Raport: 2017 IV Kwartał
Dołączone podpisy elektroniczne

Powrót do listy
IV kwartał 2017r.
Sprawozdania dla jednostek:
 1. BIAŁE BŁOTA (G, w)
 2. GMINA BIAŁE BŁOTA (JB)
 3. Gminne Przedszkole Białe Błota (WRSJO)
 4. ORGAN (ORG)
 5. Publiczne Gimnazjum Białe Błota (WRSJO)
 6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (WRSJO)
 7. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a (WRSJO)
 8. Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach (WRSJO)
 9. Zakład Aktwności Zawodowej (ZB, 100)
Jednostka BIAŁE BŁOTA (G, w)
Dostępne wersje sprawozdania:
 1. Sprawozdanie B-Jed, wersja pierwotna
 2. Sprawozdanie F-Rzs, wersja pierwotna
 3. Sprawozdanie F-Zzf, wersja pierwotna
 4. Sprawozdanie Rb-27s, wersja pierwotna
 5. Sprawozdanie Rb-27s, korekta nr 1
 6. Sprawozdanie Rb-27ZZ, wersja pierwotna (85/04)
 7. Sprawozdanie Rb-28s, wersja pierwotna
 8. Sprawozdanie Rb-28s, korekta nr 1
 9. Sprawozdanie Rb-28s, korekta nr 2
 10. Sprawozdanie Rb-30s, wersja pierwotna (100, 853, 85311)
 11. Sprawozdanie Rb-34s, wersja pierwotna
 12. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (11)
 13. Sprawozdanie Rb-50D, wersja pierwotna (85/04)
 14. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (11)
 15. Sprawozdanie Rb-50W, wersja pierwotna (85/04)
 16. Sprawozdanie Rb-N, wersja pierwotna
 17. Sprawozdanie Rb-Z, wersja pierwotna
 18. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (11)
 19. Sprawozdanie Rb-ZN, wersja pierwotna (85/04)
 20. Powrót do listy jednostek
Sprawozdanie B-Jed: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
BILANS
sporządzony na dzień
31-12-2017
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWAStan na początek rokuStan na koniec rokuPASYWAStan na początek rokuStan na koniec roku
AAktywa trwałe
256 088 637,36260 026 132,21
AFundusz
258 172 710,50268 140 006,78
A.IWartości niematerialne i prawne
4 483,3515 645,60
A.IFundusz jednostki
243 849 727,97244 052 718,95
A.IIRzeczowe aktywa trwałe
231 247 656,01234 473 988,61
A.IIWynik finansowy netto (+,-)
14 323 110,6924 087 715,45
A.II.1Środki trwałe
230 248 057,95223 264 234,83
A.II.1.1Zysk netto (+)
0,000,00
A.II.1.1Grunty
63 515 073,6763 555 249,67
A.II.1.2Strata netto (-)
0,000,00
A.II.1.2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
164 978 237,88158 470 824,28
A.IIINadwyżka środków obrotowych (-)
-128,16-427,62
A.II.1.3Urządzenia techniczne i maszyny
884 712,11687 139,77
A.IVOdpisy z wyniku finansowego (-)
0,000,00
A.II.1.4Środki transportu
163 230,4242 610,96
A.VFundusz mienia zlikwidowanych jednostek
0,000,00
A.II.1.5Inne środki trwałe
706 803,87508 410,15
BPaństwowy fundusz celowy
14 209,0116 313,45
A.II.2Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)
999 598,0611 209 753,78
CZobowiązania długoterminowe
18 564 637,0724 374 549,02
A.II.3Środki przekazane na poczet inwestycji
0,000,00
DZobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
451 673,93482 534,90
A.IIINależności długoterminowe
0,000,00
D.IZobowiązania krótkoterminowe
0,000,00
A.IVDługoterminowe aktywa finansowe
24 836 498,0025 536 498,00
D.I.1.1Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
0,000,00
A.IV.1.1Akcje i udziały
0,000,00
D.I.1.2Zobowiązania wobec budżetów
0,000,00
A.IV.1.2Papiery wartościowe długoterminowe
0,000,00
D.I.1.3Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
0,000,00
A.IV.1.3Inne długoterminowe aktywa finansowe
0,000,00
D.I.1.4Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
0,000,00
A.VWartość mienia zlikwidowanych jednostek
0,000,00
D.I.1.5Pozostałe zobowiązania
0,000,00
BAktywa obrotowe
21 114 593,1532 987 271,94
D.I.1.6Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów
0,000,00
B.IZapasy
66 349,2146 692,88
D.I.1.7Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
0,000,00
B.I.1.1Materiały
0,000,00
D.I.1.8Rezerwy na zobowiązania
0,000,00
B.I.1.2Półprodukty i produkty w toku
0,000,00
D.IIFundusze specjalne
0,000,00
B.I.1.3Produkty gotowe
0,000,00
D.II.1.2Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
0,000,00
B.I.1.4Towary
0,000,00
D.II.1.2Inne fundusze
0,000,00
B.IINależności krótkoterminowe
5 046 682,7610 789 261,20
ERozliczenia międzyokresowe
0,000,00
B.II.1.1Należności z tytułu dostaw i usług
0,000,00
E.IRozliczenia międzyokresowe przychodów
0,000,00
B.II.1.2Należności od budżetów
0,000,00
E.IIInne rozliczenia międzyokresowe
0,000,00
B.II.1.3Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
0,000,00
FInne pasywa
0,000,00
B.II.1.4Pozostałe należności
0,000,00
277 203 230,51293 013 404,15
B.II.1.5Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
0,000,00
277 203 230,51293 013 404,15
B.IIIŚrodki pieniężne
1 409 095,507 724 801,01
277 203 230,51293 013 404,15
B.III.1.1Środki pieniężne w kasie
0,000,00
277 203 230,51293 013 404,15
B.III.1.2Środki pieniężne na rachunkach bankowych
0,000,00
277 203 230,51293 013 404,15
B.III.1.3Środki pieniężne państwowego funduszu celowego
0,000,00
277 203 230,51293 013 404,15
B.III.1.4Inne środki pieniężne
0,000,00
277 203 230,51293 013 404,15
B.IVKrótkoterminowe papierwy wartościowe
14 592 465,6814 426 516,85
277 203 230,51293 013 404,15
B.VRozliczenia międzyokresowe
0,000,00
277 203 230,51293 013 404,15
CInne aktywa
0,000,00
277 203 230,51293 013 404,15
Suma aktywów277 203 230,51293 013 404,15Suma pasywów277 203 230,51293 013 404,15
A. Objaśnienie - ukazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
SymbolOpisWartość
Wyjaśnienia do sprawozdania B-Jed

główny księgowy
2018-04-26

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie F-Rzs: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień
31-12-2017
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Stan na koniec roku poprzedniegoStan na koniec roku bieżącego
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
63 907 684,4580 744 775,76
A.I.Przychody netto ze sprzedaży produktów
379 178,20401 988,31
A.I.1.w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)
0,000,00
A.II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
-2 102,600,00
A.III.Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,000,00
A.IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
0,000,00
A.V.Przychody z tytułu dochodów budżetowych
836 207,55905 566,55
B.Koszty działalności operacyjnej
72 715 924,5181 599 437,70
B.I.Amortyzacja
7 739 586,5012 580 912,48
B.II.Zużycie materiałów i energii
5 292 896,685 648 569,67
B.III.Usługi obce
9 570 008,6811 018 784,62
B.IV.Podatki i opłaty
149 946,0593 928,49
B.V.Wynagrodzenia
23 591 461,1423 182 837,72
B.VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
7 118 866,506 894 063,13
B.VII.Pozostałe koszty rodzajowe
492 394,22488 541,62
B.VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów
0,000,00
B.IX.Inne świadczenia finansowane z budżetu
17 135 557,3121 095 181,62
B.X.Pozostałe obciążenia
1 625 207,43596 618,35
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
-8 808 240,06-854 661,94
D.Pozostałe przychody operacyjne
24 753 480,3626 618 887,82
D.I.Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych
1 354 126,43912 491,40
D.II.Dotacje
21 930 375,0024 395 179,86
D.III.Inne przychody operacyjne
1 468 978,931 311 216,56
E.Pozostałe koszty operacyjne
756 534,50741 509,06
E.I.Pozostałe koszty operacyjne
0,000,00
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
15 188 705,8025 022 716,82
G.Przychody finansowe
174 353,29221 528,13
G.I.Dywidendy i udziały w zyskach
0,000,00
G.II.Odsetki
107 450,12152 028,68
G.III.Inne
66 903,1769 499,45
H.Koszty finansowe
1 039 948,401 156 529,50
H.I.Odsetki
754 520,66816 395,40
H.II.Inne
285 427,74340 134,10
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)
0,000,00
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
0,000,00
J.I.Zyski nadzwyczajne
0,000,00
J.II.Straty nadzwyczajne
0,000,00
K.Zysk (strata) brutto (I +- J)
14 323 110,6924 087 715,45
L.Podatek dochodowy
0,000,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych
128,16427,62
N.Zysk (strata) netto (K - L - M)
14 322 982,5324 087 287,83
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Rzs

główny księgowy
2018-04-26

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie F-Zzf: wersja pierwotna
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Zestawienie zmian w funduszu
sporządzony na dzień
31-12-2017
Adresat:
Wysłać bez pisma przewodniego
Stan na koniec roku poprzedniegoStan na koniec roku bieżącego
I.Fundusz jednostki na początku okresu (BO)
243 272 729,83243 849 727,97
I.1.Zwiększenie funduszu (z tytułu)
144 708 197,73193 212 426,76
I.1.1.Zysk bilansowy za rok ubiegły
