Raport: 2016 IV Kwartał
Dołączone podpisy elektroniczne

Powrót do listy
IV kwartał 2016r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. GMINA BIAŁE BŁOTA (JB)
 3. Gminne Przedszkole Białe Błota (WRSJO)
 4. ORGAN (ORG)
 5. Publiczne Gimnazjum Białe Błota (WRSJO)
 6. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a (WRSJO)
 7. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach (WRSJO)
 8. Zakład Aktwności Zawodowej (ZB, 100)
 9. Zespół Szkół im. Jana Pawła II (WRSJO)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-27ZZ, wersja pierwotna (85/04)
 6. Sprawozdanie Rb-27ZZ, korekta nr 1 (85/04)
 7. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-30s, wersja pierwotna (100, 853, 85311)
 9. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 10. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (11)
 11. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (85/04)
 12. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (11)
 13. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (85/04)
 14. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 15. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 16. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (11)
 17. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (85/04)
 18. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
BILANS
sporządzony na dzień
31-12-2016
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
AAktywa trwałe
0,000,00
AFundusz
0,000,00
A.IWartości niematerialne i prawne
0,000,00
A.IFundusz jednostki
0,000,00
A.IIRzeczowe aktywa trwałe
0,000,00
A.IIWynik finansowy netto (+,-)
0,000,00
A.II.1Środki trwałe
0,000,00
A.II.1.1Zysk netto (+)
0,000,00
A.II.1.1Grunty
0,000,00
A.II.1.2Strata netto (-)
0,000,00
A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
0,000,00
A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)
0,000,00
A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny
0,000,00
A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)
0,000,00
A.II.1.4Środki transportu
0,000,00
A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek
0,000,00
A.II.1.5Inne środki trwałe
0,000,00
BPaństwowy fundusz celowy
0,000,00
A.II.2Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)
0,000,00
CZobowiązania długoterminowe
0,000,00
A.II.3Środki przekazane na poczet inwestycji
0,000,00
DZobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
0,000,00
A.IIINależności długoterminowe
0,000,00
D.IZobowiązania krótkoterminowe
0,000,00
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe
0,000,00
D.I.1.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
0,000,00
A.IV.1.1Akcje i udziały
0,000,00
D.I.1.2Zobowiązania wobec budżetów
0,000,00
A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe
0,000,00
D.I.1.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
0,000,00
A.IV.1.3Inne długoterminowe aktywa finansowe
0,000,00
D.I.1.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
0,000,00
A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek
0,000,00
D.I.1.5Pozostałe zobowiązania
0,000,00
BAktywa obrotowe
0,000,00
D.I.1.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów
0,000,00
B.IZapasy
0,000,00
D.I.1.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
0,000,00
B.I.1.1Materiały
0,000,00
D.I.1.8Rezerwy na zobowiązania
0,000,00
B.I.1.2Półprodukty i produkty w toku
0,000,00
D.IIFundusze specjalne
0,000,00
B.I.1.3Produkty gotowe
0,000,00
D.II.1.2Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
0,000,00
B.I.1.4Towary
0,000,00
D.II.1.2Inne fundusze
0,000,00
B.IINależności krótkoterminowe
0,000,00
ERozliczenia międzyokresowe
0,000,00
B.II.1.1Należności z tytułu dostaw i usług
0,000,00
E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów
0,000,00
B.II.1.2Należności od budżetów
0,000,00
E.IIInne rozliczenia międzyokresowe
0,000,00
B.II.1.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
0,000,00
FInne pasywa
0,000,00
B.II.1.4Pozostałe należności
0,000,00
0,000,00
B.II.1.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
0,000,00
0,000,00
B.IIIŚrodki pieniężne
0,000,00
0,000,00
B.III.1.1Środki pieniężne w kasie
0,000,00
0,000,00
B.III.1.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych
0,000,00
0,000,00
B.III.1.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego
0,000,00
0,000,00
B.III.1.4Inne środki pieniężne
0,000,00
0,000,00
B.IVKrótkoterminowe papierwy wartościowe
0,000,00
0,000,00
B.VRozliczenia międzyokresowe
0,000,00
0,000,00
CInne aktywa
0,000,00
0,000,00
Suma aktywów0,000,00Suma pasywów0,000,00
A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
SymbolOpisWartość
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy
2017-02-07

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień
31-12-2016
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Stan na koniec roku poprzedniegoStan na koniec roku bieżącego
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
0,000,00
A.I.Przychody netto ze sprzedaży produktów
0,000,00
A.I.1.w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)
0,000,00
A.II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
0,000,00
A.III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,000,00
A.IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
0,000,00
A.V.Przychody z tytułu dochodów budżetowych
0,000,00
B.Koszty działalności operacyjnej
0,000,00
B.I.Amortyzacja
0,000,00
B.II.Zużycie materiałów i energii
0,000,00
B.III.Usługi obce
0,000,00
B.IV.Podatki i opłaty
0,000,00
B.V.Wynagrodzenia
0,000,00
B.VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
0,000,00
B.VII.Pozostałe koszty rodzajowe
0,000,00
B.VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów
0,000,00
B.IX.Inne świadczenia finansowane z budżetu
0,000,00
B.X.Pozostałe obciążenia
0,000,00
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
0,000,00
D.Pozostałe przychody operacyjne
0,000,00
D.I.Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych
0,000,00
D.II.Dotacje
0,000,00
D.III.Inne przychody operacyjne
0,000,00
E.Pozostałe koszty operacyjne
0,000,00
E.I.Pozostałe koszty operacyjne
0,000,00
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
0,000,00
G.Przychody finansowe
0,000,00
G.I.Dywidendy i udziały w zyskach
0,000,00
G.II.Odsetki
0,000,00
G.III.Inne
0,000,00
H.Koszty finansowe
0,000,00
H.I.Odsetki
0,000,00
H.II.Inne
0,000,00
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)
0,000,00
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
0,000,00
J.I.Zyski nadzwyczajne
0,000,00
J.II.Straty nadzwyczajne
0,000,00
K.Zysk (strata) brutto (I +- J)
0,000,00
L.Podatek dochodowy
0,000,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych
0,000,00
N.Zysk (strata) netto (K - L - M)
0,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy
2017-02-07

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Zestawienie zmian w funduszu
sporządzony na dzień
31-12-2016
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Stan na koniec roku poprzedniegoStan na koniec roku bieżącego
I.Fundusz jednostki na początku okresu (BO)
0,000,00
I.1.Zwiększenie funduszu (z tytułu)
0,000,00
I.1.1.Zysk bilansowy za rok ubiegły
0,000,00
I.1.2.Zrealizowane wydatki budżetowe
0,000,00
I.1.3.Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki
0,000,00
I.1.4.Środki na inwestycje
0,000,00
I.1.5.Aktualizacje środków trwałych
0,000,00
I.1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje
0,000,00
I.1.7.Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek
0,000,00
I.1.8.Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,000,00
I.1.9.Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
0,000,00
I.1.10.Inne zwiększenia
0,000,00
I.2.Zmniejszenia funduszu jednostki
