0,000,00
I.1.1Środki pieniężne budżetu
0,000,00
I.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)
0,000,00
I.1.2Pozostałe środki pieniężne
0,000,00
I.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)
0,000,00
IINależności i rozliczenia
0,000,00
I.2Zobowiązania wobec budżetów
0,000,00
II.1Należności finansowe
0,000,00
I.3Pozostałe zobowiązania
0,000,00
II.1.1Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)
0,000,00
IIAktywa netto budżetu
0,000,00
II.1.2Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)
0,000,00
II.1Wynik wykonania budżetu (+,-)
0,000,00
II.2Należności od budżetów
0,000,00
II.1.1Nadwyżka budżetu (+)
0,000,00
II.3Pozostałe należności i rozliczenia
0,000,00
II.1.2Deficyt budżetu (-)
0,000,00
IIIInne aktywa
0,000,00
II.1.3Niewykonane wydatki (-)
0,000,00
0,000,00
II.2Wynik na operacjach niekasowych (+,-)
0,000,00
0,000,00
II.3Rezerwa na niewygasające wydatki
0,000,00
0,000,00
II.4Środki z prywatyzacji
0,000,00
0,000,00
II.5Skumulowany wynik budżetu (+,-)
0,000,00
0,000,00
IIIInne pasywa
0,000,00
Suma aktywów0,00NaNSuma pasywówNaNNaN
Informacje uzupełniające:
SymbolOpisWartość
1Udzielone gwarancje i poręczenia0,00
2Otrzymane gwarancje i poręczenia0,00
3Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu0,00
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Wyk

główny księgowy
2016-02-04

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień
31-12-2015
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Stan na koniec roku poprzedniegoStan na koniec roku bieżącego
A.Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
0,000,00
A.I.Przychody netto ze sprzedaży produktów
0,000,00
A.II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
0,000,00
A.III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,000,00
A.IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
0,000,00
A.V.Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
0,000,00
A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych
0,000,00
B.Koszty działalności operacyjnej
0,000,00
B.I.Amortyzacja
0,000,00
B.II.Zużycie materiałów i energii
0,000,00
B.III.Usługi obce
0,000,00
B.IV.Podatki i opłaty
0,000,00
B.V.Wynagrodzenia
0,000,00
B.VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
0,000,00
B.VII.Pozostałe koszty rodzajowe
0,000,00
B.VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów
0,000,00
B.IX.Inne świadczenia finansowane z budżetu
0,000,00
B.X.Pozostałe obciążenia
0,000,00
C.Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)
0,000,00
D.Pozostałe przychody operacyjne
0,000,00
D.I.Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych
0,000,00
D.II.Dotacje
0,000,00
D.III.Inne przychody operacyjne
0,000,00
E.Pozostałe koszty operacyjne
0,000,00
E.I.Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
0,000,00
E.II.Pozostałe koszty operacyjne
0,000,00
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
0,000,00
G.Przychody finansowe
0,000,00
G.I.Dywidendy i udziały w zyskach
0,000,00
G.II.Odsetki
0,000,00
G.III.Inne
0,000,00
H.Koszty finansowe
0,000,00
H.I.Odsetki
0,000,00
H.II.Inne
0,000,00
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)
0,000,00
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
0,000,00
J.I.Zyski nadzwyczajne
0,000,00
J.II.Straty nadzwyczajne
0,000,00
K.Zysk (strata) brutto (I +- J)
0,000,00
L.Podatek dochodowy
0,000,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych
0,000,00
N.Zysk (strata) netto (K - L - M)
0,000,00
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :
SymbolOpisWartość
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy
2016-02-04

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Zestawienie zmian w funduszu
sporządzony na dzień
31-12-2015
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Stan na koniec roku poprzedniegoStan na koniec roku bieżącego
I.Fundusz jednostki na początku okresu (BO)
0,000,00
I.1.Zwiększenie funduszu (z tytułu)
0,000,00
I.1.1.Zysk bilansowy za rok ubiegły
0,000,00
I.1.2.Zrealizowane wydatki budżetowe
0,000,00
I.1.3.Zrealizowane płatności ze środków europejskich
0,000,00
I.1.4.Środki na inwestycje
0,000,00
I.1.5.Aktualizacja wyceny środków trwałych
0,000,00
I.1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
0,000,00
I.1.7.Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
0,000,00
I.1.8.Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,000,00
I.1.9.Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
0,000,00
I.1.10.Inne zwiększenia
0,000,00
I.2.Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)
0,000,00
I.2.1.Strata za rok ubiegły
0,000,00
I.2.2.Zrealizowane dochody budżetowe
0,000,00
I.2.3.Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
0,000,00
I.2.4.Dotacje i środki na inwestycje
0,000,00
I.2.5.Aktualizacja wyceny środków trwałych
0,000,00
I.2.6.Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
0,000,00
I.2.7.Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek
0,000,00
I.2.8.Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,000,00
I.2.9.Inne zmniejszenia
0,000,00
II.Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
0,000,00
III.Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)
0,000,00
III.1.zysk netto (+)
0,000,00
III.2.strata netto (-)
0,000,00
IV.Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych
0,000,00
V.Fundusz (poz. II+,-III-IV)
0,000,00
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :
SymbolOpisWartość
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy
2016-02-04

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 606,002 005,370,002 005,372 005,370,000,000,000,000,000,000,00
01001095201060 541,0260 541,020,0060 541,0260 541,020,000,000,000,000,000,000,00
01001095386562 147,0262 546,390,0062 546,3962 546,390,000,000,000,000,000,000,00
60060016097011 257,0011 257,290,0011 257,2911 257,290,000,000,000,000,000,000,00
600600166337174 581,0074 581,000,0074 581,0074 581,000,000,000,000,000,000,000,00
6006001667923185 838,0085 838,290,0085 838,2985 838,290,000,000,000,000,000,000,00
700700050470185 000,00253 454,690,00203 237,54203 237,5450 816,9550 507,87599,800,000,000,000,00
700700050750255 000,00423 737,840,00413 340,19413 340,1911 199,1311 199,13801,480,000,000,000,00
70070005076064 695,0064 695,200,0064 695,2064 695,200,000,000,000,000,000,000,00
700700050770751 000,00958 893,710,00775 102,67775 102,67183 791,04143,330,000,000,000,000,00
70070005092010 000,0031 689,600,0014 475,7414 475,7417 213,8617 213,860,000,000,000,000,00
7007000509702,002,000,002,002,000,000,000,000,000,000,000,00
70070005753451 265 697,001 732 473,040,001 470 853,341 470 853,34263 020,9879 064,191 401,280,000,000,000,00
710710352020700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010238 300,00156 619,460,00156 619,46238 300,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236040,0029,450,0029,4529,450,000,000,000,000,000,000,00