50 725 769,8963 980 434,49
I.1.2.Zrealizowane wydatki budżetowe
82 473 241,1191 686 354,97
I.1.3.Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki
0,000,00
I.1.4.Środki na inwestycje
11 509 186,7310 592 323,41
I.1.5.Aktualizacje środków trwałych
0,000,00
I.1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje
0,0012 463,78
I.1.7.Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek
0,000,00
I.1.8.Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,000,00
I.1.9.Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący
0,000,00
I.1.10.Inne zwiększenia
0,0026 940 850,11
I.2.Zmniejszenia funduszu jednostki
144 064 520,64193 009 435,78
I.2.1.Strata za rok ubiegły
40 676 248,1752 915 681,80
I.2.2.Zrealizowane dochody budżetowe
85 392 940,3998 958 811,89
I.2.3.Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
111,19214,59
I.2.4.Dotacje i środki na inwestycje
17 923 350,8619 206 811,00
I.2.5.Aktualizacja środków trwałych
0,0050 528,40
I.2.6.Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji
4 340,0121 675 323,16
I.2.7.Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek
0,000,00
I.2.8.Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia
0,000,00
I.2.9.Inne zmniejszenia
67 530,02202 064,94
II.Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)
243 849 727,97244 052 718,95
III.Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)
14 323 110,6924 087 715,45
III.1.zysk netto (+)
63 980 434,4975 906 123,91
III.2.strata netto (-)
-49 657 323,80-51 818 408,46
IV.Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych
128,16427,62
V.Fundusz (poz. II+,-III-IV)
258 172 710,50268 140 006,78
Wyjaśnienia do sprawozdania F-Zzf

główny księgowy
2018-04-26

(rok m-c dzień)

kierownik jednostki
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 400,001 765,470,001 765,471 765,470,000,000,000,000,000,000,00
01001095201035 811,8235 811,820,0035 811,8235 811,820,000,000,000,000,000,000,00
01001095386537 211,8237 577,290,0037 577,2937 577,290,000,000,000,000,000,000,00
6006000429102 646,232 646,230,002 646,232 646,230,000,000,000,000,000,000,00
60060004635142 646,232 646,230,002 646,232 646,230,000,000,000,000,000,000,00
6006001609704 500,004 500,000,004 500,004 500,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016630015 590,2515 590,250,0015 590,2515 590,250,000,000,000,000,000,000,00
600600166307380 309,67380 309,670,00380 309,67380 309,670,000,000,000,000,000,000,00
6006001674193400 399,92400 399,920,00400 399,92400 399,920,000,000,000,000,000,000,00
70070005047011 663,0011 662,670,0011 662,6711 662,670,000,000,000,000,000,000,00
700700050550190 000,00239 632,990,00188 920,49188 920,4953 112,7353 112,732 400,230,000,000,000,00
700700050750250 000,00434 713,840,00364 010,53364 010,5373 711,5673 471,223 008,250,000,000,000,00
70070005076095 774,00104 725,600,00104 725,60104 725,600,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 000 000,00916 822,050,00754 476,41754 476,41162 345,646 606,490,000,000,000,000,00
7007000509206 000,0025 635,980,005 213,515 213,5120 422,4720 422,470,000,000,000,000,00
70070005749251 553 437,001 733 193,130,001 429 009,211 429 009,21309 592,40153 612,915 408,480,000,000,000,00
710710352020700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010164 164,98157 463,110,00157 463,11157 463,110,000,000,000,000,000,000,00
75075011236040,0017,050,0017,0517,050,000,000,000,000,000,000,00
7507501180131164 204,98157 480,160,00157 480,16157 480,160,000,000,000,000,000,000,00
7507502309405 200,005 155,830,005 155,835 155,830,000,000,000,000,000,000,00
75075023097020 000,0012 924,250,0012 924,2512 924,250,000,000,000,000,000,000,00
75075023200740 419,540,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502320097 132,860,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750238169972 752,4018 080,080,0018 080,0818 080,080,000,000,000,000,000,000,00
7507509508700,00322,000,00322,00322,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509520085 180,6510 207,940,0010 207,9410 207,940,000,000,000,000,000,000,00
750750952009914,351 801,410,001 801,411 801,410,000,000,000,000,000,000,00
75075095807326 095,0012 331,350,0012 331,3512 331,350,000,000,000,000,000,000,00
7517510120104 006,004 006,000,004 006,004 006,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778624 006,004 006,000,004 006,004 006,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035035 000,00184 856,490,0041 042,0339 615,86143 814,46135 056,680,000,000,000,000,00
756756010910100,0074,060,0074,0673,920,000,000,000,000,000,000,00
756756017761735 100,00184 930,550,0041 116,0939 689,78143 814,46135 056,680,000,000,000,000,00
7567561503109 296 000,0016 277 138,730,009 955 594,979 955 594,976 334 986,746 334 986,7413 442,981 635 989,000,000,000,00
75675615032021 000,0018 854,780,0018 476,3518 476,35430,05430,0551,62445,990,000,000,00
756756150330217 000,00215 005,000,00215 006,00215 006,000,000,001,000,000,000,000,00
756756150340300 000,00513 564,440,00241 791,35241 791,35272 858,09272 858,091 085,00248 458,131 413,330,000,00
756756150500100 000,00535 560,000,00189 650,00176 122,00345 910,00345 060,000,000,000,000,000,00
756756150640300,00243,600,00243,60243,600,000,000,000,000,000,000,00
75675615091015 148,001 653 157,270,0023 265,2723 254,271 629 892,000,000,000,000,000,000,00
7567561526803 263,003 290,000,003 290,003 290,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615824019 952 711,0019 216 813,820,0010 647 317,5410 633 778,548 584 076,886 953 334,8814 580,601 884 893,121 413,330,000,00
7567561603105 561 000,008 502 764,790,006 263 967,316 263 967,312 252 315,452 191 858,4513 517,971 048 713,000,0096,0080 797,00
756756160320110 000,00143 145,230,00118 533,07118 533,0729 808,9229 808,925 196,762 928,020,00224,00212,00
7567561603305 000,006 353,400,005 050,005 050,001 341,201 341,2037,800,000,000,000,00
756756160340400 000,00667 192,020,00380 172,58380 172,58288 070,42273 844,421 050,98313 044,000,000,0014 226,00
75675616036085 000,00120 117,000,00109 280,60109 280,6010 836,408 954,400,000,000,000,000,00
7567561604302 000,003 247,000,003 247,003 247,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 750 000,002 205 917,570,002 159 281,792 156 927,0646 635,7817 087,640,000,000,000,000,00
75675616064020 000,0022 281,020,0022 281,0222 281,020,000,000,000,000,000,000,00
75675616091071 500,00722 009,100,0091 536,1091 535,77630 473,000,000,000,000,00227,008 341,00
75675616805128 004 500,0012 393 027,130,009 153 349,479 150 994,413 259 481,172 522 895,0319 803,511 364 685,020,00547,00103 576,00
75675618041070 000,0092 671,500,0092 671,5092 671,500,000,000,000,000,000,000,00
756756180480360 000,00389 546,640,00389 546,64389 546,640,000,000,000,000,000,000,00
756756180490650 000,001 067 506,410,00667 983,03667 983,03400 329,77275 076,22806,390,000,000,000,00
756756180640100,0069,600,0069,6069,600,000,000,000,000,000,000,00
75675618092018 193,2278 628,510,0021 650,7021 650,7056 977,8156 977,810,000,000,000,000,00
75675618793141 098 293,221 628 422,660,001 171 921,471 171 921,47457 307,58332 054,03806,390,000,000,000,00
75675619046030 000,007 651,200,007 651,207 651,200,000,000,000,000,000,000,00
756756197683530 000,007 651,200,007 651,207 651,200,000,000,000,000,000,000,00
75675621001026 921 109,0027 532 140,000,0027 532 140,0027 601 571,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100201 300 000,001 447 955,160,001 447 955,161 447 955,160,000,000,000,000,000,000,00
756756217640728 221 109,0028 980 095,160,0028 980 095,1629 049 526,160,000,000,000,000,000,000,00
75875801292019 171 391,0019 171 391,000,0019 171 391,0019 233 001,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947919 171 391,0019 171 391,000,0019 171 391,0019 233 001,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409202 790,5332 393,850,0032 393,8532 393,850,000,000,000,000,000,000,00
7587581420300,0011 554,270,0011 554,2711 554,270,000,000,000,000,000,000,00
7587581463300,0036 765,130,0036 765,1336 765,130,000,000,000,000,000,000,00
75875814668074 366,1074 366,100,0074 366,1074 366,100,000,000,000,000,000,000,00
758758149253277 156,63155 079,350,00155 079,35155 079,350,000,000,000,000,000,000,00
758758312920100 402,00100 402,000,00100 402,00100 402,000,000,000,000,000,000,000,00
7587583179509100 402,00100 402,000,00100 402,00100 402,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069027 900,0026 869,310,0026 869,3126 869,310,000,000,000,000,000,000,00
80180101075030 760,0029 727,110,0029 727,1129 727,110,000,000,000,000,000,000,00