0,000,00
I.2.1.Strata za rok ubiegły
0,000,00
I.2.2.Zrealizowane dochody budżetowe
0,000,00
I.2.3.Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
0,000,00
I.2.4.Dotacje i środki na inwestycje
0,000,00
I.2.5.Aktualizacja środków trwałych
0,000,00
I.2.6.Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji
0,000,00
I.2.7.Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek
0,000,00
I.2.8.Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,000,00
I.2.9.Inne zmniejszenia
0,000,00
II.Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
0,000,00
III.Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)
0,000,00
III.1.zysk netto (+)
0,000,00
III.2.strata netto (-)
0,000,00
IV.Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych
0,000,00
V.Fundusz (poz. II+,-III-IV)
0,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy
2017-02-07

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 600,001 741,080,001 741,081 741,080,000,000,000,000,000,000,00
01001095201050 217,5150 217,510,0050 217,5150 217,510,000,000,000,000,000,000,00
01001095386551 817,5151 958,590,0051 958,5951 958,590,000,000,000,000,000,000,00
6006001609603 000,003 000,000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166330846 870,00846 870,000,00846 870,00846 870,000,000,000,000,000,000,000,00
600600166337603 138,00100 000,000,00100 000,00100 000,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016742431 453 008,00949 870,000,00949 870,00949 870,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000504702 000,001 822,670,001 822,671 822,670,000,000,000,000,000,000,00
700700050550148 000,00225 293,470,00174 159,79174 159,7951 622,6351 131,56488,950,000,000,000,00
700700050750220 000,00407 332,680,00393 492,42393 492,4216 086,8016 086,802 246,540,000,000,000,00
7007000507608 288,0061 446,000,0061 446,0061 446,000,000,000,000,000,000,000,00
700700050770960 000,001 327 561,470,001 145 183,221 145 183,22182 378,251 656,490,000,000,000,000,00
7007000509205 000,0023 615,430,008 981,448 981,4414 633,990,000,000,000,000,000,00
700700050960500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
7007000509706 442,006 442,390,006 442,396 442,390,000,000,000,000,000,000,00
70070005768551 350 230,002 054 014,110,001 792 027,931 792 027,93264 721,6768 874,852 735,490,000,000,000,00
710710352020700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
72072095620777 098,7277 098,720,0077 098,7277 098,720,000,000,000,000,000,000,00
72072095620913 605,6613 605,660,0013 605,6613 605,660,000,000,000,000,000,000,00
720720958523190 704,3890 704,380,0090 704,3890 704,380,000,000,000,000,000,000,00
750750112010154 579,00154 579,000,00154 579,00154 579,000,000,000,000,000,000,000,00
75075011236040,0024,800,0024,8024,800,000,000,000,000,000,000,00
7507501180131154 619,00154 603,800,00154 603,80154 603,800,000,000,000,000,000,000,00
750750230970130 166,35200 246,760,00200 246,76200 246,760,000,000,000,000,000,000,00
7507502376743130 166,35200 246,760,00200 246,76200 246,760,000,000,000,000,000,000,00
7507509520080,009 560,920,009 560,929 560,920,000,000,000,000,000,000,00
7507509520090,001 687,210,001 687,211 687,210,000,000,000,000,000,000,00
75075095798620,0011 248,130,0011 248,1311 248,130,000,000,000,000,000,000,00
75175101201018 251,0018 250,840,0018 250,8418 250,840,000,000,000,000,000,000,00
751751017786218 251,0018 250,840,0018 250,8418 250,840,000,000,000,000,000,000,00
75675601035035 000,00188 087,510,0036 322,5536 322,55151 764,96142 965,980,000,000,000,000,00
756756010910100,00354,160,00354,16354,160,000,000,000,000,000,000,00
756756017761735 100,00188 441,670,0036 676,7136 676,71151 764,96142 965,980,000,000,000,000,00
7567561503109 076 621,009 937 028,180,009 119 156,459 119 156,45821 145,64821 145,643 273,911 498 641,000,0052 151,003 124,19
75675615032020 500,0017 801,780,0017 183,0017 183,00701,00701,0082,22845,000,000,000,00
756756150330217 000,00217 133,000,00217 072,00217 072,0063,0063,002,000,000,000,000,00
756756150340260 000,00472 360,200,00267 400,76267 400,76205 306,94205 306,94347,50247 301,037 067,000,000,00
756756150500100 000,00435 191,980,0090 181,9890 181,98345 010,00345 010,000,000,000,000,000,00
756756150690100,00366,000,00366,00366,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615091015 100,00313 928,650,0017 636,6517 636,65296 292,000,000,000,000,00769,000,00
7567561526802 787,002 787,000,002 787,002 787,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615824519 692 108,0011 396 596,790,009 731 783,849 731 783,841 668 518,581 372 226,583 705,631 746 787,037 067,0052 920,003 124,19
7567561603105 100 000,007 111 561,420,005 020 141,285 020 141,282 102 994,292 101 391,2911 574,151 746 334,000,001 288,00156,00
756756160320110 000,00138 822,050,00111 429,02111 429,0230 011,1130 010,982 618,085 903,000,000,000,00
7567561603305 000,006 698,480,005 480,085 480,081 257,201 248,2038,800,000,000,000,00
756756160340315 000,00728 613,460,00475 798,44475 798,44253 354,60250 286,60539,58320 501,000,005 223,003 102,00
75675616036025 000,00104 099,000,0090 766,0090 766,0013 333,0011 732,000,000,000,000,000,00
7567561604303 700,004 336,000,004 336,004 336,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 600 000,001 676 384,200,001 651 401,631 651 401,6324 982,572 453,370,000,000,000,000,00
75675616069020 000,0023 853,130,0023 853,1323 853,130,000,000,000,000,000,000,00
75675616091082 000,00623 712,220,0068 584,2268 584,22555 128,000,000,000,000,00620,000,00
75675616805627 260 700,0010 418 079,960,007 451 789,807 451 789,802 981 060,772 397 122,4414 770,612 072 738,000,007 131,003 258,00
75675618041065 000,0084 115,900,0084 115,9084 115,900,000,000,000,000,000,000,00
756756180480320 000,00340 208,450,00340 208,45340 208,450,000,000,000,000,000,000,00
756756180490500 000,001 182 402,550,00693 360,87693 360,87489 059,83333 426,2518,150,000,000,000,00
756756180690500,00149,400,00149,40149,400,000,000,000,000,000,000,00
7567561809201 630,0076 535,870,009 388,639 388,6367 147,240,000,000,000,000,000,00
7567561879364887 130,001 683 412,170,001 127 223,251 127 223,25556 207,07333 426,2518,150,000,000,000,00
75675619046030 000,0028 804,800,0028 804,8028 804,800,000,000,000,000,000,000,00
756756197683530 000,0028 804,800,0028 804,8028 804,800,000,000,000,000,000,000,00
75675621001022 861 137,0023 249 358,000,0023 249 355,0022 545 594,003,003,000,000,000,000,000,00
7567562100201 242 373,001 531 751,410,001 540 493,281 540 493,280,000,008 741,870,000,000,000,00
756756217640724 103 510,0024 781 109,410,0024 789 848,2824 086 087,283,003,008 741,870,000,000,000,00
75875801292018 366 792,0018 366 792,000,0018 366 792,0018 454 555,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947918 366 792,0018 366 792,000,0018 366 792,0018 454 555,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409201 000,0014 841,160,0014 841,1614 841,160,000,000,000,000,000,000,00
75875814774921 000,0014 841,160,0014 841,1614 841,160,000,000,000,000,000,000,00
75875831292073 530,0073 530,000,0073 530,0073 530,000,000,000,000,000,000,000,00
758758317950973 530,0073 530,000,0073 530,0073 530,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069028 500,0026 772,020,0026 506,8826 506,88265,140,000,000,000,000,000,00
80180101075028 100,0029 609,710,0029 211,3229 211,32398,390,000,000,000,000,000,00
80180101092075,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101097057 746,0567 452,250,0067 452,2567 452,250,000,000,000,000,000,000,00
801801012010105 988,00105 921,500,00105 921,50105 921,500,000,000,000,000,000,000,00
8018010127007 560,007 560,000,007 560,007 560,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010188942227 969,05237 315,480,00236 651,95236 651,95663,530,000,000,000,000,000,00