7507501180131238 340,00156 648,910,00156 648,91238 329,450,000,000,000,000,000,000,00
75075023097054 392,3055 201,950,0055 201,9555 201,950,000,000,000,000,000,000,00
750750237674354 392,3055 201,950,0055 201,9555 201,950,000,000,000,000,000,000,00
7507507520072 235,502 235,500,002 235,502 235,500,000,000,000,000,000,000,00
75075075778322 235,502 235,500,002 235,502 235,500,000,000,000,000,000,000,00
7507509520080,005 052,160,005 052,165 052,160,000,000,000,000,000,000,00
7507509520090,00891,550,00891,55891,550,000,000,000,000,000,000,00
75075095798620,005 943,710,005 943,715 943,710,000,000,000,000,000,000,00
7517510120103 407,003 407,000,003 407,003 407,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778623 407,003 407,000,003 407,003 407,000,000,000,000,000,000,000,00
75175107201072 701,0072 701,000,0072 701,0072 701,000,000,000,000,000,000,000,00
751751077786872 701,0072 701,000,0072 701,0072 701,000,000,000,000,000,000,000,00
75175108201041 718,0041 078,000,0041 078,0041 078,000,000,000,000,000,000,000,00
751751087786941 718,0041 078,000,0041 078,0041 078,000,000,000,000,000,000,000,00
75175110201034 249,0033 969,000,0033 969,0033 969,000,000,000,000,000,000,000,00
751751107787134 249,0033 969,000,0033 969,0033 969,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035035 000,00182 654,470,0030 574,8730 574,87152 079,60142 018,430,000,000,000,000,00
756756010890100,00365,870,00365,87365,870,000,000,000,000,000,000,00
756756017759735 100,00183 020,340,0030 940,7430 940,74152 079,60142 018,430,000,000,000,000,00
7567561503109 300 000,009 746 992,600,009 117 410,429 117 410,42631 038,45631 038,451 456,272 250 714,000,000,000,00
75675615032020 000,0018 305,380,0017 237,6017 237,601 129,001 129,0061,223 786,000,000,000,00
756756150330111 500,00111 498,000,00111 498,00111 498,002,002,002,000,000,000,000,00
756756150340258 000,00432 272,600,00271 619,40271 619,40162 266,20162 266,201 613,00235 682,0010 300,000,000,00
756756150500566 132,86745 693,000,00400 692,02400 692,02345 000,98345 000,980,000,000,000,000,00
756756150690100,00209,200,00209,20209,200,000,000,000,000,000,000,00
7567561508900,0028,980,0028,9828,980,000,000,000,000,000,000,00
7567561509109 000,50227 826,090,009 766,099 766,09218 060,000,000,000,000,000,000,00
7567561526801 226,001 226,000,001 226,001 226,000,000,000,000,000,000,000,00
756756158334110 265 959,3611 284 051,850,009 929 687,719 929 687,711 357 496,631 139 436,633 132,492 490 182,0010 300,000,000,00
7567561603104 731 000,006 529 106,180,004 798 539,794 798 539,791 742 911,771 742 623,7712 345,381 964 361,000,004 630,0010 088,00
756756160320110 000,00134 954,570,00111 045,52111 045,5227 108,6826 887,683 199,6322 847,000,000,000,00
7567561603305 000,006 877,980,005 012,505 012,501 881,881 876,4616,400,000,000,000,00
756756160340405 000,00695 637,060,00422 003,60422 003,60274 083,69274 083,69450,23350 703,000,005 988,2043 031,00
75675616036020 000,0035 412,500,0029 383,5029 383,505 129,002 944,000,000,000,000,000,00
7567561604305 000,004 392,000,004 392,004 392,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 300 000,001 341 646,390,001 316 730,191 316 730,1924 916,202 049,000,000,000,000,000,00
75675616069018 000,0026 825,440,0026 825,4426 825,440,000,000,000,000,000,000,00
7567561608901 000,001 520,750,001 520,751 520,750,000,000,000,000,000,000,00
75675616091080 300,00527 626,580,0085 894,5885 894,58441 732,000,000,000,000,007 849,004 585,00
75675616814526 675 300,009 303 999,450,006 801 347,876 801 347,872 517 763,222 050 464,6016 011,642 337 911,000,0018 467,2057 704,00
75675618041071 000,0076 374,390,0076 374,3976 374,390,000,000,000,000,000,000,00
756756180480285 000,00361 362,830,00361 362,83361 362,830,000,000,000,000,000,000,00
7567561804901 060 000,001 589 324,330,001 154 676,611 154 676,61434 695,95259 235,2448,230,000,000,000,00
7567561806905 000,007 070,300,007 070,307 070,300,000,000,000,000,000,000,00
7567561809209 381,0094 855,420,0046 046,5446 046,5448 808,8848 808,880,000,000,000,000,00
75675618793641 430 381,002 128 987,270,001 645 530,671 645 530,67483 504,83308 044,1248,230,000,000,000,00
75675619046028 902,0028 902,000,0028 902,0028 902,000,000,000,000,000,000,000,00
756756197683528 902,0028 902,000,0028 902,0028 902,000,000,000,000,000,000,000,00
75675621001021 375 149,0021 561 865,000,0021 560 916,0020 922 157,00949,00949,000,000,000,000,000,00
7567562100201 000 000,001 374 659,630,001 376 577,961 376 577,960,000,001 918,330,000,000,000,00
756756217640722 375 149,0022 936 524,630,0022 937 493,9622 298 734,96949,00949,001 918,330,000,000,000,00
75875801292017 202 173,0017 202 173,000,0017 202 173,0018 602 928,000,000,001 400 755,000,000,000,000,00
758758017947917 202 173,0017 202 173,000,0017 202 173,0018 602 928,000,000,001 400 755,000,000,000,000,00
7587581409201 000,00846,300,00846,30846,300,000,000,000,000,000,000,00
75875814774921 000,00846,300,00846,30846,300,000,000,000,000,000,000,00
758758312920134 697,00134 697,000,00134 697,00134 697,000,000,000,000,000,000,000,00
7587583179509134 697,00134 697,000,00134 697,00134 697,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069031 000,0027 220,370,0026 197,5626 197,561 022,810,000,000,000,000,000,00
80180101075028 100,0026 023,950,0025 738,1625 738,16285,790,000,000,000,000,000,00
801801010920120,0047,350,0047,3547,350,000,000,000,000,000,000,00
801801010960894,27894,270,00894,27894,270,000,000,000,000,000,000,00
8018010109703 840,006 295,230,005 656,315 656,31638,920,000,000,000,000,000,00
80180101201099 782,5598 791,000,0098 791,0098 865,850,000,000,000,000,000,000,00
8018010120305 640,005 640,000,005 640,005 640,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010189232169 376,82164 912,170,00162 964,65163 039,501 947,520,000,000,000,000,000,00
801801032030196 042,00196 042,000,00196 042,00196 042,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010382934196 042,00196 042,000,00196 042,00196 042,000,000,000,000,000,000,000,00
801801040690150 000,00150 253,570,00148 897,57148 897,571 356,000,000,000,000,000,000,00
80180104075018 000,0014 993,920,0014 993,9214 993,920,000,000,000,000,000,000,00
80180104092050,0022,470,0022,4722,470,000,000,000,000,000,000,00
80180104097018 000,0017 840,850,0017 840,8517 840,850,000,000,000,000,000,000,00
801801042030614 859,00613 586,000,00613 586,00614 859,000,000,000,000,000,000,000,00
801801042310132 000,00134 402,170,00134 402,17134 402,170,000,000,000,000,000,000,00
8018010488575932 909,00931 098,980,00929 742,98931 015,981 356,000,000,000,000,000,000,00
801801100690250,00130,000,00130,00130,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110092040,009,380,009,389,380,000,000,000,000,000,000,00
801801100970800,00854,230,00854,23854,230,000,000,000,000,000,000,00
80180110201053 723,5853 469,650,0053 469,6553 494,650,000,000,000,000,000,000,00