8018010109606 000,006 000,000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010109706 200,0014 072,350,0013 121,4113 121,41950,940,000,000,000,000,000,00
801801012010248 832,50248 183,990,00248 183,99248 183,990,000,000,000,000,000,000,00
80180101203083 400,0083 399,740,0083 399,7483 399,740,000,000,000,000,000,000,00
8018010124000,00246,250,00246,25246,250,000,000,000,000,000,000,00
8018010127007 560,007 560,000,007 560,007 560,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010163071 013 449,560,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101997191 424 102,06416 058,750,00415 107,81415 107,81950,940,000,000,000,000,000,00
80180103203028 098,0028 098,000,0028 098,0028 098,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293428 098,0028 098,000,0028 098,0028 098,000,000,000,000,000,000,000,00
801801040660120 000,0095 789,000,0093 780,6093 780,602 008,400,000,000,000,000,000,00
80180104069021 000,0020 591,760,0020 591,7620 591,760,000,000,000,000,000,000,00
80180104075018 500,0018 649,410,0018 649,4118 649,410,000,000,000,000,000,000,00
80180104094010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104097025 979,7524 936,920,0024 936,9224 936,920,000,000,000,000,000,000,00
801801042030602 100,00602 100,000,00602 100,00602 100,000,000,000,000,000,000,000,00
801801042310200 000,00231 169,100,00231 169,10231 169,100,000,000,000,000,000,000,00
8018010424000,00181,370,00181,37181,370,000,000,000,000,000,000,00
8018010491655997 579,75993 417,560,00991 409,16991 409,162 008,400,000,000,000,000,000,00
80180106203033 450,0033 450,000,0033 450,0033 450,000,000,000,000,000,000,000,00
801801068293733 450,0033 450,000,0033 450,0033 450,000,000,000,000,000,000,000,00
801801100690250,00102,000,00102,00102,000,000,000,000,000,000,000,00
801801100970900,00570,000,00570,00570,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110200120 000,0019 411,710,0019 411,7119 411,710,000,000,000,000,000,000,00
80180110201057 448,1455 685,160,0055 685,1655 685,160,000,000,000,000,000,000,00
80180110203012 000,0012 000,000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011024000,0086,430,0086,4386,430,000,000,000,000,000,000,00
801801109101290 598,1487 855,300,0087 855,3087 855,300,000,000,000,000,000,000,00
80180113087073 000,0073 000,000,0073 000,0073 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801138178473 000,0073 000,000,0073 000,0073 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011409707 850,006 618,100,006 618,106 618,100,000,000,000,000,000,000,00
80180114818857 850,006 618,100,006 618,106 618,100,000,000,000,000,000,000,00
8018015020107 951,767 951,410,007 951,417 951,410,000,000,000,000,000,000,00
80180150829617 951,767 951,410,007 951,417 951,410,000,000,000,000,000,000,00
8018019507501 830,001 825,000,001 670,001 670,00155,000,000,000,000,000,000,00
80180195203064 197,6664 197,660,0064 197,6664 197,660,000,000,000,000,000,000,00
801801958377666 027,6666 022,660,0065 867,6665 867,66155,000,000,000,000,000,000,00
8518512109700,0021,830,0021,8321,830,000,000,000,000,000,000,00
85185121869420,0021,830,0021,8321,830,000,000,000,000,000,000,00
8518515409405 000,004 017,760,004 017,764 017,760,000,000,000,000,000,000,00
85185154869455 000,004 017,760,004 017,764 017,760,000,000,000,000,000,000,00
8518519520101 000,00949,190,00949,19949,190,000,000,000,000,000,000,00
85185195880561 000,00949,190,00949,19949,190,000,000,000,000,000,000,00
8528520208306 000,006 000,000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852020940911,00910,640,00910,64910,640,000,000,000,000,000,000,00
85285202878246 911,006 910,640,006 910,646 910,640,000,000,000,000,000,000,00
8528520308302 700,001 863,120,001 863,121 863,120,000,000,000,000,000,000,00
8528520309700,0085,000,0085,0085,000,000,000,000,000,000,000,00
852852032010389 666,00389 612,420,00389 612,42389 612,420,000,000,000,000,000,000,00
852852032360200,00213,200,00213,20213,200,000,000,000,000,000,000,00
8528520363108 619,008 590,770,008 590,778 590,770,000,000,000,000,000,000,00
8528520398535401 185,00400 364,510,00400 364,51400 364,510,000,000,000,000,000,000,00
85285213201028 637,0027 867,680,0027 867,6827 867,680,000,000,000,000,000,000,00
85285213203017 352,0017 251,300,0017 251,3017 251,300,000,000,000,000,000,000,00
852852139010545 989,0045 118,980,0045 118,9845 118,980,000,000,000,000,000,000,00
852852140830500,00305,310,00190,36190,36114,955,800,000,000,000,000,00
852852140920200,00262,000,0022,0022,00240,00240,000,000,000,000,000,00
852852140940535,00860,100,00325,10325,10535,00535,000,000,000,000,000,00
852852142030123 368,00123 368,000,00123 368,00123 368,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521490786124 603,00124 795,410,00123 905,46123 905,46889,95780,800,000,000,000,000,00
8528521520101 514,481 255,680,001 255,681 255,680,000,000,000,000,000,000,00
85285215880771 514,481 255,680,001 255,681 255,680,000,000,000,000,000,000,00
8528521609203 000,005 379,000,000,000,005 379,005 379,000,000,000,000,000,00
85285216094015 000,004 824,610,004 824,614 824,610,000,000,000,000,000,000,00
852852162030200 700,00195 723,930,00195 723,93195 723,930,000,000,000,000,000,000,00
8528521689958218 700,00205 927,540,00200 548,54200 548,545 379,005 379,000,000,000,000,000,00
852852190940909,002 690,020,002 690,022 690,020,000,000,000,000,000,000,00
8528521909702 000,00568,130,00568,13568,130,000,000,000,000,000,000,00
85285219201010 962,0010 879,550,0010 879,5510 879,550,000,000,000,000,000,000,00
852852192030322 900,00322 900,000,00322 900,00322 900,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521992021336 771,00337 037,700,00337 037,70337 037,700,000,000,000,000,000,000,00
8528522808306 000,0011 648,650,0010 716,2510 716,25948,40564,4016,000,000,000,000,00
852852282010116 420,00116 353,430,00116 353,43116 353,430,000,000,000,000,000,000,00
852852282360500,00547,260,00547,26547,260,000,000,000,000,000,000,00
8528522891280122 920,00128 549,340,00127 616,94127 616,94948,40564,4016,000,000,000,000,00
85285230094076,0075,710,0075,7175,710,000,000,000,000,000,000,00
852852302030169 200,00169 200,000,00169 200,00169 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523089052169 276,00169 275,710,00169 275,71169 275,710,000,000,000,000,000,000,00
8528529509404 000,003 681,220,003 551,623 551,62129,60129,600,000,000,000,000,00
8528529509603 000,003 000,000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295203058 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852959007765 400,006 681,220,006 551,626 551,62129,60129,600,000,000,000,000,00
8538531108308 000,007 943,630,007 943,637 943,630,000,000,000,000,000,000,00
85385311094044 574,0044 717,850,0044 717,8544 717,850,000,000,000,000,000,000,00
8538531129101,621,620,001,621,620,000,000,000,000,000,000,00
853853119084452 575,6252 663,100,0052 663,1052 663,100,000,000,000,000,000,000,00
8538539506902,502,500,002,502,500,000,000,000,000,000,000,00
85385395869382,502,500,002,502,500,000,000,000,000,000,000,00
85485415203076 326,0076 326,000,0076 326,0076 326,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829976 326,0076 326,000,0076 326,0076 326,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550109205 000,001 956,140,00258,97258,971 697,171 697,170,000,000,000,000,00
85585501094030 000,0030 366,700,0013 866,7013 866,7016 500,0014 000,000,000,000,000,000,00
85585501206014 622 194,0014 572 614,780,0014 572 614,7814 572 614,780,000,000,000,000,000,000,00
855855019027614 657 194,0014 604 937,620,0014 586 740,4514 586 740,4518 197,1715 697,170,000,000,000,000,00
855855020640500,0035,200,0035,2035,200,000,000,000,000,000,000,00
8558550209206 000,0012 217,580,00280,18280,1811 937,4011 937,400,000,000,000,000,00
85585502094015 000,0030 673,250,008 618,648 618,6422 060,6118 009,616,000,000,000,000,00
8558550220105 587 972,005 467 671,340,005 467 671,345 467 671,340,000,000,000,000,000,000,00
85585502236066 263,002 402 926,850,0034 622,0834 622,082 368 304,772 368 304,770,000,000,000,000,00
85585502932275 675 735,007 913 524,220,005 511 227,445 511 227,442 402 302,782 398 251,786,000,000,000,000,00
855855032010751,74714,220,00714,22714,220,000,000,000,000,000,000,00
8558550323600,003,680,003,683,680,000,000,000,000,000,000,00
8558550390728751,74717,900,00717,90717,900,000,000,000,000,000,000,00
85585504203014 988,0014 988,000,0014 988,0014 988,000,000,000,000,000,000,000,00
855855048838914 988,0014 988,000,0014 988,0014 988,000,000,000,000,000,000,000,00
855855050690190 000,00157 477,010,00156 512,18156 512,18964,830,000,000,000,000,000,00