80180103203090 420,0090 420,000,0090 420,0090 420,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293490 420,0090 420,000,0090 420,0090 420,000,000,000,000,000,000,000,00
801801040660125 000,00124 920,250,00122 268,25122 268,252 652,000,000,000,000,000,000,00
80180104069022 000,0021 001,360,0021 001,3621 001,360,000,000,000,000,000,000,00
80180104075018 000,0014 724,240,0014 724,2414 724,240,000,000,000,000,000,000,00
80180104092050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104097016 500,0025 280,910,0025 280,9125 280,910,000,000,000,000,000,000,00
801801042030678 150,00676 780,000,00676 780,00676 780,000,000,000,000,000,000,000,00
801801042310100 000,00234 515,690,00234 515,69234 515,690,000,000,000,000,000,000,00
8018010489235959 700,001 097 222,450,001 094 570,451 094 570,452 652,000,000,000,000,000,000,00
80180106203065 760,0065 760,000,0065 760,0065 760,000,000,000,000,000,000,000,00
801801068293765 760,0065 760,000,0065 760,0065 760,000,000,000,000,000,000,000,00
801801100690250,0052,000,0052,0052,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110092025,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801100970900,00850,970,00850,97850,970,000,000,000,000,000,000,00
80180110200198 676,0080 226,210,0080 226,2180 226,210,000,000,000,000,000,000,00
80180110201057 824,0057 570,200,0057 570,2057 570,200,000,000,000,000,000,000,00
8018011087502157 675,00138 699,380,00138 699,38138 699,380,000,000,000,000,000,000,00
801801130870148 910,00148 910,000,00148 910,00148 910,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011381784148 910,00148 910,000,00148 910,00148 910,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011407501 830,002 230,000,002 230,002 230,000,000,000,000,000,000,000,00
80180114092025,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011409706 850,0012 720,880,008 637,988 637,984 082,900,000,000,000,000,000,00
80180114835558 705,0014 950,880,0010 867,9810 867,984 082,900,000,000,000,000,000,00
80180149203015 070,0015 070,000,0015 070,0015 070,000,000,000,000,000,000,000,00
801801498298015 070,0015 070,000,0015 070,0015 070,000,000,000,000,000,000,000,00
8018015020103 468,003 466,680,003 466,683 466,680,000,000,000,000,000,000,00
80180150829613 468,003 466,680,003 466,683 466,680,000,000,000,000,000,000,00
80180195203039 884,3139 884,310,0039 884,3139 884,310,000,000,000,000,000,000,00
801801958302639 884,3139 884,310,0039 884,3139 884,310,000,000,000,000,000,000,00
8518515409705 000,004 506,650,004 506,654 506,650,000,000,000,000,000,000,00
85185154869755 000,004 506,650,004 506,654 506,650,000,000,000,000,000,000,00
8518519520101 300,00999,260,00999,26999,260,000,000,000,000,000,000,00
85185195880561 300,00999,260,00999,26999,260,000,000,000,000,000,000,00
8528520209700,00359,980,00359,98359,980,000,000,000,000,000,000,00
85285202870240,00359,980,00359,98359,980,000,000,000,000,000,000,00
8528520308302 700,001 998,840,001 998,841 998,840,000,000,000,000,000,000,00
8528520309700,0051,000,0051,0051,000,000,000,000,000,000,000,00
852852032010370 980,00370 980,000,00370 980,00370 980,000,000,000,000,000,000,000,00
852852032360200,00216,170,00216,17216,170,000,000,000,000,000,000,00
8528520392225373 880,00373 246,010,00373 246,01373 246,010,000,000,000,000,000,000,00
85285206203036 000,0036 000,000,0036 000,0036 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852068808836 000,0036 000,000,0036 000,0036 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521109200,00106,340,00106,34106,340,000,000,000,000,000,000,00
8528521109705 000,0014 000,000,0014 000,0014 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285211206010 878 751,0010 743 167,900,0010 743 167,9010 743 167,900,000,000,000,000,000,000,00
85285211634012 000,0011 996,000,0011 996,0011 996,000,000,000,000,000,000,000,00
852852119635310 895 751,0010 769 270,240,0010 769 270,2410 769 270,240,000,000,000,000,000,000,00
852852120690500,00237,600,00237,60237,600,000,000,000,000,000,000,00
85285212092010 000,0013 441,550,003 521,673 521,679 919,889 919,880,000,000,000,000,00
85285212097020 000,0033 499,510,0017 602,9017 602,9015 896,6115 896,610,000,000,000,000,00
8528521220105 377 537,005 327 722,640,005 327 722,645 327 722,640,000,000,000,000,000,000,00
85285212236060 000,002 161 507,130,0037 873,1837 873,182 123 633,952 123 633,950,000,000,000,000,00
85285212930145 468 037,007 536 408,430,005 386 957,995 386 957,992 149 450,442 149 450,440,000,000,000,000,00
85285213201029 029,0029 029,000,0029 029,0029 029,000,000,000,000,000,000,000,00
85285213203015 750,0015 750,000,0015 750,0015 750,000,000,000,000,000,000,000,00
852852139010544 779,0044 779,000,0044 779,0044 779,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521409200,00219,000,000,000,00219,00219,000,000,000,000,000,00
85285214096010 000,005 520,000,005 520,005 520,000,000,000,000,000,000,000,00
852852140970500,00956,900,00151,90151,90805,00805,000,000,000,000,000,00
852852142030122 173,00122 173,000,00122 173,00122 173,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521490946132 673,00128 868,900,00127 844,90127 844,901 024,001 024,000,000,000,000,000,00
8528521520101 211,511 211,510,001 211,511 211,510,000,000,000,000,000,000,00
85285215880771 211,511 211,510,001 211,511 211,510,000,000,000,000,000,000,00
8528521609203 000,005 630,140,00249,14249,145 381,005 381,000,000,000,000,000,00
85285216097033 000,0016 700,950,0016 656,2216 656,2244,7344,730,000,000,000,000,00
852852162030176 865,00176 865,000,00176 865,00176 865,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521689988212 865,00199 196,090,00193 770,36193 770,365 425,735 425,730,000,000,000,000,00
8528521909701 800,001 526,470,001 526,471 526,470,000,000,000,000,000,000,00
8528521920109 135,009 087,880,009 087,889 087,880,000,000,000,000,000,000,00
852852192030313 754,00313 753,060,00313 753,06313 753,060,000,000,000,000,000,000,00
8528521991081324 689,00324 367,410,00324 367,41324 367,410,000,000,000,000,000,000,00
8528522808306 000,003 762,120,003 172,703 172,70589,42320,570,000,000,000,000,00
852852282010105 967,00102 374,800,00102 374,80102 374,800,000,000,000,000,000,000,00
852852282360400,00553,680,00553,68553,680,000,000,000,000,000,000,00
8528522891280112 367,00106 690,600,00106 101,18106 101,18589,42320,570,000,000,000,000,00
8528529509603 200,003 200,000,003 200,003 200,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295097013 500,0025 406,910,0012 277,3112 277,3113 129,60129,600,000,000,000,000,00
852852952010677,70677,700,00677,70677,700,000,000,000,000,000,000,00
852852952030187 960,00185 960,740,00185 960,74185 960,740,000,000,000,000,000,000,00
8528529523600,001,380,001,381,380,000,000,000,000,000,000,00
8528529594477205 337,70215 246,730,00202 117,13202 117,1313 129,60129,600,000,000,000,000,00
853853050690165 000,00158 143,660,00157 156,91157 156,91986,750,000,000,000,000,000,00
85385305083093 000,0088 484,330,0087 881,3387 881,33603,000,000,000,000,000,000,00
85385305092025,00358,210,00358,21358,210,000,000,000,000,000,000,00
853853050970230,00391,040,00391,04391,040,000,000,000,000,000,000,00
853853052030218 748,00218 748,000,00218 748,00218 748,000,000,000,000,000,000,000,00
8538530591598477 003,00466 125,240,00464 535,49464 535,491 589,750,000,000,000,000,000,00
85385311083038 000,0034 980,580,0034 980,5834 980,580,000,000,000,000,000,000,00
8538531109200,000,650,000,650,650,000,000,000,000,000,000,00
85385311097044 433,0044 432,000,0044 432,0044 432,000,000,000,000,000,000,000,00
8538531129106,806,800,006,806,800,000,000,000,000,000,000,00