801801108550154 813,5854 463,260,0054 463,2654 488,260,000,000,000,000,000,000,00
80180113083033 816,0036 837,450,0036 837,4536 837,450,000,000,000,000,000,000,00
801801138174433 816,0036 837,450,0036 837,4536 837,450,000,000,000,000,000,000,00
8018011407501 825,001 825,000,001 825,001 825,000,000,000,000,000,000,000,00
80180114092040,0014,790,0014,7914,790,000,000,000,000,000,000,00
80180114097010 000,0011 103,990,008 630,928 630,922 473,070,000,000,000,000,000,00
801801148355511 865,0012 943,780,0010 470,7110 470,712 473,070,000,000,000,000,000,00
8018014920305 092,005 092,000,005 092,005 092,000,000,000,000,000,000,000,00
80180149829805 092,005 092,000,005 092,005 092,000,000,000,000,000,000,000,00
8018015020105 021,290,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180150829615 021,290,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801952030174 148,73174 133,700,00174 133,70174 148,730,000,000,000,000,000,000,00
8018019583026174 148,73174 133,700,00174 133,70174 148,730,000,000,000,000,000,000,00
8518515405702 657,002 657,000,002 657,002 657,000,000,000,000,000,000,000,00
8518515409705 532,006 197,900,006 197,906 197,900,000,000,000,000,000,000,00
85185154875458 189,008 854,900,008 854,908 854,900,000,000,000,000,000,000,00
8518519520101 257,001 257,000,001 257,001 257,000,000,000,000,000,000,000,00
85185195880561 257,001 257,000,001 257,001 257,000,000,000,000,000,000,000,00
8528520229101 906,001 906,360,001 906,361 906,360,000,000,000,000,000,000,00
85285202889641 906,001 906,360,001 906,361 906,360,000,000,000,000,000,000,00
852852030830900,001 350,000,001 350,001 350,000,000,000,000,000,000,000,00
852852030970300,00280,000,00280,00280,000,000,000,000,000,000,000,00
852852032010352 788,00352 788,000,00352 788,00352 788,000,000,000,000,000,000,000,00
852852032360200,00276,850,00276,85276,850,000,000,000,000,000,000,00
8528520392225354 188,00354 694,850,00354 694,85354 694,850,000,000,000,000,000,000,00
85285206203018 428,0018 428,000,0018 428,0018 428,000,000,000,000,000,000,000,00
852852068808818 428,0018 428,000,0018 428,0018 428,000,000,000,000,000,000,000,00
852852120690200,00526,820,00526,82526,820,000,000,000,000,000,000,00
8528521220104 620 041,004 582 040,990,004 582 040,994 582 040,990,000,000,000,000,000,000,00
85285212236050 000,001 902 177,470,0038 889,6838 889,681 863 287,791 863 287,790,000,000,000,000,00
85285212911244 670 241,006 484 745,280,004 621 457,494 621 457,491 863 287,791 863 287,790,000,000,000,000,00
85285213201023 981,0023 785,930,0023 785,9323 785,930,000,000,000,000,000,000,00
85285213203013 950,0013 948,420,0013 948,4213 948,420,000,000,000,000,000,000,00
852852139010537 931,0037 734,350,0037 734,3537 734,350,000,000,000,000,000,000,00
8528521409000,00155,000,000,000,00155,00155,000,000,000,000,000,00
8528521409601 294,271 294,270,001 294,271 294,270,000,000,000,000,000,000,00
85285214203086 100,0086 100,000,0086 100,0086 100,000,000,000,000,000,000,000,00
852852142910300,001 095,740,00290,74290,74805,00805,000,000,000,000,000,00
852852149286687 694,2788 645,010,0087 685,0187 685,01960,00960,000,000,000,000,000,00
852852152010668,40627,350,00627,35668,400,000,000,000,000,000,000,00
8528521588077668,40627,350,00627,35668,400,000,000,000,000,000,000,00
852852162030163 894,00161 477,600,00161 477,60161 477,600,000,000,000,000,000,000,00
8528521688098163 894,00161 477,600,00161 477,60161 477,600,000,000,000,000,000,000,00
852852190970500,00889,450,00889,45889,450,000,000,000,000,000,000,00
852852192030283 710,00283 709,190,00283 709,19283 709,190,000,000,000,000,000,000,00
85285219291050,0049,470,0049,4749,470,000,000,000,000,000,000,00
8528521991981284 260,00284 648,110,00284 648,11284 648,110,000,000,000,000,000,000,00
8528522808302 383,002 816,420,002 672,082 672,08206,200,0061,860,000,000,000,00
8528522809702 000,003 995,930,003 995,933 995,930,000,000,000,000,000,000,00
85285228201083 626,0083 586,000,0083 586,0083 546,800,000,000,000,000,000,000,00
852852282360300,00569,910,00569,91569,910,000,000,000,000,000,000,00
852852289225088 309,0090 968,260,0090 823,9290 784,72206,200,0061,860,000,000,000,00
8528529509603 000,003 000,000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852950970500,002 777,430,002 715,682 715,6861,7561,750,000,000,000,000,00
8528529520101 895,401 812,360,001 812,361 864,480,000,000,000,000,000,000,00
852852952030209 800,00209 483,740,00209 483,74209 483,740,000,000,000,000,000,000,00
852852952910200,001 158,300,00510,30510,30648,00129,600,000,000,000,000,00
8528529595027215 395,40218 231,830,00217 522,08217 574,20709,75191,350,000,000,000,000,00
853853050690143 000,00156 616,050,00154 131,30154 131,302 484,750,000,000,000,000,000,00
85385305083098 000,0086 259,370,0084 808,1784 808,171 451,200,000,000,000,000,000,00
85385305092060,0012,320,0012,3212,320,000,000,000,000,000,000,00
853853050970140,00221,000,00221,00221,000,000,000,000,000,000,000,00
85385305200788,0088,200,0088,2088,200,000,000,000,000,000,000,00
853853052030286 885,00286 885,000,00286 885,00286 885,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530593605528 173,00530 081,940,00526 145,99526 145,993 935,950,000,000,000,000,000,00
8538531129101,791,790,001,791,790,000,000,000,000,000,000,00
85385311890741,791,790,001,791,790,000,000,000,000,000,000,00
85485415203075 212,0073 996,880,0073 996,8875 212,000,000,000,000,000,000,000,00
85485415204012 621,2312 621,230,0012 621,2312 621,230,000,000,000,000,000,000,00
854854159033987 833,2386 618,110,0086 618,1187 833,230,000,000,000,000,000,000,00
9009000162973 655 500,004 008 645,030,004 008 645,034 008 645,030,000,000,000,000,000,000,00
90090001971983 655 500,004 008 645,030,004 008 645,034 008 645,030,000,000,000,000,000,000,00
9009000204902 842 000,003 365 364,690,002 924 388,622 924 388,62476 955,91372 042,1535 979,840,000,000,003 126,00
900900020920270,001 325,000,00456,00456,00869,00869,000,000,000,000,000,00
90090002923122 842 270,003 366 689,690,002 924 844,622 924 844,62477 824,91372 911,1535 979,840,000,000,003 126,00
900900190690117 000,00115 437,830,00115 437,83115 437,830,000,000,000,000,000,000,00
90090019246010 000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019246715 682,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001996536142 682,50125 437,830,00125 437,83125 437,830,000,000,000,000,000,000,00
900900200970117,10181,180,00181,18181,180,000,000,000,000,000,000,00
9009002091890117,10181,180,00181,18181,180,000,000,000,000,000,000,00
9009009509702 770,002 770,000,002 770,002 770,000,000,000,000,000,000,000,00
90090095919652 770,002 770,000,002 770,002 770,000,000,000,000,000,000,000,00
9219210909702 416,162 416,160,002 416,162 416,160,000,000,000,000,000,000,00
92192109940002 416,162 416,160,002 416,162 416,160,000,000,000,000,000,000,00