85585505083093 000,0091 336,190,0090 852,0590 852,05484,140,000,000,000,000,000,00
855855050970250,00210,240,00210,24210,240,000,000,000,000,000,000,00
855855052030181 280,00181 280,000,00181 280,00181 280,000,000,000,000,000,000,000,00
855855056330450 000,00450 000,000,00450 000,00450 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550597210914 530,00880 303,440,00878 854,47878 854,471 448,970,000,000,000,000,000,00
8558559520104 120,004 120,000,004 120,004 120,000,000,000,000,000,000,000,00
85585595884604 120,004 120,000,004 120,004 120,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000204902 485 000,003 292 795,110,002 821 763,562 821 763,56519 410,48438 173,7648 378,930,000,002 277,00786,00
9009000206405 000,002 059,600,002 059,602 059,600,000,000,000,000,000,000,00
9009000209106 000,0025 026,120,006 256,126 256,1218 770,000,000,000,000,009,000,00
90090002929422 496 000,003 319 880,830,002 830 079,282 830 079,28538 180,48438 173,7648 378,930,000,002 286,00786,00
900900130970100,00100,000,00100,00100,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001391883100,00100,000,00100,00100,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906207 000,006 923,620,006 923,626 923,620,000,000,000,000,000,000,00
900900190690120 000,0083 250,740,0083 250,7483 250,740,000,000,000,000,000,000,00
9009001924600,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001994689127 000,00100 174,360,00100 174,36100 174,360,000,000,000,000,000,000,00
90090020040057,0095,850,0095,8595,850,000,000,000,000,000,000,00
900900209132057,0095,850,0095,8595,850,000,000,000,000,000,000,00
921921090960500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
921921096307198 866,720,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109100297199 366,72500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
92192195096054 000,0054 000,000,0054 000,0054 000,000,000,000,000,000,000,000,00
921921956260179 000,00179 000,000,00179 000,00179 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192195100336233 000,00233 000,000,00233 000,00233 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01037 211,8237 577,290,0037 577,2937 577,290,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600403 046,15403 046,150,00403 046,15403 046,150,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 553 437,001 733 193,130,001 429 009,211 429 009,21309 592,40153 612,915 408,480,000,000,000,00
Razem dział710700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750243 052,38187 891,590,00187 891,59187 891,590,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7514 006,004 006,000,004 006,004 006,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75647 341 713,2262 410 940,520,0050 001 450,9350 053 561,5612 444 680,099 943 340,6235 190,503 249 578,141 413,33547,00103 576,00
Razem dział75819 348 949,6319 426 872,350,0019 426 872,3519 488 482,350,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8012 728 657,371 712 471,780,001 709 357,441 709 357,443 114,340,000,000,000,000,000,00
Razem dział8516 000,004 988,780,004 988,784 988,780,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 493 269,481 425 916,730,001 418 585,781 418 585,787 346,956 853,8016,000,000,000,000,00
Razem dział85352 578,1252 665,600,0052 665,6052 665,600,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85476 326,0076 326,000,0076 326,0076 326,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85521 267 318,7423 418 591,180,0020 996 648,2620 996 648,262 421 948,922 413 948,956,000,000,000,000,00
Razem dział9002 623 157,003 420 251,040,002 930 449,492 930 449,49538 180,48438 173,7648 378,930,000,002 286,00786,00
Razem dział921432 366,72233 500,000,00233 500,00233 500,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM97 611 789,63114 548 938,140,0098 913 074,8799 026 795,5015 724 863,1812 955 930,0488 999,913 249 578,141 413,332 833,00104 362,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
wyjasnienie do błędów w sprawozdaniu: dnia 18.12.2017r. przelaliśmy do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 2 411,59 zł, opisanego jako R.80150-2010 prawidłowo powinna być ona rozbita na: 80101-2010 kwota 648,51 zł, 80110-2010 kwota 1 762,98zł, 80150-2010 kwota 0,10 zł. meilowo i pisemnie zwróciliśmy sie do Kuajwsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przeksięgowanie wpłaconej kwoty co w konsekwecji zmienia nam wysokość dotacji przekazanej i tak: w 801 01 2010 wykonanie to 248 183,99zł, w 801 10 2010 wykonanie to 55 685,16 zł w 801 50 2010 wykonanie to 7 951,41zł.
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2018-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27s: korekta nr 1
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)
Należności 2)
(salda początkowe plus przypisy minus odpisy)
Potrącenia 2)
(art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)
Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)Dochody otrzymaneSaldo końcowe 2)Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczySkutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy 3)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
należności pozostałe do zapłatynadpłatyumorzenie zaległości podatkowychrozłożenie na raty, odłożenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
ogółemw tym
zaległości
123456789101112131415
0100109507501 400,001 765,470,001 765,471 765,470,000,000,000,000,000,000,00
01001095201035 811,8235 811,820,0035 811,8235 811,820,000,000,000,000,000,000,00
01001095386537 211,8237 577,290,0037 577,2937 577,290,000,000,000,000,000,000,00
6006000429102 646,232 646,230,002 646,232 646,230,000,000,000,000,000,000,00
60060004635142 646,232 646,230,002 646,232 646,230,000,000,000,000,000,000,00
6006001609704 500,004 500,000,004 500,004 500,000,000,000,000,000,000,000,00
60060016630015 590,2515 590,250,0015 590,2515 590,250,000,000,000,000,000,000,00
600600166307380 309,67380 309,670,00380 309,67380 309,670,000,000,000,000,000,000,00
6006001674193400 399,92400 399,920,00400 399,92400 399,920,000,000,000,000,000,000,00
70070005047011 663,0011 662,670,0011 662,6711 662,670,000,000,000,000,000,000,00
700700050550190 000,00239 632,990,00188 920,49188 920,4953 112,7353 112,732 400,230,000,000,000,00
700700050750250 000,00434 713,840,00364 010,53364 010,5373 711,5673 471,223 008,250,000,000,000,00
70070005076095 774,00104 725,600,00104 725,60104 725,600,000,000,000,000,000,000,00
7007000507701 000 000,00916 822,050,00754 476,41754 476,41162 345,646 606,490,000,000,000,000,00
7007000509206 000,0025 635,980,005 213,515 213,5120 422,4720 422,470,000,000,000,000,00
70070005749251 553 437,001 733 193,130,001 429 009,211 429 009,21309 592,40153 612,915 408,480,000,000,000,00
710710352020700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
7107103573765700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
750750112010164 164,98157 463,110,00157 463,11157 463,110,000,000,000,000,000,000,00
75075011236040,0017,050,0017,0517,050,000,000,000,000,000,000,00
7507501180131164 204,98157 480,160,00157 480,16157 480,160,000,000,000,000,000,000,00
7507502309405 200,005 155,830,005 155,835 155,830,000,000,000,000,000,000,00
75075023097020 000,0012 924,250,0012 924,2512 924,250,000,000,000,000,000,000,00
75075023200740 419,540,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
7507502320097 132,860,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750238169972 752,4018 080,080,0018 080,0818 080,080,000,000,000,000,000,000,00
7507509508700,00322,000,00322,00322,000,000,000,000,000,000,000,00
7507509520085 180,6510 207,940,0010 207,9410 207,940,000,000,000,000,000,000,00
750750952009914,351 801,410,001 801,411 801,410,000,000,000,000,000,000,00
75075095807326 095,0012 331,350,0012 331,3512 331,350,000,000,000,000,000,000,00
7517510120104 006,004 006,000,004 006,004 006,000,000,000,000,000,000,000,00
75175101778624 006,004 006,000,004 006,004 006,000,000,000,000,000,000,000,00
75675601035035 000,00184 856,490,0041 042,0339 615,86143 814,46135 056,680,000,000,000,000,00
756756010910100,0074,060,0074,0673,920,000,000,000,000,000,000,00
756756017761735 100,00184 930,550,0041 116,0939 689,78143 814,46135 056,680,000,000,000,000,00
7567561503109 296 000,0016 277 138,730,009 955 594,979 955 594,976 334 986,746 334 986,7413 442,981 635 989,000,000,000,00
75675615032021 000,0018 854,780,0018 476,3518 476,35430,05430,0551,62445,990,000,000,00
756756150330217 000,00215 005,000,00215 006,00215 006,000,000,001,000,000,000,000,00