853853119179482 439,8079 420,030,0079 420,0379 420,030,000,000,000,000,000,000,00
85485415203082 614,0082 614,000,0082 614,0082 614,000,000,000,000,000,000,000,00
8548541520402 375,002 375,000,002 375,002 375,000,000,000,000,000,000,000,00
854854159033984 989,0084 989,000,0084 989,0084 989,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000162971 363 048,251 363 048,250,001 363 048,251 363 048,250,000,000,000,000,000,000,00
90090001971981 363 048,251 363 048,250,001 363 048,251 363 048,250,000,000,000,000,000,000,00
9009000204902 748 000,003 258 954,070,002 799 994,962 799 994,96500 557,54411 261,1641 598,430,000,001 158,00622,50
9009000206905 000,005 236,400,005 236,405 236,400,000,000,000,000,000,000,00
9009000209206 500,008 968,220,002 002,222 002,226 966,000,000,000,000,000,000,00
90090002930022 759 500,003 273 158,690,002 807 233,582 807 233,58507 523,54411 261,1641 598,430,000,001 158,00622,50
9009001309700,00446,000,00446,00446,000,000,000,000,000,000,000,00
90090013918830,00446,000,00446,00446,000,000,000,000,000,000,000,00
900900190690110 000,00107 089,890,00107 089,89107 089,890,000,000,000,000,000,000,00
90090019246010 000,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
90090019246714 637,0014 637,000,0014 637,0014 637,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001996536134 637,00131 726,890,00131 726,89131 726,890,000,000,000,000,000,000,00
9009002004000,0066,580,0066,5866,580,000,000,000,000,000,000,00
90090020913200,0066,580,0066,5866,580,000,000,000,000,000,000,00
921921090970741,00741,200,00741,20741,200,000,000,000,000,000,000,00
9219210994000741,00741,200,00741,20741,200,000,000,000,000,000,000,00
92692605291049,60688,600,00688,60688,600,000,000,000,000,000,000,00
926926059644149,60688,600,00688,60688,600,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01051 817,5151 958,590,0051 958,5951 958,590,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział6001 453 008,00949 870,000,00949 870,00949 870,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 350 230,002 054 014,110,001 792 027,931 792 027,93264 721,6768 874,852 735,490,000,000,000,00
Razem dział710700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział72090 704,3890 704,380,0090 704,3890 704,380,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750284 785,35366 098,690,00366 098,69366 098,690,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75118 251,0018 250,840,0018 250,8418 250,840,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75642 008 548,0048 496 444,800,0043 166 126,6842 462 365,685 357 554,384 245 744,2527 236,263 819 525,037 067,0060 051,006 382,19
Razem dział75818 441 322,0018 455 163,160,0018 455 163,1618 542 926,160,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8011 717 561,361 851 699,180,001 844 300,751 844 300,757 398,430,000,000,000,000,000,00
Razem dział8516 300,005 505,910,005 505,915 505,910,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85217 807 590,2119 735 644,900,0017 566 025,7117 566 025,712 169 619,192 156 350,340,000,000,000,000,00
Razem dział853559 442,80545 545,270,00543 955,52543 955,521 589,750,000,000,000,000,000,00
Razem dział85484 989,0084 989,000,0084 989,0084 989,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział9004 257 185,254 768 446,410,004 302 521,304 302 521,30507 523,54411 261,1641 598,430,000,001 158,00622,50
Razem dział921741,00741,200,00741,20741,200,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział92649,60688,600,00688,60688,600,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM88 133 225,4697 476 465,040,0089 239 628,2688 623 630,268 308 406,966 882 230,6071 570,183 819 525,037 067,0061 209,007 004,69
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2017-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27ZZ: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Adresat:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.CZĘŚĆ
0403012  85/04
Klasyfikacja budżetowaPlan
Należności
(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
Dochody wykonaneDochody przekazaneSaldo końcowe
działrozdziałparagrafogółemw tym:należności pozostałe do zapłatynadpłaty
potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnegoogółemw tym:
zaległości
1234567891011
750750110690700,00496,00496,0024,80471,200,000,000,00
7507501176451700,00496,00496,0024,80471,200,000,000,00
8528520308306 700,004 324,304 324,30216,173 954,220,000,000,00
85285203868856 700,004 324,304 324,30216,173 954,220,000,000,00
8528521206900,0023,2023,200,0023,200,000,000,00
85285212092021 500,001 521 406,3066 852,170,0066 852,171 454 580,921 454 554,1326,79
8528521209702 000,00730 423,533 334,321 131,972 202,35727 089,21727 089,210,00
85285212098048 400,004 511 482,6991 853,0736 741,2155 111,864 419 629,624 419 629,620,00
852852128962471 900,006 763 335,72162 062,7637 873,18124 189,586 601 299,756 601 272,9626,79
8528522808309 300,0011 861,5211 073,17553,6810 519,49789,150,000,80
85285228869109 300,0011 861,5211 073,17553,6810 519,49789,150,000,80
8528529506900,0027,6327,631,3826,250,000,000,00
85285295868370,0027,6327,631,3826,250,000,000,00
zbiorczo dla działu750700,00496,00496,0024,80471,200,000,000,00
zbiorczo dla działu85287 900,006 779 549,17177 487,8638 644,41138 689,546 602 088,906 601 272,9627,59
zbiorczo dla wszystkich działów88 600,006 780 045,17177 983,8638 669,21139 160,746 602 088,906 601 272,9627,59
1) niepotrzebne skreślić
DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB-27ZZ
A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1234
75011471,200,000,00
852034 108,130,000,00
852124 601 828,594 477 639,0126,79
8522811 307,840,000,80
8529526,250,000,00
Razem4 617 742,014 477 639,0127,59
B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1234
7501124,800,000,00
85203216,170,000,00
852122 161 507,132 123 633,950,00
85228553,680,000,00
852951,380,000,00
Razem2 162 303,162 123 633,950,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2017-02-07

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27ZZ: korekta nr 1 (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Adresat:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.CZĘŚĆ
0403012  85/04
Klasyfikacja budżetowaPlan
Należności
(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
Dochody wykonaneDochody przekazaneSaldo końcowe
działrozdziałparagrafogółemw tym:należności pozostałe do zapłatynadpłaty
potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnegoogółemw tym:
zaległości
1234567891011
750750110690700,00496,00496,0024,80471,200,000,000,00
7507501176451700,00496,00496,0024,80471,200,000,000,00
8528520308306 700,004 324,304 324,30216,173 954,220,000,000,00
85285203868856 700,004 324,304 324,30216,173 954,220,000,000,00
8528521206900,0023,2023,200,0023,200,000,000,00
85285212092021 500,001 521 406,3066 852,170,0066 852,171 454 580,921 454 554,1326,79
8528521209702 000,00730 423,533 334,321 131,971 131,94727 089,21727 089,210,00
85285212098048 400,004 511 482,6991 853,0736 741,2155 111,864 419 629,624 419 629,620,00
852852128962471 900,006 763 335,72162 062,7637 873,18123 119,176 601 299,756 601 272,9626,79
8528522808309 300,0011 861,5211 073,17553,6810 519,49789,150,000,80
85285228869109 300,0011 861,5211 073,17553,6810 519,49789,150,000,80
8528529506900,0027,6327,631,3826,250,000,000,00
85285295868370,0027,6327,631,3826,250,000,000,00
zbiorczo dla działu750700,00496,00496,0024,80471,200,000,000,00
zbiorczo dla działu85287 900,006 779 549,17177 487,8638 644,41137 619,136 602 088,906 601 272,9627,59
zbiorczo dla wszystkich działów88 600,006 780 045,17177 983,8638 669,21138 090,336 602 088,906 601 272,9627,59
1) niepotrzebne skreślić
DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB-27ZZ