926926016337555 507,00534 507,000,00534 507,00534 507,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260199864555 507,00534 507,000,00534 507,00534 507,000,000,000,000,000,000,000,00
926926050580100,00100,000,00100,00100,000,000,000,000,000,000,000,00
9269260594111100,00100,000,00100,00100,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01062 147,0262 546,390,0062 546,3962 546,390,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600185 838,0085 838,290,0085 838,2985 838,290,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 265 697,001 732 473,040,001 470 853,341 470 853,34263 020,9879 064,191 401,280,000,000,000,00
Razem dział710700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750294 967,80220 030,070,00220 030,07301 710,610,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział751152 075,00151 155,000,00151 155,00151 155,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75640 810 791,3645 865 485,540,0041 373 902,9540 735 143,954 511 793,283 640 912,7821 110,694 828 093,0010 300,0018 467,2057 704,00
Razem dział75817 337 870,0017 337 716,300,0017 337 716,3018 738 471,300,000,001 400 755,000,000,000,000,00
Razem dział8011 583 084,421 575 523,340,001 569 746,751 571 134,635 776,590,000,000,000,000,000,00
Razem dział8519 446,0010 111,900,0010 111,9010 111,900,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8525 922 915,077 742 107,000,005 877 005,125 877 059,091 865 163,741 864 439,1461,860,000,000,000,00
Razem dział853528 174,79530 083,730,00526 147,78526 147,783 935,950,000,000,000,000,000,00
Razem dział85487 833,2386 618,110,0086 618,1187 833,230,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9006 643 339,607 503 723,730,007 061 878,667 061 878,66477 824,91372 911,1535 979,840,000,000,003 126,00
Razem dział9212 416,162 416,160,002 416,162 416,160,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział926555 607,00534 607,000,00534 607,00534 607,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM75 442 902,4583 441 135,600,0076 371 273,8277 217 607,337 127 515,455 957 327,261 459 308,674 828 093,0010 300,0018 467,2060 830,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2016-03-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27ZZ: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.CZĘŚĆ
0403012  85/04
Klasyfikacja budżetowaPlan
Należności
(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
Dochody wykonaneDochody przekazaneSaldo końcowe
działrozdziałparagrafogółemw tym:należności pozostałe do zapłatynadpłaty
potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnegoogółemw tym:
zaległości
1234567891011
7507501106900,00589,00589,0029,45559,550,000,000,00
750750112350800,000,000,000,000,000,000,000,00
7507501178801800,00589,00589,0029,45559,550,000,000,00
8528520308300,005 689,805 689,80284,405 405,400,000,000,00
8528520323503 800,000,000,000,000,000,000,000,00
85285203892353 800,005 689,805 689,80284,405 405,400,000,000,00
8528521209200,001 285 794,7833 276,960,0033 276,961 252 526,961 252 517,829,14
8528521209700,00729 775,51422,39211,20211,19729 353,12729 353,120,00
8528521209800,003 863 796,8297 862,4538 067,3559 795,103 765 934,373 765 934,370,00
85285212235075 600,000,000,000,000,000,000,000,00
852852129128475 600,005 879 367,11131 561,8038 278,5593 283,255 747 814,455 747 805,319,14
8528522808300,006 748,406 515,40325,786 170,39233,00233,000,00
8528522809700,004 696,584 696,58234,834 480,980,000,000,00
8528522823504 600,000,000,000,000,000,000,000,00
85285228902304 600,0011 444,9811 211,98560,6110 651,37233,00233,000,00
8528529506900,0017,8617,860,0017,860,000,000,00
85285295868370,0017,8617,860,0017,860,000,000,00
zbiorczo dla działu750800,00589,00589,0029,45559,550,000,000,00
zbiorczo dla działu85284 000,005 896 519,75148 481,4439 123,56109 357,885 748 047,455 748 038,319,14
zbiorczo dla wszystkich działów84 800,005 897 108,75149 070,4439 153,01109 917,435 748 047,455 748 038,319,14
1) niepotrzebne skreślić
DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB-27ZZ
A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1234
75011559,550,000,00
852035 405,400,000,00
852123 977 800,773 884 517,529,14
8522810 884,37233,000,00
8529517,860,000,00
Razem3 994 667,953 884 750,529,14
B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1234
7501129,450,000,00
85203284,400,000,00
852121 901 566,341 863 287,790,00
85228560,610,000,00
Razem1 902 440,801 863 287,790,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2016-02-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
0100103028503 300,003 177,633 177,630,000,000,000,000,00
0100103038903 300,003 177,633 177,630,000,000,000,000,00
010010954110166,53166,53166,530,000,000,000,000,00
01001095412023,7423,7423,740,000,000,000,000,00
010010954170968,80968,80968,800,000,000,000,000,00
01001095421028,0028,0028,000,000,000,000,000,00
01001095443059 353,9559 353,9559 353,950,000,000,000,000,00
010010952214560 541,0260 541,0260 541,020,000,000,000,000,00
6006001145203 131,203 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060011651313 131,203 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060013452035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136513335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001445205 073,925 073,925 073,920,000,000,000,000,00
60060014651345 073,925 073,925 073,920,000,000,000,000,00
600600164210133 538,00133 537,14133 537,140,000,000,000,000,00
600600164270107 642,00107 641,84107 641,840,000,000,000,000,00
6006001643001 411 451,881 405 432,691 405 432,697 204,000,000,000,000,00
6006001660503 318 878,003 173 189,283 173 189,285 225 257,340,000,000,0093 999,49
6006001660592 153 058,002 153 057,462 153 057,460,000,000,000,000,00
60060016855057 124 567,886 972 858,416 972 858,415 232 461,340,000,000,0093 999,49
6006009523101 551 857,251 551 857,251 551 857,250,000,000,000,000,00
60060095630051 551 857,251 551 857,251 551 857,250,000,000,000,000,00
70070005426019 000,0014 822,2414 822,247 008,120,000,000,000,00
70070005427061 488,0060 770,5760 770,5749,790,000,000,000,00
700700054300163 798,00162 037,65162 037,6514 737,110,000,000,000,00
700700054480817 513,00817 513,00817 513,000,000,000,000,000,00
700700054500560,00560,00560,000,000,000,000,000,00
70070005452010 544,0010 543,7210 543,720,000,000,000,000,00
700700054590804 513,00667 991,53667 991,534 965,780,000,000,000,00
7007000546001 224 320,001 215 536,101 215 536,100,000,000,000,000,00
700700056060600 000,00597 666,03597 666,030,000,000,000,000,00
700700051122853 701 736,003 547 440,843 547 440,8426 760,800,000,000,000,00
71071004417026 864,0026 864,0026 864,000,000,000,000,000,00
710710044300184 000,00180 723,58180 723,580,000,000,000,000,00
7107100480184210 864,00207 587,58207 587,580,000,000,000,000,00
71071014430035 000,0025 496,0625 496,060,000,000,000,000,00
710710147602435 000,0025 496,0625 496,060,000,000,000,000,00
710710354110120,0075,6375,630,000,000,000,000,00