756756150340300 000,00513 564,440,00241 791,35241 791,35272 858,09272 858,091 085,00248 458,131 413,330,000,00
756756150500100 000,00535 560,000,00189 650,00176 122,00345 910,00345 060,000,000,000,000,000,00
756756150640300,00243,600,00243,60243,600,000,000,000,000,000,000,00
75675615091015 148,001 653 157,270,0023 265,2723 254,271 629 892,000,000,000,000,000,000,00
7567561526803 263,003 290,000,003 290,003 290,000,000,000,000,000,000,000,00
75675615824019 952 711,0019 216 813,820,0010 647 317,5410 633 778,548 584 076,886 953 334,8814 580,601 884 893,121 413,330,000,00
7567561603105 561 000,008 502 764,790,006 263 967,316 263 967,312 252 315,452 191 858,4513 517,971 048 713,000,0096,0080 797,00
756756160320110 000,00143 145,230,00118 533,07118 533,0729 808,9229 808,925 196,762 928,020,00224,00212,00
7567561603305 000,006 353,400,005 050,005 050,001 341,201 341,2037,800,000,000,000,00
756756160340400 000,00667 192,020,00380 172,58380 172,58288 070,42273 844,421 050,98313 044,000,000,0014 226,00
75675616036085 000,00120 117,000,00109 280,60109 280,6010 836,408 954,400,000,000,000,000,00
7567561604302 000,003 247,000,003 247,003 247,000,000,000,000,000,000,000,00
7567561605001 750 000,002 205 917,570,002 159 281,792 156 927,0646 635,7817 087,640,000,000,000,000,00
75675616064020 000,0022 281,020,0022 281,0222 281,020,000,000,000,000,000,000,00
75675616091071 500,00722 009,100,0091 536,1091 535,77630 473,000,000,000,000,00227,008 341,00
75675616805128 004 500,0012 393 027,130,009 153 349,479 150 994,413 259 481,172 522 895,0319 803,511 364 685,020,00547,00103 576,00
75675618041070 000,0092 671,500,0092 671,5092 671,500,000,000,000,000,000,000,00
756756180480360 000,00389 546,640,00389 546,64389 546,640,000,000,000,000,000,000,00
756756180490650 000,001 067 506,410,00667 983,03667 983,03400 329,77275 076,22806,390,000,000,000,00
756756180640100,0069,600,0069,6069,600,000,000,000,000,000,000,00
75675618092018 193,2278 628,510,0021 650,7021 650,7056 977,8156 977,810,000,000,000,000,00
75675618793141 098 293,221 628 422,660,001 171 921,471 171 921,47457 307,58332 054,03806,390,000,000,000,00
75675619046030 000,007 651,200,007 651,207 651,200,000,000,000,000,000,000,00
756756197683530 000,007 651,200,007 651,207 651,200,000,000,000,000,000,000,00
75675621001026 921 109,0027 532 140,000,0027 532 140,0027 601 571,000,000,000,000,000,000,000,00
7567562100201 300 000,001 447 955,160,001 447 955,161 447 955,160,000,000,000,000,000,000,00
756756217640728 221 109,0028 980 095,160,0028 980 095,1629 049 526,160,000,000,000,000,000,000,00
75875801292019 171 391,0019 171 391,000,0019 171 391,0019 233 001,000,000,000,000,000,000,000,00
758758017947919 171 391,0019 171 391,000,0019 171 391,0019 233 001,000,000,000,000,000,000,000,00
7587581409202 790,5332 393,850,0032 393,8532 393,850,000,000,000,000,000,000,00
7587581420300,0011 554,270,0011 554,2711 554,270,000,000,000,000,000,000,00
7587581463300,0036 765,130,0036 765,1336 765,130,000,000,000,000,000,000,00
75875814668074 366,1074 366,100,0074 366,1074 366,100,000,000,000,000,000,000,00
758758149253277 156,63155 079,350,00155 079,35155 079,350,000,000,000,000,000,000,00
758758312920100 402,00100 402,000,00100 402,00100 402,000,000,000,000,000,000,000,00
7587583179509100 402,00100 402,000,00100 402,00100 402,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101069027 900,0026 869,310,0026 869,3126 869,310,000,000,000,000,000,000,00
80180101075030 760,0029 727,110,0029 727,1129 727,110,000,000,000,000,000,000,00
8018010109606 000,006 000,000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010109706 200,0014 072,350,0013 121,4113 121,41950,940,000,000,000,000,000,00
801801012010248 832,50248 183,990,00248 183,99248 183,990,000,000,000,000,000,000,00
80180101203083 400,0083 399,740,0083 399,7483 399,740,000,000,000,000,000,000,00
8018010124000,00246,250,00246,25246,250,000,000,000,000,000,000,00
8018010127007 560,007 560,000,007 560,007 560,000,000,000,000,000,000,000,00
8018010163071 013 449,560,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180101997191 424 102,06416 058,750,00415 107,81415 107,81950,940,000,000,000,000,000,00
80180103203028 098,0028 098,000,0028 098,0028 098,000,000,000,000,000,000,000,00
801801038293428 098,0028 098,000,0028 098,0028 098,000,000,000,000,000,000,000,00
801801040660120 000,0095 789,000,0093 780,6093 780,602 008,400,000,000,000,000,000,00
80180104069021 000,0020 591,760,0020 591,7620 591,760,000,000,000,000,000,000,00
80180104075018 500,0018 649,410,0018 649,4118 649,410,000,000,000,000,000,000,00
80180104094010 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
80180104097025 979,7524 936,920,0024 936,9224 936,920,000,000,000,000,000,000,00
801801042030602 100,00602 100,000,00602 100,00602 100,000,000,000,000,000,000,000,00
801801042310200 000,00231 169,100,00231 169,10231 169,100,000,000,000,000,000,000,00
8018010424000,00181,370,00181,37181,370,000,000,000,000,000,000,00
8018010491655997 579,75993 417,560,00991 409,16991 409,162 008,400,000,000,000,000,000,00
80180106203033 450,0033 450,000,0033 450,0033 450,000,000,000,000,000,000,000,00
801801068293733 450,0033 450,000,0033 450,0033 450,000,000,000,000,000,000,000,00
801801100690250,00102,000,00102,00102,000,000,000,000,000,000,000,00
801801100970900,00570,000,00570,00570,000,000,000,000,000,000,000,00
80180110200120 000,0019 411,710,0019 411,7119 411,710,000,000,000,000,000,000,00
80180110201057 448,1455 685,160,0055 685,1655 685,160,000,000,000,000,000,000,00
80180110203012 000,0012 000,000,0012 000,0012 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011024000,0086,430,0086,4386,430,000,000,000,000,000,000,00
801801109101290 598,1487 855,300,0087 855,3087 855,300,000,000,000,000,000,000,00
80180113087073 000,0073 000,000,0073 000,0073 000,000,000,000,000,000,000,000,00
801801138178473 000,0073 000,000,0073 000,0073 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8018011409707 850,006 618,100,006 618,106 618,100,000,000,000,000,000,000,00
80180114818857 850,006 618,100,006 618,106 618,100,000,000,000,000,000,000,00
8018015020107 951,767 951,410,007 951,417 951,410,000,000,000,000,000,000,00
80180150829617 951,767 951,410,007 951,417 951,410,000,000,000,000,000,000,00
8018019507501 830,001 825,000,001 670,001 670,00155,000,000,000,000,000,000,00
80180195203064 197,6664 197,660,0064 197,6664 197,660,000,000,000,000,000,000,00
801801958377666 027,6666 022,660,0065 867,6665 867,66155,000,000,000,000,000,000,00
8518512109700,0021,830,0021,8321,830,000,000,000,000,000,000,00
85185121869420,0021,830,0021,8321,830,000,000,000,000,000,000,00
8518515409405 000,004 017,760,004 017,764 017,760,000,000,000,000,000,000,00
85185154869455 000,004 017,760,004 017,764 017,760,000,000,000,000,000,000,00
8518519520101 000,00949,190,00949,19949,190,000,000,000,000,000,000,00
85185195880561 000,00949,190,00949,19949,190,000,000,000,000,000,000,00
8528520208306 000,006 000,000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852020940911,00910,640,00910,64910,640,000,000,000,000,000,000,00
85285202878246 911,006 910,640,006 910,646 910,640,000,000,000,000,000,000,00
8528520308302 700,001 863,120,001 863,121 863,120,000,000,000,000,000,000,00
8528520309700,0085,000,0085,0085,000,000,000,000,000,000,000,00
852852032010389 666,00389 612,420,00389 612,42389 612,420,000,000,000,000,000,000,00
852852032360200,00213,200,00213,20213,200,000,000,000,000,000,000,00
8528520363108 619,008 590,770,008 590,778 590,770,000,000,000,000,000,000,00
8528520398535401 185,00400 364,510,00400 364,51400 364,510,000,000,000,000,000,000,00
85285213201028 637,0027 867,680,0027 867,6827 867,680,000,000,000,000,000,000,00
85285213203017 352,0017 251,300,0017 251,3017 251,300,000,000,000,000,000,000,00
852852139010545 989,0045 118,980,0045 118,9845 118,980,000,000,000,000,000,000,00
852852140830500,00305,310,00190,36190,36114,955,800,000,000,000,000,00
852852140920200,00262,000,0022,0022,00240,00240,000,000,000,000,000,00
852852140940535,00860,100,00325,10325,10535,00535,000,000,000,000,000,00
852852142030123 368,00123 368,000,00123 368,00123 368,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521490786124 603,00124 795,410,00123 905,46123 905,46889,95780,800,000,000,000,000,00
8528521520101 514,481 255,680,001 255,681 255,680,000,000,000,000,000,000,00
85285215880771 514,481 255,680,001 255,681 255,680,000,000,000,000,000,000,00
8528521609203 000,005 379,000,000,000,005 379,005 379,000,000,000,000,000,00
85285216094015 000,004 824,610,004 824,614 824,610,000,000,000,000,000,000,00