A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1234
75011471,200,000,00
852034 108,130,000,00
852124 601 828,594 477 639,0126,79
8522811 307,840,000,80
8529526,250,000,00
Razem4 617 742,014 477 639,0127,59
B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1234
7501124,800,000,00
85203216,170,000,00
852122 161 507,132 123 633,950,00
85228553,680,000,00
852951,380,000,00
Razem2 162 303,162 123 633,950,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2017-02-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001008430050 000,0049 999,0249 999,020,000,000,000,000,00
01001008531850 000,0049 999,0249 999,020,000,000,000,000,00
0100103028504 000,002 526,042 526,040,000,000,000,000,00
0100103038904 000,002 526,042 526,040,000,000,000,000,00
010010954110139,26139,26139,260,000,000,000,000,00
01001095412019,8419,8419,840,000,000,000,000,00
010010954170810,00810,00810,000,000,000,000,000,00
01001095421015,5615,5615,560,000,000,000,000,00
01001095443049 232,8549 232,8549 232,850,000,000,000,000,00
010010952214550 217,5150 217,5150 217,510,000,000,000,000,00
6006000423101 531 652,001 531 650,411 531 650,410,000,000,000,000,00
60060004629141 531 652,001 531 650,411 531 650,410,000,000,000,000,00
6006001145203 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060011651313 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060013452035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136513335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001445205 089,005 088,705 088,700,000,000,000,000,00
60060014651345 089,005 088,705 088,700,000,000,000,000,00
600600164210170 000,00160 011,49160 011,490,000,000,000,000,00
60060016427089 000,0086 242,3186 242,310,000,000,000,000,00
6006001643001 910 928,761 548 769,931 548 769,931 552,940,000,000,000,00
6006001660508 299 181,278 180 937,638 180 937,630,000,000,0010 000,00494 131,31
600600166057503 138,00503 138,00503 138,000,000,000,000,000,00
600600166059705 000,00666 183,52666 183,520,000,000,000,000,00
600600166060225 000,00135 792,00135 792,000,000,000,000,000,00
600600169762211 902 248,0311 281 074,8811 281 074,881 552,940,000,0010 000,00494 131,31
700700054170570,00570,00570,000,000,000,000,000,00
70070005426070 000,0037 225,6637 225,6629,130,000,000,000,00
700700054270120 000,0085 129,4985 129,490,000,000,000,000,00
700700054300223 381,00183 473,25183 473,253 780,210,000,000,000,00
70070005448017 018,0017 018,0017 018,000,000,000,000,000,00
700700054500559,00559,00559,000,000,000,000,000,00
70070005452010 000,009 139,519 139,510,000,000,000,000,00
7007000545901 000 000,00485 494,63485 494,634 965,780,000,000,000,00
7007000546001 000 000,00943 042,52943 042,520,000,000,000,000,00
700700056060200 000,00151 362,18151 362,180,000,000,000,000,00
700700051164552 641 528,001 913 014,241 913 014,248 775,120,000,000,000,00
70070095430023 057,0023 056,8023 056,800,000,000,000,000,00
700700957509523 057,0023 056,8023 056,800,000,000,000,000,00
71071004417010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710044300230 000,00186 572,97186 572,970,000,000,000,000,00
7107100480184240 000,00186 572,97186 572,970,000,000,000,000,00
71071012430040 000,0033 251,6033 251,600,000,000,000,000,00
710710127602240 000,0033 251,6033 251,600,000,000,000,000,00
710710354110155,0075,6375,630,000,000,000,000,00
710710354170900,00440,00440,000,000,000,000,000,00
710710354210545,00518,27518,270,000,000,000,000,00
71071035842351 600,001 033,901 033,900,000,000,000,000,00
720720954210111 114,00110 226,95110 226,951 234,310,000,000,000,00
7207209542601 000,00991,50991,500,000,000,000,000,00
7207209542701 440,001 439,101 439,100,000,000,000,000,00
720720954300215 946,00215 883,27215 883,27551,960,000,000,000,00
7207209589855329 500,00328 540,82328 540,821 786,270,000,000,000,00
7507501130201 500,001 499,981 499,980,000,000,000,000,00
750750114010211 050,00209 726,29209 726,290,000,000,00176,850,00
75075011404013 563,0013 562,5513 562,5519 543,540,000,000,000,00
75075011411038 688,0037 351,9437 351,943 359,530,000,000,000,00
7507501141205 250,003 766,983 766,98343,390,000,000,000,00
7507501141401 500,001 046,131 046,130,000,000,000,000,00
7507501142102 974,002 974,002 974,00134,100,000,000,000,00
7507501143001 500,001 495,681 495,680,000,000,000,000,00
7507501144101 322,00730,67730,670,000,000,000,000,00
7507501144403 282,003 281,793 281,790,000,000,000,000,00
7507501147001 000,00379,00379,000,000,000,000,000,00
75075011121261281 629,00275 815,01275 815,0123 380,560,000,00176,850,00
75075020271033 300,0033 275,2133 275,210,000,000,000,000,00
750750207848033 300,0033 275,2133 275,210,000,000,000,000,00
750750223030199 000,00189 584,96189 584,960,000,000,000,000,00
7507502242105 700,005 409,575 409,570,000,000,000,000,00
7507502243001 800,001 745,871 745,870,000,000,000,000,00
7507502287312206 500,00196 740,40196 740,400,000,000,000,000,00
75075023302015 000,0010 561,9910 561,990,000,000,000,000,00
7507502340103 045 000,002 924 562,292 924 562,292,810,000,000,000,00
750750234040217 047,00217 046,62217 046,62212 994,110,000,000,000,00
750750234110580 000,00503 002,42503 002,4236 615,430,000,000,000,00
75075023412081 470,0055 217,3255 217,323 686,880,000,000,000,00
75075023414016 000,0015 574,9815 574,980,000,000,000,000,00
75075023417090 000,0080 235,1280 235,120,000,000,000,000,00
750750234210182 000,00178 756,89178 756,89292,010,000,000,000,00
7507502342209 000,006 922,006 922,000,000,000,000,000,00
75075023426078 497,0072 273,5072 273,50887,520,000,000,000,00
750750234270161 300,00160 639,05160 639,050,000,000,000,000,00
7507502342806 000,003 061,903 061,90152,000,000,000,000,00
750750234300273 293,00267 966,75267 966,754 064,410,000,000,000,00
75075023436043 659,0040 010,2740 010,271 178,060,000,000,000,00
75075023440083 000,0081 986,0281 986,024 305,000,000,000,000,00
75075023441045 000,0039 137,3139 137,310,000,000,000,000,00
75075023443030 000,0028 376,0028 376,000,000,000,000,000,00
75075023444061 500,0061 438,7461 438,740,000,000,000,000,00
75075023461022 000,0018 181,6218 181,620,000,000,000,000,00
75075023470040 000,0036 383,2536 383,250,000,000,00309,000,00
75075023606021 703,0021 702,1221 702,120,000,000,000,000,00
750750231663335 101 469,004 823 036,164 823 036,16264 178,230,000,00309,000,00
75075075421017 000,0016 847,9116 847,910,000,000,00500,000,00
75075075430026 476,0026 463,2126 463,210,000,000,000,000,00
750750758433543 476,0043 311,1243 311,120,000,000,00500,000,00
7507509530205 500,005 243,625 243,620,000,000,000,000,00
75075095303090 000,0084 970,0084 970,000,000,000,000,000,00
75075095401059 846,0037 827,6637 827,660,000,000,000,000,00
7507509540188 448,728 448,728 448,720,000,000,000,000,00
7507509540191 490,881 490,881 490,880,010,000,000,000,00
7507509540405 000,004 927,324 927,325 019,210,000,000,000,00
75075095410025 963,2122 529,6022 529,60779,070,000,000,000,00
75075095411020 000,0012 521,1912 521,1913,920,000,000,000,00
7507509541181 452,361 337,861 337,860,000,000,000,000,00
750750954119256,25236,05236,050,000,000,000,000,00
7507509541204 000,001 523,741 523,740,000,000,000,000,00
750750954128206,93206,93206,930,000,000,000,000,00
75075095412936,5536,5336,530,000,000,000,000,00
7507509541402 000,00972,89972,890,000,000,000,000,00
75075095417070 000,0035 886,4035 886,400,000,000,000,000,00
75075095421014 799,0010 082,6210 082,620,000,000,002 399,000,00
750750954260588,3745,8045,800,000,000,000,000,00
7507509542801 800,00200,00200,000,000,000,000,000,00
75075095430010 600,006 721,436 721,430,000,000,00694,000,00
750750954410200,00104,48104,480,000,000,000,000,00
750750954418155,13155,13155,130,000,000,000,000,00