710710354170900,00440,00440,000,000,000,000,000,00
710710354210635,00634,57634,570,000,000,000,000,00
71071035842351 655,001 150,201 150,200,000,000,000,000,00
720720954210108 878,21101 627,55101 627,550,000,000,000,000,00
7207209542602 000,001 184,491 184,490,000,000,000,000,00
720720954300240 000,00232 496,38232 496,38249,870,000,000,000,00
7207209585585350 878,21335 308,42335 308,42249,870,000,000,000,00
750750113020300,00300,00300,000,000,000,000,000,00
750750114010204 000,00203 172,78203 172,780,000,000,000,000,00
75075011404014 571,0014 570,9114 570,9113 562,550,000,000,000,00
75075011411038 129,0037 226,0337 226,032 331,390,000,000,000,00
7507501141205 200,004 924,624 924,62332,290,000,000,000,00
7507501141401 300,001 106,861 106,860,000,000,000,000,00
7507501142109 500,009 391,769 391,760,000,000,000,000,00
75075011430040,0040,0040,000,000,000,000,000,00
7507501144101 100,001 084,011 084,010,000,000,000,000,00
7507501144403 282,003 281,793 281,790,000,000,000,000,00
7507501147001 018,001 018,001 018,000,000,000,000,000,00
75075011121261278 440,00276 116,76276 116,7616 226,230,000,000,000,00
75075020271032 028,0032 028,0032 028,000,000,000,000,000,00
750750207848032 028,0032 028,0032 028,000,000,000,000,000,00
750750223030190 738,00190 737,59190 737,590,000,000,000,000,00
75075022421021 915,0020 747,4920 747,49245,350,000,000,000,00
7507502243002 000,001 997,011 997,010,000,000,000,000,00
75075022606013 251,0013 245,3813 245,380,000,000,000,000,00
7507502293372227 904,00226 727,47226 727,47245,350,000,000,000,00
7507502330203 000,001 981,921 981,920,000,000,000,000,00
7507502340103 050 000,003 039 046,343 039 046,340,000,000,000,000,00
750750234040218 993,00218 992,71218 992,71217 046,620,000,000,000,00
750750234110576 737,00555 808,55555 808,5537 310,250,000,000,000,00
75075023412083 000,0061 459,2761 459,274 010,940,000,000,000,00
75075023414022 208,0022 207,3922 207,390,000,000,000,000,00
75075023417078 063,0077 670,0277 670,020,000,000,000,000,00
750750234210140 596,00136 957,30136 957,30243,960,000,000,000,00
75075023426070 000,0068 289,1668 289,160,000,000,000,000,00
7507502342808 000,007 621,007 621,00169,000,000,000,000,00
750750234300285 000,00269 476,50269 476,501 620,060,000,000,000,00
75075023436042 500,0040 836,0840 836,081 045,000,000,000,000,00
75075023440083 000,0071 462,5471 462,544 305,000,000,000,000,00
75075023441055 000,0043 098,2743 098,270,000,000,000,000,00
75075023443064 000,0061 313,1561 313,150,000,000,000,000,00
75075023444063 904,0063 903,7363 903,730,000,000,000,000,00
75075023461016 300,0013 674,1213 674,120,000,000,000,000,00
75075023470028 800,0027 764,7027 764,700,000,000,000,000,00
750750231517834 889 101,004 781 562,754 781 562,75265 750,830,000,000,000,00
75075075421012 056,0011 897,2011 897,200,000,000,000,000,00
7507507543007 944,007 943,357 943,350,000,000,000,000,00
750750758433520 000,0019 840,5519 840,550,000,000,000,000,00
7507509530204 500,003 726,583 726,58126,000,000,000,000,00
75075095303085 450,0085 446,6685 446,660,000,000,000,000,00
75075095401049 984,0036 308,5536 308,550,000,000,000,000,00
7507509540184 222,804 222,804 222,800,000,000,000,000,00
750750954019745,20745,20745,200,000,000,000,000,00
7507509540406 948,006 947,286 947,284 927,320,000,000,000,00
75075095410025 046,0022 215,5022 215,50847,020,000,000,000,00
75075095411021 835,0017 904,9017 904,900,000,000,000,000,00
750750954118725,88725,88725,880,000,000,000,000,00
750750954119128,10128,10128,100,000,000,000,000,00
7507509541204 450,001 998,671 998,6772,740,000,000,000,00
750750954128103,48103,48103,480,000,000,000,000,00
75075095412918,2618,2618,260,000,000,000,000,00
7507509541401 500,001 222,751 222,750,000,000,000,000,00
75075095417079 643,0074 647,4174 647,410,000,000,000,000,00
75075095421046 495,8345 284,6845 284,680,000,000,000,000,00
75075095426044,0043,8843,880,000,000,000,000,00
750750954280352,00352,00352,000,000,000,000,000,00
75075095430021 654,7021 190,0521 190,05289,440,000,000,000,00
750750954410150,0058,5158,510,000,000,000,000,00
7507509544392 667,002 667,002 667,000,000,000,000,000,00
7507509544402 921,002 920,802 920,800,000,000,000,000,00
75075095165455359 584,25328 878,94328 878,946 262,520,000,000,000,00
751751014110481,34481,34481,340,000,000,000,000,00
75175101412024,5224,5224,520,000,000,000,000,00
7517510141702 800,002 800,002 800,000,000,000,000,000,00
751751014210101,14101,14101,140,000,000,000,000,00
75175101924623 407,003 407,003 407,000,000,000,000,000,00
75175107303042 440,0042 440,0042 440,000,000,000,000,000,00
7517510741102 799,942 799,942 799,940,000,000,000,000,00
751751074120269,12269,12269,120,000,000,000,000,00
75175107417020 313,1620 313,1620 313,160,000,000,000,000,00
7517510742105 854,055 854,055 854,050,000,000,000,000,00
75175107426019,6819,6819,680,000,000,000,000,00
751751074300405,90405,90405,900,000,000,000,000,00
75175107436050,0050,0050,000,000,000,000,000,00
751751074410549,15549,15549,150,000,000,000,000,00
7517510711282872 701,0072 701,0072 701,000,000,000,000,000,00
75175108303021 060,0020 420,0020 420,000,000,000,000,000,00
7517510841101 865,131 865,131 865,130,000,000,000,000,00
751751084120184,97184,97184,970,000,000,000,000,00
75175108417014 430,0014 430,0014 430,000,000,000,000,000,00
7517510842103 214,703 214,703 214,700,000,000,000,000,00
751751084300725,00725,00725,000,000,000,000,000,00
751751084410238,20238,20238,200,000,000,000,000,00
7517510810420941 718,0041 078,0041 078,000,000,000,000,000,00
75175110303017 560,0017 280,0017 280,000,000,000,000,000,00
7517511041101 629,651 629,651 629,650,000,000,000,000,00
751751104120197,33197,33197,330,000,000,000,000,00
75175110417012 230,0012 230,0012 230,000,000,000,000,000,00
751751104210918,73918,73918,730,000,000,000,000,00
7517511043001 400,001 400,001 400,000,000,000,000,000,00
751751104410313,29313,29313,290,000,000,000,000,00
7517511010421134 249,0033 969,0033 969,000,000,000,000,000,00
75475404617010 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
754754048232810 000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,00
7547541230305 500,005 366,255 366,250,000,000,000,000,00
75475412421014 000,0012 915,9712 915,970,000,000,000,000,00
7547541242602 000,00726,87726,8760,000,000,000,000,00
754754124280500,00265,30265,300,000,000,000,000,00
7547541243004 073,003 633,203 633,200,000,000,000,000,00
7547541243601 000,00757,01757,010,000,000,000,000,00
7547541244302 927,002 927,002 927,000,000,000,000,000,00
7547541210503630 000,0026 591,6026 591,6060,000,000,000,000,00
75775702430049 634,0349 634,0349 634,030,000,000,000,000,00
7577570281101 179 570,271 099 245,491 099 245,490,000,000,000,000,00
75775702888691 229 204,301 148 879,521 148 879,520,000,000,000,000,00
758758184810285 206,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386285 206,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101254013 900,0013 897,5313 897,530,000,000,000,000,00