852852162030200 700,00195 723,930,00195 723,93195 723,930,000,000,000,000,000,000,00
8528521689958218 700,00205 927,540,00200 548,54200 548,545 379,005 379,000,000,000,000,000,00
852852190940909,002 690,020,002 690,022 690,020,000,000,000,000,000,000,00
8528521909702 000,00568,130,00568,13568,130,000,000,000,000,000,000,00
85285219201010 962,0010 879,550,0010 879,5510 879,550,000,000,000,000,000,000,00
852852192030322 900,00322 900,000,00322 900,00322 900,000,000,000,000,000,000,000,00
8528521992021336 771,00337 037,700,00337 037,70337 037,700,000,000,000,000,000,000,00
8528522808306 000,0011 648,650,0010 716,2510 716,25948,40564,4016,000,000,000,000,00
852852282010116 420,00116 353,430,00116 353,43116 353,430,000,000,000,000,000,000,00
852852282360500,00547,260,00547,26547,260,000,000,000,000,000,000,00
8528522891280122 920,00128 549,340,00127 616,94127 616,94948,40564,4016,000,000,000,000,00
85285230094076,0075,710,0075,7175,710,000,000,000,000,000,000,00
852852302030169 200,00169 200,000,00169 200,00169 200,000,000,000,000,000,000,000,00
8528523089052169 276,00169 275,710,00169 275,71169 275,710,000,000,000,000,000,000,00
8528529509404 000,003 681,220,003 551,623 551,62129,60129,600,000,000,000,000,00
8528529509603 000,003 000,000,003 000,003 000,000,000,000,000,000,000,000,00
85285295203058 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
852852959007765 400,006 681,220,006 551,626 551,62129,60129,600,000,000,000,000,00
8538531108308 000,007 943,630,007 943,637 943,630,000,000,000,000,000,000,00
85385311094044 574,0044 717,850,0044 717,8544 717,850,000,000,000,000,000,000,00
8538531129101,621,620,001,621,620,000,000,000,000,000,000,00
853853119084452 575,6252 663,100,0052 663,1052 663,100,000,000,000,000,000,000,00
8538539506902,502,500,002,502,500,000,000,000,000,000,000,00
85385395869382,502,500,002,502,500,000,000,000,000,000,000,00
85485415203076 326,0076 326,000,0076 326,0076 326,000,000,000,000,000,000,000,00
854854158829976 326,0076 326,000,0076 326,0076 326,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550109205 000,001 956,140,00258,97258,971 697,171 697,170,000,000,000,000,00
85585501094030 000,0030 366,700,0013 866,7013 866,7016 500,0014 000,000,000,000,000,000,00
85585501206014 622 194,0014 572 614,780,0014 572 614,7814 572 614,780,000,000,000,000,000,000,00
855855019027614 657 194,0014 604 937,620,0014 586 740,4514 586 740,4518 197,1715 697,170,000,000,000,000,00
855855020640500,0035,200,0035,2035,200,000,000,000,000,000,000,00
8558550209206 000,0012 217,580,00280,18280,1811 937,4011 937,400,000,000,000,000,00
85585502094015 000,0030 673,250,008 618,648 618,6422 060,6118 009,616,000,000,000,000,00
8558550220105 587 972,005 467 671,340,005 467 671,345 467 671,340,000,000,000,000,000,000,00
85585502236066 263,002 402 926,850,0034 622,0834 622,082 368 304,772 368 304,770,000,000,000,000,00
85585502932275 675 735,007 913 524,220,005 511 227,445 511 227,442 402 302,782 398 251,786,000,000,000,000,00
855855032010751,74714,220,00714,22714,220,000,000,000,000,000,000,00
8558550323600,003,680,003,683,680,000,000,000,000,000,000,00
8558550390728751,74717,900,00717,90717,900,000,000,000,000,000,000,00
85585504203014 988,0014 988,000,0014 988,0014 988,000,000,000,000,000,000,000,00
855855048838914 988,0014 988,000,0014 988,0014 988,000,000,000,000,000,000,000,00
855855050690190 000,00157 328,510,00156 512,18156 512,18816,330,000,000,000,000,000,00
85585505083093 000,0091 181,390,0090 852,0590 852,05329,340,000,000,000,000,000,00
855855050970250,00213,830,00210,24210,243,590,000,000,000,000,000,00
855855052030181 280,00181 280,000,00181 280,00181 280,000,000,000,000,000,000,000,00
855855056330450 000,00450 000,000,00450 000,00450 000,000,000,000,000,000,000,000,00
8558550597210914 530,00880 003,730,00878 854,47878 854,471 149,260,000,000,000,000,000,00
8558559520104 120,004 120,000,004 120,004 120,000,000,000,000,000,000,000,00
85585595884604 120,004 120,000,004 120,004 120,000,000,000,000,000,000,000,00
9009000204902 485 000,003 292 795,110,002 821 763,562 821 763,56519 410,48438 173,7648 378,930,000,002 277,00786,00
9009000206405 000,002 059,600,002 059,602 059,600,000,000,000,000,000,000,00
9009000209106 000,0025 026,120,006 256,126 256,1218 770,000,000,000,000,009,000,00
90090002929422 496 000,003 319 880,830,002 830 079,282 830 079,28538 180,48438 173,7648 378,930,000,002 286,00786,00
900900130970100,00100,000,00100,00100,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001391883100,00100,000,00100,00100,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001906207 000,006 923,620,006 923,626 923,620,000,000,000,000,000,000,00
900900190690120 000,0083 250,740,0083 250,7483 250,740,000,000,000,000,000,000,00
9009001924600,0010 000,000,0010 000,0010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
9009001994689127 000,00100 174,360,00100 174,36100 174,360,000,000,000,000,000,000,00
90090020040057,0095,850,0095,8595,850,000,000,000,000,000,000,00
900900209132057,0095,850,0095,8595,850,000,000,000,000,000,000,00
921921090960500,00500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
921921096307198 866,720,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192109100297199 366,72500,000,00500,00500,000,000,000,000,000,000,000,00
92192195096054 000,0054 000,000,0054 000,0054 000,000,000,000,000,000,000,000,00
921921956260179 000,00179 000,000,00179 000,00179 000,000,000,000,000,000,000,000,00
92192195100336233 000,00233 000,000,00233 000,00233 000,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział01037 211,8237 577,290,0037 577,2937 577,290,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział600403 046,15403 046,150,00403 046,15403 046,150,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7001 553 437,001 733 193,130,001 429 009,211 429 009,21309 592,40153 612,915 408,480,000,000,000,00
Razem dział710700,00700,000,00700,00700,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział750243 052,38187 891,590,00187 891,59187 891,590,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział7514 006,004 006,000,004 006,004 006,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział75647 341 713,2262 410 940,520,0050 001 450,9350 053 561,5612 444 680,099 943 340,6235 190,503 249 578,141 413,33547,00103 576,00
Razem dział75819 348 949,6319 426 872,350,0019 426 872,3519 488 482,350,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8012 728 657,371 712 471,780,001 709 357,441 709 357,443 114,340,000,000,000,000,000,00
Razem dział8516 000,004 988,780,004 988,784 988,780,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział8521 493 269,481 425 916,730,001 418 585,781 418 585,787 346,956 853,8016,000,000,000,000,00
Razem dział85352 578,1252 665,600,0052 665,6052 665,600,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85476 326,0076 326,000,0076 326,0076 326,000,000,000,000,000,000,000,00
Razem dział85521 267 318,7423 418 291,470,0020 996 648,2620 996 648,262 421 649,212 413 948,956,000,000,000,000,00
Razem dział9002 623 157,003 420 251,040,002 930 449,492 930 449,49538 180,48438 173,7648 378,930,000,002 286,00786,00
Razem dział921432 366,72233 500,000,00233 500,00233 500,000,000,000,000,000,000,000,00
RAZEM97 611 789,63114 548 638,430,0098 913 074,8799 026 795,5015 724 563,4712 955 930,0488 999,913 249 578,141 413,332 833,00104 362,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27s
Korekta wynika ze zmian w klasyfikacjach 85505-0690, 85505-0830 i 85505-0970 : Gminny Złobek Integracyjny zgłosił do COEiS informację o błędnych wykazach rozrachunków z rodzicami z tyt. opłat za pobyt i wyzywienie dzieci na dzień 31.12.2017, weryfikacja ta wpłyneła na zmianę wartosci należnosci z tyt. tych opłat co powoduje konieczność dokonania korekty sprawozdania rocznego RB 27S. COEiS złożyło do Urzędu Gminy Białe Błota korektę sprawozdania RB 27S w dniu 01.03.2018, w zwiazku z czym Urząd takze dokonuje korekty tegoż sprawozdania za rok 2017. wyjasnienie do błędów w sprawozdaniu: dnia 18.12.2017r. przelaliśmy do Urzędu Wojewódzkiego kwotę 2 411,59 zł, opisanego jako R.80150-2010 prawidłowo powinna być ona rozbita na: 80101-2010 kwota 648,51 zł, 80110-2010 kwota 1 762,98zł, 80150-2010 kwota 0,10 zł. meilowo i pisemnie zwróciliśmy sie do Kuajwsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przeksięgowanie wpłaconej kwoty co w konsekwecji zmienia nam wysokość dotacji przekazanej i tak: w 801 01 2010 wykonanie to 248 183,99zł, w 801 10 2010 wykonanie to 55 685,16 zł w 801 50 2010 wykonanie to 7 951,41zł.