75075095441927,3727,3727,370,000,000,000,000,00
75075095443016 128,6016 128,4416 128,440,000,000,000,000,00
7507509544391 969,001 969,001 969,000,000,000,000,000,00
7507509544405 919,003 281,793 281,790,000,000,000,000,00
75075095178722346 387,37256 875,45256 875,455 812,210,000,003 093,000,00
751751014110532,92532,92532,920,000,000,000,000,00
75175101412020,8320,8320,830,000,000,000,000,00
7517510141703 100,003 100,003 100,000,000,000,000,000,00
75175101421014 597,2514 597,0914 597,090,000,000,000,000,00
751751019246218 251,0018 250,8418 250,840,000,000,000,000,00
75475404230030 000,0030 000,0030 000,000,000,000,000,000,00
754754047845830 000,0030 000,0030 000,000,000,000,000,000,00
7547541230305 500,002 287,502 287,500,000,000,000,000,00
75475412421014 000,0011 998,3611 998,360,000,000,000,000,00
7547541242602 000,001 753,961 753,960,000,000,000,000,00
754754124280945,00944,50944,500,000,000,000,000,00
7547541243003 500,003 006,353 006,350,000,000,000,000,00
7547541243601 000,00778,07778,070,000,000,000,000,00
7547541244303 055,003 032,003 032,000,000,000,000,000,00
7547541210503630 000,0023 800,7423 800,740,000,000,000,000,00
757757028110880 912,80747 008,23747 008,230,000,000,000,000,00
7577570284569880 912,80747 008,23747 008,230,000,000,000,000,00
758758184810330 000,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386330 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801012540104 460,2598 194,6098 194,600,000,000,000,000,00
801801013020640 195,00640 194,06640 194,0614 888,790,000,000,000,00
8018010140106 027 977,006 027 975,846 027 975,84168 700,400,000,000,000,00
801801014040545 355,00545 353,63545 353,630,000,000,000,000,00
8018010141101 216 449,001 216 448,001 216 448,0075 748,840,000,000,000,00
801801014120163 251,00141 608,78141 608,7812 929,350,000,000,000,00
801801014170156 764,38149 747,08149 747,082 700,320,000,000,000,00
8018010142101 139 534,001 127 689,621 127 689,620,000,000,000,000,00
80180101422014 684,0014 577,3314 577,330,000,000,000,000,00
801801014240193 602,37192 846,46192 846,460,000,000,000,000,00
801801014260373 173,00337 169,37337 169,370,000,000,000,000,00
801801014270228 898,05214 558,74214 558,743 474,660,000,000,000,00
8018010142809 812,008 218,008 218,000,000,000,000,000,00
8018010143001 116 249,001 115 412,781 115 412,781 893,370,000,000,000,00
80180101436026 290,0023 427,3123 427,310,000,000,000,000,00
80180101441014 260,0012 669,3412 669,34174,000,000,000,000,00
80180101443011 866,008 695,468 695,460,000,000,000,000,00
801801014440473 780,00473 780,00473 780,000,000,000,000,000,00
8018010147005 480,003 749,703 749,700,000,000,000,000,00
801801016050499 800,00415 141,49415 141,499 581,700,000,000,000,00
80180101606034 000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,00
8018010117114212 995 880,0512 773 457,5912 773 457,59290 091,430,000,000,000,00
80180103302026 950,0021 166,4221 166,42690,820,000,000,000,00
801801034010349 265,00319 474,17319 474,1711 387,490,000,000,000,00
80180103404020 207,0020 206,0320 206,030,000,000,000,000,00
80180103411069 175,0058 368,9358 368,936 233,440,000,000,000,00
8018010341207 870,005 491,925 491,92568,720,000,000,000,00
80180103421025 030,0016 330,2816 330,280,000,000,000,000,00
80180103424024 175,0016 646,9716 646,970,000,000,000,000,00
80180103444017 377,0017 377,0017 377,000,000,000,000,000,00
80180103113094540 049,00475 061,72475 061,7218 880,470,000,000,000,00
8018010423101 100 214,001 037 264,811 037 264,810,000,000,000,000,00
8018010425401 878 264,001 869 749,001 869 749,000,000,000,000,000,00
801801043020128 886,00128 885,95128 885,952 730,600,000,000,000,00
8018010440101 833 514,001 833 513,901 833 513,9041 847,950,000,000,000,00
801801044040140 443,00140 442,14140 442,140,000,000,000,000,00
801801044110346 759,00346 758,42346 758,4215 280,380,000,000,000,00
80180104412041 139,0041 138,7141 138,713 212,000,000,000,000,00
8018010441707 100,007 100,007 100,00217,810,000,000,000,00
801801044210209 550,00209 549,41209 549,410,000,000,000,000,00
8018010442203 941,003 940,863 940,860,000,000,000,000,00
80180104424020 041,0020 040,8720 040,870,000,000,000,000,00
801801044260125 863,00125 862,36125 862,360,000,000,000,000,00
8018010442801 678,001 678,001 678,000,000,000,000,000,00
801801044300187 306,00187 300,71187 300,710,000,000,000,000,00
8018010443607 885,007 884,047 884,040,000,000,000,000,00
8018010444103 548,003 547,653 547,65113,000,000,000,000,00
8018010444301 224,001 223,291 223,290,000,000,000,000,00
801801044440110 797,00110 797,00110 797,000,000,000,000,000,00
8018010447001 050,001 050,001 050,000,000,000,000,000,00
8018010460607 000,007 000,007 000,000,000,000,000,000,00
801801041631356 156 202,006 084 727,126 084 727,1263 401,740,000,000,000,00
801801062540264 360,00144 333,00144 333,000,000,000,000,000,00
8018010683447264 360,00144 333,00144 333,000,000,000,000,000,00
801801103020340 500,00292 376,64292 376,646 833,850,000,000,000,00
8018011040102 872 065,002 814 621,642 814 621,6480 063,560,000,000,000,00
801801104040270 609,00270 607,93270 607,930,000,000,000,000,00
801801104110579 300,00559 326,61559 326,6146 497,000,000,000,000,00
80180110412081 400,0068 102,0468 102,046 300,020,000,000,000,00
80180110417017 722,499 464,209 464,20188,000,000,000,000,00
801801104210127 397,0087 956,3987 956,390,000,000,000,000,00
8018011042205 000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110424075 478,5175 228,0575 228,050,000,000,000,000,00
801801104260207 000,00176 513,65176 513,650,000,000,000,000,00
80180110427094 650,0094 647,5994 647,590,000,000,000,000,00
8018011042805 200,004 958,004 958,000,000,000,000,000,00
801801104300111 636,0087 517,8987 517,890,000,000,000,000,00
8018011043606 100,004 929,864 929,860,000,000,000,000,00
80180110441011 067,0011 066,2511 066,25132,000,000,000,000,00
80180110441144 676,0034 086,0034 086,000,000,000,000,000,00
8018011044306 030,006 001,976 001,970,000,000,000,000,00
801801104440196 949,00196 949,00196 949,000,000,000,000,000,00
8018011047001 660,00290,00290,000,000,000,000,000,00
80180110470154 000,0053 960,7653 960,760,000,000,000,000,00
80180110606014 000,0011 599,9811 599,980,000,000,000,000,00
801801101716735 122 440,004 860 204,454 860 204,45140 014,430,000,000,000,00
8018011330202 000,001 403,621 403,620,000,000,000,000,00
801801134010233 017,00191 743,86191 743,865 239,460,000,000,000,00
80180113404011 890,0011 889,7411 889,740,000,000,000,000,00
80180113411038 050,0029 629,0829 629,083 145,980,000,000,000,00
8018011341206 000,003 295,023 295,02433,030,000,000,000,00
80180113417015 000,0014 412,3114 412,31343,320,000,000,000,00
80180113421037 868,004 598,774 598,770,000,000,000,000,00
8018011342604 100,0096,8696,860,000,000,000,000,00
801801134280300,0040,0040,000,000,000,000,000,00
801801134300677 241,00571 909,39571 909,390,000,000,000,000,00
8018011343602 400,001 393,541 393,540,000,000,000,000,00
801801134410100,0052,6652,660,000,000,000,000,00
8018011344304 435,004 434,494 434,490,000,000,000,000,00
8018011344404 770,004 770,004 770,000,000,000,000,000,00
801801134700300,000,000,000,000,000,000,000,00
801801131437741 037 471,00839 669,34839 669,349 161,790,000,000,000,00
8018011430203 670,003 669,373 669,370,000,000,000,000,00
801801144010492 567,00492 566,22492 566,2214 599,280,000,000,000,00
80180114404038 651,0038 650,1238 650,120,000,000,000,000,00
80180114411089 350,0089 349,6089 349,609 401,130,000,000,000,00
8018011441209 953,009 952,989 952,981 041,640,000,000,000,00
80180114417043 480,0043 479,0743 479,071 508,750,000,000,000,00
80180114421073 847,0073 846,3373 846,330,000,000,000,000,00
801801144280800,00800,00800,000,000,000,000,000,00