801801013020575 703,00575 644,27575 644,2714 330,010,000,000,000,00
8018010140105 572 777,075 566 246,355 566 246,35166 113,390,000,000,000,00
801801014040469 875,00469 864,88469 864,88545 353,630,000,000,000,00
8018010141101 100 344,001 100 337,991 100 337,99177 696,420,000,000,000,00
801801014120125 157,00125 153,86125 153,8623 646,770,000,000,000,00
80180101417093 838,9493 791,3193 791,314 238,680,000,000,000,00
8018010142101 140 853,001 140 852,651 140 852,65504,900,000,000,000,00
80180101422010 519,008 097,368 097,3679,950,000,000,000,00
801801014240145 052,61144 991,68144 991,680,000,000,000,000,00
801801014260393 291,00393 269,05393 269,0533 772,510,000,000,000,00
801801014270397 797,00397 695,72397 695,720,000,000,000,000,00
8018010142807 186,004 681,004 681,00268,000,000,000,000,00
8018010143001 051 469,001 041 368,601 041 368,603 496,930,000,000,000,00
80180101436024 949,0022 246,5022 246,500,000,000,000,000,00
80180101441017 856,0017 304,0817 304,08221,000,000,000,000,00
8018010144307 337,007 325,747 325,740,000,000,000,000,00
801801014440454 689,00454 689,00454 689,000,000,000,000,000,00
8018010147006 379,006 237,496 237,490,000,000,000,000,00
801801016050300 000,0019 795,0019 795,000,000,000,000,000,00
80180101606036 800,0033 209,2133 209,210,000,000,000,000,00
8018010117114211 945 772,6211 636 699,2711 636 699,27969 722,190,000,000,000,00
80180103302030 125,0025 594,5925 594,59459,400,000,000,000,00
801801034010479 272,00435 972,10435 972,105 977,100,000,000,000,00
80180103404035 836,0035 834,5835 834,5820 206,030,000,000,000,00
80180103411092 856,0080 604,7580 604,757 350,000,000,000,000,00
80180103412013 170,009 006,229 006,22716,120,000,000,000,00
80180103444024 975,0024 975,0024 975,000,000,000,000,000,00
80180103104644676 234,00611 987,24611 987,2434 708,650,000,000,000,00
8018010423101 040 840,001 040 825,651 040 825,650,000,000,000,000,00
8018010425401 233 587,741 216 252,441 216 252,440,000,000,000,000,00
801801043020121 677,00121 676,10121 676,103 367,120,000,000,000,00
8018010440101 750 645,391 750 637,861 750 637,8643 853,050,000,000,000,00
801801044040130 597,00130 596,85130 596,85140 442,140,000,000,000,00
801801044110330 479,00330 478,46330 478,4645 302,420,000,000,000,00
80180104412038 628,0038 627,7638 627,766 273,460,000,000,000,00
80180104417022 389,0022 388,7422 388,74217,810,000,000,000,00
801801044210127 431,00127 430,32127 430,320,000,000,000,000,00
80180104424014 260,0014 259,1414 259,140,000,000,000,000,00
801801044260137 419,00134 312,95134 312,9515 514,450,000,000,000,00
8018010442802 390,002 390,002 390,0040,000,000,000,000,00
801801044300161 112,00161 111,28161 111,283 749,240,000,000,000,00
80180104436013 000,0010 361,8410 361,840,000,000,000,000,00
8018010444104 300,003 703,673 703,67117,000,000,000,000,00
8018010444301 224,001 223,291 223,290,000,000,000,000,00
801801044440107 225,00107 225,00107 225,000,000,000,000,000,00
8018010447003 191,003 190,343 190,340,000,000,000,000,00
80180104606015 000,0014 984,0614 984,060,000,000,000,000,00
801801041589155 255 395,135 231 675,755 231 675,75258 876,690,000,000,000,00
801801062540247 080,00233 494,88233 494,880,000,000,000,000,00
8018010683447247 080,00233 494,88233 494,880,000,000,000,000,00
801801103020284 000,00280 931,67280 931,677 157,300,000,000,000,00
8018011040102 832 216,382 796 117,762 796 117,7682 409,370,000,000,000,00
801801104040265 046,00265 044,75265 044,75270 607,930,000,000,000,00
801801104110563 000,00547 252,56547 252,5691 561,250,000,000,000,00
80180110412071 160,0065 166,2365 166,2311 980,270,000,000,000,00
8018011041707 731,917 644,467 644,46372,200,000,000,000,00
801801104210124 661,00124 433,53124 433,530,000,000,000,000,00
80180110424095 484,6795 483,1195 483,110,000,000,000,000,00
801801104260214 100,00214 068,09214 068,0921 635,870,000,000,000,00
801801104270113 239,00113 236,11113 236,110,000,000,000,000,00
8018011042802 005,002 005,002 005,000,000,000,000,000,00
801801104300122 945,00122 943,92122 943,920,000,000,000,000,00
8018011043605 055,005 054,685 054,680,000,000,000,000,00
8018011044109 050,009 047,799 047,79205,000,000,000,000,00
8018011044306 002,006 001,976 001,970,000,000,000,000,00
801801104440196 946,00196 946,00196 946,000,000,000,000,000,00
8018011047002 180,002 180,002 180,000,000,000,000,000,00
801801101522814 914 821,964 853 557,634 853 557,63485 929,190,000,000,000,00
8018011330201 676,001 675,221 675,220,000,000,000,000,00
801801134010392 831,00392 830,31392 830,315 117,480,000,000,000,00
80180113404040 411,0040 410,0240 410,0211 889,740,000,000,000,00
80180113411067 155,0067 154,4867 154,484 373,860,000,000,000,00
8018011341206 883,006 882,636 882,63529,520,000,000,000,00
80180113417014 404,0014 403,1014 403,10570,630,000,000,000,00
801801134210194 436,00194 435,39194 435,390,000,000,000,000,00
8018011342601 828,001 827,361 827,360,000,000,000,000,00
80180113427077 107,0077 106,6177 106,610,000,000,000,000,00
80180113428080,0080,0080,000,000,000,000,000,00
801801134300332 176,00331 175,80331 175,800,000,000,000,000,00
8018011343603 760,003 759,733 759,730,000,000,000,000,00
801801134410971,00970,59970,590,000,000,000,000,00
80180113443017 050,0017 050,0017 050,000,000,000,000,000,00
8018011344408 121,008 121,008 121,000,000,000,000,000,00
801801134700227,00227,00227,000,000,000,000,000,00
801801131480441 159 116,001 158 109,241 158 109,2422 481,230,000,000,000,00
8018011430203 299,003 298,153 298,150,000,000,000,000,00
801801144010493 578,00493 577,17493 577,1713 369,950,000,000,000,00
80180114404035 196,0035 195,8935 195,8938 650,120,000,000,000,00
80180114411096 931,0096 930,6696 930,6614 527,680,000,000,000,00
8018011441209 274,009 273,889 273,881 578,510,000,000,000,00
80180114417040 775,0040 774,5140 774,512 793,740,000,000,000,00
801801144210123 662,00123 661,89123 661,890,000,000,000,000,00
80180114427052 325,0052 324,2052 324,200,000,000,000,000,00
801801144280301,00301,00301,000,000,000,000,000,00
80180114430047 976,0047 975,2047 975,200,000,000,000,000,00
80180114436024 725,0024 724,8524 724,850,000,000,000,000,00
8018011444105 828,005 827,875 827,87142,000,000,000,000,00
801801144430383,00383,00383,000,000,000,000,000,00
80180114444010 808,0010 808,0010 808,000,000,000,000,000,00
8018011447009 556,009 555,349 555,340,000,000,000,000,00
80180114143785954 617,00954 611,61954 611,6171 062,000,000,000,000,00
80180146470050 921,0048 743,3448 743,340,000,000,000,000,00
801801468564750 921,0048 743,3448 743,340,000,000,000,000,00
801801492540237 548,10237 394,32237 394,320,000,000,000,000,00
80180149401060 968,6160 675,7260 675,720,000,000,000,000,00
80180149411010 661,0010 660,6310 660,630,000,000,000,000,00
8018014941201 266,001 265,141 265,140,000,000,000,000,00
8018014995730310 443,71309 995,81309 995,810,000,000,000,000,00