1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta naprawach powiatu

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2018-03-09

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-27ZZ: wersja pierwotna (85/04)
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.CZĘŚĆ
0403012  85/04
Klasyfikacja budżetowaPlan
Należności
(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)
Dochody wykonaneDochody przekazaneSaldo końcowe
działrozdziałparagrafogółemw tym:należności pozostałe do zapłatynadpłaty
potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnegoogółemw tym:
zaległości
1234567891011
750750110690500,00341,00341,0017,05323,950,000,000,00
7507501176451500,00341,00341,0017,05323,950,000,000,00
8528520308308 000,004 263,534 263,53213,204 050,330,000,000,00
85285203868858 000,004 263,534 263,53213,204 050,330,000,000,00
8528522808308 500,0012 153,8310 945,12547,2610 397,861 215,71313,607,00
85285228869108 500,0012 153,8310 945,12547,2610 397,861 215,71313,607,00
85585502092055 000,001 783 344,9269 414,450,0069 414,451 713 930,471 713 930,470,00
8558550209400,00731 347,184 856,034 557,01299,02726 491,15726 491,150,00
85585502098030 700,005 117 861,8785 807,5134 323,0451 484,475 032 054,365 032 054,360,00
855855028919785 700,007 632 553,97160 077,9938 880,05121 197,947 472 475,987 472 475,980,00
8558550306900,0073,6873,683,6870,000,000,000,00
85585503870480,0073,6873,683,6870,000,000,000,00
zbiorczo dla działu750500,00341,00341,0017,05323,950,000,000,00
zbiorczo dla działu85216 500,0016 417,3615 208,65760,4614 448,191 215,71313,607,00
zbiorczo dla działu85585 700,007 632 627,65160 151,6738 883,73121 267,947 472 475,987 472 475,980,00
zbiorczo dla wszystkich działów102 700,007 649 386,01175 701,3239 661,24136 040,087 473 691,697 472 789,587,00
1) niepotrzebne skreślić
DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA RB-27ZZ
A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1234
75011323,950,000,00
852034 050,330,000,00
8522811 606,57313,607,00
855027 632 553,977 472 475,980,00
8550370,000,000,00
Razem7 648 604,827 472 789,587,00
B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.
Rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
zaległości
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1234
7501117,050,000,00
85203213,200,000,00
85228547,260,000,00
855033,680,000,00
Razem781,190,000,00
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

Główny księgowy / Skarbnik

telefon
2018-02-12

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Powrót do listy sprawozdań jednostki
Sprawozdanie Rb-28s: wersja pierwotna
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BIAŁE BŁOTA
Numer identyfikacyjny REGON
092350636
Rb-28s MIESIĘCZNE / ROCZNE 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
Adresat:
Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku 1)
SYMBOLE
WOJ.POWIATGMINATYP GM.ZWIĄZEK JSTTYP ZW.
0403012  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Klasyfikacja budżetowaPlan (po zmianach)ZaangażowanieWydatki wykonaneZobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw. Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego2)Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
d
z
i
a
ł
r
o
z
d
z
i
a
ł
p
a
r
a
g
r
a
f
ogółemw tym wymagalne:
powstałe w latach ubiegłychpowstałe w roku bieżącym
1234567891011
01001008430054 700,0050 430,0050 430,000,000,000,000,000,00
01001008531854 700,0050 430,0050 430,000,000,000,000,000,00
0100103028504 100,002 311,992 311,990,000,000,000,000,00
0100103038904 100,002 311,992 311,990,000,000,000,000,00
01001095411099,0299,0299,020,000,000,000,000,00
01001095412014,1114,1114,110,000,000,000,000,00
010010954170576,00576,00576,000,000,000,000,000,00
01001095421013,0713,0713,070,000,000,000,000,00
01001095443035 109,6235 109,6235 109,620,000,000,000,000,00
010010952214535 811,8235 811,8235 811,820,000,000,000,000,00
6006000423101 858 554,001 784 437,491 784 437,490,000,000,000,000,00
60060004629141 858 554,001 784 437,491 784 437,490,000,000,000,000,00
6006001145203 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060011651313 132,003 131,203 131,200,000,000,000,000,00
60060013452035 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
600600136513335 397,0035 397,0035 397,000,000,000,000,000,00
6006001445205 754,005 753,205 753,200,000,000,000,000,00
60060014651345 754,005 753,205 753,200,000,000,000,000,00
600600164210509 335,00413 936,29413 936,294 488,550,000,000,000,00
600600164270681 700,00681 688,26681 688,260,000,000,000,000,00
6006001643002 041 321,721 923 839,561 923 839,56123,000,000,000,000,00
60060016605010 048 047,539 409 677,899 409 677,890,000,000,000,005 490 823,05
600600167944613 280 404,2512 429 142,0012 429 142,004 611,550,000,000,005 490 823,05
70070005426070 000,0030 406,1630 406,164 905,020,000,000,000,00
700700054270197 000,0096 064,3396 064,335 068,720,000,000,000,00
700700054300255 336,00150 035,74150 035,7417 373,600,000,000,000,00
70070005448024 605,0021 623,0021 623,000,000,000,000,000,00
7007000545001 059,00618,00618,000,000,000,000,000,00
70070005452010 000,008 968,928 968,920,000,000,000,000,00
700700054590922 966,00282 083,33282 083,330,000,000,000,000,00
700700054600176 660,2784 342,0084 342,000,000,000,000,000,00
700700056060200 000,00131 248,00131 248,000,000,000,000,000,00
700700051122851 857 626,27805 389,48805 389,4827 347,340,000,000,000,00
70070095430010 000,003 259,773 259,770,000,000,000,000,00
700700957509510 000,003 259,773 259,770,000,000,000,000,00
71071004417010 000,000,000,000,000,000,000,000,00
710710044300210 300,0037 559,2837 559,280,000,000,000,000,00
7107100480184220 300,0037 559,2837 559,280,000,000,000,000,00
71071012430045 000,0018 587,8018 587,800,000,000,000,000,00
710710127602245 000,0018 587,8018 587,800,000,000,000,000,00
710710354110155,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354170900,000,000,000,000,000,000,000,00
710710354210690,00690,00690,000,000,000,000,000,00
7107103543003 896,003 000,003 000,000,000,000,000,000,00
7107103560506 000,006 000,006 000,000,000,000,000,000,00
710710359458511 641,009 690,009 690,000,000,000,000,000,00
720720954210171 855,00157 645,62157 645,620,000,000,000,008 118,00
7207209542601 240,001 202,691 202,69214,680,000,000,000,00
720720954270185 639,00185 638,96185 638,960,000,000,000,000,00
720720954300186 000,00181 882,16181 882,1630 590,400,000,000,000,00
72072095606066 712,0066 711,0466 711,040,000,000,000,0051 951,04
7207209595915611 446,00593 080,47593 080,4730 805,080,000,000,0060 069,04
7507501130201 000,000,000,000,000,000,000,000,00
750750114010274 894,07267 935,38267 935,380,000,000,000,000,00
75075011404018 000,0018 000,0018 000,0022 188,460,000,000,000,00
75075011411050 707,6849 423,4449 423,443 814,210,000,000,000,00
7507501141206 463,235 037,445 037,44389,500,000,000,000,00
7507501141402 000,00606,04606,040,000,000,000,000,00
75075011421010 000,007 849,377 849,370,000,000,000,000,00
7507501143005 850,001 828,441 828,440,000,000,000,000,00