80180114430051 865,0051 864,2751 864,270,000,000,000,000,00
80180114436022 853,0022 334,9522 334,950,000,000,000,000,00
8018011444105 700,004 199,914 199,91139,000,000,000,000,00
801801144430383,00383,00383,000,000,000,000,000,00
80180114444010 480,0010 480,0010 480,000,000,000,000,000,00
8018011447007 123,007 123,007 123,000,000,000,000,000,00
80180114139515850 722,00848 698,82848 698,8226 689,800,000,000,000,00
801801464700112 056,0074 376,3274 376,320,000,000,000,000,00
8018014685647112 056,0074 376,3274 376,320,000,000,000,000,00
801801492540559 870,00438 730,91438 730,910,000,000,000,000,00
80180149401062 862,0062 861,0362 861,030,000,000,000,000,00
80180149411010 281,0010 280,2310 280,230,000,000,000,000,00
8018014941201 228,001 227,351 227,350,000,000,000,000,00
8018014995730634 241,00513 099,52513 099,520,000,000,000,000,00
8018015040101 986 165,001 945 053,711 945 053,710,000,000,000,000,00
801801504110330 664,00316 915,54316 915,540,000,000,000,000,00
80180150412040 320,0037 272,4737 272,470,000,000,000,000,00
80180150417034,3134,3134,310,000,000,000,000,00
8018015042405 067,693 433,033 433,030,000,000,000,000,00
801801501016012 362 251,002 302 709,062 302 709,060,000,000,000,000,00
8018019530204 983,004 982,394 982,390,000,000,000,000,00
801801954010182 228,00182 227,48182 227,484 325,070,000,000,000,00
80180195404013 832,0013 831,6913 831,690,000,000,000,000,00
80180195411044 487,0044 486,9944 486,991 956,560,000,000,000,00
8018019541204 037,004 036,234 036,23277,330,000,000,000,00
801801954170109 759,00109 758,55109 758,552 515,450,000,000,000,00
801801954210147 248,00147 247,44147 247,440,000,000,000,000,00
801801954220366,00365,80365,800,000,000,000,000,00
80180195424014 990,0014 989,4014 989,400,000,000,000,000,00
80180195426049 633,0049 632,2149 632,210,000,000,000,000,00
80180195427010 057,0010 056,2910 056,290,000,000,000,000,00
801801954280648,00648,00648,000,000,000,000,000,00
801801954300160 027,31159 427,24159 427,240,000,000,000,000,00
8018019543603 110,003 109,713 109,710,000,000,000,000,00
8018019544105 552,005 551,765 551,7687,000,000,000,000,00
801801954430813,00813,00813,000,000,000,000,000,00
8018019544405 962,005 962,005 962,000,000,000,000,000,00
80180195605019 800,0019 680,0019 680,000,000,000,000,000,00
80180195157936777 532,31776 806,18776 806,189 161,410,000,000,000,00
8518512141101 409,001 348,461 348,460,000,000,000,000,00
85185121412091,0066,8866,880,000,000,000,000,00
8518512141708 260,007 830,007 830,000,000,000,000,000,00
851851214210119,00118,44118,440,000,000,000,000,00
851851214280113 000,0040 215,0040 215,008 930,000,000,000,000,00
851851214300121,00121,00121,000,000,000,000,000,00
85185121111162123 000,0049 699,7849 699,788 930,000,000,000,000,00
8518515342103 500,002 487,422 487,420,000,000,000,000,00
8518515343001 500,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
85185153945145 000,003 487,423 487,420,000,000,000,000,00
85185154401043 150,0042 681,3742 681,370,000,000,000,000,00
8518515440402 859,002 858,442 858,440,000,000,000,000,00
85185154411012 304,0011 842,9411 842,940,000,000,000,000,00
8518515441201 322,001 202,861 202,860,000,000,000,000,00
85185154417070 267,0064 885,5564 885,550,000,000,000,000,00
85185154421024 995,0024 080,0724 080,070,000,000,000,000,00
8518515442207 808,007 802,367 802,360,000,000,000,000,00
85185154426013 842,0013 841,4713 841,470,000,000,000,000,00
8518515442703 838,003 837,423 837,420,000,000,000,000,00
85185154428076,0076,0076,000,000,000,000,000,00
85185154430067 345,0062 624,8962 624,890,000,000,000,000,00
8518515443603 447,002 742,162 742,160,000,000,000,000,00
8518515444101 240,001 225,301 225,300,000,000,000,000,00
851851544430278,00276,00276,000,000,000,000,000,00
8518515444401 650,001 640,901 640,900,000,000,000,000,00
85185154470095,0095,0095,000,000,000,000,000,00
85185154605060 484,0054 476,3954 476,390,000,000,000,000,00
85185154160385315 000,00296 189,12296 189,120,000,000,000,000,00
8518519542101 300,00999,26999,260,000,000,000,000,00
85185195902561 300,00999,26999,260,000,000,000,000,00
852852024330189 000,00157 482,54157 482,540,000,000,000,000,00
8528520290384189 000,00157 482,54157 482,540,000,000,000,000,00
852852034010355 073,40353 412,10353 412,100,000,000,000,000,00
85285203404024 984,9224 949,2524 949,250,000,000,000,000,00
85285203411066 925,2266 582,1966 582,190,000,000,000,000,00
8528520341207 255,356 658,426 658,420,000,000,000,000,00
85285203417010 850,0010 785,9910 785,990,000,000,000,000,00
85285203421039 383,0139 382,0639 382,060,000,000,000,000,00
85285203422017 617,8117 608,3617 608,360,000,000,000,000,00
85285203426041 519,3141 518,6641 518,660,000,000,000,000,00
8528520342708 030,008 028,898 028,890,000,000,000,000,00
852852034280270,00270,00270,000,000,000,000,000,00
85285203430052 564,0652 318,8752 318,870,000,000,000,000,00
85285203433026 652,0026 652,0026 652,000,000,000,000,000,00
8528520343603 197,462 994,872 994,870,000,000,000,000,00
8528520344101 831,161 831,161 831,160,000,000,000,000,00
8528520344301 621,301 608,301 608,300,000,000,000,000,00
85285203444012 307,0012 306,8012 306,800,000,000,000,000,00
8528520347001 950,001 940,001 940,000,000,000,000,000,00
85285203605069 377,3469 377,3469 377,340,000,000,000,000,00
85285203164765741 409,34738 225,26738 225,260,000,000,000,000,00
8528520541102 310,002 300,592 300,590,000,000,000,000,00
85285205417013 360,0013 360,0013 360,000,000,000,000,000,00
85285205421013 500,0012 785,6912 785,690,000,000,000,000,00
8528520543002 500,00370,54370,540,000,000,000,000,00
852852054360400,00400,00400,000,000,000,000,000,00
8528520544101 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
8528520511161733 070,0030 216,8230 216,820,000,000,000,000,00
8528520630201 752,001 751,281 751,280,000,000,000,000,00
85285206401089 097,0070 107,2070 107,200,000,000,000,000,00
8528520640403 951,003 950,873 950,870,000,000,000,000,00
85285206411017 140,0012 616,0212 616,020,000,000,000,000,00
8528520641202 412,001 794,961 794,960,000,000,000,000,00
8528520642102 000,001 844,081 844,080,000,000,000,000,00
852852064280200,00138,00138,000,000,000,000,000,00
8528520643001 000,007,607,600,000,000,000,000,00
8528520643601 000,001 000,001 000,000,000,000,000,000,00
8528520644106 000,005 694,065 694,060,000,000,000,000,00
8528520644402 200,002 187,862 187,860,000,000,000,000,00
852852064700348,0060,0060,000,000,000,000,000,00
85285206136058127 100,00101 151,93101 151,930,000,000,000,000,00
8528521129105 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285211311010 661 176,0010 644 283,6010 644 283,600,000,000,000,000,00
85285211401045 575,0043 622,7643 622,760,000,000,000,000,00
8528521141107 900,007 511,907 511,900,000,000,000,000,00
8528521141201 150,001 031,951 031,950,000,000,000,000,00
85285211421039 279,0019 655,3219 655,320,000,000,000,000,00
8528521142605 606,00471,09471,090,000,000,000,000,00
852852114280159,00158,50158,500,000,000,000,000,00
852852114300102 552,0014 122,9914 122,990,000,000,000,000,00
8528521143606 000,00433,28433,280,000,000,000,000,00
8528521144006 625,005 498,105 498,100,000,000,000,000,00
8528521144401 729,001 728,411 728,410,000,000,000,000,00
8528521147001 000,00450,00450,000,000,000,000,000,00
85285211606012 000,0011 996,0011 996,000,000,000,000,000,00
8528521114533310 895 751,0010 750 963,9010 750 963,900,000,000,000,000,00
85285212291020 000,0019 996,5619 996,560,000,000,000,000,00
852852123020430,00430,00430,000,000,000,000,000,00
8528521231104 957 211,004 911 186,754 911 186,750,000,000,000,000,00
852852124010123 020,00111 856,55111 856,550,000,000,000,000,00
8528521240407 258,007 256,537 256,530,000,000,000,000,00