8018015040101 783 782,551 777 915,401 777 915,400,000,000,000,000,00
801801504110296 750,00295 926,39295 926,390,000,000,000,000,00
80180150412035 125,0035 005,5935 005,590,000,000,000,000,00
80180150417049,680,000,000,000,000,000,000,00
8018015042404 971,610,000,000,000,000,000,000,00
801801501016012 120 678,842 108 847,382 108 847,380,000,000,000,000,00
8018019530201 900,001 888,821 888,820,000,000,000,000,00
801801954010172 676,00172 675,52172 675,524 571,440,000,000,000,00
80180195404012 291,0012 290,2112 290,2113 831,690,000,000,000,00
80180195411039 081,0039 080,7639 080,765 028,170,000,000,000,00
8018019541204 512,004 511,034 511,03571,820,000,000,000,00
801801954170105 780,00105 779,00105 779,000,000,000,000,000,00
801801954210152 249,00152 248,86152 248,8640,750,000,000,000,00
80180195424019 898,0019 897,0419 897,040,000,000,000,000,00
80180195426060 910,0060 909,1260 909,122 197,010,000,000,000,00
8018019542706 003,006 002,676 002,670,000,000,000,000,00
801801954280120,00120,00120,000,000,000,000,000,00
801801954300379 760,73379 759,99379 759,99532,250,000,000,000,00
8018019543607 887,007 886,027 886,020,000,000,000,000,00
8018019544106 562,006 561,926 561,92162,000,000,000,000,00
8018019544301 139,001 139,001 139,000,000,000,000,000,00
8018019544405 382,005 382,005 382,000,000,000,000,000,00
801801954700533,00533,00533,000,000,000,000,000,00
80180195606011 590,0011 589,9911 589,990,000,000,000,000,00
80180195158426988 273,73988 254,95988 254,9526 935,130,000,000,000,00
8518512141101 698,001 697,111 697,110,000,000,000,000,00
851851214120152,0079,7779,770,000,000,000,000,00
8518512141709 855,009 855,009 855,000,000,000,000,000,00
851851214210145,00144,87144,870,000,000,000,000,00
85185121428068 000,0025 890,0025 890,000,000,000,000,000,00
851851214300150,00114,30114,300,000,000,000,000,00
8518512111116280 000,0037 781,0537 781,050,000,000,000,000,00
8518515342108 470,008 227,628 227,620,000,000,000,000,00
8518515343001 530,001 530,001 530,000,000,000,000,000,00
851851539451410 000,009 757,629 757,620,000,000,000,000,00
85185154401039 771,0039 429,1339 429,130,000,000,000,000,00
8518515440402 337,002 336,942 336,942 858,440,000,000,000,00
8518515441109 505,009 331,469 331,46492,220,000,000,000,00
8518515441201 214,001 146,311 146,3170,030,000,000,000,00
85185154417072 485,0070 604,2070 604,200,000,000,000,000,00
85185154421026 240,0025 841,4125 841,410,000,000,000,000,00
8518515442209 051,009 045,529 045,520,000,000,000,000,00
85185154426023 415,0023 414,7823 414,78840,350,000,000,000,00
8518515442706 067,006 065,966 065,960,000,000,000,000,00
85185154430058 618,0058 545,6858 545,6879,560,000,000,000,00
8518515443603 280,003 279,313 279,3176,470,000,000,000,00
8518515444101 300,001 248,131 248,130,000,000,000,000,00
851851544430638,00638,00638,000,000,000,000,000,00
8518515444401 094,001 093,931 093,930,000,000,000,000,00
85185154605040 410,0040 404,6940 404,690,000,000,000,000,00
85185154151405295 425,00292 425,45292 425,454 417,070,000,000,000,00
8518519542101 257,001 257,001 257,000,000,000,000,000,00
85185195902561 257,001 257,001 257,000,000,000,000,000,00
852852024330141 076,00141 075,66141 075,660,000,000,000,000,00
8528520290384141 076,00141 075,66141 075,660,000,000,000,000,00
8528520329101 143,001 142,231 142,230,000,000,000,000,00
852852034010341 721,82341 692,86341 692,860,000,000,000,000,00
85285203404023 840,8823 838,9723 838,9724 949,250,000,000,000,00
85285203411063 199,9162 782,1762 782,174 333,620,000,000,000,00
8528520341207 923,597 918,267 918,26510,560,000,000,000,00
8528520341705 770,005 734,505 734,500,000,000,000,000,00
85285203421035 125,3035 125,2835 125,280,000,000,000,000,00
85285203422020 713,5320 713,1720 713,170,000,000,000,000,00
85285203426042 570,1542 568,1142 568,111 878,520,000,000,000,00
852852034270627,00626,57626,570,000,000,000,000,00
852852034280490,00489,00489,000,000,000,000,000,00
85285203430046 661,8946 637,2046 637,200,000,000,000,000,00
8528520343602 977,502 977,102 977,1059,790,000,000,000,00
8528520344102 696,122 696,122 696,120,000,000,000,000,00
85285203443027 204,8127 203,3727 203,370,000,000,000,000,00
85285203444012 033,0012 032,7812 032,780,000,000,000,000,00
8528520347001 727,501 727,501 727,500,000,000,000,000,00
85285203157295636 426,00635 905,19635 905,1931 731,740,000,000,000,00
8528520542102 970,002 970,002 970,000,000,000,000,000,00
85285205430016 380,0016 379,7016 379,700,000,000,000,000,00
852852054360100,00100,00100,000,000,000,000,000,00
852852054410900,00888,74888,740,000,000,000,000,00
852852054700400,00400,00400,000,000,000,000,000,00
8528520510803720 750,0020 738,4420 738,440,000,000,000,000,00
8528520630201 185,001 184,041 184,040,000,000,000,000,00
85285206401052 436,0052 358,0952 358,090,000,000,000,000,00
8528520640402 308,002 307,192 307,193 950,870,000,000,000,00
8528520641109 714,009 599,059 599,05680,350,000,000,000,00
8528520641201 384,001 365,711 365,7196,800,000,000,000,00
8528520642102 200,002 199,462 199,460,000,000,000,000,00
852852064300565,00556,27556,270,000,000,000,000,00
852852064360435,00435,00435,000,000,000,000,000,00
8528520644104 200,004 167,944 167,940,000,000,000,000,00
8528520644401 368,001 367,411 367,410,000,000,000,000,00
85285206470030,0030,0030,000,000,000,000,000,00
8528520613177875 825,0075 570,1675 570,164 728,020,000,000,000,00
852852123020350,00350,00350,000,000,000,000,000,00
8528521231104 250 940,004 219 768,264 219 768,264 226,000,000,000,000,00
852852124010102 116,00102 105,59102 105,590,000,000,000,000,00
8528521240406 355,006 354,736 354,737 256,530,000,000,000,00
852852124110249 387,00243 409,75243 409,751 249,570,000,000,000,00
8528521241202 796,002 676,892 676,89177,790,000,000,000,00
85285212421010 130,009 663,509 663,500,000,000,000,000,00
8528521242604 579,004 578,624 578,620,000,000,000,000,00
85285212428076,0076,0076,000,000,000,000,000,00
85285212430020 104,0019 825,5619 825,56991,000,000,000,000,00
8528521243602 238,002 237,652 237,6550,670,000,000,000,00
85285212441011,0010,2010,200,000,000,000,000,00
8528521244403 290,003 281,793 281,790,000,000,000,000,00
852852124610846,00845,29845,290,000,000,000,000,00
8528521247001 040,001 040,001 040,000,000,000,000,000,00
852852121480444 654 258,004 616 223,834 616 223,8313 951,560,000,000,000,00
85285213413037 931,0037 734,3537 734,353 550,860,000,000,000,00
852852139019537 931,0037 734,3537 734,353 550,860,000,000,000,00
852852143110464 394,27464 383,80464 383,800,000,000,000,000,00
8528521489176464 394,27464 383,80464 383,800,000,000,000,000,00
852852153020655,26615,05615,050,000,000,000,000,00
852852153110320 000,00306 092,52306 092,520,000,000,000,000,00
85285215421013,1412,3012,300,000,000,000,000,00
8528521596407320 668,40306 719,87306 719,870,000,000,000,000,00
852852163110163 894,00162 081,60162 081,600,000,000,000,000,00