7507501144103 000,001 525,351 525,350,000,000,000,000,00
7507501144404 376,004 376,004 376,000,000,000,000,000,00
7507501147001 150,001 147,871 147,870,000,000,000,000,00
75075011121261377 440,98357 729,33357 729,3326 392,170,000,000,000,00
75075020271035 200,0034 826,4334 826,430,000,000,000,000,00
750750207848035 200,0034 826,4334 826,430,000,000,000,000,00
750750223030195 000,00192 470,69192 470,690,000,000,000,000,00
7507502242104 500,003 361,383 361,38128,750,000,000,000,00
7507502243002 000,001 009,811 009,810,000,000,000,000,00
7507502287312201 500,00196 841,88196 841,88128,750,000,000,000,00
75075023302023 000,0012 655,0812 655,080,000,000,000,000,00
7507502340103 247 000,003 136 484,883 136 484,880,000,000,000,000,00
750750234040214 548,00214 547,65214 547,65232 476,850,000,000,000,00
750750234110621 952,00537 944,62537 944,6239 962,860,000,000,000,00
75075023412082 000,0051 129,4151 129,414 154,880,000,000,000,00
75075023414010 000,006 605,306 605,300,000,000,000,000,00
75075023417075 000,0065 650,1765 650,170,000,000,000,000,00
750750234210161 000,00157 370,85157 370,852 018,500,000,000,000,00
7507502342209 000,006 326,706 326,700,000,000,000,000,00
75075023426070 000,0061 624,8861 624,8816,730,000,000,000,00
75075023427032 738,3024 926,5324 926,530,000,000,000,000,00
7507502342807 000,005 558,405 558,400,000,000,000,000,00
750750234300300 000,00289 250,29289 250,293 354,710,000,000,000,00
75075023430740 419,540,000,000,000,000,000,000,00
75075023430912 416,460,000,000,000,000,000,000,00
75075023436045 829,0040 924,2340 924,230,000,000,000,000,00
750750234400104 352,00104 350,71104 350,710,000,000,000,000,00
75075023441037 000,0036 655,4136 655,410,000,000,000,000,00
75075023443033 619,0028 629,5028 629,500,000,000,000,000,00
75075023444072 200,0070 387,6270 387,620,000,000,000,000,00
7507502345901 892,001 891,091 891,090,000,000,000,000,00
75075023461068 108,0040 550,7240 550,720,000,000,000,000,00
75075023470065 000,0060 379,3460 379,340,000,000,000,000,00
750750236050590 000,00586 422,23586 422,230,000,000,000,000,00
750750231795295 924 074,305 540 265,615 540 265,61281 984,530,000,000,000,00
75075075421031 680,0020 458,4520 458,450,000,000,000,000,00
75075075430028 120,0018 090,6218 090,620,000,000,000,000,00
750750758433559 800,0038 549,0738 549,070,000,000,000,000,00
75075095302010 761,8410 760,9910 760,990,000,000,000,000,00
75075095303090 000,0084 840,0084 840,000,000,000,000,000,00
75075095401057 000,0043 778,3243 778,320,000,000,000,000,00
7507509540188 449,058 319,618 319,610,000,000,000,000,00
7507509540191 491,251 468,201 468,200,000,000,000,000,00
7507509540404 532,194 532,194 532,199 993,040,000,000,000,00
75075095410029 000,0022 572,0022 572,000,000,000,000,000,00
75075095411024 000,0016 965,8016 965,801 717,800,000,000,000,00
7507509541181 452,021 203,461 203,460,000,000,000,000,00
750750954119256,36212,39212,390,000,000,000,000,00
7507509541205 000,004 522,994 522,9914,560,000,000,000,00
750750954128207,24203,83203,830,000,000,000,000,00
75075095412937,0535,9835,980,000,000,000,000,00
7507509541402 500,00609,66609,660,000,000,000,000,00
75075095417057 362,0056 441,4856 441,480,000,000,000,000,00
75075095421020 590,0017 131,6417 131,640,000,000,000,000,00
750750954260600,0071,4871,480,000,000,000,000,00
7507509542801 800,001 430,001 430,000,000,000,000,000,00
75075095430017 634,438 182,088 182,080,000,000,000,000,00
750750954410200,0054,3354,330,000,000,000,000,00
75075095443021 381,0021 380,5721 380,570,000,000,000,000,00
75075095443913 616,5712 235,5012 235,500,000,000,000,000,00
7507509544405 470,005 470,005 470,000,000,000,000,000,00
75075095169885373 341,00322 422,50322 422,5011 725,400,000,000,000,00
751751014110532,91532,91532,910,000,000,000,000,00
75175101412024,5124,5124,510,000,000,000,000,00
7517510141703 100,003 100,003 100,000,000,000,000,000,00
751751014210348,58348,58348,580,000,000,000,000,00
75175101924624 006,004 006,004 006,000,000,000,000,000,00
75475405230050 000,0050 000,0050 000,000,000,000,000,000,00
75475405617024 000,0024 000,0024 000,000,000,000,000,000,00
754754058462974 000,0074 000,0074 000,000,000,000,000,000,00
7547541228303 757,503 757,503 757,500,000,000,000,000,00
7547541230302 453,002 342,502 342,500,000,000,000,000,00
75475412421020 084,0019 331,5519 331,550,000,000,000,000,00
754754124260850,00750,77750,770,000,000,000,000,00
7547541242804 311,003 721,803 721,800,000,000,000,000,00
7547541243006 890,006 062,006 062,000,000,000,000,000,00
754754124360700,00638,52638,520,000,000,000,000,00
7547541244302 913,002 913,002 913,000,000,000,000,000,00
7547541262303 500,002 900,012 900,010,000,000,000,000,00
7547541211409645 458,5042 417,6542 417,650,000,000,000,000,00
757757028110983 500,00819 102,36819 102,360,000,000,000,000,00
7577570284569983 500,00819 102,36819 102,360,000,000,000,000,00
758758184810249 862,760,000,000,000,000,000,000,00
7587581881386249 862,760,000,000,000,000,000,000,00
801801012540245 897,75211 692,16211 692,160,000,000,000,000,00
801801013020718 212,00717 298,74717 298,740,000,000,000,000,00
8018010140107 010 493,006 955 018,706 955 018,700,000,000,000,000,00
801801014040571 949,00571 945,95571 945,95699 638,800,000,000,000,00
8018010141101 419 399,001 419 397,701 419 397,70119 836,060,000,000,000,00
801801014120175 930,00171 927,88171 927,8814 371,660,000,000,000,00
801801014170175 040,67173 888,27173 888,270,000,000,000,000,00
801801014210932 071,00932 069,50932 069,501 642,990,000,000,000,00
80180101422011 954,009 446,959 446,9547,340,000,000,000,00
801801014240427 892,08427 889,27427 889,271 138,510,000,000,000,00
801801014260358 592,00357 233,24357 233,2465 203,940,000,000,000,00
801801014270144 603,00120 703,13120 703,136 399,660,000,000,000,00
8018010142807 573,006 902,306 902,30268,000,000,000,000,00
8018010143001 169 541,001 168 067,131 168 067,137 650,680,000,000,000,00
80180101436020 303,0019 810,9219 810,921 544,860,000,000,000,00
80180101441024 811,0024 480,5824 480,580,000,000,000,000,00
8018010144308 074,006 962,546 962,540,000,000,000,000,00
801801014440530 405,00530 405,00530 405,000,000,000,000,000,00
8018010147008 080,008 079,508 079,500,000,000,000,000,00
8018010160501 791 913,631 782 149,861 782 149,869 581,700,000,000,001 338 699,63
8018010160592 583,002 583,002 583,000,000,000,000,000,00
8018010117114115 755 317,1315 617 952,3215 617 952,32927 324,200,000,000,001 338 699,63
80180103302031 749,0030 105,2630 105,260,000,000,000,000,00
801801034010495 793,00495 373,21495 373,210,000,000,000,000,00
80180103404031 810,0031 670,7031 670,7041 071,630,000,000,000,00
80180103411096 746,0096 744,1996 744,197 033,780,000,000,000,00
80180103412010 565,009 294,129 294,12838,880,000,000,000,00
80180103421013 227,0012 596,1712 596,170,000,000,000,000,00
80180103424016 774,0014 831,2014 831,200,000,000,000,000,00
80180103444026 967,0026 967,0026 967,000,000,000,000,000,00
80180103113094723 631,00717 581,85717 581,85