852852124110282 300,00278 601,46278 601,460,000,000,000,000,00
8528521241203 350,002 845,062 845,060,000,000,000,000,00
85285212421015 451,0015 252,5215 252,520,000,000,000,000,00
8528521242605 772,005 663,855 663,850,000,000,000,000,00
852852124280140,0090,0090,000,000,000,000,000,00
85285212430036 482,0024 292,5324 292,530,000,000,000,000,00
8528521243601 992,001 991,471 991,470,000,000,000,000,00
8528521244403 471,003 464,113 464,110,000,000,000,000,00
85285212458010 000,007 263,297 263,290,000,000,000,000,00
852852124610850,00236,56236,560,000,000,000,000,00
8528521247001 810,001 410,001 410,000,000,000,000,000,00
852852121511245 469 537,005 391 837,245 391 837,240,000,000,000,000,00
85285213413044 779,0044 779,0044 779,003 169,740,000,000,000,00
852852139019544 779,0044 779,0044 779,003 169,740,000,000,000,00
852852143110442 173,00437 491,71437 491,710,000,000,000,000,00
8528521441101 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521493286443 173,00437 491,71437 491,710,000,000,000,000,00
8528521530201 194,301 194,301 194,300,000,000,000,000,00
852852153110344 993,32343 463,88343 463,880,000,000,000,000,00
85285215421023,8923,8923,890,000,000,000,000,00
8528521596407346 211,51344 682,07344 682,070,000,000,000,000,00
85285216291033 000,0016 656,2216 656,220,000,000,000,000,00
852852163110176 865,00176 865,00176 865,000,000,000,000,000,00
8528521645803 000,00249,14249,140,000,000,000,000,00
8528521696668212 865,00193 770,36193 770,360,000,000,000,000,00
85285219302011 000,0010 841,0410 841,040,000,000,000,000,00
8528521931109 000,009 000,009 000,000,000,000,000,000,00
8528521940101 047 254,001 026 339,961 026 339,960,000,000,000,000,00
85285219404069 366,0069 365,3969 365,390,000,000,000,000,00
852852194110189 000,00184 713,07184 713,070,000,000,000,000,00
85285219412026 800,0020 917,2320 917,230,000,000,000,000,00
852852194140150,000,000,000,000,000,000,000,00
85285219417024 500,0024 051,3224 051,320,000,000,000,000,00
85285219421069 600,0068 204,9968 204,990,000,000,000,000,00
85285219426020 500,0020 093,8120 093,810,000,000,000,000,00
85285219427010 000,007 691,517 691,510,000,000,000,000,00
8528521942802 000,001 361,101 361,100,000,000,000,000,00
85285219430056 163,0054 674,8354 674,830,000,000,000,000,00
8528521943608 000,004 482,034 482,030,000,000,000,000,00
85285219441015 000,0014 111,2014 111,200,000,000,000,000,00
8528521944302 292,002 292,002 292,000,000,000,000,000,00
85285219444024 000,0023 782,0323 782,030,000,000,000,000,00
8528521944806 550,006 550,006 550,000,000,000,000,000,00
852852194510100,0082,0082,000,000,000,000,000,00
85285219452047,0046,2046,200,000,000,000,000,00
8528521947002 308,002 294,002 294,000,000,000,000,000,00
85285219606011 900,0011 874,4911 874,490,000,000,000,000,00
852852191800211 605 530,001 562 768,201 562 768,200,000,000,000,000,00
8528522841102 100,001 922,421 922,420,000,000,000,000,00
85285228417046 961,0045 338,0045 338,000,000,000,000,000,00
852852284300143 906,00117 923,80117 923,800,000,000,000,000,00
8528522898660192 967,00165 184,22165 184,220,000,000,000,000,00
852852953020876,00875,64875,640,000,000,000,000,00
852852953110345 827,00322 786,36322 786,360,000,000,000,000,00
85285295401034 550,5426 627,8126 627,810,000,000,000,000,00
8528529540402 172,002 171,382 171,380,000,000,000,000,00
8528529541105 744,774 585,244 585,240,000,000,000,000,00
852852954120663,63552,38552,380,000,000,000,000,00
85285295421015 089,009 471,139 471,130,000,000,000,000,00
8528529542202 609,002 571,232 571,230,000,000,000,000,00
8528529542607 630,002 365,542 365,540,000,000,000,000,00
8528529542704 000,00983,00983,000,000,000,000,000,00
852852954280400,000,000,000,000,000,000,000,00
8528529543006 918,764 682,624 682,620,000,000,000,000,00
85285295433029 000,0027 874,5027 874,500,000,000,000,000,00
8528529543601 900,001 561,461 561,460,000,000,000,000,00
8528529544302 000,00849,00849,000,000,000,000,000,00
8528529544402 200,002 187,862 187,860,000,000,000,000,00
852852954700124,0065,0065,000,000,000,000,000,00
85285295156357461 704,70410 210,15410 210,150,000,000,000,000,00
853853052310183 456,00170 520,00170 520,000,000,000,000,000,00
853853052580108 000,00102 000,00102 000,000,000,000,000,000,00
85385305302011 000,009 962,039 962,030,000,000,000,000,00
853853054010738 082,00709 734,94709 734,9420 651,140,000,000,000,00
85385305404041 227,0041 226,5141 226,510,000,000,000,000,00
853853054110183 316,00136 771,54136 771,5412 734,380,000,000,000,00
85385305412024 700,0016 710,7516 710,751 723,570,000,000,000,00
853853054170112 689,00108 669,76108 669,764 790,750,000,000,000,00
853853054210139 698,00131 880,39131 880,390,000,000,000,000,00
85385305422093 040,0069 390,8569 390,850,000,000,000,000,00
85385305424036 361,0036 360,4136 360,410,000,000,000,000,00
85385305426015 760,0015 214,8915 214,890,000,000,000,000,00
8538530542705 000,005 000,005 000,000,000,000,000,000,00
8538530542802 493,002 492,502 492,500,000,000,000,000,00
853853054300120 020,00112 157,30112 157,300,000,000,000,000,00
8538530543604 461,001 908,901 908,900,000,000,000,000,00
8538530544102 000,001 478,671 478,6740,000,000,000,000,00
853853054430873,00872,50872,500,000,000,000,000,00
85385305444023 410,0023 410,0023 410,000,000,000,000,000,00
8538530547008 866,008 717,688 717,680,000,000,000,000,00
853853051666381 854 452,001 704 479,621 704 479,6239 939,840,000,000,000,00
853853112510190 000,00190 000,00190 000,000,000,000,000,000,00
85385311302019 000,0018 900,0018 900,000,000,000,000,000,00
85385311401034 100,0034 100,0034 100,000,000,000,000,000,00
8538531141106 165,006 165,006 165,000,000,000,000,000,00
853853114120835,00835,00835,000,000,000,000,000,00
853853114170314,15314,15314,150,000,000,000,000,00
8538531142106 325,926 325,926 325,920,000,000,000,000,00
8538531142207 974,227 972,777 972,770,000,000,000,000,00
853853114280160,00160,00160,000,000,000,000,000,00
85385311430026 558,7126 558,7126 558,710,000,000,000,000,00
8538531144802 787,002 787,002 787,000,000,000,000,000,00
85385311129594294 220,00294 118,55294 118,550,000,000,000,000,00
853853954300220 000,0063 565,3263 565,320,000,000,000,000,00
8538539590548220 000,0063 565,3263 565,320,000,000,000,000,00
854854013020108 491,00105 814,05105 814,052 632,330,000,000,000,00
8548540140101 006 561,00933 617,03933 617,0322 503,660,000,000,000,00
85485401404073 823,0073 821,1873 821,180,000,000,000,000,00
854854014110204 640,00190 380,58190 380,586 996,730,000,000,000,00
85485401412032 130,0025 559,1225 559,122 043,270,000,000,000,00
85485401421047 963,0044 583,7944 583,790,000,000,000,000,00
854854014220572,00570,46570,460,000,000,000,000,00
85485401424024 000,0014 502,5814 502,580,000,000,000,000,00
85485401444066 815,0066 815,0066 815,000,000,000,000,000,00
854854011226651 564 995,001 455 663,791 455 663,7934 175,990,000,000,000,00
85485404254063 504,0036 309,3336 309,330,000,000,000,000,00
854854048879863 504,0036 309,3336 309,330,000,000,000,000,00
854854124110308,00306,30306,300,000,000,000,000,00
85485412417050 044,0048 400,0048 400,000,000,000,000,000,00
854854124210148,00147,60147,600,000,000,000,000,00
8548541243003 300,003 300,003 300,000,000,000,000,000,00
8548541210305653 800,0052 153,9052 153,900,000,000,000,000,00
85485415291036,0036,0036,000,000,000,000,000,00
85485415324051 000,0050 800,0050 800,000,000,000,000,000,00
854854153260124 989,00106 655,46106 655,460,000,000,000,000,00
8548541595679176 025,00157 491,46157 491,460,000,000,000,000,00
90090001426061 300,0060 001,7560 001,750,000,000,000,000,00
900900014300235 457,00215 161,21215 161,2120 295,000,000,000,000,00
900900016050915 200,00911 267,60911 267,600,000,000,000,000,00