8528521689178163 894,00162 081,60162 081,600,000,000,000,000,00
85285219302029 683,0029 682,9529 682,950,000,000,000,000,00
852852194010998 279,00998 248,38998 248,380,000,000,000,000,00
85285219404066 795,0066 794,4766 794,4769 365,390,000,000,000,00
852852194110187 825,00187 159,80187 159,8011 944,690,000,000,000,00
85285219412024 486,0023 173,4323 173,431 398,510,000,000,000,00
85285219417019 175,0019 124,0819 124,080,000,000,000,000,00
85285219421082 263,0082 263,0082 263,000,000,000,000,000,00
85285219426022 499,0022 441,8422 441,840,000,000,000,000,00
85285219427021 084,0021 083,0721 083,070,000,000,000,000,00
8528521942801 534,001 534,001 534,000,000,000,000,000,00
85285219430051 895,0051 894,8751 894,871 040,500,000,000,000,00
8528521943604 714,004 711,474 711,475,140,000,000,000,00
85285219441014 100,0013 807,4113 807,410,000,000,000,000,00
8528521944303 062,003 062,003 062,000,000,000,000,000,00
85285219444021 773,0021 772,8521 772,850,000,000,000,000,00
8528521944806 292,006 292,006 292,000,000,000,000,000,00
85285219451060,0060,0060,000,000,000,000,000,00
85285219452077,0076,2076,200,000,000,000,000,00
8528521946103 248,003 247,403 247,400,000,000,000,000,00
8528521947001 976,001 976,001 976,000,000,000,000,000,00
85285219605025 100,0024 514,5124 514,510,000,000,000,000,00
8528521960606 014,006 014,006 014,000,000,000,000,000,00
852852191834311 591 934,001 588 933,731 588 933,7383 754,230,000,000,000,00
8528522841105 500,005 434,135 434,130,000,000,000,000,00
85285228417049 147,0049 140,1349 140,130,000,000,000,000,00
85285228430063 779,0063 740,4063 740,400,000,000,000,000,00
8528522898660118 426,00118 314,66118 314,660,000,000,000,000,00
852852953020902,00901,20901,200,000,000,000,000,00
852852953110348 951,00348 462,22348 462,220,000,000,000,000,00
85285295401035 242,8935 172,5635 172,560,000,000,000,000,00
8528529540401 422,001 421,081 421,082 171,380,000,000,000,00
8528529541106 051,236 035,246 035,24373,920,000,000,000,00
852852954120103,2899,8499,840,000,000,000,000,00
85285295421018 379,0018 347,3218 347,320,000,000,000,000,00
8528529542203 478,003 477,333 477,330,000,000,000,000,00
8528529542606 321,006 320,016 320,010,000,000,000,000,00
852852954270679,00678,32678,320,000,000,000,000,00
852852954280241,00240,50240,500,000,000,000,000,00
8528529543009 588,009 569,939 569,930,000,000,000,000,00
8528529543602 663,002 653,472 653,471,990,000,000,000,00
85285295443018 373,0018 372,3118 372,310,000,000,000,000,00
8528529544401 280,001 279,901 279,900,000,000,000,000,00
85285295470030,0030,0030,000,000,000,000,000,00
85285295606015 000,0015 000,0015 000,000,000,000,000,000,00
85285295158087468 704,40468 061,23468 061,232 547,290,000,000,000,00
853853052310203 876,00203 856,00203 856,000,000,000,000,000,00
8538530530206 848,006 847,176 847,170,000,000,000,000,00
853853054010617 407,00617 406,71617 406,7114 662,690,000,000,000,00
85385305404043 631,0043 630,1243 630,1241 226,510,000,000,000,00
853853054110121 749,00121 748,72121 748,7214 846,270,000,000,000,00
85385305412015 816,0015 815,0715 815,072 226,270,000,000,000,00
853853054170134 529,00129 342,43129 342,434 189,420,000,000,000,00
85385305421078 798,0065 872,6365 872,630,000,000,000,000,00
85385305422098 000,0067 962,0967 962,090,000,000,000,000,00
85385305424011 529,0011 466,3711 466,370,000,000,000,000,00
85385305426015 017,0015 016,5215 016,52323,020,000,000,000,00
8538530542705 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530542802 500,002 306,502 306,500,000,000,000,000,00
85385305430099 977,8498 692,1798 692,170,000,000,000,000,00
85385305430718,8418,8418,840,000,000,000,000,00
8538530543093,323,323,320,000,000,000,000,00
8538530543604 061,002 158,162 158,160,000,000,000,000,00
8538530544102 000,001 641,121 641,1242,000,000,000,000,00
853853054430196,00196,00196,000,000,000,000,000,00
85385305444026 463,0026 463,0026 463,000,000,000,000,000,00
8538530547003 529,003 529,003 529,000,000,000,000,000,00
853853051726741 490 949,001 433 971,941 433 971,9477 516,180,000,000,000,00
853853112510180 000,00180 000,00180 000,000,000,000,000,000,00
8538531144801 225,501 225,501 225,500,000,000,000,000,00
8538531193154181 225,50181 225,50181 225,500,000,000,000,000,00
85385395430025 000,0018 065,0118 065,010,000,000,000,000,00
853853959054825 000,0018 065,0118 065,010,000,000,000,000,00
854854013020103 919,0096 926,9396 926,932 451,140,000,000,000,00
854854014010921 841,00899 905,12899 905,1222 188,950,000,000,000,00
85485401404066 964,0066 961,7866 961,7873 821,180,000,000,000,00
854854014110188 125,00178 159,15178 159,1526 945,570,000,000,000,00
85485401412029 473,0024 946,5724 946,573 799,200,000,000,000,00
85485401421092 075,0075 737,0375 737,030,000,000,000,000,00
85485401424021 814,0016 807,2516 807,250,000,000,000,000,00
85485401444067 736,0067 736,0067 736,000,000,000,000,000,00
854854011184451 491 947,001 427 179,831 427 179,83129 206,040,000,000,000,00
85485404254024 128,1623 037,8723 037,870,000,000,000,000,00
854854048879824 128,1623 037,8723 037,870,000,000,000,000,00
854854124110413,00412,56412,560,000,000,000,000,00
85485412412030,0029,4029,400,000,000,000,000,00
85485412417049 557,0047 520,0047 520,000,000,000,000,000,00
854854129866650 000,0047 961,9647 961,960,000,000,000,000,00
85485415324050 000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,00
854854153260127 833,23105 072,34105 072,340,000,000,000,000,00
8548541592769177 833,23155 072,34155 072,340,000,000,000,000,00
90090001426040 000,0030 826,8230 826,82410,400,000,000,000,00
900900016050542 173,00542 172,77542 172,770,000,000,000,000,00
9009000160575 933 664,005 933 663,255 933 663,250,000,000,000,000,00
9009000160594 954 805,004 000 047,354 000 047,350,000,000,000,000,00
9009000111332711 470 642,0010 506 710,1910 506 710,19410,400,000,000,000,00
90090002401079 900,0078 481,4278 481,420,000,000,000,000,00
9009000240405 568,005 567,285 567,285 735,700,000,000,000,00
90090002411015 832,0015 163,3415 163,34985,970,000,000,000,00
9009000241202 562,002 102,362 102,36140,520,000,000,000,00
9009000242101 000,00371,21371,210,000,000,000,000,00
9009000243003 290 500,003 288 330,333 288 330,33261 576,050,000,000,000,00
9009000244402 188,002 187,862 187,860,000,000,000,000,00
900900021201323 397 550,003 392 203,803 392 203,80268 438,240,000,000,000,00
9009001542601 654 886,001 580 765,281 580 765,28638,680,000,000,000,00
900900154300496 300,00446 938,20446 938,2030 803,320,000,000,000,00
900900156050261 588,27254 527,61254 527,610,000,000,000,0053 337,11
900900151055252 412 774,272 282 231,092 282 231,0931 442,000,000,000,0053 337,11
9009001941702 460,002 460,002 460,000,000,000,000,000,00
900900194210144 540,00104 132,07104 132,070,000,000,000,000,00
90090019430051 232,5038 396,2838 396,280,000,000,000,000,00
90090019430715 682,5014 637,0014 637,000,000,000,000,00